Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Strukturno prilagođavanje privrede Republike Srbije)

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU MEĐUNARODNOG UDRUŽENjA ZA RAZVOJ

(STRUKTURNO PRILAGOĐAVANjE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE)

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, u iznosu od 55.500.000,00 specijalnih prava vučenja, po osnovu Sporazuma o kreditu za razvoj – Kredit za strukturno prilagođavanje između Savezne Republike Jugoslavije i Međunarodnog udruženja za razvoj, potpisanog 5. februara 2002. godine, koji je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o kreditu za razvoj – Kredit za strukturno prilagođavanje između Savezne Republike Jugoslavije i Međunarodnog udruženja za razvoj, sa prilozima («Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori», broj 2/02).

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori, na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Međunarodnog udruženja za razvoj («Službeni list SRJ», broj 11/02).

Član 3.

Korisnik kredita po osnovu Sporazuma o kreditu za razvoj iz člana 1. ovog zakona je Republika Srbija (u daljem tekstu: Korisnik kredita).

Član 4.

Sredstva za otplatu kredita po osnovu Sporazuma o kreditu za razvoj iz člana 1. ovog zakona, obezbediće Korisnik kredita.

Korisnik kredita je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate za sva povučena sredstva, u iznosu koji uključuje dospelu glavnicu, troškove po osnovu angažovanja i servisiranja sredstava kredita i ostale troškove.

Korisnik kredita će obezbeđivati sredstva za otplatu kredita u budžetu Republike Srbije i vršiti uplatu dospelih obaveza na poseban račun Srbije i Crne Gore kod Narodne banke Srbije, sa isključivom namenom otplate kredita.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Prema članu 25. stav 1. Zakona o javnom dugu («Službeni glasnik RS», broj 61/05), Republika može dati kontragaranciju državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim je propisano davanje kontragarancije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u Zakonu o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Međunarodnog udruženja za razvoj («Službeni list SRJ», broj 11/02 – u daljem tekstu: Zakon o zaduženju). Članom 5. Zakona o zaduženju propisano je da će Republika Srbija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaduženju dati Saveznoj Republici Jugoslaviji kontragaranciju kojom će garantovati urednu otplatu kredita. Naime, Savezna Republika Jugoslavija se zadužila kod Međunarodnog udruženja za razvoj u iznosu od 55.500.000,00 specijalnih prava vučenja (u daljem tekstu: SDR), što predstavlja protivvrednost 70.000.000,00 SAD dolara, po osnovu Sporazuma o kreditu za razvoj – Kredit za strukturno prilagođavanje, između Savezne Republike Jugoslavije i Međunarodnog udruženja za razvoj, koji je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o kreditu za razvoj – Kredit za strukturno prilagođavanje između Savezne Republike Jugoslavije i Međunarodnog udruženja za razvoj, sa prilozima («Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori», broj 2/02).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona uređuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, u iznosu od 55.500.000,00 SDR.

Odredbom člana 2. Predloga zakona uređuje se da kontragaranciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija daje Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju.

Odredbom člana 3. Predloga zakona uređuje se da je Republika Srbija Korisnik kredita.

Odredbama člana 4. Predloga zakona uređuju se obaveze Republike Srbije kao Korisnika kredita u vezi sa otplatom kredita.

U odredbi člana 5. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

S obzirom na to da usvajanje ovog zakona predstavlja realizaciju zakonske obaveze propisane Zakonom o zaduženju, analiza efekata nije vršena prilikom izrade ovog propisa.

Ostavite komentar