Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Republike Indije

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNjI IZMEĐU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE INDIJE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije, potpisan 7. februara 2006. godine u Nju Delhiju, u originalu na srpskom, hindu i engleskom jeziku.

Član 2.

Ovaj zakon donosi se kao zakon Republike Srbije, jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Član 3.

Tekst Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije, u originalu na srpskom jeziku glasi:

„SPORAZUM

O

TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNjI

IZMEĐU

SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE

I VLADE REPUBLIKE INDIJE

Savet ministara Srbije i Crne Gore i Vlada Republike Indije, u daljem tekstu: „Strane ugovornice”,

U želji da dalje ojačaju međusobno tradicionalno prijateljstvo i saradnju,

U težnji da dalje razvijaju, prošire i ojačaju trgovinu i ekonomsku saradnju između dveju zemalja na bazi reciprociteta i uzajamne koristi,

U ubeđenju da ovaj sporazum obezbeđuje odgovarajuću i stabilnu osnovu za trajan i delotvoran razvoj i diversifikaciju trgovine i ekonomske saradnje između dveju zemalja,

U nastojanju da učvrste, razvijaju i diversifikuju trgovinske odnose između njihovih dveju zemalja u skladu sa važećim zakonima i propisima u obema zemljama, kao i pravilima i propisima koji se primenjuju u međunarodnoj trgovini, uključujući pravila i propise Svetske trgovinske organizacije (STO),

Svesne da treba da postoji odgovarajući pravni okvir za odnose između dveju zemalja u skladu sa zakonodavstvom i propisima koji se primenjuju u njihovim zemljama,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1

Strane ugovornice će preduzeti sve potrebne mere da olakšaju i unaprede trgovinu i ojačaju ekonomsku saradnju između dveju zemalja u raznim oblastima, na dugoročnoj i stabilnoj osnovi, u skladu sa važećim domaćim zakonima i propisima u njihovim zemljama.

Član 2

Strane ugovornice će jedna drugoj dodeliti tretman najpovlašćenije nacije u međusobnoj trgovini robom i uslugama poreklom sa teritorija njihovih zemalja.

Član 3

Odredbe člana 2. ovog sporazuma se, međutim, neće odnositi na:

a) prednosti koje je bilo koja strana ugovornica odobrila ili koje može odobriti susednim zemljama, kako bi olakšala pograničnu trgovinu;

b) prednosti koje nastaju iz postojećeg ili mogućeg učešća bilo koje strane ugovornice u carinskoj uniji ili zoni slobodne trgovine;

v) prednosti koje su odobrene ili koje mogu biti odobrene bilo kojoj trećoj zemlji u okviru bilateralnog ili multilateralnog sporazuma koji ima za cilj ekonomsku integraciju.

Član 4

Izvoz i uvoz robe i usluga vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između fizičkih i pravnih lica obeju zemalja, saglasno zakonima i propisima svake zemlje i u skladu sa međunarodnom trgovinskom praksom.

Član 5

Plaćanja za robu i usluge prema ugovorima zaključenim u okviru ovog sporazuma vršiće se u slobodno konvertibilnoj valuti, u skladu sa zakonima i propisima obe zemlje Strana ugovornica.

Član 6

U skladu sa zakonima i propisima dveju zemalja, svaka strana ugovornica će obezbediti slobodan tranzit kroz svoje teritorije za robu koja ima poreklo ili odredište na teritorijama druge strane ugovornice.

Član 7

Strane ugovornice će, u svrhu ovog sporazuma, podsticati zaključivanje ugovora između fizičkih i pravnih lica njihovih zemalja, naročito kroz razmenu delegacija, učešće na trgovinskim sajmovima i izložbama.

Član 8

Svaka Strana ugovornica će, u skladu sa svojim zakonima i propisima, pružiti jedna drugoj pomoć u organizovanju sajmova, specijalizovanih izložbi i promotivnih aktivnosti.

Član 9

Da bi ostvarile ciljeve ovog sporazuma, Strane ugovornice su saglasne da osnuju Mešoviti ekonomski komitet, u daljem tekstu, „Komitet”, sastavljen od predstavnika obeju zemalja.

Komitet će se sastajati najmanje jednom godišnje, ili po potrebi, na teritoriji svake Strane ugovornice naizmenično, a vreme i mesto održavanja sastanka biće zajednički dogovoreno.

Delokrug Komiteta uključivaće:

– praćenje sprovođenja ovog sporazuma;

– analiziranje razvoja trgovine i bilateralnih ekonomskih odnosa;

– utvrđivanje novih mogućnosti za dalji razvoj trgovine i ekonomske saradnje;

– izrada predloga za poboljšanje uslova trgovine i ekonomske saradnje između dveju zemalja;

– davanje preporuka i predlaganje mera usmerenih na odgovarajuće rešavanje problema i uklanjanje prepreka bilateralne trgovinske i ekonomske saradnje.

Član 10

Radi pravilnog sprovođenja Sporazuma, strane ugovornice će razmenjivati informacije koje mogu doprineti povećanju robne razmene i trgovinskih aktivnosti između njihovih zemalja.

Član 11

Sporovi između Strana ugovornica u vezi sa tumačenjem i primenom odredaba ovog sporazuma biće rešavani na prijateljski način, konsultacijama i pregovorima između Strana ugovornica.

Član 12

Ovaj sporazum može biti izmenjen i dopunjen na osnovu obostranog pismenog pristanka Strana ugovornica, razmenom nota diplomatskim putem. Te izmene ili dopune biće sastavni deo ovog sporazuma.

Član 13

Ovaj sporazum stupiće na snagu nakon poslednjeg pismenog obaveštenja jedne Strane ugovornice drugoj Strani ugovornici, čime se potvrđuje završetak zakonskih formalnosti potrebnih za njegovo stupanje na snagu, u skladu sa zakonom i propisima koji se primenjuju u svakoj zemlji.

Ovaj sporazum važiće u periodu od pet godina, posle čega će se automatski produžavati za iste vremenske periode, osim ako bilo koja Strana ugovornica ne obavesti drugu, u pismenom obliku, o svojoj nameri da Sporazum raskine, i to šest meseci pre njegovog isteka.

Posle prestanka važenja ovog sporazuma, njegove odredbe će se primenjivati na ugovore koji su zaključeni tokom važenja ovog sporazuma, ali koji nisu potpuno izvršeni na dan prestanka važenja ovog sporazuma.

Član 14

Stupanjem na snagu ovog sporazuma, za Strane ugovornice prestaje da važi Trgovinski sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Indije, potpisan 4. novembra 1972.

POTVRĐUJUĆI NAVEDENO, propisno ovlašćeni predstavnici odnosnih vlada, potpisali su Sporazum.

SAČINjENO u Nju Delhiju dana 7. 2. 2006. godine u dva originala na srpskom, hindu i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju bilo kakvog neslaganja, važiće engleski tekst.

Za Savet ministaraSrbije i Crne GorePredrag Ivanović Za VladuRepublike IndijeKamal Nat”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom previđena obaveza njihovog potvrđivanja.

Zaključivanje Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije, pokrenula je indijska strana, u cilju inoviranja i formiranja pravnog osnova bilateralne ekonomske saradnje, kao i radi unapređenja bilateralne ekonomske saradnje dve zemlje.

Naša strana je ovu inicijativu indijske strane podržala, posebno imajući u vidu da Sporazum o trgovini i ekonomskoj saradnji u bilateralnim odnosima predstavlja bazni sporazum, odnosno osnov ugovorno-pravne regulative za razvoj trgovine i ekonomske saradnje sa Indijom. Potpisivanjem Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji sa Republikom Indijom, ugovorna regulativa se formira na novim osnovama, u skladu sa promenama ekonomskih sistema u obe zemlje, posebno spoljnotrgovinskog režima i novim tokovima međunarodne trgovine. Na ovaj način se stvaraju uslovi da se ekonomska saradnja između dve zemlje proširi i unapredi. Formiranjem Mešovitog ekonomskog komiteta, kako je predviđeno ovim sporazumom, trgovina i ekonomska saradnja će se institucionalizovati na državnom nivou. Sve ove aktivnosti su u skladu sa interesima privrede Republike Srbije za dalji razvoj ekonomske saradnje sa Republikom Indijom, a važan uslov za to je zaključivanje ovog sporazuma.

Sporazum o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije potpisali su tadašnji ministar za međunarodne ekonomske odnose Srbije i Crne Gore Predrag Ivanović i ministar trgovine i industrije Republike Indije Kamal Nat, 7. februara 2006. godine u Nju Delhiju.

Ekonomska saradnja između Republike Srbije i Republike Indije se odvija prevashodno kroz robnu razmenu, dok su drugi vidovi saradnje, koji su ranije bili značajni (proizvodna kooperacija, investiciona saradnja, vojno-ekonomska saradnja, naučno-tehnička saradnja) malo zastupljeni ili uopšte nisu prisutni. Robna razmena je bila na visokom nivou devedesetih godina prošlog veka, sa značajnim suficitom na našoj strani, ali se tokom godina, posebno zbog ekonomskih sankcija prema Saveznoj Republici Jugoslaviji znatno smanjila, da bi po okončanju sankcija obim robne razmene ponovo počeo da raste, ali ovoga puta na znatno nižem nivou i sa izrazitim deficitom na našoj strani. Republika Indija po svojim demografskim, geografskim i privrednim karakteristikama spada u izuzetno veliko i značajno tržište, na kome privreda Republike Srbije može da nađe svoje mesto.

Nastavak i unapređivanje ekonomske saradnje sa Republikom Indijom su veoma značajni sa stanovišta razvoja ukupnih bilateralnih odnosa dve zemlje, posebno ako se imaju u vidu obostrani potencijali. Zbog dugogodišnje nedovoljne aktivnosti privrednika dve zemlje, što je dovelo do stagniranja ekonomske saradnje, u dosadašnjim razgovorima zvaničnika dve zemlje je zaključeno da je neophodno preduzimati mere na svim nivoima da se intenziviraju ekonomski odnosi, kako zbog ranije saradnje, tako i zbog novih

mogućnosti koje su identifikovane na zajedničkim skupovima privrednika dve zemlje.

Imajući sve ovo u vidu, a posebno interes privrede Republike Srbije da se saradnja sa Republikom Indijom unapredi, potpisivanje Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji predstavlja zaokruživanje institucionalnog okvira saradnje dveju zemalja.

Zaključivanjem Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji sa Republikom Indijom stekli su se i uslovi da se obnovi, unapređuje i dalje razvija trgovina i ekonomska saradnja dveju zemalja u raznim oblastima (poljoprivreda, saobraćaj, telekomunikacije, zdravstvo).

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije, potvrđuje se Sporazum o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije, koji je potpisan u Nju Delhiji dana 7. februara 2006. godine, u originalu na srpskom, hindu i engleskom jeziku.

Članom 2. Zakona predviđeno je da se Zakon o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije, donosi kao zakon Republike Srbije, jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

U članu 3. Zakona dat je tekst Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije, u originalu na srpskom jeziku.

U članu 4. Zakona previđeno je da Zakon o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

Sporazumom se potvrđuje spremnost dve strane da nastave i proširuju trgovinu i ekonomsku saradnju i navode principi na kojima će se ostvarivati, a to su osnovni tržišni principi koji se primenjuju u međunarodnoj trgovini i pravila i propisi Svetske trgovinske organizacije, kao i važeća nacionalna zakonodavstva.

Odredbama Sporazuma predviđeno je sledeće:

– ugovorne strane jedna drugoj odobravaju tretman najpovlašćenije nacije u međusobnoj trgovini u pogledu carina i drugih dažbina, a predviđena su i određena izuzeća od primene ovog tretmana ( čl. 2. i 3);

-plaćanja proistekla iz transakcija zaključenih u okviru sporazuma vršiće se u konvertibilnoj valuti, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstima ( član 5);

– ugovorne strane obezbediće slobodan tranzit preko teritorije svoje države za robu poreklom ili namenjenoj teritoriji države druge strane ugovornice (član 6);

– ugovorne strane će, u cilju unapređenja međusobne trgovine i iznalaženja novih vidova saradnje, pružiti jedna drugoj pomoć u organizovanju sajmova, izložbi i drugih promotivnih aktivnosti (član 8); podsticati neposredne susrete privrednika dveju zemalja (član 7); razmenjivati neophodne informacije od značaja za razvoj bilateralne trgovine (član 10).

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Za izvršenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije nisu potrebna posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar