Predlog zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O PREUZIMANJU OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način, postupak i dinamika izmirivanja neizmirenih obaveza zdravstvenih ustanova iz Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS”, br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12 i 37/12) prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala koje su zdravstvene ustanove stvorile iznad iznosa srazmernog dela Ugovora – Predračuna sredstava za 2012. godinu, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.

Iznos obaveza

Član 2.

Republika Srbija preuzima kao javni dug Republike Srbije obaveze iz člana 1. ovog zakona, u ukupnom nominalnom iznosu do 13.000.000.000 dinara.

Ukupan iznos obaveza koji je utvrđen u stavu 1. ovog člana predstavlja osnovni dug bez kamate i konačnu obavezu Republike Srbije po ovom zakonu.

Sredstva za izmirenje obaveza

Član 3.

Sredstva za izmirenje obaveza iz člana 1. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Način i dinamika izmirivanja obaveza

Član 4.

Obaveze zdravstvenih ustanova iz člana 1. ovog zakona prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala, Republika Srbija će izvršavati prema veledrogerijama u iznosu utvrđenom u članu 2. ovog zakona u 12 kvartalnih uzastopnih rata, prema sledećoj dinamici:

– u 2013. godini na dan 31. mart – u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u 2013. godini na dan 30. jun – u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u 2013. godini na dan 30. septembar – u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u 2013. godini na dan 31. decembar u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u 2014. godini na dan 31. mart – u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u 2014. godini na dan 30. jun – u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u 2014. godini na dan 30. septembar – u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u 2014. godini na dan 31. decembar – u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u 2015. godini na dan 31. mart – u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u 2015. godini na dan 30. jun – u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u 2015. godini na dan 30. septembar – u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u 2015. godini na dan 31. decembar – u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona.

Ukoliko izmirenje obaveze iz stava 1. ovog člana padne u neradni dan, izmirenje te obaveze izvršiće se prvog narednog radnog dana.

Preuzete obaveze u iznosu utvrđenom u članu 2. ovog zakona Republika Srbija će izmirivati direktno veledrogerijama, na osnovu podataka o usaglašenim iznosima obaveza i potraživanja zdravstvenih ustanova i veledrogerija, koje su zdravstvene ustanove dužne da dostave Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Republički fond za zdravstveno osiguranje opštim aktom bliže uređuje način i postupak dostavljanja podataka iz stava 3. ovog člana, kao i sadržaj obrasca na kome se dostavljaju traženi podaci od zdravstvenih ustanova.

Za tačnost podataka o iznosima obaveza iz stava 3. ovog člana odgovornost snosi direktor zdravstvene ustanove.

Republički fond za zdravstveno osiguranje dužan je da podatke iz stava 3. ovog člana dostavi ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja.

Utvrđivanje pojedinačnih potraživanja veledrogerija

Član 5.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, posebnim aktom utvrditi visinu pojedinačnog potraživanja svake veledrogerije u skladu sa ovim zakonom.

Izmirivanje obaveza

Član 6.

Izmirivanje obaveza prema veledrogerijama vršiće Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za trezor, u skladu sa aktom Vlade iz člana 5. ovog zakona.

Na koga se zakon odnosi

Član 7.

Odredbe ovog zakona odnose se na dugovanja iz člana 1. ovog zakona, zaključno sa 30. septembrom 2012. godine.

Završna odredba

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, sistem u oblastima zdravstva.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Republika Srbija planira da preuzme neizmirene obaveze zdravstvenih ustanova iz Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS”, br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12 i 37/12) prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala koje su zdravstvene ustanove stvorile iznad iznosa srazmernog dela Ugovora – Predračuna sredstava za 2012. godinu, u ukupnom nominalnom iznosu do 13.000.000.000 dinara.

Imajući u vidu činjenicu da se zdravstvena zaštita koja je garantovana kao pravo Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka i 57/11), ne može ostvarivati bez kontinuiranog obezbeđivanja lekovima i medicinskim sredstvima osiguranih lica, neophodno je preduzeti mere kako bi se započelo sa izmirivanjem dugovanja zdravstvenih ustanova po osnovu isporučenih lekova zaključno sa 30. septembrom 2012. godine.

Trenutnom situacijom na tržištu lekova su pogođeni, između ostalih, i proizvođači lekova čime je ugrožena proizvodnja lekova i snabdevanje zdravstvenih ustanova. Zdravstvene ustanove, nemaju dovoljne izvore finansiranja kojima bi izmirivali dugove prema dobavljačima lekova (veledrogerije). Upravo iz tih razloga u proceduri je donošenje novog zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim će biti predviđene centralne javne nabavke lekova na nivou cele države. Ovakvim pristupom problemu, Republika Srbija će imati uštede do 20% na nabavnu cenu lekova. Naime, nijedna zdravstvena ustanova neće više biti u mogućnosti da samostalno nabavlja lekove, odnosno da se zadužuje iznad okvira koji obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Sredstva neophodna za izmirivanje napred navedenih obaveza zdravstvenih ustanova, obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije, po dinamici predviđenoj ovim zakonom.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se način, postupak i dinamika izmirivanja neizmirenih obaveza zdravstvenih ustanova iz Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala koje su zdravstvene ustanove stvorile iznad iznosa srazmernog dela Ugovora – Predračuna sredstava za 2012. godinu.

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se iznos obaveze.

Odredbom člana 3. Predloga zakona predviđeno je da će se sredstva za izmirenje obaveza iz ovog zakona obezbeđivati u budžetu Republike Srbije.

Odredbom člana 4. Predloga zakona predviđa se način i dinamika izmirivanja obaveza, kao i postupak dostavljanja podataka i odgovornost za njihovu tačnost.

Odredbom člana 5. Predloga zakona predviđa se utvrđivanje pojedinačnih potraživanja veledrogerija.

Odredbom člana 6. Predloga zakona predviđa se način izmirivanja obaveza.

Odredbom člana 7. Predloga zakona predviđa se na koga se zakon primenjuje.

Odredbom člana 8. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je neophodno što pre preduzeti mere kako bi se započelo sa izmirivanjem dugovanja zdravstvenih ustanova po osnovu isporučenih lekova.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU DELA OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

DRAFT LAW ON TAKING PART OF COMMITMENT TO HEALTH INSTITUTIONS ON WHOLESALE PHARMACY MEDICINES AND MEDICAL SUPPLIES AND TURNING IT INTO PUBLIC DEBT

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar