Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

P R E D L O G Z A K O N A

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr. zakon, 57/14 i 45/15), u članu 19. stav 1. tačka 6) posle reči: „porodici sa decom” dodaju se zapeta i reči: „kao i za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;”.

Član 2.

U Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u Tarifnom broju 2. stav 2. posle reči: „preduzetniku” dodaju se zapeta i reči: „odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom”.

Član 3.

Tarifni broj 38. briše se.

Član 4.

U Tarifnom broju 42. st. 1. i 2. brišu se.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 1, reči: „Za dozvolu za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače” zamenjuju se rečima: „Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 2. i 3.

Dodaje se Napomena, koja glasi:

„NAPOMENA:

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova prilikom promene poligona, učionice, odnosno mesta izvođenja poligonske radnje „zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom”, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane stavom 1. ovog tarifnog broja.”

Član 5.

U Tarifnom broju 43. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 1, reči: „Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila”, zamenjuju se rečima: „Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda vozila”.

Dosadašnji st. 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. postaju st. 2, 3. i 4.

Član 6.

Posle Tarifnog broja 43. dodaju se tarifni br. 43a, 43b, 43v i 43g, koji glase:

„Tarifni broj 43a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

1) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja 42.000 2) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana 52.000 3) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite 42.000 NAPOMENA:Ukoliko pravno ili fizičko lice podnese zahtev za dobijanje dva ili sva tri ovlašćenja, plaća se jedna najviša propisana taksa iz ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 43b

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

1) za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja 75.000 2) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja 2.500 NAPOMENA:Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tačke 1) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 35% od takse propisane u tački 1) ovog tarifnog broja. Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 2) ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 43v

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

1) za izdavanje licence pravnom licu za obavljanje detektivske delatnosti 50.000 2) za izdavanje licence preduzetniku za obavljanje detektivske delatnosti 25.000 3) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje detektivskih poslova 2.500

NAPOMENA:

Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 30% od takse propisane u tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja.Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 3) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 3) ovog tarifnog broja. Za ponovno utvrđivanje ispunjenosti zakonskih uslova za pravno lice, odnosno preduzetnika koji već poseduje licencu, u slučaju promene sedišta, otvaranja poslovne jedinice ili u drugim slučajevima kada je potrebno naknadno utvrditi ispunjenost uslova u pogledu prostorija i sprovedenih mera fizičko – tehničke zaštite. 5.000

Tarifni broj 43g

Za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova 25.000 Za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva 7.500”.

Član 7.

U Tarifnom broju 46. tačka 2) posle reči: „dokumentaciju” dodaju se zapeta i reči: „odnosno na plan zaštite od požara”.

U tački 6) posle reči: „materija” dodaju se zapeta i reči: „odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi po zahtevu za proširenje obima izdatog ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara 20.600”.

Član 8.

U Tarifnom broju 46a dodaju se st. 8. i 9, koji glase:

„Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija za bezbedno postavljanje objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama 30.600 Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara za izgradnju objekata za koje je propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju 15.850”.

Član 9.

U Tarifnom broju 47. stav 1. tač. 1) i 3) brišu se.

U tački 7) reči: „za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite” zamenjuju se rečima: „za izdavanje ovlašćenja pravnom licu za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija namenjenih gašenju, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija za odvođenje dima i toplote, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara, po svakom pojedinačnom poslu”.

Dodaje se tačka 10), koja glasi:

„10) za davanje saglasnosti na program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara 2.340”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 2, menja se i glasi:

„Za zahtev za izdavanje licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara 3.040”.

Posle dosadašnjeg stava 3, koji postaje stav 2, dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Za zahtev za izdavanje duplikata licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara 1.640”.

Član 10.

U Tarifnom broju 135. stav 3. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina 57.290”.

U tački 8) reči: „gasovoda i” brišu se.

Dodaju se tač. 14) i 15), koje glase:

„14) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i pratećih odobrenja za izvođenje radova i za upotrebu rudarskih objekata (odobrenje za izvođenje radova i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata) 34.370 15) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i podzemnih voda 34.370”.

Dodaje se Napomena, koja glasi:

„NAPOMENA:

Ako se podnese zahtev za izdavanje odobrenja za smanjenje eksploatacionog polja, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 13) ovog tarifnog broja.”.

Član 11.

Posle Tarifnog broja 135. dodaju se tarifni br. 135a i 135b, koji glase:

„Tarifni broj 135a

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:

obične vode:

(1) do 10 l/sekundi 29.240 (2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi 43.860 (3) preko 100 l/sekundi 58.460

2) mineralne vode:

(1) do 5 l/sekundi 43.860 (2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi 58.460 (3) preko 10 l/sekundi 87.680

Tarifni broj 135b

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda 76.380”.

Član 12.

Tarifni br. 136, 137. i 138. brišu se.

Član 13.

U Tarifnom broju 139. stav 2. menja se i glasi:

„Za rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata – 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Za rešenje kojim se produžava važnost energetske dozvole – 0,01% na predračunsku vrednost izgradnje”.

U Napomeni stav 1. posle reči: „radovima” dodaju se reči: „iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja”.

Član 14.

U Tarifnom broju 140. stav 1. posle reči: „izveštaja” dodaju se reči: „nadležnog inspektora”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine za potrebe izdavanja saglasnosti za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava 29.240”. Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi: „Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja energetskih objekata, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica za obavljanje poslova na održavanju energetskih objekata, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti 4.390”.

Član 15.

Posle Tarifnog broja 140. dodaju se tarifni br. 140a, 140b i 140v, koji glase:

„Tarifni broj 140a

Za zahtev pravnog lica za donošenje odluke o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama 11.460 Za odluku o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama 114.600

Tarifni broj 140b

Za zahtev za izdavanje akta o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze „uzmi ili plati” 11.460 Za akt o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze „uzmi ili plati” 114.600

Tarifni broj 140v

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava 11.460 Za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava 34.400”.

Član 16.

Tarifni broj 141. menja se i glasi:

„Tarifni broj 141.Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije 1.910 Za rešenje kojim se stiče status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi: 1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više 23.680 2) za elektrane instalisane snage do 1 MW 2.290 Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije 1.140 Za rešenje kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi: 1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više 11.460 2) za elektrane instalisane snage do 1 MW 1.530 Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije 1.140 Za rešenje kojim se stiče status povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi: 1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više 11.460 2) za elektrane instalisane snage do 1 MW 1.530 Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije 1.140 Za rešenje kojim se stiče status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije 1.910”.

Član 17.

Tarifni broj 142. menja se i glasi:

„Tarifni broj 142.

Za polaganje ispita za energetskog menadžera 2.670 Za polaganje ispita za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika 2.670 Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera 380 Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika 380 Za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera 760 Za izdavanje, odnosno produženje licence za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika 760”.

Član 18.

Posle Tarifnog broja 157. dodaje se Tarifni broj 157a, koji glasi:

„Tarifni broj 157a

Za spise i radnje koji se odnose na međunarodne i međudržavne vodne puteve, i to: 1) uslove za projektovanje za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju hidrotehničkih objekata, brana, prevodnica, plovnih kanala i ostalih objekata koji utiču na bezbednost plovidbe, odnosno za postavljanje svih vrsta vodova i kablova koji presecaju vodni put, odnosno za izgradnju luka i pristaništa 22.810 2) mišljenje u postupku izdavanja vodnih uslova za eksploataciju rečnog nanosa 10.930 3) mišljenje u postupku izdavanja vodne saglasnosti za eksploataciju rečnog nanosa 27.280

NAPOMENA:

Taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se pre izdavanja lokacijskih uslova u okviru objedinjene procedure.Taksa iz tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa.”

Član 19.

Posle Tarifnog broja 162. dodaju se glava XVIIIA i Tarifni broj 162a, koji glase:

„XVIIIA SPISI I RADNJE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNOG TERETA

Tarifni broj 162a

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta 47.500 Za rešenje o proveri ispunjenosti uslova i izdavanje licence privrednom društvu ili drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta 63.750 Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja stručnom licu 30.530 Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN 41.400 Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta 41.400 Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za transport radioaktivnog tereta koja važi do šest meseci 13.570”. Član 20.U Tarifnom broju 172. tačka 3) reči: „nostrifikaciju, ekvivalenciju, odnosno” brišu se.Dodaje se tačka 6), koja glasi:„6) izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za svaki program, odnosno aktivnost obrazovanja odraslih25.000”. 25.000”.

Član 21.

Tarifni broj 187. briše se.

Član 22.

Tarifni broj 202. briše se.

Član 23.

U Tarifnom broju 209. posle reči: „korisnika” dodaju se zapeta i reči: „odnosno drugih pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje usluga dnevnog boravka, pomoći u kući, svratišta, ličnog pratioca deteta, stanovanja uz podršku i personalne asistencije”.

Član 24.

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 25.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2016. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2016. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 15. i 16. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

• Problemi koje bi zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, izmeni spisa i radnji, odnosno prestanku osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa, a koje su inicirane od strane nadležnih organa.

U periodu od poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, broj 50/11 i „Službeni glasnik RS”, br. 93/12 i 65/13-dr. zakon), donet je određeni broj propisa u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju. S tim u vezi, određeni broj ministarstava dostavio je inicijative za izmenu i dopunu Zakona o republičkim administrativnim taksama, i to: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i dr.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u cilju dosledne primene Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 90/07, 116/08, 104/09, 76/10 i 62/14), predlaže da se u Odeljku A Tarife republičkih administrativnih taksi (u daljem tekstu: Tarife), briše Tarifni broj 38. kojim su propisane republičke administrativne takse za spise i radnje kod organa u vezi sa izdavanjem viza koje se izdaju državljanima Republike Srbije i koje predstavljaju odobrenje za putovanje građana u inostranstvo, a unose se u putnu ispravu, u propisanim slučajevima (viza „B” koja se izdaje za brodarsku i pomorsku knjižicu, viza „M” koja se izdaje na osnovu međunarodnog sporazuma i viza „C” koja se izdaje na putnu ispravu službenog osoblja). Pravni osnov sadržan je u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) kojim su ukinute pomorska i brodarska knjižica snabdevena vizom, kao vrsta putne isprave, kao i viza na putnu ispravu službenog osoblja u međunarodnom saobraćaju izdata na osnovu međunarodnog ugovora.

Pored toga, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-US i 55/14), kao i podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona, predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 42. Odeljka A Tarife, tako što se brišu st. 1. i 2. tog tarifnog broja. Naime, od 25. oktobra 2012. godine stari Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik SRS”, br. 53/82, 15/84, 5/86 i 21/90 i „Službeni glasnik RS”, br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 i 101/05) i podzakonski akti: Pravilnik o uslovima za rad centara za obuku vozača („Službeni glasnik SRS”, br. 2/83 i 29/86-USS) i Pravilnik o nastavnom planu i programu centara za obuku vozača i evidencijama koje ti centri vode („Službeni glasnik SRS”, broj 2/83 i „Službeni glasnik RS”, broj 14/97), prestali su da se primenjuju i to Ministarstvo unutrašnjih poslova ne rešava po zahtevima za davanje saglasnosti na nastavni plan i program za obuku kandidata za vozače motornih vozila i vozače traktora i ne donosi rešenja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad centra za obuku vozača, a za koje akte su navedenim tarifnim brojem propisane takse.

Takođe, s tim u vezi, predlaže se izmena dosadašnjeg stava 3. tog tarifnog broja, u smislu usaglašavanja spisa i radnji koje organ donosi, odnosno vrši sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Pravni osnov sadržan je u odredbi člana 207. stav 1. tog zakona kojom je propisano da osposobljavanje kandidata za vozače, može da obavlja samo privredno društvo ili srednja stručna škola u svojoj organizacionoj jedinici, koji ispunjavaju propisane uslove i koji za to dobiju dozvolu. Dozvolu iz stava 1. tog člana izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. S tim u vezi, predlaže se da se taksa propiše za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače. Predlaže se i dodavanje napomene uz taj tarifni broj kojom je propisano da se za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova prilikom promene poligona, učionice, odnosno mesta izvođenja poligonske radnje „zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom”, plaća taksa u iznosu od 50% od takse propisane stavom 1. tog tarifnog broja.

Pored toga, predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 43. Odeljka A Tarife, i to izmena dosadašnjeg stava 2. (koji postaje stav 1.) i brisanje st. 1, 3. i 4. tog tarifnog broja. Pravni osnov za izmenu stava 2. tog tarifnog broja sadržan je u odredbi člana 255. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima kojom je propisano da je tehnički pregled vozila delatnost od opšteg interesa, koju može da obavlja samo privredno društvo koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije ovlašćenje. Predlaže se propisivanje takse za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda vozila. Odredbom člana 255. stav 4. tog zakona propisano je da ovlašćenje iz stava 1. tog člana izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pravni osnov za brisanje st. 3. i 4. tog tarifnog broja sadržan je u Pravilniku o ispitivanju vozila („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14 i 18/15) koji je stupio na snagu 11. februara 2012. godine, a primenjuje se po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu (od 11. februara 2013. godine) i odredbama čl. 249. i 250. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima kojim su poslovi ispitivanja vozila povereni Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Takođe, predlaže se da se posle Tarifnog broja 43. Odeljka A Tarife, dodaju novi tarifni br. 43a, 43b, 43v i 43g za nove spise i radnje kod organa u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 42/15) i Zakonom o detektivskoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/13), a koje su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Pravni osnov za propisivanje novog Tarifnog broja 43a sadržan je u odredbama člana 13. Zakona o privatnom obezbeđenju i odredbama člana 2. st. 1, 2. i 3. Pravilnika o bližim uslovima koje moraju da ispune pravna i fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja („Službeni glasnik RS”, broj 117/14). S tim u vezi, predloženi su spisi i radnje za izdavanje tri vrste ovlašćenja za sprovođenje stručne obuke lica koja vrše poslove privatnog obezbeđenja. U napomeni tog tarifnog broja predloženo je da se istovremenim podnošenjem zahteva za dobijanje više ovlašćenja plaća samo jedna, najviša propisana taksa (procenjeno je da se propisani uslovi utvrđuju u jednom postupku, koristeći iste resurse, te da će se troškovi organa prilikom sprovođenja postupka nadoknaditi naplatom najviše propisane takse).

Predloženim novim Tarifnim brojem 43b propisuju se takse za spise i radnje za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku, kao i fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 9, 10, 11. i 12. Zakona o privatnom obezbeđenju.

Takođe, predlažu se novi tarifni br. 43v i 43g za nove spise i radnje kod organa u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti, koji su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Naime, Tarifnim brojem 43v predloženo je propisivanje takse za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje detektivske delatnosti, kao i izdavanje licence fizičkom licu za vršenje detektivskih poslova. Tarifnim brojem 43g predloženo je propisivanje takse za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, kao i takse za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva. Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 4, 5, 6, 7. i 9. Zakona o detektivskoj delatnosti.

Pored toga, predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 46. u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 20/15), u smislu dopune stava 1. tač. 2) i 6), kao i dodavanja stava 2. Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 25, 27, 32, 38. i 39. Zakona o zaštiti od požara. Odredbom člana 27. stav 5. tog zakona propisano je da se na Plan zaštite od požara i izmene i dopune tog plana pribavlja saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova. Odredbom člana 25. stav 1. tog zakona propisano je da se za obavljanje poslova iz člana 24. tog zakona može ugovorom angažovati privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove i ima ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova za obavljanje tih poslova, a odredbama člana 24. tog zakona propisano je organizovanje zaštite od požara prema ugroženosti od požara. Odredbom člana 32. tog zakona propisno je, između ostalog, da Glavni projekt zaštite od požara izrađuje privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ima ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od požara. Odredbama člana 38. st. 1, 2. i 3. propisano je, između ostalog, da projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara u određenim objektima obavlja privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ispunjava određene uslove za dobijanje ovlašćenja za obavljanje navedenih poslova, a ministar nadležan za unutrašnje poslove propisuje, između ostalog, bliže uslove za dobijanje ovlašćenja za obavljanje tih poslova. Odredbama člana 39. propisani su poslovi projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara, te se predlaže taksa za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi po zahtevu za proširenje obima izdatog ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara, kako bi se omogućilo pravnom licu koje je dobilo ovlašćenje za obavljanje jednog ili nekoliko poslova iz člana 39. tog zakona, da se u novom postupku posebnim zahtevom obrati nadležnom organu za izdavanje rešenja kojim se proširuje obim izdatog ovlašćenja za obavljanje poslova iz člana 39. tog zakona.

Takođe, predlaže se dopuna Tarifnog broja 46a tako što se uvode takse za propisane nove spise i radnje kod organa u vezi izdavanja uslova od strane imaoca javnih ovlašćenja u oblasti zaštite od požara, koje su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Zakonom o zaštiti od požara. Pravni osnov za novopropisane spise i radnje sadržan je u odredbama čl. 8b i 54. Zakona o planiranju i izgradnji, odredbama člana 33. Zakona o zaštiti od požara (kojima su, između ostalog, propisani objekti za koje se, prilikom izgradnje, daje saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara) i odredbama člana 16. Uredbe o lokacijskim uslovima („Službeni glasnik RS”, broj 35/15) kojima su propisani uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija.

Pored toga, predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 47. tako što se predlaže brisanje tačke 1) u stavu 1. i stava 2. tog tarifnog broja u vezi sa davanjem ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara, jer su važećim Zakonom o zaštiti od požara ti spisi i radnje ukinuti, a bili su predmet Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik SRS”, broj 37/88 i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05) koji više nije na snazi, kao i brisanje tačke 3) kojom je propisana taksa za rešenje koje se donosi po zahtevu za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti prevoza opasnih materija shodno odredbama Zakona u transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS”, broj 88/10), s obzirom da izdavanje navedenog rešenja više nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Takođe, predlaže se izmena tačke 7) u stavu 1. tog tarifnog broja, u smislu propisivanja novih spisa i radnji u vezi sa kontrolisanjem instalacija i uređaja u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. Pravni osnov sadržan je u odredbama člana 44. Zakona o zaštiti od požara, kojim je propisano, između ostalog, da se ispravnost instalacija i uređaja u oblasti zaštite od požara propisanih tim članom mora kontrolisati od strane ovlašćenog pravnog lica, a ministar nadležan za unutrašnje poslove propisuje posebne uslove za davanje i oduzimanje ovlašćenja, način davanja i oduzimanja ovlašćenja, posebne uslove tehničke opremljenosti, način i poslove kontrolisanja, sadržaj isprave o kontrolisanju kao i broj, stručnu spremu i uslove za zaposlena lica koji obavljaju poslove kontrolisanja iz stava 1. tog člana. Takođe, u stavu 1. tog tarifnog broja propisani su novi spisi i radnje za davanje saglasnosti na program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara. Pravni osnov sadržan je u članu 53. stav 3. Zakona o zaštiti od požara.

Takođe, s tim u vezi, predlaže se da se postojeći stav 3. Tarifnog broja 47, zameni propisivanjem takse za nove spise i radnje, i to: za izdavanje licence za izradu Glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara, kao i da se propiše nova taksa za izdavanje duplikata predmetnih licenci. Pravni osnov sadržan je u čl. 32. i 38. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara („Službeni glasnik RS”, br. 21/12 i 87/13).

Ministarstvo rudarstva i energetike, u cilju dosledne primene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11), predlaže izmenu i dopunu Tarifnog broja 135. u smislu da se u stavu 3. propiše taksa za novi spis i radnju, i to: za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina. Pravni osnov sadržan je u odredbama člana 65. stav 2. tačka 5) i člana 82. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Naime, rudarski radovi po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina izvode se na osnovu odobrenja koje se izdaje rešenjem organa koji je izdao odobrenje za geološka istraživanja odnosno odobrenje za eksploataciju, a uz zahtev za izdavanje odobrenja dostavlja se, između ostalog, i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Takođe, predlaže se da se u Tarifnom broja 135. stav 3. posle tačke 13) dodaju tač. 14) i 15) kojim bi se propisale takse za nove spise i radnje kod organa, i to: za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina, kao i za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i podzemnih voda. Pravni osnov sadržan je u odredbama člana 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. S tim u vezi, predlaže se i dodavanje napomene u tom tarifnom broju, kojom se propisuje da ako se podnese zahtev za izdavanje odobrenja za smanjenje eksploatacionog polja, plaća taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 13) tog tarifnog broja, s obzirom da se u praksi često javlja potreba za izmenom površine zahvaćene eksploatacionim poljem, i to proširenjem ili smanjenjem eksploatacionog polja.

Pored toga, predlaže se da se u stavu 3. u postojećoj tački 8) tog tarifnog broja, brišu reči: „gasovoda i” čime se vrši usaglašavanje sa odredbama člana 25. Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji ugljovodonika („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), jer pojam unutrašnjih gasnih instalacija, u skladu sa tim zakonom, podrazumeva i gasovode.

Takođe, s tim u vezi, predlaže se brisanje tarifnih br. 136, 137. i 138. Odeljka A Tarife. Naime, danom stupanja na snagu Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika (24. decembra 2009. godine), prestao je da važi Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika („Službeni list SRJ”, broj 29/97 i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05), te je prestao pravni osnov za naplatu taksi propisanih tim tarifnim brojevima.

Pored toga, predlaže se da spisi i radnje koji su propisani tarifnim br. 187. i 202. u okviru Glave XXIII. Spisi i radnje u oblasti životne sredine, brišu i ugrade u okviru Glave XV. Spisi i radnje u oblast geologije, rudarstva i energetike, i to tako što se u toj glavi dodaju novi tarifni br. 135a i 135b. Pravni osnov sadržan je u čl. 21, 22, 30, 32, 45. i 46. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima kojima su definisana primenjena geološka istraživanja koja obuhvataju istraživanja koja se izvode radi utvrđivanja, između ostalog, i resursa i rezervi podzemnih voda. Odredbama čl. 30. i 46. tog zakona definisano je, između ostalog, da rešenje o odobrenju za primenjena geološka istraživanja izdaje ministar nadležan za poslove rudarstva i geoloških istraživanja, kao i da se resursi i rezerve podzemnih voda utvrđuju potvrdom o resursima i rezervama koja se izdaje rešenjem nadležnog organa na zahtev nosioca istraživanja.

Takođe, predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 139. u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14). Predlaže se propisivanje takse za rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata, kao i taksa za rešenje kojim se produžava važnost energetske dozvole. Dosadašnjim rešenjem bila je pripisana jedna taksa za oba ova spisa. Pravni osnov sadržan je u čl. 30, 32. i 35. tog zakona. Odredbama člana 30. Zakona o energetici propisano je, između ostalog, da se energetska dozvola pribavlja samo za izgradnju objekata navedenih u tom članu, te je stupanjem na snagu tog zakona, prestala obaveza pribavljanja energetskih dozvola za rekonstrukciju objekata navedenih u tom članu. Stoga se predlaže brisanje dela teksta koji se odnosi na rekonstrukciju energetskih objekata.

Pored toga, predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 140. Pravni osnov sadržan je u članu 22. Zakona o energetici, kojim je propisano, između ostalog, da uz zahtev za izdavanje licence, podnosilac zahteva prilaže dokaze o ispunjenosti uslova iz tog člana, a dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 3) i 4) tog člana i stav 3. tog člana je izveštaj nadležnog inspektora ili drugi dokument propisan aktom ministra iz člana 27. stav 7. tog zakona. Odredbama člana 28. tog zakona propisan je pravni osnov za dodavanje novog stava 2. u Tarifnom broju 140. Naime, dokaz o ispunjenosti uslova iz stav 2. tog člana je izveštaj nadležnog inspektora koji se prilaže uz zahtev za izdavanje Saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe.

Takođe, predlaže se propisivanje taksi za nove spise i radnje kod nadležnog organa u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o energetici. S tim u vezi predlaže se da se dodaju novi tarifni br. 140a, 140b i 140v. Pravni osnov za Tarifni broj 140a su čl. 100, 101, 102, 106, 239. 240, 245. i 246. Zakona o energetici. Pravni osnov za Tarifni broj 140b su čl. 167. i 288. Zakona o energetici. Pravni osnov za Tarifni broj 140v je član 28. Zakona o energetici.

Pored toga, predlaže se izmena Tarifnog broja 141. propisivanjem taksi za spise i radnje iz nadležnosti organa, u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o energetici. Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 70, 71. i 72. Zakona o energetici. Naime, odredbom člana 72. stav 1. tog zakona propisano je da status povlašćenog proizvođača, status privremenog povlašćenog proizvođača i status proizvođača iz obnovljivih izvora, utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove energetike rešenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Takođe, predlaže se izmena Tarifnog broja 142. kojim bi se propisale takse za nove spise i radnje u nadležnosti organa, u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13). U st. 1, 2, 3. i 4. tog tarifnog broja predloženo je propisivanje takse za polaganje ispita za energetskog menadžera, odnosno za polaganje ispita za obavljanje polova ovlašćenog energetskog savetnika, odnosno za izdavanje uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera, odnosno za izdavanje uverenja o položenom ispitu za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika. Pravni osnov sadržan je u čl. 29, 30. i 32. Zakona o efikasnom korišćenju energije. Naime, članom 32. stav 3. tog zakona propisano je da se za polaganje ispita i izdavanje uverenja iz stava 2. tog člana plaća republička administrativna taksa. U st. 5. i 6. tog tarifnog broja predloženo je propisivanje takse za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera, odnosno za izdavanje, odnosno produženje licence za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika. Pravni osnov sadržan je i u čl. 33. i 35. Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predlaže da se posle Tarifnog broja 157. Odeljka A Tarife doda novi Tarifni broj 157a kojim bi se propisale takse za spise i radnje koji se odnose na međunarodne i međudržavne vodne puteve, u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12 i 18/15). Pravni osnov za tačku 1) predloženog Tarifnog broja 157a sadržan je u članu 17. stav 2. tačka 1) Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kojim je propisano da u okviru svoje nadležnosti, Direkcija za vodne puteve obavlja upravne poslove, između ostalog, daje uslove iz člana 37. stav 1, odnosno člana 37a stav 1. tog zakona, a koji se pribavljaju u okviru objedinjene procedure u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju, koja je propisana zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. Pravni osnov za tač. 2) i 3) predloženog Tarifnog broja 157a je sadržan u članu 89. stav 3. tačka 3), članu 114, članu 117. tačka 21) i članu 118. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12), kao i članu 5. Pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata i sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova („Službeni glasnik RS”, br. 74/10, 116/12 i 58/14).

Pored toga, predlaže se da se posle Glave XVIII. Spisi i radnje u oblasti vazdušne plovidbe i Tarifnog broja 162. doda Glava XVIIIa Spisi i radnje u oblasti transporta opasnog tereta i Tarifni broj 162a. Pravni osnov za propisivanje taksi za predmetne spise i radnje, koje su u nadležnosti Uprave za transport opasnog tereta, je sadržan u odredbama člana 10. tač. 4), 5), 13), 23) i 32) i člana 30. st. 1, 2. i 5. Zakona o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS”, broj 88/10).

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predlaže terminološko usklađivanje sa članom 96. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13) i članom 86. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13) u smislu da se u Tarifnom broju 172. u tački 3) brišu reči: „nostrifikaciju, ekvivalenciju, odnosno”. Takođe, predlažu dopunu Tarifnog broja 172. Odeljka A Tarife, tako da se propiše taksa za izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za svaki program, odnosno aktivnost obrazovanja odraslih. Pravni osnov sadržan je u članu 17. st. 2. i 4. i članu 18. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS”, broj 55/13).

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predlaže dopunu Tarifnog broja 209. Odeljka A Tarife, tako da se propiše taksa i za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika drugih pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i za pružanje usluga dnevnog boravka, pomoći u kući, svratišta, ličnog pratioca deteta, stanovanja uz podršku, personalne asistencije. Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 17, 40, 115, 176. i 178. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i Pravilniku o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, broj 42/13).

Pored toga, predlaže se dopuna člana 19. tačka 6) Zakona o republičkim administrativnim taksama, da se taksa ne plaća za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja.

Takođe, predlaže se dopuna Tarifnog broja 2. Odeljka A Tarife, u smislu preciziranja da se propiše taksa za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa i fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom. Cilj ove izmene je izjednačavanje tih lica sa pravnim licima, odnosno preduzetnicima u slučajevima kada plaćaju taksu propisanu Tarifnim brojem 2. Odeljka A Tarife. Pravni osnov sadržan je u članu 83. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon i 5/15) i članu 38. Zakona o advokaturi („Službeni glasnik RS”, broj 31/11) kojim je propisano da je advokat dužan da na prihod ostvaren po osnovu obavljanja advokatske službe, plaća porez u skladu sa poreskim propisima, mada je Zakonom o advokaturi, advokat definisan kao fizičko lice koje je upisano u imenik advokata i položilo advokatsku zakletvu i bavi se advokaturom kao nezavisnom i samostalnom službom pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji su uređeni zakonom, izmene i dopune tih elemenata ne mogu se rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u okviru poslova državne uprave.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

• Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi Zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Predlaže se dopuna člana 19. tačka 6) Zakona o republičkim administrativnim taksama, da se taksa ne plaća za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja.

Uz član 2.

Predlaže se dopuna Tarifnog broja 2. stav 2. Odeljka A Tarife, u smislu preciziranja predmetne odredbe, a u cilju otklanjanja nedoumice u tumačenju plaćanja takse lica upisana u poseban registar, koje obavljaju delatnost slobodne profesije, u skladu sa posebnim zakonom. Preciziranje odredbe da se za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa za lica upisana u poseban registar, predlaže se s obzirom da zahtevi koje podnose navedena lica zahtevaju kompleksnu obradu u odnosu na zahteve koje podnose građani kao fizička lica.

Uz član 3.

Ovim članom predlaže se brisanje Tarifnog broja 38. Odeljka A Tarife u cilju dosledne primene Zakona o putnim ispravama. Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) ukinute su pomorska i brodarska knjižica snabdevena vizom, kao vrsta putne isprave.

Uz čl. 4. i 5.

U cilju usaglašavanja sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik PC”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-US i 55/14), kao i uzimajući u obzir da su prestali da se primenjuju Pravilnik o uslovima za rad centara za obuku vozača („Službeni glasnik SRS”, br. 2/83 i 29/86-USS) i Pravilnik o nastavnom planu i programu centara za obuku vozača i evidencijama koje ti centri vode („Službeni glasnik SRS”, broj 2/83 i „Službeni glasnik RS”, broj 14/97), kao i da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne rešava po zahtevima za davanje saglasnosti na nastavni plan i program za obuku kandidata za vozače motornih vozila i vozače traktora i ne donosi rešenja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad centra za obuku vozača, a za koje akte su navedenim tarifnim brojevima propisane takse, predlaže se da se u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 42. brišu st. 1. i 2. Pored toga, u cilju terminološkog usklađivanja naziva spisa i radnji koje organ donosi, odnosno vrši sa odredbama sa Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, predlaže se da se u dosadašnjem stavu 3. Tarifnog broja 42. reči: „za dozvolu za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozač” zamene rečima: „za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače”, s obzirom da je članom 207. stav 1. tog zakona propisano da osposobljavanje kandidata za vozače može da obavlja samo privredno društvo ili srednja stručna škola u svojoj organizacionoj jedinici, koji ispunjavaju propisane uslove i koji za to dobiju dozvolu, kao i dodavanje Napomene uz taj tarifni broj kojom je propisano da se za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova prilikom promene poligona, učionice, odnosno mesta izvođenja poligonske radnje „zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom”, plaća taksa u iznosu od 50% od takse propisane stavom 1. ovog tarifnog broja.

Takođe, predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 43. Odeljka A Tarife, i to brisanje st. 1, izmena dosadašnjeg stava 2. koji postaje stav 1, kao i brisanje st. 3. i 4. tog tarifnog broja. Pravni osnov sadržan je u članu 255. st. 1. i 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojim je propisano da je tehnički pregled vozila delatnost od opšteg interesa, koju može da obavlja samo privredno društvo koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije ovlašćenje (ovlašćenje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova).

Uz član 6.

Ovim članom predlaže se da se posle Tarifnog broja 43. Odeljka A Tarife dodaju tarifni br. 43a, 43b, 43v i 43g, za nove spise i radnje kod organa u smislu usaglašavanja sa Zakonom o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 42/15) i Zakonom o detektivskoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/13).

S tim u vezi, predložen je novi Tarifni broj 43a, za izdavanje tri vrste ovlašćenja za sprovođenje stručne obuke, kao i da se istovremenim podnošenjem zahteva za dobijanje više ovlašćenja plaća samo jedna, najviša propisana taksa (procenjeno je da se propisani uslovi utvrđuju u jednom postupku, koristeći iste resurse, te da će se troškovi organa prilikom sprovođenja postupka nadoknaditi naplatom najviše propisane takse). Pravni osnov sadržan je u članu 13. Zakona o privatnom obezbeđenju i članu 2. st. 1, 2. i 3. Pravilnika o bližim uslovima koje moraju da ispune pravna i fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Predloženim novim Tarifnim brojem 43b propisuju se takse za spise i radnje za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku, kao i fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Pravni osnov sadržan je u čl. 9, 10, 11. i 12. Zakona o privatnom obezbeđenju.

U cilju dosledne primene Zakona o detektivskoj delatnosti predlažu se novi tarifni br. 43v i 43g, za nove spise i radnje kod organa u skladu sa tim zakonom, koji su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Naime, predloženo je propisivanje takse za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku, kao i fizičkom licu za obavljanje detektivske delatnosti odnosno za vršenje detektivskih poslova. Takođe, predloženo je propisivanje takse za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, kao i takse za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva što je, saglasno Zakonu o detektivskoj delatnosti, jedan od uslova za sticanje licence za vršenje detektivskih poslova, u skladu sa čl. 4, 5, 6, 7. i 9. Zakona o detektivskoj delatnosti.

Uz čl. 7, 8. i 9.

Predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 46. Odeljka A Tarife u cilju usklađivanja sa Zakonom o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 20/15), u smislu dopune stava 1. tač. 2) i 6), kao i dodavanje stava 2. Pravni osnov sadržan je u čl. 25, 27, 32, 38, 39, 44. i 53. Zakona o zaštiti od požara. Naime, članom 27. stav 5. tog zakona propisano je da se na Plan zaštite od požara i izmene i dopune tog plana pribavlja saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, članom 25. stav 1. istog zakona propisano je da za obavljanje poslova iz člana 24. može se ugovorom angažovati privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove i ima ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova za obavljanje tih poslova, a članom 32. predviđeno je, između ostalog, da Glavni projekat zaštite od požara izrađuje privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova za izradu Glavnog projekta zaštite od požara. Članom 38. st. 1, 2. i 3. tog zakona propisano je, između ostalog, da projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara u određenim objektima obavlja privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ispunjava određene uslove za dobijanje ovlašćenja za obavljanje navedenih poslova, a ministar nadležan za unutrašnje poslove propisuje, između ostalog, bliže uslove za dobijanje ovlašćenja za obavljanje tih poslova. Odredbama člana 39. propisani su poslovi projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara, te se predlaže taksa u slučaju kada pravno lice podnese zahtev za izdavanje rešenja kojim se proširuje obim izdatog ovlašćenja za obavljanje poslova iz člana 39. tog zakona.

Pored toga, predlaže se dopuna Tarifnog broja 46a, za nove spise i radnje kod organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14 i 145/15), a u vezi izdavanja uslova imaoca javnih ovlašćenja u oblasti zaštite od požara, koji su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Pravni osnov za novopropisane spise i radnje sadržan je u čl. 8b i 54. Zakona o planiranju i izgradnji, članu 33. Zakona o zaštiti od požara kojim su propisani osnovni zahtevi zaštite od požara prilikom projektovanja i izgradnje i članu 16. Uredbe o lokacijskim uslovima („Službeni glasnik RS”, broj 35/15) kojim su propisani uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija. Naime, predložena dopuna se odnosi na spise i radnje, za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija za bezbedno postavljanje objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama i za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara za izgradnju objekata za koje je propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju.

Takođe, u Tarifnom broju 47. stav 1. u Odeljku A Tarife predloženo je brisanje tačke 1) i stava 2. tog tarifnog broja, s obzirom da su poslovi unapređenja zaštite od požara bili predmet Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik SRS”, broj 37/88 i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05) koji više nije na snazi, kao i brisanje tačke 3) kojom je propisana taksa za rešenje koja se donosi po zahtevu za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti prevoza opasnih materija shodno odredbama Zakona u transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS”, broj 88/10), s obzirom da izdavanje navedenog rešenja više nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Predlaže se izmena tačke 7) tog tarifnog broja u smislu usaglašavanja sa članom 44. Zakona o zaštiti od požara kojim je propisano da ispravnost instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica, i da ministar nadležan za unutrašnje poslove propisuje posebne uslove za davanje i oduzimanje ovlašćenja, način davanja i oduzimanja ovlašćenja, posebne uslove tehničke opremljenosti, način i poslove kontrolisanja, sadržaj isprave o kontrolisanju kao i broj, stručnu spremu i uslove za zaposlena lica koji obavljaju poslove kontrolisanja iz stava 1. tog člana.

Pored toga, predlaže se da se posle tačke 9) doda tačka 10) kojom se propisuje davanje saglasnosti na program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara. Pravni osnov je propisan u članu 53. stav 3. Zakona o zaštiti od požara, kojim je propisano da Program osnovne obuke donosi poslodavac odnosno rukovodilac državnog organa, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Predlaže se izmena postojećeg stava 3. Tarifnog broja 47. s obzirom da su poslovi servisiranja bili regulisani Zakonom o zaštiti od požara koji više nije na snazi, a važećim zakonom su promenjeni u poslove kontrolisanja. Postojećim stavom 3. Tarifnog broja 47. koji se menja propisuje se spis i radnja za zahtev za izdavanje licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara. Predloženo je dodavanje novog stava 4, za zahtev za izdavanje duplikata licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara. Pravni osnov sadržan je u čl. 32. i 38. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara („Službeni glasnik RS”, br. 21/15 i 87/13).

Uz čl. 10, 11, 12, 21. i 22.

Predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 135, i to: da se posle tačke 5) doda nova tačka 5a) – za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina. Pravni osnov je član 65. stav 2. tačka 5) i član 82. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11). Članom 65. stav 2. tačka 5) propisano je da se pod rudarskim projektom smatra i rudarski projekat na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina, a članom 82. tog zakona da se rudarski radovi po rudarskom projektu iz člana 65. stav 2. tačka 5) izvode na osnovu odobrenja koje se izdaje rešenjem organa koji je izdao odobrenje za geološka istraživanja, odnosno odobrenje za eksploataciju, na zahtev nosioca istraživanja odnosno nosioca eksploatacije. Stavom 2. tačka 1) tog člana propisano je da se uz zahtev za izdavanje odobrenja dostavlja dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi. Takođe, predlaže se da se u postojećoj tački 8) brišu reči „gasovoda i” čime se izvršava usklađivanje sa članom 25. Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika („Službeni glasnik RS”, broj 104/09). Članom 25. st. 2. i 3. tog zakona je propisano da održavanje unutrašnjih gasnih instalacija može da vrši pravno lice, preduzetnik, odnosno sam kupac ako ima odgovarajuće uređaje i opremu i najmanje tri zaposlena lica koja ispunjavaju uslove iz člana 15. stav 4. tog zakona, kao i da ispunjenost uslova iz stava 2. člana 25. utvrđuje rešenjem ministarstva nadležnog za poslove energetike. Predlaže se dopuna predmetnog člana tač. 14) i 15) u skladu sa članom 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim je propisano da se odobrenje za primenjena geološka istraživanja i odobrenje za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, može preneti na drugo privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnika, u skladu sa uslovima propisanim tim zakonom i podzakonskim propisima, uz saglasnost organa koji izdaje odobrenje. Predlaže se i dodavanje napomene u tom tarifnom broju, kojom se propisuje da se za rešenje na osnovu zahteva za izdavanje odobrenja za smanjenje eksploatacionog polja, plaća taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 13) tog tarifnog broja, s obzirom da se u praksi često javlja potreba za izmenom površine zahvaćene eksploatacionim poljem, i to proširenjem ili smanjenjem eksploatacionog polja.

Pored toga, predlaže se da se dodaju novi tarifni br. 135a i 135b, koji ne predstavljaju nove spise i radnje, već da se tarifni br. 187. i 202, koji se nalaze u poglavlju: XXIII – Spisi i radnje u oblasti životne sredine, ugrade u okviru poglavlja: XV – Spisi i radnje u oblasti geologije, rudarstva i energetike, s obzirom da se u čl. 21, 22, 30, 32, 45. i 46. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima definiše problematika istraživanja i overe rezervi podzemnih voda po navedenim tarifnim brojevima, i to tako da Tarifni broj 187. postane Tarifni broj 135a, a Tarifni broj 202. postane Tarifni broj 135b sa smanjenim iznosom takse (predlaže se taksa u iznosu od 76.380 dinara umesto sadašnje takse iz Tarifnog broja 202. koja iznosi 116.920 dinara). S tim u vezi predlaže se i brisanje tarifnih br. 187. i 202. Odeljka A Tarife.

Predlaže se brisanje tarifnih br. 136, 137. i 138. Odeljka A Tarife. Naime, takse iz tih tarifnih brojeva bile su propisane na osnovu Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika („Službeni list SRJ”, broj 29/97), koji je prestao da važi danom stupanja na snagu Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), tako da je prestao da postoji osnov za tu taksu.

Uz član 13.

Ovim članom predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 139. iz Odeljka A Tarife. Naime, predlaže se izmena stava 2. i dodavanje novog stava 3. kojima se propisuju takse za rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata i za rešenje kojim se produžava važnost energetske dozvole, u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14).

Dosadašnji iznos takse (0,03%) važio je i za izdavanje energetske dozvole i za produženje važnosti izdate energetske dozvole. Predloženo je smanjenje iznosa takse za produženje važnosti izdate energetske dozvole na 0,01%, s obzirom da se ista izdaje na tri puta kraći rok, a u cilju podsticanja investicionih ulaganja u izgradnju energetskih objekata u Republici Srbiji. Pravni osnov sadržan je u čl. 30, 32. i 35. Zakona o energetici.

Uz član 14.

Ovim članom predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 140. koja se odnosi na usklađivanje st. 1. i 3. tog tarifnog broja sa članom 22. st. 1, 5. i 6. Zakona o energetici. Dodavanjem novog stava 2. vrši se usklađivanje sa odredbama člana 28. st. 2. i 4. Zakona o energetici, kojim je propisano da se saglasnost za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe izdaje pod uslovom da objekti za skladištenje i sopstvene stanice za snabdevanje ispunjavaju uslove i zahteve utvrđene tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, a da je dokaz o ispunjenosti uslova izveštaj nadležnog inspektora koji se prilaže uz zahtev za izdavanje saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe.

Uz član 15.

Ovim članom predlaže se da se posle Tarifnog broja 140. dodaju novi tarifni br. 140a, 140b i 140v za nove spise i radnje kod organa u skladu sa Zakonom o energetici.

Pravni osnov za dodavanje Tarifnog broja 140a sadržan je u odredbama čl. 100, 106, 239, 240. i 245. Zakona o energetici, kojima je propisano da pre nego što neko pravno lice dobije licencu i time bude određeno za operatora prenosnog sistema, mora biti sertifikovano u skladu sa tim zakonom, kao i da se postupak sertifikacije pokreće na zahtev pravnog lica koje je vlasnik prenosnog sistema odnosno mreže, da se na postupak sertifikacije započet na osnovu zahteva za sertifikaciju koji podnosi vlasnik prenosne mreže ili operator prenosnog sistema kojeg kontroliše osoba ili osobe iz treće države ili trećih država, primenjuju odredbe čl. 101. i 102. tog zakona uzimajući u obzir i odredbu člana 107. tog zakona, da pre nego što neko pravno lice dobije licencu i time bude određeno za operatora transportnog sistema, mora biti sertifikovano u skladu sa tim zakonom, kao i da se postupak sertifikacije pokreće na: zahtev pravnog lica koje još nije sertifikovano kao operator transportnog sistema; zahtev Agencije ako pravno lice ne podnese zahtev za sertifikaciju ili obrazložen zahtev nadležnog tela saglasno obavezama koje proizilaze iz potvrđenih međunarodnih ugovora, da postupak sertifikacije sprovodi Agencija za energetiku Republike Srbije i donosi odluku o sertifikaciji operatora transportnog sistema, kao i da se na postupak sertifikacije započet na osnovu zahteva za sertifikacuju koji podnosi vlasnik transportnog sistema ili operator transportnog sistema kojeg kontroliše osoba ili osobe iz treće države ili trećih država, primenjuju odredbe čl. 240, 241. i 246. tog zakona.

Pravni osnov za dodavanje Tarifnog broja 140b sadržan je u članu 167. st. 1. i 4, članu 288. st. 1. i 3. i članu 289. st. 1. i 2. Zakona o energetici, kojima je propisano da novi interkonektivni dalekovodi jednosmerne struje, mogu se na zahtev izuzeti od primene pravila za pristup sistemu iz člana 159. tog zakona, pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta iz člana 164. tog zakona i pravila korišćenja prihoda od dodele kapaciteta u postupku obrazovanja cena pristupa prenosnom sistemu pod propisanim uslovima, da novi infrastrukturni objekti gasovodnog sistema, odnosno interkonektori ili skladišta prirodnog gasa, mogu se na zahtev izuzeti od primene člana 224. tog zakona, kao i prava na pristup iz člana 283. stav 1. tog zakona pod propisanim uslovima, kao i da snabdevač prirodnim gasom koji ima ili smatra da će imati finansijske probleme zbog obaveza „uzmi ili plati” na osnovu zaključenog ugovora o kupovini prirodnog gasa, može podneti zahtev Agenciji da se operator transportnog, odnosno distributivnog sistema ili operator skladišta, privremeno oslobodi od primene prava na regulisan pristup. Akt o izuzeću donosi Agencija za energetiku Republike Srbije, po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove energetike i sa detaljnim obrazloženjem u koje je ugrađeno mišljenje tog ministarstva objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pravni osnov za dodavanje Tarifnog broja 140v sadržan je u članu 28. st. 1. i 2. Zakona o energetici, kojim je propisano da se za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstava na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, za koje se ne izdaje licenca, pribavlja se saglasnost koju ministarstvo nadležno za poslove energetike izdaje rešenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Saglasnost za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe se izdaje pod uslovom da objekti za skladištenje i sopstvene stanice za snabdevanje ispunjavaju uslove i zahteve utvrđene tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine.

Uz član 16.

Ovim članom predlaže se izmena Tarifnog broja 141. Odeljka A Tarife, u cilju usaglašavanja sa Zakonom o energetici. Predlaže se propisivanje republičkih administrativnih taksi za spise i radnje kod organa za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, za rešenje kojim se stiče status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane do 1 MW i od 1 MW i više, za zahtev za rešenje kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, za rešenje kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane do 1 MW i od 1 MW i više, za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije, za rešenje kojim se stiče status povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane do 1 MW i od 1 MW i više, za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije i za rešenje kojim se stiče status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije. Naime čl. 71. i 72. Zakona o energetici propisano je da energetski subjekt, odnosno fizičko lice iz člana 70. stav 5. tog zakona, može pre sticanja statusa povlašćenog proizvođača, steći privremeni status povlašćenog proizvođača električne energije i isti produžiti rešenjem ministarstva nadležnog za poslove energetike u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, kao i da status povlašćenog proizvođača, status privremenog povlašćenog proizvođača i status proizvođača iz obnovljivih izvora, utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove energetike rešenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Uz član 17.

Predlaže se izmena Tarifnog broja 142. kojim se uređuje polaganje ispita za energetskog menadžera i polaganje ispita za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika, izdavanje uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera i za izdavanje uverenja o položenom ispitu za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika, kao i za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera, odnosno licence za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika. Pravni osnov dat je u čl. 29, 30, 32, 33. i 35. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13). Naime, članom 32. stav 3. tog zakona, a u vezi sa čl. 29. i 30. istog zakona, propisano je da se za polaganje ispita za obavljanje poslova energetskog menadžera, kao i za polaganje ispita za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika plaća republička administrativna taksa.

Članom 32. Zakona o efikasnom korišćenju energije propisano je da se ispit iz čl. 29. i 30. tog zakona polaže pred komisijom, da ministarstvo nadležno za poslove energetike izdaje uverenje o položenom ispitu za obavljanje poslova energetskog menadžera, kao i o položenom ispitu za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika, kao i da se za izdavanje uverenja plaća republička administrativna taksa. Čl. 33. i 35. tog zakona propisano je da licencu za obavljanje poslova energetskog menadžera, odnosno licencu za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika izdaje ministar nadležan za poslove energetike, rešenjem, i da se za izdavanje licence plaća republička administrativna taksa.

Uz član 18.

Predlaže se da se posle Tarifnog broja 157. doda Tarifni broj 157a, za spise i radnje koji se odnose na međunarodne i međudržavne vodne puteve, i to: uslove za projektovanje za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju hidrotehničkih objekata, brana, prevodnica, plovnih kanala i ostalih objekata koji utiču na bezbednost plovidbe, odnosno za postavljanje svih vrsta vodova i kablova koji presecaju vodni put, odnosno za izgradnju luka i pristaništa i mišljenje u postupku izdavanja vodnih uslova za eksploataciju rečnog nanosa.

Pravni osnov za tačku 1) predloženog tarifnog broja sadržan je u članu 17. stav 2. tačka 1) Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12 i 18/15) kojim je uređeno da, u okviru svoje nadležnosti, Direkcija za vodne puteve obavlja upravne poslove: daje uslove iz člana 37. stav 1, odnosno člana 37a stav 1. tog zakona.

Pravni osnov za tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja sadržan je u članu 89. stav 3. tačka 3), članu 114, članu 117. tačka 21) i članu 118. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i članu 5. Pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata i sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova („Službeni glasnik RS”, br. 74/10, 116/12 i 58/14).

Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) uređuje objedinjenu proceduru u postupku za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata, a koja je naznačena u članu 37. stav 3. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, a postupak izdavanja akata iz nadležnosti Direkcije za vodne puteve je deo objedinjene procedure.

Takođe, predlaže se dodavanje napomene uz ovaj tarifni broj se, i to da se taksa iz tačke 1) tog tarifnog broja plaća pre izdavanja lokacijskih uslova u objedinjenoj proceduri, a taksa iz tač. 2) i 3) tog tarifnog broja da se plaća nakon obaveštenja obveznika o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa.

Uz član 19.

Predlaže da se u Odeljku A Tarife doda nova glava: XVIIIA Spisi i radnje u oblasti transporta opasnog tereta i Tarifni broj 162a, radi usklađivanja sa odredbama Zakona o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS”, broj 88/10). U Tarifnom broju 162a propisani su spisi radnje u vezi sa izdavanjem rešenja: po zahtevu za izdavanje odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta, o proveri ispunjenosti uslova i izdavanje licence privrednom društvu ili drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta; po zahtevu za izdavanje ovlašćenja stručnom licu; po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN; po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta i po zahtevu za izdavanje dozvole za transport radioaktivnog tereta koja važi do šest meseci.

Pravni osnov sadržan je u članu 10. stav 1. tač. 4), 5), 13), 23) i 32) i članu 30. Zakona o transportu opasnog tereta.

Naime, članom 10. tog zakona propisano je da Uprava za transport opasnog tereta, između ostalog, obavlja sledeće poslove: izdaje ovlašćenje stručnom licu; izdaje odobrenje za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta; proverava ispunjenost uslova i izdaje licencu privrednom društvu ili drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta; izdaje ovlašćenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta; izdaje ovlašćenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN.

Članom 30. stav 5. Zakona o transportu opasnog tereta propisano je da se dozvola za transport radioaktivnog tereta koja važi do šest meseci, može se izdati za više transporta privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku čija je delatnost u vezi s korišćenjem radioaktivnog materijala na teritoriji Republike Srbije.

Uz član 20.

Ovim članom predlaže se da se u Tarifnom broju 172. Odeljka A Tarife posle tačke 5) doda tačka 6) kojom se propisuje taksa za izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za svaki program, odnosno aktivnost obrazovanja odraslih, a saglasno članu 18. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS”, broj 55/13). Takođe, predlaže se terminološko usklađivanje sa članom 96. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13) i članom 86. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13) u smislu da se u Tarifnom broju 172. u tački 3) brišu reči: „nostrifikaciju, ekvivalenciju, odnosno”.

Uz član 23.

Predlaže se dopuna Tarifnog broja 209. iz Odeljka A Tarife tako da se posle reči: „korisnika” dodaju reči: „odnosno drugih pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje usluga dnevnog boravka, pomoći u kući, svratišta, ličnog pratioca deteta, stanovanja uz podršku, personalne asistencije, u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, broj 42/13).

Naime, usluge socijalne zaštite podeljene su u sledeće grupe:

1) usluge procene i planiranja – procena stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih značajnih osoba u njegovom okruženju; procena staratelja, hranitelja i usvojitelja; izrada individualnog ili porodičnog plana pružanja usluga i mera pravne zaštite i drugih procena i planova;

2) dnevne usluge u zajednici – dnevni boravak; pomoć u kući; svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;

3) usluge podrške za samostalan život – stanovanje uz podršku; personalna asistencija; obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu;

4) savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge – intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi; savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja; podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju; održavanje porodičnih odnosa i ponovno spajanje porodice; savetovanje i podrška u slučajevima nasilja; porodična terapija; medijacija; SOS telefoni; aktivacija i druge savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti;

5) usluge smeštaja – smeštaj u srodničku, hraniteljsku ili drugu porodicu za odrasle i starije; domski smeštaj; smeštaj u prihvatilište i druge vrste smeštaja.

Uz član 24.

Predlaže se da se za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Uz član 25.

Predlaže se da se usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvrši u 2016. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2016. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uz član 26.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst).

Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku omogućilo bi se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, izmeni spisa i radnji, odnosno prestanku osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa, a koje su inicirane od strane nadležnih organa.

Imajući u vidu da se taksa plaća u cilju podmirenja troškova rada organa prouzrokovanih zahtevima zainteresovanih lica, kao i da se predlaže izmena i dopuna, odnosno uvođenje određenih taksi, nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

VI. PREGLED ODREDABA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM

TAKSAMA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 19.

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;

5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;

6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, KAO I ZA SPISE I RADNJE U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA;

7) spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;

8) spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev, u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;

9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;

10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

12) podneske javnom tužilaštvu;

13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama;

15) spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;

16) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;

17) za potvrdu o prijemu zahteva;

18) za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.

U postupku kod DKP, taksa se ne plaća ni za:

1) spise i radnje koji se odnose na zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu i na zastupanje državljana Republike Srbije povodom mera koje su protivne međunarodnim ugovorima ili načelima međunarodnog prava, odnosno međunarodnim običajima;

2) vize iz kurtoazije, odnosno za vize koje se izdaju na strane diplomatske pasoše, službene pasoše i pasoše koje izdaju međunarodne organizacije koje priznaje Republika Srbija, pod uslovom uzajamnosti.

ODELJAK A – TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA

U REPUBLICI SRBIJI

Tarifni broj 2.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu 1.460 Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, ODNOSNO FIZIČKOM LICU UPISANOM U POSEBAN REGISTAR, KOJE OBAVLJA DELATNOST SLOBODNE PROFESIJE, UREĐENU POSEBNIM PROPISOM 11.960 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

Tarifni broj 38.

Za vize za državljane Republike Srbije, i to: 1) viza „B” – koja se izdaje na brodsku i pomorsku knjižicu 1.190 2) viza „M” – koja se izdaje na osnovu međunarodnog sporazuma 1.190 3) viza „S” – koja se izdaje na putnu ispravu službenog osoblja 1.190

Tarifni broj 42.

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti na nastavni plan i program za obuku kandidata za vozače motornih vozila i vozače traktora 9.490 Za rešenje po zahtevu za utvrđenje ispunjenosti uslova za rad centra za obuku vozača 94.990 Za dozvolu za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače ZA REŠENJE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE 83.100 Za žalbu na rešenje o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani obavljanja osposobljavanja vozača 1.190 Za rešenje kojim se utvrđuje da je pravno lice kome je privremeno zabranjeno obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače otklonilo nedostatke zbog kojih mu je zabrana osposobljavanja izrečena 11.960 NAPOMENA: ZA REŠENJE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA PRILIKOM PROMENE POLIGONA, UČIONICE, ODNOSNO MESTA IZVOĐENJA POLIGONSKE RADNJE „ZAUSTAVLJANJE I POLAZAK VOZILOM NA PUTU SA USPONOM”, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 50% OD TAKSE PROPISANE STAVOM 1. OVOG TARIFNOG BROJA.

Tarifni broj 43.

Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila 500 Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila ZA REŠENJE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DAVANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA 94.990 Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila 5.360 Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila 116.920 Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za utiskivanje identifikacione oznake vozila 83.100 Za dozvolu da se vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, izvrši u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda 600 Za žalbu protiv rešenja Agencije za bezbednost saobraćaja 1.190

TARIFNI BROJ 43A

ZA REŠENJE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU, I TO: 1) ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE STRUČNE OBUKE LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROCENE RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA U OBLASTI PRIVATNOG OBEZBEĐENJA 42.000 2) ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE STRUČNE OBUKE LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE I ODRŽAVANJA REDA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA, JAVNIM SKUPOVIMA I DRUGIM MESTIMA OKUPLJANJA GRAĐANA 52.000 3) ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE STRUČNE OBUKE LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PLANIRANJA, PROJEKTOVANJA I NADZORA NAD IZVOĐENJEM SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE, POSLOVA MONTAŽE, PUŠTANJA U RAD I ODRŽAVANJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE 42.000 NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE PODNESE ZAHTEV ZA DOBIJANJE DVA ILI SVA TRI OVLAŠĆENJA, PLAĆA SE JEDNA, NAJVIŠA PROPISANA TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA.

TARIFNI BROJ 43B

ZA REŠENJE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU, I TO: 1) ZA IZDAVANJE LICENCE PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA 75.000 2) ZA IZDAVANJE LICENCE FIZIČKOM LICU ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA 2.500 NAPOMENA: ZA PONOVNO IZDAVANJE LICENCE PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA, NAKON ISTEKA ROKA VAŽENJA LICENCE, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 35% OD TAKSE PROPISANE U TAČKI 1) OVOG TARIFNOG BROJA. ZA PONOVNO IZDAVANJE LICENCE FIZIČKOM LICU IZ TAČKE 2) OVOG TARIFNOG BROJA, NAKON ISTEKA ROKA VAŽENJA LICENCE, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 50% OD TAKSE PROPISANE U TAČKI 2) OVOG TARIFNOG BROJA.

TARIFNI BROJ 43V

ZA REŠENJE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU, I TO:1) ZA IZDAVANJE LICENCE PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE DETEKTIVSKE DELATNOSTI 50.000 2) ZA IZDAVANJE LICENCE PREDUZETNIKU ZA OBAVLJANJE DETEKTIVSKE DELATNOSTI 25.000 3) ZA IZDAVANJE LICENCE FIZIČKOM LICU ZA VRŠENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA 2.500 NAPOMENA: ZA PONOVNO IZDAVANJE LICENCE PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU IZ TAČ. 1) I 2) OVOG TARIFNOG BROJA, NAKON ISTEKA ROKA VAŽENJA LICENCE, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 30% OD TAKSE PROPISANE U TAČ. 1) I 2) OVOG TARIFNOG BROJA.ZA PONOVNO IZDAVANJE LICENCE FIZIČKOM LICU IZ TAČKE 3) OVOG TARIFNOG BROJA, NAKON ISTEKA ROKA VAŽENJA LICENCE, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 50% OD TAKSE PROPISANE U TAČKI 3) OVOG TARIFNOG BROJA.ZA PONOVNO UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI ZAKONSKIH USLOVA ZA PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIKA KOJI VEĆ POSEDUJE LICENCU, U SLUČAJU PROMENE SEDIŠTA, OTVARANJA POSLOVNE JEDINICE ILI U DRUGIM SLUČAJEVIMA KADA JE POTREBNO NAKNADNO UTVRDITI ISPUNJENOST USLOVA U POGLEDU PROSTORIJA I SPROVEDENIH MERA FIZIČKO – TEHNIČKE ZAŠTITE. 5.000

TARIFNI BROJ 43G

ZA PRIJAVU ZA SPROVOĐENJE OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA ZA VRŠENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA 25.000 ZA PRIJAVU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DETEKTIVA 7.500

Tarifni broj 46.

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi, i to: 1) po zahtevu za odobrenje lokacija objekata 26.780 2) po zahtevu za odobrenje – davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju, ODNOSNO NA PLAN ZAŠTITE OD POŽARA za objekte bruto površine (1) do 150 m² 10.960 (2) preko 150 m² do 1.000 m² 23.140 (3) preko 1.000 m² do 5.000 m² 46.270 (4) preko 5.000 m² 87.680 3) po zahtevu za tehnički prijem objekata bruto površine (1) do 150 m² 10.960 (2) preko 150 m² do 1.000 m² 23.140 (3) preko 1.000 m² do 5.000 m² 46.270 (4) preko 5.000 m² 87.680 4) po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja 23.140 5) po zahtevu za bavljenje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija 778.200 6) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija, ODNOSNO PO ZAHTEVU ZA DAVANJE OVLAŠĆENJA PRAVNOM LICU ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA, ODNOSNO PO ZAHTEVU ZA DAVANJE OVLAŠĆENJA PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA I IZVOĐENJA POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA, ODNOSNO PO ZAHTEVU ZA DAVANJE OVLAŠĆENJA PRAVNOM LICU ZA UGOVORNO OBAVLJANJE POSLOVA ORGANIZOVANJA ZAŠTITE OD POŽARA U SUBJEKTIMA RAZVRSTANIM U KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA 535.810 7) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe 267.910 ZA REŠENJE IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU ZA PROŠIRENJE OBIMA IZDATOG OVLAŠĆENJA PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA I IZVOĐENJA POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA 20.600 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja propisana tač. 1), 2), 3) i 4) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada po 2.300

Tarifni broj 46a

Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje urbanističkih mera zaštite pri izgradnji prostornih i urbanističkih planova 1.290 Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju porodičnih skloništa 9.580 Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte do 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno – tehničku dokumentaciju) 20.300 Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte preko 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno – tehničku dokumentaciju) 38.370 Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju javnih i blokovskih skloništa dopunske zaštite 38.370 Za rešenje po zahtevu za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa 23.920 Za saglasnost na plan zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih lica 11.960 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANJE USLOVA U POGLEDU MERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJA ZA BEZBEDNO POSTAVLJANJE OBJEKATA SA ZAPALJIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA, ZAPALJIVIM GASOVIMA I EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA 30.600 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANJE USLOVA U POGLEDU MERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA KOJE JE PROPISANA OBAVEZA DAVANJA SAGLASNOSTI NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 15.850

Tarifni broj 47.

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to: 1) za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara. 30.610 2) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara 25.510 3) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti prevoza opasnih materija 38.280 4) za odobrenje višekratne nabavke eksplozivnih materija 8.930 5) za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija 5.360 6) za prevoz eksplozivnih materija 5.360 7) za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA PRAVNOM LICU ZA BAVLJENJE POSLOVIMA KONTROLISANJA IZVEDENIH STABILNIH INSTALACIJA NAMENJENIH GAŠENJU, ODNOSNO ZA BAVLJENJE POSLOVIMA KONTROLISANJA IZVEDENIH STABILNIH INSTALACIJA ZA AUTOMATSKO OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA, ODNOSNO ZA BAVLJENJE POSLOVIMA KONTROLISANJA IZVEDENIH STABILNIH INSTALACIJA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVNIH I ZAPALJIVIH GASOVA, ODNOSNO ZA BAVLJENJE POSLOVIMA KONTROLISANJA IZVEDENIH INSTALACIJA ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE, ODNOSNO ZA BAVLJENJE POSLOVIMA KONTROLISANJA IZVEDENIH INSTALACIJA U ZONAMA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJE, ODNOSNO ZA BAVLJENJE POSLOVIMA KONTROLISANJA IZVEDENIH INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA, ODNOSNO ZA BAVLJENJE POSLOVIMA KONTROLISANJA MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA, PO SVAKOM POJEDINAČNOM POSLU 30.610 8) za izdavanje sertifikata za prevoz opasnih materija državljaninu 1.030 9) za izdavanje duplikata sertifikata za prevoz opasnih materija 770 10) ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA PROGRAM OSNOVNE OBUKE ZAPOSLENIH IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA 2.340 Za proširenje zahteva za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara 5.090 Za proširenje zahteva za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite 5.090 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA, ODNOSNO LICENCE ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA 3.040 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA LICENCE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA, ODNOSNO LICENCE ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA 1.640 Za rešenje koje se donosi po žalbi na rešenje iz stava 1. ovog tarifnog broja 2.560

Tarifni broj 135.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju 4.410 Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina 77.330 Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva: 1) za odobrenje za istraživanje 58.010 2) za produžetak istražnog prava 19.320 3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 116.020 4) za ispiranje plemenitih metala 7.650 5) za izvođenje rudarskih radova 96.670 5A) ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA PO RUDARSKOM PROJEKTU NA ISTRAŽIVANJU ČVRSTIH MINERALNIH SIROVINA 57.290 6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu 38.680 7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu 77.330 8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja gasovoda i unutrašnjih gasnih instalacija 15.300 9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 51.140 10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima 233.820 11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata 116.920 12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata 116.920 13) za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja 101.500 14) ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRENOS ODOBRENJA ZA EKSPLOATACIJU REZERVI MINERALNIH SIROVINA I PRATEĆIH ODOBRENJA ZA IZVOĐENJE RADOVA I ZA UPOTREBU RUDARSKIH OBJEKATA (ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RADOVA I ODOBRENJE ZA UPOTREBU RUDARSKIH OBJEKATA) 34.370 15) ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRENOS ODOBRENJA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA I PODZEMNIH VODA 34.370 NAPOMENA: AKO SE PODNESE ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SMANJENJE EKSPLOATACIONOG POLJA, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 50% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 3. TAČKA 13) OVOG TARIFNOG BROJA.

TARIFNI BROJ 135A

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA DETALJNA ISTRAŽIVANJA PODZEMNIH VODA, I TO: 1) OBIČNE VODE: (1) DO 10 L/SEKUNDI 29. 240 (2) PREKO 10 L/SEKUNDI DO 100 L/SEKUNDI 43.860 (3) PREKO 100 L/SEKUNDI 58.460 2) MINERALNE VODE: (1) DO 5 L/SEKUNDI 43.860 (2) PREKO 5 L/SEKUNDI DO 10 L/SEKUNDI 58.460 (3) PREKO 10 L/SEKUNDI 87.680

TARIFNI BROJ 135B

ZA REŠENJE, ODNOSNO POTVRDU O UTVRĐIVANJU I OVERI RAZVRSTANIH REZERVI PODZEMNIH VODA 76.380

Tarifni broj 136.

Za rešenje o odobravanju puštanja u probni rad i upotrebu gasovoda, odnosno naftovoda, odnosno produktovoda, za međunarodni ili magistralni transport 38.280

Tarifni broj 137.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova projektovanja gasovoda, naftovoda i produktovoda 7.650 Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova izgradnje gasovoda, naftovoda ili produktovoda 7.650 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova projektovanja, odnosno izgradnje gasovoda, naftovoda ili produktovoda 45.920

Tarifni broj 138.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na Program stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda, naftovoda ili produktovoda 7.650

Tarifni broj 139.

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole 5.800 Za rešenje kojim se daje energetska dozvola za izgradnju novih, odnosno za rekonstrukciju postojećih energetskih objekata, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole – 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje, odnosno rekonstrukcije objekata ZA REŠENJE KOJIM SE IZDAJE ENERGETSKA DOZVOLA ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH OBJEKATA – 0,03% NA PREDRAČUNSKU VREDNOST IZGRADNJEZA REŠENJE KOJIM SE PRODUŽAVA VAŽNOST ENERGETSKE DOZVOLE – 0,01% NA PREDRAČUNSKU VREDNOST IZGRADNJE NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima IZ ST. 2. I 3. OVOG TARIFNOG BROJA, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja kojim se daje, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole.

Tarifni broj 140.

Za izdavanje izveštaja NADLEŽNOG INSPEKTORA po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti 29.240 ZA IZDAVANJE IZVEŠTAJA NADLEŽNOG INSPEKTORA PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA I ZAHTEVA UTVRĐENIH TEHNIČKIM PROPISIMA, PROPISIMA O ZAŠTITI OD POŽARA I EKSPLOZIJA, KAO I PROPISIMA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ZA POTREBE IZDAVANJA SAGLASNOSTI ZA SKLADIŠTENJE NAFTE, DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA SOPSTVENE POTREBE UKUPNOG KAPACITETA PREKO PET TONA I ZA SNABDEVANJE SOPSTVENIH PREVOZNIH SREDSTVA NA SOPSTVENIM STANICAMA ZA SNABDEVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA 29.240 Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti lica za obavljanje poslova na održavanju objekata za transport i distribuciju prirodnog gasa, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti 4.390 ZA IZDAVANJE IZVEŠTAJA PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA U POGLEDU STRUČNOG KADRA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKOG RUKOVOĐENJA, RUKOVANJA I ODRŽAVANJA ENERGETSKIH OBJEKATA, ODNOSNO USLOVA U POGLEDU BROJA I STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ODRŽAVANJU ENERGETSKIH OBJEKATA, KAO I POSLOVA RUKOVAOCA U TIM OBJEKTIMA, ZA POTREBE IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI 4.390

TARIFNI BROJ 140A

ZA ZAHTEV PRAVNOG LICA ZA DONOŠENJE ODLUKE O SERTIFIKACIJI OPERATORA PRENOSNOG, ODNOSNO TRANSPORTNOG SISTEMA I SERTIFIKACIJI OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA, ODNOSNO TRANSPORTNOG SISTEMA U VEZI SA TREĆIM ZEMLJAMA 11.460 ZA ODLUKU O SERTIFIKACIJI OPERATORA PRENOSNOG, ODNOSNO TRANSPORTNOG SISTEMA I SERTIFIKACIJI OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA, ODNOSNO TRANSPORTNOG SISTEMA U VEZI SA TREĆIM ZEMLJAMA 114.600

TARIFNI BROJ 140B

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANJE AKTA O IZUZEĆU ZA NOVE INTERKONEKTIVNE DALEKOVODE U OBLASTI ELEKTRIČNE ENERGIJE, NOVU INFRASTRUKTURU U OBLASTI PRIRODNOG GASA I OBAVEZE „UZMI ILI PLATI” 11.460 ZA AKT O IZUZEĆU ZA NOVE INTERKONEKTIVNE DALEKOVODE U OBLASTI ELEKTRIČNE ENERGIJE, NOVU INFRASTRUKTURU U OBLASTI PRIRODNOG GASA I OBAVEZE „UZMI ILI PLATI” 114.600

TARIFNI BROJ 140V

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANJE REŠENJA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST ZA SKLADIŠTENJE NAFTE, DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA SOPSTVENE POTREBE UKUPNOG KAPACITETA PREKO PET TONA I ZA SNABDEVANJE SOPSTVENIH PREVOZNIH SREDSTAVA NA SOPSTVENIM STANICAMA ZA SNABDEVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA 11.460 ZA IZDAVANJE REŠENJA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST ZA SKLADIŠTENJE NAFTE, DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA SOPSTVENE POTREBE UKUPNOG KAPACITETA PREKO PET TONA I ZA SNABDEVANJE SOPSTVENIH PREVOZNIH SREDSTVA NA SOPSTVENIM STANICAMA ZA SNABDEVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA 34.400

Tarifni broj 141.

Za zahtev za sticanje svojstva povlašćenog proizvođača električne energije 1.920 Za rešenje po zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja 19.320 TARIFNI BROJ 141.ZA ZAHTEV ZA IZDAVANJE REŠENJA O STICANJU STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE 1.910 ZA REŠENJE KOJIM SE STIČE STATUS PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZAVISI OD INSTALISANE SNAGE ELEKTRANE I IZNOSI: 1) ZA ELEKTRANE INSTALISANE SNAGE 1 MW I VIŠE 23.680 2) ZA ELEKTRANE INSTALISANE SNAGE DO 1 MW 2.290 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANJE REŠENJA KOJIM SE PRODUŽAVA VAŽENJE STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE 1.140 ZA REŠENJE KOJIM SE PRODUŽAVA VAŽENJE STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZAVISI OD INSTALISANE SNAGE ELEKTRANE I IZNOSI: 1) ZA ELEKTRANE INSTALISANE SNAGE 1 MW I VIŠE 11.460 2) ZA ELEKTRANE INSTALISANE SNAGE DO 1 MW 1.530 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANJE REŠENJA O STICANJU STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE 1.140 ZA REŠENJE KOJIM SE STIČE STATUS POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZAVISI OD INSTALISANE SNAGE ELEKTRANE I IZNOSI: 1) ZA ELEKTRANE INSTALISANE SNAGE 1 MW I VIŠE 11.460 2) ZA ELEKTRANE INSTALISANE SNAGE DO 1 MW 1.530 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANJE REŠENJA O STICANJU STATUSA PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 1.140 ZA REŠENJE KOJIM SE STIČE STATUS PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 1.910

Tarifni broj 142.

Za prvi pregled kod proizvođača i sve naredne preglede kod korisnika parnih postrojenja (parnih i vrelovodnih kotlova, zagrejača vode i pregrejača para, parnih sudova pod pritiskom) koji se vrši po zahtevu korisnika 7.650

TARIFNI BROJ 142.

ZA POLAGANJE ISPITA ZA ENERGETSKOG MENADŽERA 2.670 ZA POLAGANJE ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG ENERGETSKOG SAVETNIKA 2.670 ZA IZDAVANJE UVERENJA O POLOŽENOM ISPITU ZA ENERGETSKOG MENADŽERA 380 ZA IZDAVANJE UVERENJA O POLOŽENOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG ENERGETSKOG SAVETNIKA 380 ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ENERGETSKOG MENADŽERA 760 ZA IZDAVANJE, ODNOSNO PRODUŽENJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG ENERGETSKOG SAVETNIKA 760

TARIFNI BROJ 157A

ZA SPISE I RADNJE KOJI SE ODNOSE NA MEĐUNARODNE I MEĐUDRŽAVNE VODNE PUTEVE, I TO: 1) USLOVE ZA PROJEKTOVANJE ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU, ADAPTACIJU I SANACIJU HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA, BRANA, PREVODNICA, PLOVNIH KANALA I OSTALIH OBJEKATA KOJI UTIČU NA BEZBEDNOST PLOVIDBE, ODNOSNO ZA POSTAVLJANJE SVIH VRSTA VODOVA I KABLOVA KOJI PRESECAJU VODNI PUT, ODNOSNO ZA IZGRADNJU LUKA I PRISTANIŠTA 22.810 2) MIŠLJENJE U POSTUPKU IZDAVANJA VODNIH USLOVA ZA EKSPLOATACIJU REČNOG NANOSA 10.930 3) MIŠLJENJE U POSTUPKU IZDAVANJA VODNE SAGLASNOSTI ZA EKSPLOATACIJU REČNOG NANOSA 27.280 NAPOMENA: TAKSA IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE PRE IZDAVANJA LOKACIJSKIH USLOVA U OKVIRU OBJEDINJENE PROCEDURE.TAKSA IZ TAČ. 2) I 3) OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE NAKON PRIJEMA OBAVEŠTENJA O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE SPISA.

