Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I

SLUŽBENIH / SPECIJALNIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša, koji je zaključen u Beogradu, 14. marta 2014. godine, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I

SLUŽBENIH / SPECIJALNIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije i

Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata,

u daljem tekstu: „Strane”,

u želji da dalje unapređuju razvoj bilateralnih odnosa i saradnje između dve zemlje,

izražavajući spremnost da državljane njihovih dveju zemalja koji su nosioci diplomatskih i službenih / specijalnih pasoša oslobode obaveze pribavljanja ulazne vize za ulazak na teritoriju obeju zemalja,

rukovodeći se Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine i Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima iz 1963. godine,

postigle su sledeći dogovor:

Član 1.

Pasoši Republike Srbije na koje se primenjuje Sporazum su: diplomatski i službeni.

Pasoši Ujedinjenih Arapskih Emirata na koje se primenjuje Sporazum su: diplomatski i specijalni.

Član 2.

Dve Strane omogućiće svojim državljanima, nosiocima pasoša iz člana 1. ovog sporazuma, da uđu, napuste i prelaze preko njihove teritorije bez ulazne vize i plaćanja bilo kakve takse.

Republika Srbija će omogućiti državljanima Ujedinjenih Arapskih Emirata nosiocima diplomatskih i specijalnih pasoša da borave na njenoj teritoriji u trajanju najviše do 90 dana.

Ujedinjeni Arapski Emirati omogućiće državljanima Republike Srbije, nosiocima diplomatskih i službenih pasoša da borave na njenoj teritoriji u trajanju najviše do 90 dana.

Član 3.

Kada jedna od dve Strane imenuje nekog svog državljanina u svoje diplomatsko konzularno predstavništvo u drugoj ugovornoj Strani, obavestiće o imenovanju drugu Stranu pre dolaska imenovanog lica na njenu teritoriju.

Član 4.

Dve Strane su saglasne da razmene uzorke svojih pasoša iz člana 1. diplomatskim putem pre potpisivanja ovog sporazuma.

U slučaju da jedna od Strana menja pasoše koje izdaje, dostaviće drugoj Strani uzorak svog novog pasoša pre datuma njegovog uvođenja.

Ako obe Strane menjaju unutrašnje propise koji se odnose na diplomatske, službene / specijalne pasoše, obavestiće o tome drugu Stranu.

Član 5.

Državljani bilo koje Strane, koji su nosioci diplomatskog ili službenog/specijalnog pasoša, nemaju pravo da rade, da se bave bilo kojom delatnošću niti da studiraju u zemlji druge Strane ako ne poštuju pravila i propise koji se primenjuju u obe zemlje, a odnose se na te aktivnosti.

Član 6.

Državljani jedne Strane mogu ulaziti na teritoriju druge Strane isključivo preko graničnih prelaza predviđenih za međunarodni putnički saobraćaj.

Državljani jedne ugovorne Strane nosioci pasoša iz člana 1. ovog sporazuma, dužni su da poštuju zakone i propise koji su na snazi na teritoriji druge Strane za vreme boravka na toj teritoriji.

Član 7.

Obe Strane zadržavaju pravo da uskrate pravo ulaska na svoju teritoriju ili boravak na toj teritoriji bilo kojem državljaninu druge Strane koji je nosilac diplomatskog ili službenog/specijalnog pasoša, u skladu sa svojim unutrašnjim propisima.

Ukoliko državljanin bilo koje Strane izgubi ili ošteti svoj pasoš, ili mu pasoš bude oštećen, na teritoriji druge strane, on/ona će obavestiti o tome nadležne organe te Strane kako bi oni postupili na odgovarajući način. Nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo će izdati novi pasoš ili putnu ispravu svom državljaninu i o tome obavestiti nadležne organe zemlje domaćina.

Član 8.

Dve Strane izražavaju spremnost da garantuju najviši stepen bezbednosti pasoša i putnih isprava od falsifikovanja. Dve Strane će ih uskladiti sa minimalnim standardima bezbednosti za putne isprave koje se mašinski očitavaju a koje je preporučila Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo (ICAO).

Član 9.

Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze dveju Strana koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma i ugovora čije su članice jedna ili obe.

Član 10.

Svi sporovi koji nastanu između dve Strane u vezi sa tumačenjem, odnosno primenom ovog sporazuma rešavaće se putem konsultacija i pregovorima između njih diplomatskim putem.

Član 11.

Sve izmene i dopune ovog sporazuma dve Strane će uzajamno dogovoriti i izvršiti razmenom zvaničnih nota diplomatskim putem. Izmene će stupiti na snagu na način predviđen u članu 12. ovog sporazuma.

Svaka od Strana može privremeno obustaviti primenu ovog sporazuma u celini ili delimično iz razloga unutrašnje bezbednosti, javnog reda odnosno zdravlja. Obaveštenje o takvoj obustavi, odnosno nastavljanju primene Sporazuma se odmah dostavlja drugoj Strani diplomatskim putem.

Član 12.

Ovaj sporazum stupa na snagu 30 dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja u kojem se dve Strane obaveštavaju da je okončana neophodna unutrašnja procedura za njegovo stupanje na snagu. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme, osim ukoliko jedna od Strana ne obavesti drugu u pismenoj formi diplomatskim putem da namerava da otkaže Sporazum. Otkaz stupa na snagu 30 dana od dana zvaničnog obaveštenja o otkazu.

Ovaj sporazum je sačinjen u dva originalna primerka, svaki na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Sačinjeno u Beogradu, dana 14. marta 2014. godine.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

Ivan Mrkić Abdulah bin Zajed Al Nahjan

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize smatra se značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša predloženo je kao rezultat uzajamnog poštovanja i poverenja dve strane i sveukupno odličnih bilateralnih odnosa. Očekuje se da će Sporazum doprineti unapređenju privredne saradnje i proširenju sveukupne saradnje između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima je usklađen sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša i predstavlja nastavak započetog procesa liberalizacije viznog režima za nosioce pasoša onix država izvan Evropske unije, za koje postoji konkretan interes Republike Srbije. Nacrtom uredbe Saveta EU Ujedinjeni Arapski Emirati biće izuzeti od posedovanja viza kada putuju u Šengen zonu kada bude zaključen bilateralni sporazum o ukidanju viza između Ujedinjenih Arapskih Emirata i EU. Ovaj propis je u proceduri kod nadležnih organa EU.

Imajući u vidu navedeno, predlaže se donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša nije potrebno obezbeđivanje dodatnih sredstava u budžetu.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša potrebno je doneti po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine, s obzirom da se time izvršavaju međunarodne obaveze preuzete potpisivanjem Sporazuma.

Ostavite komentar