Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o sudskim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01-dr. zakon, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08-dr. zakon, 31/09 i 101/11), u članu 36. stav 5. reči: „platnog naloga ili” brišu se.

Član 2.

U Taksenoj tarifi, u tarifnom broju 1. st. (1) i (2) reči: „tužbu, protivtužbu i prigovor prebijanja podnet” zamenjuju se rečima: „tužbu i protivtužbu podnetu”.

U stavu (3) reči: „za prigovor protiv platnog naloga, za prigovor protiv rešenja o izvršenju, za predlog za povraćaj u pređašnje stanje” zamenjuju se rečima: „za prigovor protiv rešenja o izvršenju”.

Napomena broj 4. uz ovaj tarifni broj menja se i glasi:

„4. Kad je već u tužbi stavljen predlog za određivanje privremene mere obezbeđenja plaća se pored takse za tužbu i taksa za predlog, izuzev ako je predloženo određivanje privremene mere obezbeđenja u sporovima za razvod braka ili u sporovima za izdržavanje dece.”

Napomena broj 8. uz ovaj tarifni broj briše se.

Član 3.

U tarifnom broju 2. stav (9) briše se.

Stav (10) menja se i glasi:

„(10) Za odluke drugostepenog suda po žalbama na prvostepene odluke navedene u st. (1) – (8) ovog tarifnog broja plaća se taksa kao za prvostepenu odluku, izuzev ako se odlukom drugostepenog suda žalba odbacuje ili ako se prvostepena odluka ukida, u kom slučaju se ne plaća taksa.”

Stav (11) menja se i glasi:

„(11) Za odluku suda po vanrednim pravnim sredstvima plaća se trostruka taksa iz ovog tarifnog broja, izuzev ako je tom odlukom odbačeno vanredno pravno sredstvo ili ako je odluka suda nižeg stepena ukinuta, u kom slučaju se taksa ne plaća.”

Član 4.

Tarifni broj 7. menja se i glasi:

„Za raspravljanje zaostavštine u prvostepenom postupku plaća se paušalna taksa u iznosu od 1.000 do 75.000 dinara.”

U napomeni broj 3. uz ovaj tarifni broj druga i treća rečenica brišu se.

Napomena broj 5. uz ovaj tarifni broj briše se.

Član 5.

U tarifnom broju 8. reči: „prema čistoj vrednosti zaostavštine.” brišu se.

Član 6.

U tarifnom broju 9. stav (2) briše se.

U napomeni broj 2. uz ovaj tarifni broj druga rečenica briše se.

Član 7.

U tarifnom broju 10. reči: „kao i za drugostepenu odluku,” brišu se.

Član 8.

U tarifnom broju 11. reči: „kao i za drugostepenu odluku,” brišu se.

Član 9.

U tarifnom broju 26. stav (2) briše se.

Član 10.

U tarifnom broju 29. u stavu (1) reči: „i drugostepenu” brišu se.

Član 11.

U tarifnom broju 30. stav (1) briše se.

Napomene br. 5. i 8. uz ovaj tarifni broj brišu se.

Član 12.

Naslov: „2. Punomoćje” iznad tarifnog broja 31, tarifni broj 31. i napomene uz ovaj tarifni broj brišu se.

Član 13.

Tarifni broj 32. menja se i glasi:

„Za izveštaje i podatke koji se od traže od suda iz završenih predmeta plaća se 390 dinara.”

Napomena uz ovaj tarifni broj briše se.

Član 14.

U tarifnom broju 41. stav (4) briše se.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama sadržan je u članu 91. stav 1. Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da se sredstva iz kojih se finansiraju nadležnosti Republike Srbije, obezbeđuju iz poreza i drugih prihoda utvrđenih zakonom. Istovremeno članom 97. tačka 15. Ustava predviđeno je da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Radi rasterećenja privrednih subjekata i građana koji se pojavljuju u postupcima pred sudovima, neophodno je izmeniti i postojeće odredbe Zakona o sudskim taksama. Ovo se posebno odnosi na postupke u kojima se privredni subjekti i građani pojavljuju u svojstvu tuženog, pa se, zbog visine sudskih taksi, ostarivanje prava na prigovor, odnosno drugo pravno sredstvo, u cilju zaštite njihovih prava, pojavljuje kao dodatni trošak.

U cilju olakšanja privrednog poslovanja u Republici Srbiji, pripremljen je veći broj zakonskih predloga čiji je cilj rasterećenje privrednih subjekata plaćanja većeg broja različitih troškova u postupcima pred državnim organima, pa je, u skladu s tim, predloženo i smanjenje troškova u postupcima pred pravosudnim organima, a pre svega u privrednim sporovima.

Istovremeno, predloženim rešenjima se olakšava i pristup građana sudu, radi zaštite prava u sudskim postupcima.

Sa druge strane predložene izmene neće narušiti stabilnost finansiranja postojećeg sistema pravosuđa u Republici, niti značajnije smanjiti sredstava za finansiranje izgradnje ili adaptacije objekata pravosudnih organa koje je već započeto ili planirano u ovoj godini.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Zakona, menja se dosadašnji stav 5. člana 36. Zakona o sudskim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 – dr. zakon, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 – dr. zakon, 31/09 i 101/11), iz razloga usklađivanja sa članom 2. Zakona, u delu koji se odnosi na ukidanje takse za prigovor protiv platnog naloga.

Članom 2. Zakona, kojim se menjaju pojedini tarifni brojevi iz Zakona o sudskim taksama, na taj način što se ukida sudska taksa sa prigovor prebijanja podnet pred sudom opšte nadležnosti, prigovor protiv platnog naloga, kao i za predlog za povraćaj u pređašnje stanje. Takođe, izmenjena je i napomena uz tarifni broj 4. na taj način što je ukinuta dodatna taksa na žalbu, u situaciji kad je žalbi stavljen predlog zapovraćaj u pređašnje stanje. Istovremeno izbrisana je napomena broj 8. uz navedeni tarifni broj, a odnosi se na taksu za predlog za pokušaj poravnanja u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku u postupku pred sudovima opšte nadležnosti i u postupku pred privrednim sudom.

Članom 3. Zakona menja se tarifni broj 2. Zakona o sudskim taksama, koji propisuje takse na odluke sudova, na taj način što se ukida taksa za rešenje prvostepenog suda o odbacivanju žalbe plaća se taksa kao za prvostepenu odluku. Takođe, izmenjeni su i st. 10. i 11. istog tarifnog broja tako što je ukinuta taksa u slučaju kada je drugostepenom odlukom odbačeno tužba ili je prvostepena odluka ukinuta, kao i kada je odbačeno vanredno pravno sredstvo ili je u tom postupku ukinnuta odluka sudova nižeg stepena.

Članom 4. Zakona izmenjen je tarifni broj 7. Zakona o sudskim taksama koji propisuje taksu za raspravljanje zaostavštine u prvostepenom postupku. Prema dosašnjem rešenju bila je propisana skala u zavisnosti od vrednosti zaostavštine. Predloženo je da se taksu određuje sud u paušalnom iznosu, po slobodnoj oceni, na osnovu izjava naslednika i podataka koje su podneli.

Članom 5. Zakona vrši se usklađivanje sa izmenom iz člana 4. Zakona.

Članom 6. Zakona briše se stav 2. dosadašnjeg tarifnog broja 9. Zakona o sudskim taksama, koji je propisivao posebnu taksu za vraćanje testamenta koji se nalazi na čuvanju u sudu, s obzirom da već postoji taksa sa sastavljanje testamenta, njegov opoziv, kao i čuvanje.

Članom 7. Zakona ukinuta je taksa za drugostepenu sudsku odluku u postupku deobe zajedničke stvari ili imovine, imajući u vidu da se već plaća taksa za podnošenje predloga za deobu, sudsku odluku o predlogu, kao i žalbu protiv prvostepene odluke.

Iz istih razloga, članom 8. Zakona ukinuta je taksa za drugostepenu sudsku odluku u vanparničnom postupku za uređenje međe.

Članom 9. Zakona brisan je stav 2. tarifnog broja 26. Zakona o sudskim taksama, čime se ukida posebna sudska taksa za podnošenje predloga za povraćaj u pređašnje stanje u krivičnim postupcima koji se pokreću po privatnoj tužbi.

Članom 10. Zakona izmenjen je tarifni broj 29. Zakona o sudskim taksama na taj način što je ukinuta taksa za drugostepenu odluku suda u upravnim sporovima.

Članom 11. Zakona ukinuta je posebna taksa za podneske kojim se traži izdavanje sudskih uverenja i potvrda, iz razloga što se taksa već plaća za izdavanje uverenja i potvrda, a takva uverenja su neophodna za ostvarivanje prava građana u postupcima pred različitim državnim organima. Na taj način, omogućuje se i efikasnije ostvarivanje ovakvih prava građana.

Članom 12. Zakona briše se tarifni broj 31. i napomene uz ovaj tarifni broj Zakona o sudskim taksama koji uređuje takse za izdavanje, opozivanje, otkazivanje punomoćja. Članom 13. Zakona menja se tarifni broj 32. Zakona o sudskim taksama, na taj način što se ukida dosadašnja taksa za razmatranje završenih sudskih predmeta, pa se samim tim ukida i napomena uz ovaj tarifni broj.

Članom 14. Zakona izmenjen je dosadašnji Tarifni broj 41. Zakona u sudskim taksama, tako što se ukida posebna taksa za odluku drugostepenog suda u postupku za odlaganje krivične sankcije, imajući u vidu da se već plaća taksa za podnošenje molbe za odlaganje, prvostepenu sudsku odluku, kao i na žalbu protiv prvostepene odluke.

Članom 15. Zakona određuje se stupanje zakona na snagu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se zakon donese po hitnom postupku, budući da bi usled njegovog nedonošenja po hitnom postupku, mogle nastupiti štetne posledice po ostvarivanje osnovnih ljudskih sloboda i prava građana i rad privrednih subjekata.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA KOJE JE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 36.

Prvobitno utvrđena vrednost ostaje kao osnov za plaćanje takse, bez obzira da li se ta vrednost promenila u toku postupka.

Ako se u smislu člana 29. ovog zakona utvrdi nova vrednost, kao osnov za plaćanje takse uzima se ta nova vrednost i to od dana kada se rešenje suda o tome saopšti strankama.

Kada se vrednost promeni zbog preinačenja zahteva ili zbog toga što je zahtev delimično rešen, kao vrednost za plaćanje takse uzima se promenjena vrednost i to za sve podneske i radnje učinjene posle takve promene.

Ako je izjavu o promeni vrednosti stranka dala u podnesku i taksa za taj podnesak plaća se po promenjenoj vrednosti.

Ako se pravnim lekom, odnosno prigovorom protiv platnog naloga ili rešenja o izvršenju odluka pobije samo u jednom delu, za plaćanje takse za pravni lek, odnosno prigovor, uzima se vrednost samo pobijanog dela.

Ako pravni lek ulažu obe stranke, taksa za pravni lek određuje se posebno za svaku stranku prema vrednosti onog dela odluke koji se pravnim lekom pobija.

U statusnim sporovima, u sporovima za utvrđivanje i u sporovima u kojima se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos, za plaćanje takse za pravni lek, merodavna je vrednost prema kojoj je plaćena taksa za tužbu. Za pravni lek koji se ulaže samo protiv odluke o troškovima postupka ili odluke o sporednim traženjima, taksa se plaća samo prema iznosu troškova postupka ili iznosa sporednih traženja.

Tarifni broj 1.

(1) Za tužbu, protivtužbu i prigovor prebijanja podnet TUŽBU I PROTIVTUŽBU PODNETU pred sudom opšte nadležnosti plaća se prema vrednosti predmeta spora:

– do 10.000 dinara vrednosti – 1.900 dinara;

– preko 10.000 do 100.000 dinara vrednosti – 1.900 dinara uvećano za 4% od vrednosti predmeta spora;

– preko 100.000 do 500.000 dinara vrednosti – 9.800 dinara uvećano za 2% od vrednosti predmeta spora;

– preko 500.000 do 1.000.000 dinara vrednosti – 29.300 dinara uvećano za 1% od vrednosti predmeta spora;

– preko 1.000.000 dinara vrednosti – 48.800 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti spora, a najviše 97.500 dinara.

(2) Za tužbu, protivtužbu i prigovor prebijanja podnet TUŽBU I PROTIVTUŽBU PODNETU pred privrednim sudom plaća se prema vrednosti spora:

– do 10.000 dinara vrednosti – 3.900 dinara;

– od 10.000 do 100.000 dinara vrednosti – 3.900 dinara uvećano za 6% od vrednosti predmeta spora;

– od 100.000 do 1.000.000 dinara vrednosti – 15.600 dinara uvećano za 2% od vrednosti predmeta spora;

– od 1.000.000 do 10.000.000 dinara vrednosti – 54.600 dinara uvećano za 1% od vrednosti predmeta spora;

– preko 10.000.000 dinara vrednosti – 249.600 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti predmeta spora a najviše 390.000 dinara.

(3) Za predlog da se odredi izvršenje ili obezbeđenje, za prigovor protiv platnog naloga, za prigovor protiv rešenja o izvršenju, za predlog za povraćaj u pređašnje stanje ZA PRIGOVOR PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU, za predlog za obezbeđenje dokaza, za odgovor na tužbu i za odgovor na žalbu ili reviziju, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(4) Za žalbu protiv presude ili rešenja i za žalbu protiv rešenja u sporovima zbog smetanja poseda plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(5) Za reviziju protiv presude ili rešenja i za predlog za ponavljanje postupka plaća se dvostruka taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a ako se revizijom, odnosno predlogom za ponavljanje postupka pobija odluka privrednog suda – plaća se dvostruka taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(6) Za predlog da se prizna odluka stranog suda i za žalbu protiv rešenja po predlogu plaća se taksa u iznosu od 1.900 dinara pred sudom opšte nadležnosti, a u postupku pred privrednim sudom u iznosu od 19.500 dinara.

(7) Za žalbu protiv rešenja kojim se odbija ili odbacuje predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja, ali ne više od 1.900 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.

(8) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa kao pred sudom opšte nadležnosti.

Napomena:

1. Kad bračni drugovi sporazumno traže razvod braka plaća se jedna taksa za tužbu.

2. Za tužbu u kojoj je stavljen predlog za izdavanje platnog naloga plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

3. Ako je podnesak primljen na zapisnik kod suda, uključujući i podneske koji su primljeni na zapisnik u toku rasprave, plaća se taksa predviđena za odnosni podnesak; neće se naplaćivati posebna taksa za prepisivanje iz tarifnog broja 33, ako je zapisnik trebalo sačiniti u više primeraka.

4. Kad je već u tužbi stavljen predlog za određivanje privremene mere obezbeđenja i kad se u žalbi stavi predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se pored takse za tužbu, odnosno žalbu, i taksa za odnosni predlog, izuzev ako je predloženo određivanje privremene mere obezbeđenja u sporovima za razvod braka ili u sporovima za izdržavanje dece.

4. KAD JE VEĆ U TUŽBI STAVLJEN PREDLOG ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE OBEZBEĐENJA PLAĆA SE PORED TAKSE ZA TUŽBU I TAKSA ZA PREDLOG, IZUZEV AKO JE PREDLOŽENO ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE OBEZBEĐENJA U SPOROVIMA ZA RAZVOD BRAKA ILI U SPOROVIMA ZA IZDRŽAVANJE DECE.

5. Za predlog da se odredi izvršenje ili obezbeđenje plaća se jedna taksa i kada se predlaže više sredstava izvršenja, odnosno obezbeđenja, bez obzira da li istovremeno ili naknadno.

6. Ako je u kom od podnesaka navedenih u ovom tarifnom broju stavljen zahtev za upis u zemljišne ili druge javne knjige o nepokretnostima postupiće se po napomeni 3 uz tarifni broj 14.

7. Za žalbu protiv rešenja prvostepenog suda plaća se taksa samo onda ako se žalbom pobija rešenje koje podleže plaćanju takse po tarifnom broju 2.

8. Za predlog za pokušaj poravnanja u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

9. Otkaz poslovne prostorije smatra se tužbom u pogledu naplate takse i za taj otkaz plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

10. U sporovima iz radnog odnosa, kao i u sporovima koje zaposleni pokrenu protiv stečajnog ili likvidacionog dužnika, zaposleni ili bivši zaposleni plaća taksu po ovom tarifnom broju samo ako se zahtev odnosi na novčano potraživanje.

11. Za podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za predloge uz podneske, ne plaća se taksa.

Tarifni broj 2.

(1) Za prvostepenu presudu i za rešenje u sporovima zbog smetanja poseda plaća se prema vrednosti predmeta spora taksa iz stava (1) tarifnog broja 1, a u postupku pred privrednim sudom plaća se taksa iz stava (2) tarifnog broja 1.

(2) Za presudu zbog propuštanja i za presudu na osnovu priznanja, odnosno odricanja, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(3) Za rešenje o odbacivanju tužbe i rešenje o odbacivanju predloga za izvršenje ili obezbeđenje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 9.800 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.

(4) Za rešenje o izdavanju platnog naloga plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(5) Za rešenje po predlogu za određivanje izvršenja ili obezbeđenja plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a ako se to rešenje donosi na osnovu inostranih izvršnih isprava plaća se puna taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(6) Za rešenje kojim se usvaja, odbija ili odbacuje predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 1.900 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.

(7) Za rešenje o predlogu za priznanje i izvršenje odluke inostranog suda ili arbitraže plaća se taksa od 1.900 dinara pred sudom opšte nadležnosti, a u postupku pred privrednim sudom plaća se 19.500 dinara.

(8) Za rešenje o troškovima postupka, kad se o njima odvojeno odlučuje, plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(9) Za rešenje prvostepenog suda o odbacivanju žalbe plaća se taksa kao za prvostepenu odluku.

(10) Za odluke drugostepenog suda po žalbama na prvostepene odluke navedene u st. (1) – (9) ovog tarifnog broja plaća se taksa kao za prvostepenu odluku.

(10) ZA ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA PO ŽALBAMA NA PRVOSTEPENE ODLUKE NAVEDENE U ST. (1) – (8) OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE TAKSA KAO ZA PRVOSTEPENU ODLUKU, IZUZEV AKO SE ODLUKOM DRUGOSTEPENOG SUDA ŽALBA ODBACUJE ILI AKO SE PRVOSTEPENA ODLUKA UKINE, U KOM SLUČAJU SE NE PLAĆA TAKSA.

(11) Za odluku suda po vanrednim pravnim sredstvima plaća se trostruka taksa iz ovog tarifnog broja, a ako je tom odlukom odbačena tužba plaća se dvostruka taksa iz ovog tarifnog broja.

(11) ZA ODLUKU SUDA PO VANREDNIM PRAVNIM SREDSTVIMA PLAĆA SE TROSTRUKA TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA, IZUZEV AKO JE TOM ODLUKOM ODBAČENO VANREDNO PRAVNO SREDSTVO ILI AKO JE ODLUKA SUDA NIŽEG STEPENA UKINUTA, U KOM SLUČAJU SE TAKSA NE PLAĆA.

(12) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa kao pred sudom opšte nadležnosti.

Napomena:

1. Obaveza plaćanja takse za prvostepenu odluku ne zavisi od toga da li je odluka postala pravosnažna.

2. Za odluke koje nisu navedene u ovom tarifnom broju ne plaća se taksa.

3. Ako viši sud ukine odluku i predmet uputi na novo raspravljanje, plaćena taksa za ukinutu odluku uračunava se u taksu za novu odluku ili za poravnanje. Isto tako, uračunaće se taksa plaćena za prvostepenu odluku koja je ukinuta povodom usvajanja predloga za povraćaj u pređašnje stanje ili predloga za ponavljanje postupka u taksu za novu odluku koja bude doneta posle povraćaja u pređašnje stanje, odnosno ponavljanja postupka. U slučaju uračunavanja, ako je taksa plaćena za prvu odluku veća od takse koju treba platiti za drugu odluku ili za poravnanje neće se vraćati razlika između ovih taksa.

4. Za dopunsku presudu ili rešenje neće se plaćati taksa ako je za odluku koja je dopunjena plaćena taksa prema punoj vrednosti spora. Takođe se neće plaćati taksa za donošenje odluke kojom se vrši naknadna ispravka ranije donete odluke.