XVIIIA SPISI I RADNJE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNOG TERETA

TARIFNI BROJ 162A

ZA REŠENJE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA TIP AMBALAŽE, ODNOSNO POSUDE POD PRITISKOM ILI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA 47.500 ZA REŠENJE O PROVERI ISPUNJENOSTI USLOVA I IZDAVANJE LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU ILI DRUGOM PRAVNOM LICU ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA 63.750 ZA REŠENJE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA STRUČNOM LICU 30.530 ZA REŠENJE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA PRIVREDNOM DRUŠTVU, ODNOSNO DRUGOM PRAVNOM LICU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA LICE SA SERTIFIKATOM ADN 41.400 ZA REŠENJE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA PRIVREDNOM DRUŠTVU, ODNOSNO DRUGOM PRAVNOM LICU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČA VOZILA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA 41.400 ZA REŠENJE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRANSPORT RADIOAKTIVNOG TERETA KOJA VAŽI DO ŠEST MESECI 13.570

Tarifni broj 172.

Za rešenje po zahtevu za: 1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda 15.300 2) utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine 5.360 3) nostrifikaciju, ekvivalenciju, odnosno priznavanje strane školske javne isprave, za: (1) osnovno obrazovanje 2.560 (2) srednje obrazovanje 5.090 4) priznavanje strane visokoškolske isprave 10.200 5) odobrenje za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole 6.380 6) IZDAVANJE ODOBRENJA DRUGOJ ORGANIZACIJI RADI STICANJA STATUSA JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH, ZA SVAKI PROGRAM, ODNOSNO AKTIVNOST OBRAZOVANJA ODRASLIH 25.000

Tarifni broj 187.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to: 1) obične vode: (1) do 10 l/sekundi 29.240 (2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi 43.860 (3) preko 100 l/sekundi 58.460 2) mineralne vode: (1) do 5 l /sekundi 43.860 (2) preko 5 l /sekundi do 10 l /sekundi 58.460 (3) preko 10 l /sekundi 87.680

Tarifni broj 202.

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda 116.920

Tarifni broj 209.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika, ODNOSNO DRUGIH PRUŽALACA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE, KAO I ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PRUŽANJE USLUGA DNEVNOG BORAVKA, POMOĆI U KUĆI, SVRATIŠTA, LIČNOG PRATIOCA DETETA, STANOVANJA UZ PODRŠKU I PERSONALNE ASISTENCIJE 19.050

ČLAN 24.

ZA TAKSENE OBAVEZE KOJE SU NASTALE, A NISU PLAĆENE DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, TAKSA SE PLAĆA U SKLADU SA ZAKONOM KOJI JE BIO NA SNAZI U VREME NASTANKA TAKSENE OBAVEZE, AKO JE TO POVOLJNIJE ZA OBVEZNIKA.

ČLAN 25.

USKLAĐIVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI PROPISANIH OVIM ZAKONOM, IZVRŠIĆE SE U 2016. GODINI PRIMENOM INDEKSA POTROŠAČKIH CENA, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, ZA PERIOD OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA DO 30. APRILA 2016. GODINE, PRI ČEMU SE ZAOKRUŽIVANJE VRŠI TAKO ŠTO SE IZNOS DO PET DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO PET DINARA ZAOKRUŽUJE NA DESET DINARA.

VLADA ĆE, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, ODLUKOM UTVRDITI I OBJAVITI USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE TAKSI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

OBJAVLJENI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI TAKSI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRIMENJIVAĆE SE OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

ČLAN 26.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Koji su problemi koje zakon treba da reši, odnosno koji su ciljevi koji se zakonom postižu?

Donošenjem ovog zakona stvaraju se jednaka prava i obaveze za sve subjekte, tako da se obezbeđuje transparentnost u njegovoj primeni, s jedne strane, a s druge strane stabilniji priliv sredstava od taksi u republički budžet.

Pored toga, postiže se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, izmeni spisa i radnji, odnosno prestanku osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa, koje su inicirane od strane nadležnih organa, a u cilju implementacije novodonetih zakona u periodu posle poslednjih izmena Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, broj 50/11 i „Službeni glasnik RS”, br. 93/12 i 65/13-dr. zakon).

Republičke administrativne takse plaćaju se kada zainteresovano lice zahteva donošenje spisa, odnosno izvršenje određene radnje od strane organa, a iznos takse za odgovarajuće spise i radnje organi su uz dostavljenu inicijativu opredelili visinu takse u odnosu na njihovu složenost, na bazi elemenata koji utiču na iznos takse, i ogledaju se u visini troškova rada organa nastalih u postupku izdavanja spisa, odnosno za izvršenje radnji na zahtev zainteresovanih lica.

U periodu od poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama, donet je određeni broj propisa u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju i u nadležnosti su ministarstava koja su inicirala izmenu i dopunu ovog zakona. S tim u vezi, određeni broj ministarstava dostavio je inicijative za izmenu i dopunu Zakona o republičkim administrativnim taksama, i to: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Primera radi, Ministarstvo unutrašnjih poslova predložilo je:

taksu za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja, koja je utvrđena u iznosu od 42.000 dinara, na osnovu broja časova (36 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge tri zaposlena, cene časa rada (899 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (12.696,50 din);

taksu za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, koja je utvrđena u iznosu od 52.000 dinara, na osnovu broja časova (44 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge tri zaposlena, cene časa rada (899 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (12.696,50 din);

taksu za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite, koja je utvrđena u iznosu od 42.000 dinara, na osnovu broja časova (36 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge tri zaposlena, cene časa rada (899 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (12.696,50 din);

taksu za izdavanje licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja pravnom licu, odnosno preduzetniku, koja je utvrđena u iznosu od 75.000 dinara, na osnovu broja časova (72 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge tri zaposlena, cene časa rada (899 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (12.696,50 din);

taksu za izdavanje licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja fizičkom licu, koja je utvrđena u iznosu od 2.500 dinara, na osnovu broja časova (2,5 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge osam zaposlenih, cene časa rada (899 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (400 din);

taksu za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje licence pravnom licu za obavljanje detektivske delatnosti, koja je utvrđena u iznosu od 50.000 dinara, na osnovu broja časova (42 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge tri zaposlena, cene časa rada (899 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (12.969,50 din);

taksu za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje licence preduzetniku za obavljanje detektivske delatnosti, koja je utvrđena je u iznosu od 25.000 dinara, na osnovu broja časova (23 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge tri zaposlena, cene časa rada (899 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (5.022,50 din);

taksu za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje detektivskih poslova, koja je utvrđena u iznosu od 2.500 dinara, na osnovu broja časova (2,5 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge četiri zaposlena, cene časa rada (899 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (400 din);

takse za prijavu za pohađanje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova, koja je utvrđena je u iznosu od 25.000 dinara, na osnovu broja časova (60 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje usluge pet članova komisije, cene časa rada (899 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (2.100 din). Imajući u vidu da bi visina takse uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, predložena je umanjena visina takse;

taksu za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva, koja je utvrđena u iznosu od 7.500 dinara, na osnovu broja časova (8 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje usluge tri zaposlena, cene časa rada (899 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (600 din);

taksu za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi po zahtevu za proširenje obima izdatog ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara, koja je utvrđena u iznosu od 20.600 dinara, na osnovu broja časova (40 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge zaposlenih, cene časa rada (390 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (5.000 din);

taksu za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija za bezbedno postavljanje objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama, koja je utvrđena u iznosu od 30.600 dinara, na osnovu broja časova (40 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge zaposlenog, cene časa rada (390 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (15.000 din);

taksu za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara za izgradnju objekata za koje je propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju, koja je utvrđena u iznosu od 15.850 dinara, na osnovu broja časova (15 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge zaposlenih, cene časa rada (390 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (10.000 din);

taksu za rešenje koje se donosi po zahtevu za davanje saglasnosti na program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, koja je utvrđena u iznosu od 2.340 dinara, na osnovu broja časova (6 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge zaposlenih i cene časa rada (390 din) zaposlenog;

taksu za zahtev za izdavanje licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara, koja je utvrđena u iznosu od 3.040 dinara, na osnovu broja časova (7,8 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge zaposlenih i cene časa rada (390 din) zaposlenog;

taksu za zahtev za izdavanje duplikata licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara, koja je utvrđena u iznosu od 1.640 dinara, na osnovu broja časova (4.2 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge zaposlenih i cene časa rada (390 din) zaposlenog.

Ministarstvo rudarstva i energetike predložilo je:

taksu za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina, koja je utvrđena u iznosu od 57.290 dinara, na osnovu broja časova (40 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuje tri zaposlena i cene časa rada (477,40 din) tih zaposlenih;

taksu za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i pratećih odobrenja za izvođenje radova i za upotrebu rudarskih objekata (odobrenje za izvođenje radova i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata) i za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i podzemnih voda, koje su utvrđene u iznosu od 34.370 dinara, na osnovu broja časova (24 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuje tri zaposlena i cene časa rada (477,40 din) tih zaposlenih;

taksu za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda (iz dosadašnjeg Tarifnog broja 202) koja je ovim predlogom smanjena sa 116.920 dinara na 76.380 dinara, tj. za 34,68%, a utvrđena je na osnovu broja časova (40 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuje četiri zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog;

taksu za rešenje kojim se produžava važnost energetske dozvole – 0,01% na predračunsku vrednost izgradnje (smanjena je visina takse sa 0,03% koliko iznosi za izdavanje rešenja kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju energetskog objekta, na 0,01% za produženje važnosti izdate energetske dozvole, iz razloga zato što se izdaje na tri puta kraći rok, a sve u cilju podsticanja investicionih ulaganja u izgradnju energetskih objekata u Republici Srbiji). Nadležno ministarstvo smatra da je potrebno zadržati predloženo rešenje utvrđivanja visine takse propisane ovim tarifnim brojem (procenat od predračunske vrednosti objekta) imajući u vidu složenost i obim dokumentacije koja se podnosi uz zahtev, kao i investicionu vrednost objekta koja upravo zavisi od vrste objekta, konfiguracije, instalisane snage, kapaciteta, broja proizvodnih jedinica itd. Vreme potrebno za obradu zahteva za izdavanje energetske dozvole neposredno zavisi od složenosti i obima dostavljene dokumentacije;

taksu za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine za potrebe izdavanja saglasnosti za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstava na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, koja je utvrđena u iznosu od 29.240 dinara. Predložena visina takse ovog tarifnog broja jednaka je visini takse iz stava 1. ovog tarifnog broja, iz razloga što se radi o izveštajima koji se izdaju na osnovu istih tehničkih propisa, propisa o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisa o zaštiti životne sredine;

taksu za zahtev pravnog lica za donošenje odluke o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama, koja je utvrđena u iznosu od 11.460 dinara, na osnovu broja časova (8 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuje tri zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog;

taksu za odluku o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama, koja je utvrđena u iznosu od 114.600 dinara, na osnovu broja časova (80 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge, po zaposlenom, učestvuje tri zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog;

taksu za zahtev za izdavanje akta o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze „uzmi ili plati”, koja je utvrđena u iznosu od 11.460 dinara, na osnovu broja časova (8 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuje tri zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog;

taksu za akt o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze „uzmi ili plati”, koja je utvrđena u iznosu od 114.600 dinara, na osnovu broja časova (80 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuju tri zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog;

taksu za zahtev za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstava na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, koja je utvrđena u iznosu od 11.460 dinara, na osnovu broja časova (8 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuju tri zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog;

taksu za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstava na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, koja je utvrđena u iznosu od 34.400 dinara, na osnovu broja časova (24 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuju tri zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog;

taksu za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, koja je utvrđena u iznosu 1.910 dinara, na osnovu broja časova (5 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge jednog zaposlenog i cena časa rada (477,40 din) tog zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina takse uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

taksu za rešenje kojim se stiče status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije koja zavisi od instalisane snage elektrane i to: za elektrane instalisane snage 1 MW i više, u iznosu od 23.680 dinara i utvrđena je na osnovu broja časova (31 čas) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuju dva zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog; za elektrane instalisane snage do 1 MW, u iznosu od 2.290 dinara i utvrđena je na osnovu broja časova (3 časa) efektivnog vremena utrošenog u pružanju konkretne usluge po zaposlenom, učestvuje dva zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina ovih taksi uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

taksu zahtev za izdavanje rešenja kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, koja je utvrđena u iznosu od 1.140 dinara, na osnovu broja časova (3 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge jednog zaposlenog i cena časa rada (477,40 din) tog zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina takse uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

taksu za rešenje kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije koji zavisi od instalisane snage elektrane i to: za elektrane instalisane snage 1 MW i više, u iznosu od 11.460 dinara i utvrđena je na osnovu broja časova (15 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuju dva zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog; za elektrane instalisane snage do 1 MW, u iznosu od 1.530 dinara i utvrđena je na osnovu broja časova (2 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuju dva zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina ovih taksi uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

taksu za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije, iznosi 1.140 dinara i utvrđena je na osnovu broja časova (3 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge zaposlenog i cene časa rada (477,40 din) tog zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina ovih taksi uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

taksu za rešenje kojim se stiče status povlašćenog proizvođača električne energije koji zavisi od instalisane snage elektrane i to: za elektrane instalisane snage 1 MW i više, u iznosu od 11.460 dinara i utvrđena je na osnovu broja časova (15 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuju dva zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog; za elektrane instalisane snage do 1 MW u iznosu od 1.530 dinara i utvrđena je na osnovu broja časova (2 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuju dva zaposlena i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina ovih taksi uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

taksu za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije, koja je utvrđena u iznosu od 1.140 dinara, na osnovu broja časova (3 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge jednog zaposlenog i cene časa rada (477,40 din) tog zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina ovih taksi uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

taksu za rešenje kojim se stiče status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije, koja je utvrđena u iznosu od 1.910 dinara, na osnovu broja časova (5 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge jednog zaposlenog i cene časa rada (477,40 din) tog zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina ovih taksi uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obvezniku takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

takse za polaganje ispita za energetskog menadžera i za polaganje ispita za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika, koje su utvrđene u iznosu od 2.670 dinara, na osnovu broja časova (7 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge jednog zaposlenog i cene časa rada (477,40 din) zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina ovih taksi uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

takse za izdavanje uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera i za izdavanje uverenja o položenom ispitu za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika, koje su utvrđene u iznosu od 380 dinara, na osnovu broja časova (1 čas) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge jednog zaposlenog i cene časa rada (477,40 din) tog zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina ovih taksi uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

takse za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera i za izdavanje, odnosno produženje licence za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika, koje su utvrđene u iznosu od 760 dinara, na osnovu broja časova (2 čas) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge jednog zaposlenog i cene časa rada (477,40 din.) tog zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina ovih taksi uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predložilo je:

taksu za uslove za projektovanje za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju hidrotehničkih objekata, brana, prevodnica, plovnih kanala i ostalih objekata koji utiču na bezbednost plovidbe, odnosno na postavljanje svih vrsta vodova i kablova koji presecaju vodni put, odnosno za izgradnju luka i pristaništa u iznosu od 22.810 dinara (utvrđeno potrebno radno vreme za pružanje konkretne usluge je 33 časa, od čega se 28 časova odnosi na rad inženjera čija je cena časa rada 973.00 dinara, 5 časova na rad referenta čija je cena časa rada 469.00 dinara i troškovi od 3.000 dinara). Imajući u vidu da bi visina taksi predmetnog tarifnog broja uticala na dostupnost usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđene visine taksi umanjene su za 30%;

taksu za pribavljanje mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova za eksploataciju rečnog nanosa u iznosu od 10.930 dinara (utvrđeno potrebno radno vreme za pružanje konkretne usluge je 14 časova, od čega se 12 časova odnosi na rad inženjera čija je cena časa rada 973.00 dinara, 2 časa na rad referenta čija je cena časa rada 469.00 dinara i troškovi od 3.000 dinara). Imajući u vidu da bi visina taksi predmetnog tarifnog broja uticala na dostupnost usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđene visine taksi umanjene su za 30%;

taksu za pribavljanje mišljenje u postupku izdavanja vodne saglasnosti za eksploataciju rečnog nanosa u iznosu od 27.280 dinara (utvrđeno potrebno radno vreme za pružanje konkretne usluge je 38 časova, od čega se 36 časova odnosi na rad inženjera čija je cena časa rada 973.00 dinara i 2 časa na rad referenta čija je cena časa rada 469.00 dinara i troškovi od 3.000 dinara). Imajući u vidu da bi visina taksi predmetnog tarifnog broja uticala na dostupnost usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđene visine taksi umanjene su za 30%;

taksu za rešenje po zahtevu za izdavanje odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta, koja je utvrđena u iznosu od 47.500 dinara, na osnovu broja časova (56 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuju dva zaposlena i cene časa rada (530 din) zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina ove takse uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

taksu za rešenje o proveri ispunjenosti uslova i izdavanje licence privrednom društvu ili drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, koja je utvrđena u iznosu od 63.750 dinara, na osnovu broja časova (25 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuju tri zaposlena, cene časa rada (530 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (24.000 din);

taksu za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja stručnom licu, koja je utvrđena u iznosu od 30.530 dinara, na osnovu broja časova (24 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuju tri zaposlena i cene časa rada (530 din) zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina ove takse uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

takse za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN i za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta, koje su utvrđene u iznosu od 41.400 dinara, na osnovu broja časova (25 časova) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge po zaposlenom, učestvuju tri zaposlena, cene časa rada (530 din) zaposlenog i troškova koji učestvuju u pružanju te usluge (12.000 din). Imajući u vidu da bi visina ovih taksi uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%;

taksu za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za transport radioaktivnog tereta koja važi do šest meseci, koja je utvrđena u iznosu od 13.570 dinara, na osnovu broja časova (32 časa) efektivnog vremena potrebnog za pružanje konkretne usluge zaposlenog i cene časa rada (530 din) zaposlenog. Imajući u vidu da bi visina ove takse uticala na dostupnost predmetne usluge zainteresovanog lica, odnosno obveznika takse, utvrđena visina takse umanjena je za 20%.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predložilo je taksu za izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za svaki program, odnosno aktivnost obrazovanja odraslih, koja je utvrđena u iznosu od 25.000 dinara, sa obrazloženjem da u postupku izdavanja odobrenja učestvuje i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Postupak izdavanja uverenja u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja se odvija u tri faze, i to: prijem i obrada zahteva stranke i prosleđivanje dokumentacije Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, prijem i obrada mišljenja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, ukoliko je mišljenje pozitivno prosvetni inspektor se upućuje na teren radi provere ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja. Ukoliko je mišljenje negativno, zahtev stranke se odbija. U ove tri faze angažovano je najmanje dvoje zaposlenih: jedan zaposleni koji vrši administrativnu obradu predmeta i izdaje rešenje i drugi koji je prosvetni inspektor i koji izlazi na teren. Osnovni element koji je Ministarstvo uzelo u obzir pri utvrđivanju visine takse je broj zaposlenih, kao i troškovi Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, s obzirom da pri izdavanju odobrenja Zavod formira komisiju koja daje mišljenje na program obuke.

Da li su razmatrane mogućnosti da se problemi reše bez donošenja zakona?

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike, nema mogućnosti da se problemi reše bez donošenja zakona. Naime, stvaraju se jednaka prava i obaveze za sve subjekte, tako što se vrši usaglašavanja predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, na osnovu donetih propisa u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju.

Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema?

Donošenje ovog zakona je najbolje rešenje jer se njime, uz poštovanje načela pravne sigurnosti, uređuje plaćanje taksene obaveze za zahtev zainteresovanih lica i za spise i radnje koje se u vezi sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, kao i potrebi za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, izmeni spisa i radnji, odnosno prestanku osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Zakon će imati uticaj na:

– pravni sistem Republike Srbije – usaglašava se predmet taksene obaveze sa spisima i radnjama iz nadležnosti republičkih organa (Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja);

– obveznike državljane Republike Srbije koji su podnosili zahtev u vezi sa izdavanjem vize, u propisanim slučajevima (vize tipa: „B” viza na brodsku i pomorsku knjižicu, „M” viza koja se izdaje na osnovu međunarodnog sporazuma i „S” viza koja se izdaje na putnu ispravu službenog osoblja), imajući u vidu da su Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) ukinute pomorska i brodarska knjižica snabdevena vizom, kao vrsta putne isprave;

– lica koja se bave osposobljavanjem kandidata za vozače, tokom obavljanja svoje delatnosti dolaze u situacije koje iziskuju da promene poslovni prostor (istek ugovora o zakupu), poligon, kao i mesto izvođenja poligonske radnje „zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom”, a u tim situacijama nije celishodno naplaćivati taksu koja se naplaćuje prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače, te je predložena naplata takse u manjem iznosu za 50% od iznosa takse propisane za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače;

– imaoce javnih ovlašćenja koji će u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i novim Zakonom o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima, koji je u proceduri donošenja, moći da izdaju uslove i ispoštuju obavezu plaćanja republičke administrativne takse koja je predviđena članom 8b Zakona o planiranju i izgradnji;

– podnosioce zahteva za izdavanje uslova, jer će znati koliki je iznos za izdavanje uslova i moći tako da sagledaju opravdanost troškova u postupku pre dobijanja građevinske dozvole;

– na nadležnu službu koja vrši sprovođenje objedinjene procedure, koja će moći da sagleda u potpunosti pravila, i da bez zastoja sprovede traženu proceduru.

– na pravna i fizička lica koja su podnosioci zahteva u postupku objedinjene procedure koja podrazumeva izdavanje lokacijskih uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija za objekte sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama za koje postoji obaveza izdavanja uslova za bezbedno postavljanje propisana zakonom koji uređuje bezbednosne uslove za izgradnju i rekonstrukciju objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama, kao i pribavljanja uslova u pogledu mera zaštite od požara za objekte za koje je zakonom koji uređuje zaštitu od požara propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju. U članu 8b stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji predviđena je obaveza plaćanja takse za izdavanje uslova imalaca javnih ovlašćenja u oblasti zaštite od požara.

Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Republičke administrativne takse se naplaćuju u cilju podmirenja troškova prouzrokovanih radnjama organa prilikom pružanja konkretnih usluga na zahtev zainteresovanih lica. Obveznik takse jeste lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Imajući u vidu da se republičke administrativne takse plaćaju kada zainteresovano lice zahteva donošenje spisa, odnosno izvršenje određene radnje od strane organa, da je iznos taksi za odgovarajuće spise i radnje opredeljen u odnosu na njihovu složenost, te da prihod po tom osnovu pripada budžetu Republike Srbije, s jedne strane, kao i da Republika Srbija (između ostalog) uređuje i obezbeđuje organizaciju i rad republičkih organa, s druge strane, pozitivne posledice donošenja ovog zakona ogledaju se, između ostalog, u obezbeđenju sredstava, kao prihoda Republike Srbije, za podmirenje troškova organa nastalih u postupku izdavanja spisa, odnosno za izvršenje radnji na zahtev zainteresovanih lica što bi, kroz izvršenje budžeta, trebalo da doprinese stvaranju uslova za efikasniji rad organa.

Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Republičke administrativne takse predstavljaju javni prihod koji Republika naplaćuje za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje koje njeni organi donose, odnosno vrše fizičkim licima i privrednim subjektima, na njihov zahtev. S tim u vezi, predložene izmene i dopune Zakona, s obzirom na pitanja koja uređuju, nemaju za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata na tržištu, niti tržišne konkurencije. Ovim zakonom vrši se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti tih organa na osnovu donetih propisa u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju (za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa).

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

U postupku pripreme ovog zakona ostvarena je saradnja sa organima za čiji se rad taksa plaća, a koji su podneli inicijativu za izmenu i dopunu Zakona. Ministarstvo finansija razmotrilo je inicijative tih organa i, po sačinjavanju teksta Nacrta zakona, isti je dostavljen nadležnim organima, kao i drugim organima na mišljenje.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON REPUBLIKE ADMINISTRATIVE FEES

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Čl. 37. i 100. Sporazuma i 22. Prelaznog sporazuma

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

U skladu sa rokovima iz člana 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Ispunjava u potpunosti.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Ne postoji veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Ne postoje odgovarajući propisi.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar