Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o veterinarstvu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU

Član 1.

U Zakonu o veterinarstvu (,,Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10), u članu 73. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Za registraciju objekata iz člana 72. ovog zakona plaćaju se samo troškovi u skladu sa članom 142. ovog zakona.”

Član 2.

U članu 78. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Za registraciju objekata za izvoz iz člana 72. ovog zakona plaćaju se samo troškovi u skladu sa članom 142. ovog zakona.”

Član 3.

Član 80. briše se.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 7) Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

U okviru projekata koji se u Republici Srbiji odvijaju u cilju poboljšanja poslovne klime, identifikovani su brojni troškovi privrede, koji otežavaju njeno poslovanje i direktno utiču na smanjenje investicija. Naime, privredni subjekti su ukazali na veliki broj nameta koje plaćaju, kao i na njihovu visinu, ističući da su u velikom broju slučajeva ovi nameti uvedeni neosnovano. Analizirajući zahtev privrede da se konkretne obaveze propisane zakonom ukinu, uzeti su u obzir teški uslovi u kojima domaća privreda posluje, kao teška materijalna situacija građana, a naročito poljoprivrednika.

U konkretnom slučaju, kada je reč o troškovima registracije objekata u kojima se obavlja veterinarska delatnost, odnosno utvrđivanja ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje, smatramo da je u cilju podsticaja razvoja stočarstva potrebno da se ovi troškovi ukinu, a posebno imajući u vidu činjenicu da je postojanje Registra objekata odnosno Registra odobrenih objekata, kao i Registra izvoznih objekata u interesu Republike Srbije.

III. OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. predloženo je da se u članu 73. Zakona o veterinarstvu (,,Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10), doda stav 3. koji glasi:

„Za registraciju objekata iz člana 72. ovog zakona plaćaju se samo troškovi u skladu sa članom 142. ovog zakona.”

Članom 2. predloženo je da se u članu 78. dodaje stav 4. koji glasi:

„Za registraciju objekata za izvoz iz člana 72. ovog zakona plaćaju se samo troškovi u skladu sa članom 142. ovog zakona.”

Članom 3. predloženo je da se član 80. briše.

Članom 4. predloženo je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva.

V. ANALIZA EFEKATA

1. Određenje problema koji zakon treba da reši

Ovim izmenama Zakona o veterinarstvu ukidaju se troškovi registracije objekata u kojima se obavlja veterinarska delatnost.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Ovim izmenama Zakona o veterinarstvu postići će se ukidanje troškova registracije objekata u kojima se obavlja veterinarska delatnost, imajući u vidu da je u cilju podsticaja razvoja stočarstva potrebno da se ti troškovi ukinu, a posebno imajući u vidu činjenicu da je postojanje postojanje Registra objekata odnosno Registra odobrenih objekata, kao i Registra izvoznih objekata u interesu Republike Srbije.

3. Druga mogućnost za rešavanje problema

Inicijativa za ukidanje troškova registracije objekata u kojima se obavlja veterinarska delatnost potekla je od brojnih privrednih subjekata koji su ukazali na veliki broj nameta koje plaćaju, kao i na njihovu visinu, ističući da su u velikom broju slučajeva ovi nameti uvedeni neosnovano. Analizirajući zahtev privrede da se konkretne obaveze propisane Zakonom o veterinarstvu ukinu, uzeti su u obzir teški uslovi u kojima domaća privreda posluje, te je najbolji način za rešavanje ovog problema ukidanje ovih troškova.

4. Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema

Imajući u vidu činjenicu da je Zakonom o veterinarstvu propisano da troškove utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje snosi podnosilac zahteva, ne postoji drugi način za ukidanje ove naknade osim donošenjem zakona o izmeni i dopunama tog zakona.

5. Na koga će i kako će uticati predložena rešenja

Predloženim rešenjem uticaće se na poslovanje privrednih subjekata koji obavljaju veterinarsku delatnost s obzirom da će biti oslobođena troškova registracije objekata u kojima tu delatnost obavljaju.

6. Troškovi koje će primena zakona izazvati kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća

Predložena rešenja neće stvoriti troškove kako građana tako ni privrede, odnosno malih i srednjih preduzeća, s obzirom da za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva.

7. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Predložena rešenja neće stvoriti troškove.

8. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Ovim zakonom se podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija, imajući u vidu da se na predloženi način privredni subjekti koji obavljaju veterinarsku delatnost oslobađaju troškova za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje.

9. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu? Donošenje ovog zakona pokrenuto je na inicijativu brojnih privrednih subjekata koji su ukazali na veliki broj nameta koje plaćaju, kao i na njihovu visinu, pa i na troškove registracije objekata u kojima se obavlja veterinarska delatnost, odnosno utvrđivanja ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje.

10. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Nije potrebno preduzeti posebne mere za ostvarivanje predloženih rešenja.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U cilju što hitnijeg stvaranja uslova za olakšavanje poslovanja u privredi odnosno ukidanja dodatnih poreza na poslovanje, pa i troškova registracije objekata u kojima se obavlja veterinarska delatnost, odnosno utvrđivanja ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje, a uzimajući u obzir teške uslove u kojima domaća privreda posluje, neophodno je da se ovaj zakon donese po hitnom postupku.

Imajući u vidu napred navedeno, smatramo da su se stekli uslovi da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst).

PREGLED ODREDBI ZAKONA O VETERINARSTVU

KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

2. Upis i brisanje iz Registra objekata

Član 73.

Objekti iz člana 72. ovog zakona na osnovu zahteva podnetog Ministarstvu u zavisnosti od vrste delatnosti koja se u njima obavlja upisuju se u Registar objekata odnosno Registar odobrenih objekata i dodeljuje im se veterinarski kontrolni broj.

Ministar bliže propisuje vrste objekata koji se registruju, odnosno odobravaju, način i postupak registracije, odnosno odobravanja objekata iz stava 1. ovog člana, kao i izgled obrasca zahteva za upis objekata u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata.

ZA REGISTRACIJU OBJEKATA IZ ČLANA 72. OVOG ZAKONA PLAĆAJU SE SAMO TROŠKOVI U SKLADU SA ČLANOM 142. OVOG ZAKONA.

4. Izvozni objekti

Član 78.

Objekti iz člana 72. ovog zakona mogu da se registruju za izvoz.

Objektima iz stava 1. ovog člana koji ispunjavaju veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane i hranu za životinje dodeljuje se izvozni kontrolni broj i upisuju se u Registar izvoznih objekata.

Ministar bliže propisuje način i postupak za dobijanje odobrenja za izvoz i za dobijanje izvoznog kontrolnog broja, kao i sadržinu i način vođenja Registra izvoznih objekata.

ZA REGISTRACIJU OBJEKATA ZA IZVOZ IZ ČLANA 72. OVOG ZAKONA PLAĆAJU SE SAMO TROŠKOVI U SKLADU SA ČLANOM 142. OVOG ZAKONA.

Član 80.

Troškove pregleda koje vrši komisija iz člana 77. ovog zakona snosi podnosilac zahteva.

Visinu troškova iz stava 1. ovog člana određuje ministar.

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o veterinarstvu

Draft law on amendments to the Law on veterinarian matters

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Odgovarajući propisi EU ne postoje

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Prilikom izrade Predloga zakona o izmeni i dopunama Zakona o veterinarstvu učestvovali su stručnjaci iz oblasti poljoprivrede iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ostavite komentar