5. Ako je u toku parnice doneta međupresuda, plaća se taksa na puni iznos vrednosti predmeta spora. U takvom slučaju neće se plaćati taksa za konačnu odluku koja bude doneta posle međupresude.

6. Ako je u toku parnice doneta delimična presuda, plaća se taksa prema vrednosti zahteva o kome je odlučeno. Za konačnu odluku plaća se taksa prema vrednosti ostatka spornog predmeta koji nije obuhvaćen delimičnom presudom.

7. Taksa za platni nalog, odnosno taksa za rešenje o izvršenju uračunava se u taksu za odluku suda koja bude doneta povodom prigovora protiv platnog naloga, odnosno rešenja o izvršenju i u taksu za poravnanje, srazmerno vrednosti prigovorenog dela.

Ako je taksa za odluku doneta povodom prigovora protiv platnog naloga veća od takse plaćene za odluku po predlogu za izdavanje platnog naloga, odnosno naloga za iseljenje iz poslovnih prostorija, naplatiće se razlika, a ako je manja, razlika se neće vraćati.

8. Taksa za odluku po predlogu za izvršenje, odnosno obezbeđenje, kao i taksa za odluku povodom tužbe u kojoj je stavljen predlog za izdavanje platnog naloga, plaća se prilikom podnošenja predloga, odnosno tužbe.

9. Za rešenje o izvršenju ili obezbeđenju, plaća se jedna taksa, bez obzira da li je odlučeno o više sredstava izvršenja, odnosno obezbeđenja i bez obzira da li istovremeno ili naknadno.

10. Za prvostepenu presudu koja je doneta u vezi sa protivtužbom plaća se taksa kao da je o protivtužbi posebno raspravljano.

11. Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja, taksa za presudu plaća se posebno za svaku parnicu, kao da ne postoji spajanje više parnica.

12. U sporovima iz radnog odnosa, kao i u sporovima koje zaposleni pokrenu protiv stečajnog ili likvidacionog dužnika, zaposleni ili bivši zaposleni plaća taksu po ovom tarifnom broju samo ako se zahtev odnosio na novčano potraživanje.

Tarifni broj 7.

Za raspravljanje zaostavštine u prvostepenom postupku plaća se taksa prema čistoj vrednosti zaostavštine, i to:

do 5.000 dinara vrednosti – 590 dinara;

preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 590 dinara uvećano za 2% od vrednosti zaostavštine;

preko 20.000 do 50.000 dinara vrednosti – 1.370 dinara uvećano za 1,5% od vrednosti zaostavštine;

preko 50.000 do 200.000 dinara vrednosti – 2.800 dinara uvećano za 1% od vrednosti zaostavštine;

preko 200.000 dinara vrednosti – 6.700 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti zaostavštine, a najviše 75.000 dinara.

ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE U PRVOSTEPENOM POSTUPKU PLAĆA SE PAUŠALNA TAKSA U IZNOSU OD 1.000 DO 75.000 DINARA.

Napomena:

1. Paušalna taksa plaća se samo ako je ostavinski postupak završen donošenjem rešenja o nasleđivanju.

2. Paušalna taksa plaća se kada rešenje o nasleđivanju postane pravosnažno, odnosno u roku od 15 dana od dana dostave naloga za plaćanje takse po članu 37. stav 3. ovog zakona.

3. Sud utvrđuje vrednost merodavnu za odmeravanje paušalne takse po slobodnoj oceni, na osnovu izjava naslednika i podataka koje su podneli. Po potrebi, sud može narediti da se izvrši procena putem veštaka na trošak naslednika po odredbama o proceni zaostavštine u cilju odmeravanja poreza na nasleđe. Vrednost čiste zaostavštine radi naplate paušalne takse utvrđuje se po vrednosti koju je zaostavština imala u vreme procene.

4. Paušalnu taksu plaćaju naslednici u srazmeri nasleđenih delova.

5. Prilikom utvrđivanja čiste vrednosti zaostavštine radi odmeravanja paušalne takse, odbiće se ostaviočevi dugovi, troškovi sahrane ostavioca, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procene zaostavštine i drugi troškovi.

6. Plaća se taksa kao za poravnanje (tarifni broj 6) umesto posebne takse za deobu, ako naslednici sporazumno predlože deobu i sporazum o deobi bude unet u rešenje o nasleđivanju.

7. Za predlog da se sprovede rasprava zaostavštine i za druge podneske u toku ostavinskog postupka, ne plaća se taksa.

Tarifni broj 8.

Za žalbu protiv rešenja o nasleđu ili o isporuci plaća se taksa iz tarifnog broja 7. prema čistoj vrednosti zaostavštine.

Tarifni broj 9.

(1) Za sastavljanje sudskog testamenta i međunarodnog testamenta, kao i za čuvanje ili opoziv testamenta u sudu, plaća se po 980 dinara.

(2) Za vraćanje testamenta koji se nalazi na čuvanju u sudu plaća se 290 dinara.

Napomena:

1. Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se bez obzira da li je testament sastavljen, odnosno opozvan u sudskoj zgradi ili van nje.

2. Za čuvanje testamenta plaća se taksa bez obzira gde je testament sačinjen. Ne plaća se nova taksa za čuvanje ako se vrši zamena testamenta. Ako se u istom trenutku stari testament zamenjuje novim, neće se plaćati ni taksa za vraćanje testamenta.

3. Ne plaća se taksa za čuvanje isprava o usmenom testamentu, niti za davanje izjave svedoka usmenog testamenta o zaveštavaočevoj poslednjoj volji.

4. Ne plaća se taksa za opozivanje, ako se docnijim testamentom opoziva raniji i ujedno sastavlja novi testament.

5. Ne plaća se taksa za predlog da se preduzmu radnje iz ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 10.

Za predlog da se sprovede deoba zajedničke stvari ili imovine, za odluku po predlogu za deobu, za žalbu protiv odluke po predlogu, kao i za drugostepenu odluku, plaća se po 1.900 dinara.

Napomena:

Za deobu u ostavinskom postupku ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja, pod uslovom navedenim u napomeni pod brojem 6 uz tarifni broj 7.

Tarifni broj 11.

Za predlog za uređenje međa, za odluku po predlogu, za žalbu protiv odluke po predlogu, kao i za drugostepenu odluku, plaća se po 1.900 dinara.

Tarifni broj 26.

(1) Za privatnu tužbu i protivtužbu, plaća se po 980 dinara.

(2) Za predlog za povraćaj u pređašnje stanje, plaća se 590 dinara.

(3) Za zahtev za ponavljanje krivičnog postupka, plaća se 590 dinara.

(4) Za žalbu protiv presude i za žalbu protiv rešenja kojim se izriče sudska opomena, plaća se po 590 dinara.

Napomena:

1. Ako se krivični postupak vodi zajednički po više predmeta nema uticaja na taksu što se jedan podnesak odnosi na više privatnih tužilaca ili na više okrivljenih, ili što podnesak podnosi više privatnih tužilaca ili više okrivljenih, ili što podnesak obuhvata više krivičnih dela jednog okrivljenog.

2. Za podnesak kojim se krivični postupak proširuje na druga krivična dela, istog okrivljenog, za koja se goni po privatnoj tužbi, plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

3. Za podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za priloge uz podneske, ne plaća se taksa.

Tarifni broj 29.

(1) Za prvostepenu i drugostepenu presudu u upravnom sporu plaća se:

1. ako je vrednost predmeta spora procenjiva, 1% od vrednosti spornog predmeta, a najviše 1.900 dinara;

2. ako je vrednost predmeta spora neprocenjiva, 980 dinara.

(2) Taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja ne može biti manja od 590 dinara.

Napomena:

1. Ako je predmet spora delom procenjiv a delom neprocenjiv, taksa se plaća kao da je predmet procenjiv.

Kad se radi o stvarima iz oblasti invalidskog osiguranja, socijalnog osiguranja, starateljstva, usvojenja i socijalne zaštite, taksa za presudu plaća se kao za predmet neprocenjive vrednosti.

2. U sporovima o deviznim stvarima plaća se taksa za presudu uvećana za 50%.

3. Za odluku u postupku po zahtevu za sudsku zaštitu, plaća se taksa iz stava (1) tačke 2 ovog tarifnog broja.

4. Za odluke koje nisu navedene u ovom tarifnom broju, ne plaća se taksa.

Tarifni broj 30.

(1) Za podneske kojima se traži izdavanje uverenja, plaća se 100 dinara.

(2) Za uverenja, plaća se 190 dinara.

Napomena:

1. Ako se jednim uverenjem posvedočava više činjenica, osobina, odnosa ili okolnosti, plaća se jedna taksa.

2. Za potvrdu da je taksa plaćena, izdatu u obliku uverenja, plaća se taksa po ovom tarifnom broju. Ne plaća se taksa, ako se izdaje samo priznanica o plaćenoj taksi.

3. Ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja za potvrde koje sud izdaje stranci, svedoku, veštaku, prevodiocu ili tumaču da su prisustvovali ročištu, odnosno pretresu, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im ta potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada.

4. Za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na prepis sudske odluke, ne plaća se taksa.

5. Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se i kada se podnesci dostavljaju telefaksom ili telegramom, kao i za svaki naknadni podnesak kojim se dopunjava ili menja prvobitni podnesak.

6. Taksa za uverenje lepi se na samom podnesku kojim se traži izdavanje uverenja.

7. Ako se uverenje izdaje u dva ili više primeraka za drugi i svaki dalji primerak plaća se polovina takse iz ovog tarifnog broja.

8. Ne plaća se taksa za podnesak kojim se traži izdavanje uverenja radi ostvarivanja prava na dodatak na decu ili radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili penzijskog osiguranja, kao i podnesak kojim se traži izdavanje uverenja potrebnih za zasnivanje radnog odnosa. U navedenim slučajevima taksa se ne plaća ni za samo uverenje.

9. Taksu po ovom tarifnom broju plaća lice koje traži izdavanje uverenja, a uverenje se ne sme izdati dok taksa ne bude plaćena.

2. Punomoćje

Tarifni broj 31.

(1) Za izdavanje usmenog punomoćja na zapisnik pred sudom, plaća se 190 dinara.

(2) Za usmeno opozivanje ili otkaz punomoćja pred sudom, plaća se 190 dinara.

(3) Za sudsko obaveštavanje o opozivu ili otkazu punomoćja, plaća se 390 dinara.

Napomena:

1. Ako više lica ovlašćenih za potpisivanje pravnog lica izdaje punomoćje jednom zastupniku, plaća se taksa za jedno punomoćje.

2. Ne plaća se taksa za pismeno punomoćje koje se podnosi overeno sudu kao dokaz o zastupanju.

3. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se i za izdavanje usmenog punomoćja na zapisnik pred sudom u krivičnom postupku za dela koja se gone po službenoj dužnosti i u postupku po privrednim prestupima.

4. Taksa po ovom tarifnom broju lepi se na sudski zapisnik.

5. Za izdavanje usmenog punomoćja po stavu (1) ovog tarifnog broja plaća se jedna taksa i kad više lica istovremeno izdaju punomoćje jednom licu ili većem broju lica.

Tarifni broj 32.

Za razmatranje završenih predmeta plaća se 190 dinara, a za izveštaje i podatke koji se od suda traže iz završenih predmeta plaća se 390 dinara.

ZA IZVEŠTAJ I PODATKE KOJI SE TRAŽE OD SUDA IZ ZAVRŠENIH PREDMETA PLAĆA SE 390 DINARA.

Napomena:

Ne plaća se taksa za razmatranje spisa u istraživačke ili naučne svrhe, a po zahtevu lica ili organizacije koji se bave tom delatnošću.

Tarifni broj 41.

(1) Za molbu kojom se traži odlaganje izvršenja krivične sankcije, plaća se 590 dinara.

(2) Za odluku prvostepenog suda po molbi, plaća se 980 dinara.

(3) Za žalbu na odluku prvostepenog suda plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(4) Za odluku drugostepenog suda plaća se taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa-Vlada

Obrađivač – Ministarstvo pravde i državne uprave

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

The Law Amending The Law on Court Fees

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojim je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne.

Ostavite komentar