Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća „Srbijagasˮ Novi Sad prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O PREUZIMANJU OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGASˮ NOVI SAD PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU„NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJEˮ A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način i dinamika izmirivanja obaveza Republike Srbije koje Javno preduzeće „Srbijagas” Novi Sad ima prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: NIS a.d. Novi Sad), a u skladu sa Programom mera za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad po osnovu isporuke prirodnog i kaptažnog gasa, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.

Iznos obaveza

Član 2.

Republika Srbija preuzima kao javni dug Republike Srbije obaveze iz člana 1. ovog zakona, u ukupnom nominalnom iznosu do 23.379.767.018,82 dinara, sa stanjem na dan 17. novembar 2015. godine, u evro protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Sredstva za izmirenje obaveza

Član 3.

Sredstva za izmirenje obaveza iz člana 2. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Način i dinamika izmirenja obaveza

Član 4.

Obaveze iz člana 2. ovog zakona prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad, Republika Srbija platiće u šest rata prema sledećoj dinamici:

– do 31. decembra 2015. godine – u visini 20% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

– do 31. maja 2016. godine – u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

– do 31. decembra 2016. godine – u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona.

– do 31. maja 2017. godine – u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

– do 31. decembra 2017. godine – u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

– do 31. maja 2018. godine – u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona.

Izmirenje obaveza

Član 5.

Izmirenje obaveza prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad izvršiće Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug, u skladu sa članom 4. ovog zakona, prenosom sredstava na tekući račun privrednog društva NIS a.d. Novi Sad u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Završna odredba

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u„Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar