Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist „Unicredit Bank“ Srbija AD Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Putevi Srbije“

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENjU

JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd, po zaduženju kod Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 75 miliona evra, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izmirivanja obaveze, uvećanog za iznos ugovorene kamate, naknade i ostalih stvarnih troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) izdaje u korist Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. R 0778/09 zaključenog između Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd, kao dužnika i Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, kao poverioca, dana 29. maja 2009. godine.

Član 3.

Otplatu kredita vrši Javno preduzeće „Putevi Srbije”, Beograd (u daljem tekstu: Dužnik) na račun Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu i obračunatu kamatu.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Dužnik iz sopstvenih prihoda.

Član 4.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Dužnika, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, naknade i ostalih troškova zaduživanja koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Dužnika, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Dužnika naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Dužnika na osnovu ovlašćenja dobijenog od Dužnika ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNO-PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 15. i 17. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu s Ustavom. Članom 5. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) propisano je da Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o davanju garancija Republike Srbije, dok je članom 16. istog zakona propisano da se garancija za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija daje u formi zakona. Članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) predviđeno je da će Republika Srbija dati garanciju poslovnim bankama u iznosu od 75.000.000 evra za refinansiranje obaveza JP „Putevi Srbije”.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Unicredit Bank a.d. Beograd, proizlaze iz člana 5. Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. R 0778/09 zaključenog između Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd, kao dužnika i Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, kao poverioca, dana 29. maja 2009. godine (u daljem tekstu: Ugovor o kreditu).

Članom 5. Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu predviđeno je da je povlačenje sredstava kredita u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 75 miliona evra sa valutnom klauzulom od strane JP „Putevi Srbije” uslovljeno davanjem garancije Republike Srbije na celokupan iznos kredita u korist Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd. Sredstvima ovog kredita refinansiraće se izmirivanje dospelih obaveza JP „Putevi Srbije” prema saugovaračima – izvođačima radova.

Izdavanje garancije Republike Srbije poslovnim bankama u iznosu od 75 miliona evra za refinansiranje dospelih obaveza JP „Putevi Srbije” predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. ovog zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Putevi Srbije” po zaduženju kod Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 75 miliona evra, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izmirivanja obaveze, uvećanog za iznos ugovorene kamate, naknade i ostalih stvarnih troškova.

Odredbom člana 2. ovog zakona propisuje se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija daje na ime obaveze JP „Putevi Srbije” iz Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. R 0778/09 zaključenog između Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd, kao dužnika i Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, kao poverioca.

Odredbama člana 3. ovog zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje JP „Putevi Srbije” kao dužnik ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbama člana 4. ovog zakona propisuje se regresno pravo Republike Srbije ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, kao dužnika – korisnika kredita.

Odredbom člana 5. ovog zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Ugovora o kreditu, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza JP „Putevi Srbije” uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona narednog dana od dana objavljivanja, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sadržani su u potrebi da se obezbede uslovi za povlačenje sredstava kredita u ugovorenom roku, odnosno do 29. novembra 2009. godine, što čini naročito opravdane razloge za ranije stupanje na snagu ovog zakona.

Ostavite komentar