Predlog zakona o Srpskoj enciklopediji (05 Broj: 011-1089/2005-002)

PREDLOG ZAKONA

O SRPSKOJ ENCIKLOPEDIJI

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se izrada i izdavanje Srpske enciklopedije.

Član 2.

Srpska enciklopedija (u daljem tekstu: Enciklopedija) jeste opšta enciklopedija srpskog naroda i njegovih zemalja u prošlosti i sadašnjosti.

Član 3.

Nosioci izrade Enciklopedije jesu Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska (u daljem tekstu: nosioci izrade Enciklopedije).

Izdavač Enciklopedije je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (u daljem tekstu: Zavod).

Član 4.

U izradi Enciklopedije učestvuju istaknuti domaći i strani stručnjaci iz svih naučnih i stručnih oblasti od značaja za izradu Enciklopedije.

Član 5.

Radi izrade Enciklopedije obrazuje se Uređivački odbor.

Uređivački odbor:

utvrđuje koncepciju i sadržinu Enciklopedije,

određuje obim i oblik publikacije,

utvrđuje kriterijume za odabir odrednica,

usvaja azbučnik Enciklopedije,

određuje veličinu, strukturu i sadržinu članaka i ilustracija,

usvaja završni tekst Enciklopedije po tomovima,

podnosi Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Matici srpskoj izveštaj o svom radu,

utvrđuje rokove za pripremu rukopisa za pojedine tomove, dinamiku štampanja, kao i završetak projekta u celini,

9) obavlja i druge poslove od značaja za izradu Enciklopedije.

Član 6.

Uređivački odbor ima 24 člana, od kojih 12 članova imenuje Srpska akademija nauka i umetnosti, a 12 članova Matica srpska.

Član 7.

Uređivački odbor ima predsednika i dva potpredsednika koji se biraju iz reda članova.

Jedan potpredsednik nadležan je za oblast društvenih nauka, a drugi za oblast prirodnih nauka.

Naknadu za rad članova Uređivačkog odbora sporazumno utvrđuju nosioci izrade Enciklopedije.

Član 8.

Uređivački odbor obrazuje stručne redakcije, po oblastima nauka.

Sastav, zadaci i način rada stručnih redakcija, kao i visina naknade za njihov rad, utvrđuju se aktom o njihovom obrazovanju.

Član 9.

Centralna redakcija je zadužena za operativne poslove i usklađivanje rada stručnih redakcija.

Centralnu redakciju čine svi urednici stručnih redakcija, koji iz svojih redova biraju predsednika Centralne redakcije.

Zadatke i način rada Centralne redakcije utvrđuje Uređivački odbor aktom o obrazovanju Centralne redakcije.

Uređivački odbor imenuje sekretara Centralne redakcije.

Član 10.

Administrativno-tehničke, stručne i druge poslove oko pripreme i izrade Enciklopedije obavlja Zavod.

Svi rukopisi, podaci i ostala građa i dokumenti u vezi s Enciklopedijom čuvaju se kao poseban fond kod nosilaca izrade Enciklopedije.

Član 11.

Sredstva za izradu Enciklopedije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na poseban račun Zavoda.

Član 12.

Enciklopedija se štampa na srpskom jeziku ćiriličkim pismom.

Po potrebi se izdaju dopunske sveske i nova izdanja Enciklopedije, kao i elektronsko izdanje Enciklopedije.

Za potrebe stranih korisnika može se prirediti skraćeno izdanje Enciklopedije na engleskom jeziku.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 12. Ustava Republike Srbije prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odnose od interesa za Repbuliku, u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona nalaze se u potrebi izrade i izdavanja Srpske enciklopedije. Srpska enciklopedija bila bi nacionalna enciklopedija opšteg tipa, sa kapitalnim značajem za srpski narod.

Polazeći od strateških i vitalnih potreba srpske kulture, Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska, kao visoke naučne institucije u Srbiji, zajednički su pokrenule incijativu u Narodnoj skupštini za donošenje zakona o Srpskoj enciklopediji. Skupština je na sednicama svojih veća još 26. aprila i 11. maja 1990. godine prihvatila tu incijativu, smatrajući da je neophodno stvoriti jedan naučni leksikografksi centar od opšteg nacionalnog značaja, kakav ima većina razvijenih država i naroda u svetu.

Srpska enciklopedija zamišljena je kao nacionalna enciklopedija opšteg tipa, čiji bi obim bio oko deset tomova. Predviđa se da bi rad na Srpskoj enciklopediji trajao od 2004. do 2015. godine. Srpska enciklopedija, kao kapitalno delo, koristila bi se za potrebe nauke, a i od strane najširih slojeva društva. Srpska enciklopedija bila bi od značaja korisnicima u čitavom svetu (bibliotekama, univerzitetima, pojedincima). Srpska enciklopedija trebalo bi da obradi i na leksikografski način prezentuje celokupnu kulturno-istorijsku i naučnu baštinu srpskog naroda od praistorije do današnjeg doba.

Realizacija projekta zasnivala bi se na najužoj saradnji Srpske akademije nauka i umetnosti i Matice srpske, a posebno bi bila bitna uloga njenog Leksikografsko-bibliografskog odeljenja. Naučna i stručna saradnja uspostavila bi se i sa drugim naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Zakonom o Srpskoj enciklopediji uređuju se uslovi za njenu izradu i izdavanje (član 1).

Srpska enciklopedija definiše se kao opšta enciklopedija srpskog naroda i njegovih zemalja (član 2). Zakonom su kao nosioci izrade Enciklopedije određeni Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska, a izdavač Enciklopedije je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (član 3).

Predviđeno je obrazovanje Uređivačkog odbora i navedeni njegovi poslovi (član 5). Uređivački odbor ima 24 člana koje, s obzirom na značaj pitanja o kojima Uređivački odbor odlučuje, imenuju SANU i Matica srpska. Uređivački odbor ima predsednika i dva potpredsednika, jednog zaduženog za društvene, a drugog zaduženog za prirodne nauke. Predsednika i potpredsednike biraju iz svojih redova članovi Uređivačkog odbora (član 7). Uređivački odbor obrazuje stručne redakcije i određuje njihov sastav, način rada i zadatke (član 8). Svi urednici stručnih redakcija čine Centralnu redakciju (član 9. stav 2), koja je zadužena za operativne poslove i usklađivanje rada stručnih redakcija (član 9. stav 1), i koja iz reda svojih članova bira svog predsednika (član 9. stav 2). Zadatke i način rada Centralne redakcije određuje Uređivački odbor (član 9. stav 3). Uređivački odbor imenuje i sekretara Centralne redakcije (član 9. stav 4).

Uloga Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva sastoji se u obavljanju administrativno-tehničkih, stručnih i drugih poslova (član 10. stav 1). Predviđen je i način čuvanja rukopisa, podataka i ostale građe i dokumenata u vezi sa Enciklopedijom (član 10).

Imajući u vidu poseban značaj izdavanja Enciklopedije, Zakonom se predviđa da se sredstva za njenu izradu obezbeđuju u budžetu Republike Srbije (član 11).

Jezik na kome se štampa Enciklopecija je srpski, a pismo ćiriličko. Predviđena je i mogućnost izdavanja dopunskih svezaka, kao i priređivanje skraćenih izdanja na engleskom jeziku (član 12).

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije. Sredstva za sprovođenje Zakona o Srpskoj enciklopediji u 2005. godini obezbeđena su u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar