Predlog zakona o izmeni Zakona o stočarstvu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O STOČARSTVU

Član 1.

U Zakonu o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), u članu 82. st. 4, 5. i 6. brišu se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4827012.0062.71.doc/1

O B R A Z L O Ž E NJ E

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 9) Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da Republika Srbija i obezbeđuje sistem zaštite i unapređenja životne sredine; zaštitu i unapređivanje biljnog i životinjskog sveta.

Usled izuzetno teških uslova rada svih učesnika u sektoru stočarstva, koji su posledica teške ekonomske situacije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz donošenje mera podrške predlože i izmenu Zakona o stočarstvu, koja će pomoći proizvođačima da unaprede svoju proizvodnju i postanu konkurentniji na tržištu.

Predlog zakona o izmeni Zakona o stočarstvu (u daljem tekstu: Predlog zakona) predstavlja polaznu osnovu koja će pospešiti ubrzan razvoj stočarstva u Republici Srbiji, a takođe i funkcionisanje državnog sistema i mehanizama koji će podržati taj razvoj.

Takođe, Predlogom zakona omogućeno je da se kroz sveobuhvatan pristup pomogne svim učesnicima u sektoru stočarstva.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odrebom člana 1. Predloga zakona izvršena je izmena Zakona o stočarstvu, tako što su u članu 82. st. 4, 5. i 6. brisani. Izmenom zakona je izvršeno ukidanje naknada za troškove upravnog postupka, koje snosi podnosilac zahteva, i to za: upis u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima; upis u Registar izvođača veštačkog osemenjavanja; upis u Registar autohtonih rasa; izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za objekte iz čl. 51, 56. i 70. Zakona; izdavanje dozvole za menjanje nasledne osnove domaćih životinja metodama genetske manipulacije u naučno-istraživačke svrhe; izdavanje dozvole za uvoz i izvoz domaćih životinja. Na taj način stekli su se uslovi za rasterećenja svih učesnika u sektoru stočarstva, a u cilju postizanja pozitivnijih efekata u oblasti stočarstva.

IV. ANALIZA EFEKATA

1. Koji problem se rešava propisom?

Predlogom zakona će se ukinuti pojedine javne dažbine, a u cilju rasterećenja svih učesnika u sektoru stočarstva u uslovima ekonomske krize, kao i unapređenja stočarske proizvodnje, unapređenja rasnog sastava stoke i radi povećanja konkurentnosti, obima i kvaliteta proizvodnje mleka, mesa, jaja, ribe i meda.

2. Koji ciljevi treba da se postignu donošenjem akta?

Ciljevi koji treba da se postignu donošenjem ovog zakona jesu:

– Poboljšanje, odnosno očuvanje osobina domaćih životinja u zavisnosti od njihove vitalnosti je bitan segment stočarske proizvodnje, jer samo poboljšanjem proizvodnih osobina domaćih životinja možemo očekivati unapređenje stočarstva. Očuvanjem genetske varijabilnosti i biološke raznovrsnosti u stočarstvu omogućavamo očuvanje postojećih vrsta i rasa domaćih životinja.

– Očuvanje poljoprivrednih površina u njihovoj upotrebi shodno nameni je preduslov za nastavak poljoprivredne proizvodnje i neophodno je nastaviti sa njihovim pravilnim korišćenjem.

– Proizvodnja dovoljnih količina kvalitetnih stočarskih proizvoda, kao cilj je preduslov za dovoljnu snabdevenost tržišta kvalitetnim stočarskim proizvodima, kao i za izvoz stočarskih proizvoda na tržišta drugih zemalja.

– Jasno definisanje prava i dužnosti subjekata u stočarstvu i njihove nadležnosti u oblasti stočarske proizvodnje je neophodno da bi se postigli najbolji rezultati u proizvodnji i da bi se omogućilo povećanje proizvodnje bez narušavanja zdravlja domaćih životinja.

– Samo pravilnim izvođenjem stručnih zootehničkih poslova omogućava se pravilna procena priplodne vrednosti domaćih životinja i efikasan selekcijski rad.

– Identifikacija, obeležavanje i registracija domaćih životinja omogućava pored praćenja domaćih životinja i praćenje proizvodnih sposobnosti domaćih životinja na pravilan način, čime se postiže i registracija proizvodnih osobina domaćih životinja i njihovo poređenje u cilju sprovođenja odgajivačkog programa.

3. Da li su razmatrane druge mogućnosti za rešenje problema?

Druge mogućnosti rešavanja problema nisu postojale i donošenjem ovog zakona se obezbeđuje da se kroz sveobuhvatan pristup pomogne svim učesnicima u sektoru stočarstva.

4. Zašto je donošenje akta najbolje rešenje datog problema?

U okviru projekata koji se u Republici Srbiji odvijaju u cilju poboljšanja poslovne klime, identifikovani su brojni troškovi privrede koji otežavaju njeno poslovanje među kojima su i pojedine naknade, takse i druge dažbine koje se odnose na sektor stočarstva.

5. Na koga će i kako uticati rešenja predložena u aktu?

Predložene izmene Zakona o stočarstvu će imati uticaj na odgajivače domaćih životinja, koji će preko odgajivačkih organizacija moći lakše da sprovode odgajivački program. Na osnovu toga odgajivačima će biti omogućeno da lakše planiraju svoju proizvodnju i imaće bolju saradnju sa institucijama u odabiru i gajenju kvalitetnih priplodnih domaćih životinja, što će samim tim dovesti do veće i stabilnije proizvodnje.

Ovaj zakon će imati uticaja i na sve druge subjekte u stočarskoj proizvodnji, počevši od lica koji rade na terenu kao selekcioneri u odgajivačkim organizacijama, zatim odgajivačkih organizacija koje će izrađivati odgajivačke programe i vršiti procenu priplodne vrednosti domaćih životinja u skladu sa međunarodnim standardima, kao i institucija, koje će imati preciznije informacije o kvalitetu domaćih životinja koje se gaje u Republici Srbiji i njihovim proizvodnim osobinama, na osnovu kojih će se kasnije vršiti kreiranje agrarne politike u oblasti stočarstva.

6. Koji su troškovi koje će primena akta izazvati građanima i privredi, posebno MSP?

Primena zakona ne bi trebalo da stvori dodatne troškove građanima i privredi, imajući u vidu predloženu izmenu zakona.

7. Da li pozitivni efekti akata opravdavaju troškove njegove primene?

Pozitivni efekti se mogu očekivati u perspektivi, kada će Republika Srbija imati razvijeniju stočarsku proizvodnju koja će na osnovu postignutih rezultata biti konkurentna na evropskom tržištu, jer će moći da ponudi kvalitetne, zdravstveno ispravne prehrambene proizvode koji potiču od kontrolisanih domaćih životinja.

8. Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Predlogom zakona će omogućiti pravno uređen nastup svih subjekata u stočarstvu. Stimuliše pojavu novih privrednih subjekata koji vrše kontrolu proizvodnih i reproduktivnih osobina domaćih životinja, selekciju domaćih životinja na povećanje produktivnosti uz poštovanje njihove vitalnosti.

Takođe, ovim zakonom podstiče se konkurencija stimulacijom za formiranje odgajivačkih organizacija i povećanim brojem radnih mesta u njima.

9. Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o aktu?

S obzirom da je interes svih pravnih i fizičkih lica da se smanje, odnosno ukinu troškovi za vođenje upravnog postupka, odnosno naknade, nije bilo potrebe za prikupljanjem mišljenja i stavova proizvođača i privrednih aktera u stočarstvu.

10. Koje će mere tokom primene zakona biti preduzete da bi se ostvarili ciljevi donošenja zakona?

Mere koje će se preduzeti da bi se primenile odredbe ovog zakona odnose se na informisanje svih učesnika u odgajivačkom programu. Takođe, o donošenju ovog zakona biće informisani i zaposleni u poljoprivrednim savetodavnim službama, kao i ostali akteri u stočarstvu.

V. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

VI. STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

VII. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Predloga zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), radi usaglašavanja predloženih rešenja sa zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji se takođe donosi po hitnom postupku, a sve u cilju dosledne primene posebnih fiskalnih pravila koji se odnose režim javnih dažbina.

4827012.0062.71.doc/2

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Predlagač: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O STOČARSTVU

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON ANIMAL HUSBANDRY

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

Sporazum se ne odnosi na uređenje troškova za vođenje upravnog postupka, odnosno naknada koje su predmet Predloga zakona o izmeni Zakona o stočarstvu

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Propisi Evropske unije ne uređuju troškove za vođenje upravnog postupka odnosno naknada, već to uređuje svaka zemlja članica u skladu sa sopstvenim propisima.

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima –

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Prilikom izrade Predloga zakona o izmeni zakona o stočarstvu učestvovali su stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

4827012.0062.71.doc/3

PREGLED

ODREDBE ZAKONA KOJA SE MENJA

Član 82.

Sredstva za sprovođenja mera iz Dugoročnog programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa i Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa, kao i za sprovođenje posebnih mera u vanrednim uslovima, sredstva za očuvanje genetskih rezervi, očuvanje biološke raznovrsnosti domaćih životinja, obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, budžetu autonomnih pokrajina, budžetu grada, budžetu lokalne samouprave.

Sredstva za sprovođenja poslova u stočarstvu obezbeđuju se od:

1) naknade za izdavanje zootehničkih dokumenata;

2) naknade za izvršene kontrole proizvodnih sposobnosti domaćih životinja koje se ne finansiraju iz budžeta Republike Srbije;

3) naknade za obeležavanje i evidencije domaćih životinja;

4) naknade za izdavanje dozvole za korišćenje priplodnjaka za prirodno parenje.

Visinu naknada iz stava 2. utvrđuje Vlada.

Troškove upravnog postupka snosi podnosilac zahteva, i to za:

1) upis u Registar;

2) upis u Registar izvođača veštačkog osemenjavanja;

3) upis u Registar autohtonih rasa domaćih životinja;

4) izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za objekte iz čl. 51, 56. i 72. ovog zakona;

5) izdavanje dozvole za menjanje nasledne osnove domaćih životinja metodama genetske manipulacije u naučno-istraživačke svrhe;

6) izdavanje dozvole za uvoz i izvoz domaćih životinja.

Sredstva iz stava 4. ovog člana podnosilac zahteva uplaćuje na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Visina troškova iz stava 4. ovog člana utvrđuje se u skladu sa propisima o naknadama troškova u upravnom postupku.

Ostavite komentar