Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA

Član 1.

U Zakonu o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10 i 88/11), naziv člana i član 6. menjaju se i glase:

„Predsednik i zamenik predsednika Saveta

Član 6.

Predsednika i zamenika predsednika Saveta bira i razrešava Savet iz reda sudija članova Saveta, tajnim glasanjem, većinom glasova svih članova, na način propisan Poslovnikom o radu Saveta (u daljem tekstu: Poslovnik).

Predsednik Saveta predstavlja Savet, rukovodi njegovim radom i vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

Zamenik predsednika Saveta obavlja poslove predsednika u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.”.

Član 2.

Član 7. briše se.

Član 3.

U članu 9a stav 2. menja se i glasi:

„Izborni član Saveta, pored razloga iz stava 1. ovog člana, obavezno se udaljuje sa te funkcije i kada je zbog izglasavanja nepoverenja izbornom članu Saveta predloženo njegovo razrešenje Narodnoj skupštini, a izborni član Saveta iz reda sudija i kada je udaljen sa sudijske funkcije.”.

Član 4.

U članu 9b stav 2. menja se i glasi:

„Član Saveta udaljuje se sa te funkcije do ukidanja pritvora, dok traje udaljenje sa sudijske funkcije, do okončanja postupka za razrešenje sa funkcije člana Saveta ili okončanja krivičnog postupka za delo zbog koga može biti razrešen sa funkcije člana Saveta.”.

Član 5.

Nazivi čl. 14. do 16. i čl. 14. do 16. menjaju se i glase:

„Način rada

Član 14.

Sednice Saveta su javne.

Savet može da odluči da radi u sednici zatvorenoj za javnost, u skladu sa Poslovnikom.

Sednice Saveta saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na predlog najmanje tri člana Saveta.

Savet može da održi sednicu ukoliko je prisutno najmanje šest članova Saveta.

Stalna radna tela

Član 15.

Savet obrazuje stalna radna tela za posebne oblasti iz svoje nadležnosti.

Obrazovanje, sastav i način rada stalnih radnih tela bliže se uređuje Poslovnikom.

Povremena radna tela

Član 16.

Savet može posebnom odlukom da obrazuje povremena radna tela, radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti i davanja predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja.

Odlukom o obrazovanju povremenog radnog tela određuje se sastav, poslovi za koje se telo obrazuje, vreme na koje se obrazuje, rokovi u kojima podnosi izveštaj o svom radu i druga pitanja vezana za njegov rad.

Način rada povremenih radnih tela bliže se uređuje posebnim aktima tih tela.”.

Član 6.

U članu 18. stav 2. posle reči: „Službenom glasniku Republike Srbije” dodaju se reči: „i na internet stranici Saveta”.

Član 7.

U članu 19. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Godišnji izveštaj o radu objavljuje se na internet stranici Saveta.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 8.

U članu 21. stav 2. posle reči: „Službenom glasniku Republike Srbije” dodaju se reči: „i na internet stranici Saveta”.

U stavu 4. posle reči: „članova Saveta” dodaju se zapeta i reči: „a u slučaju prestanka funkcije pre isteka mandata u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije”.

Član 9.

U članu 23. stav 3. menja se i glasi:

„Sednica svih sudija jednog suda može da predloži samo jednog kandidata, osim sednice svih sudija suda sa teritorije autonomnih pokrajina, koja pored kandidata za člana Saveta iz člana 22. al. druga do četvrta ovog zakona može da predlože i kandidata za člana Saveta iz člana 22. alineja peta ovog zakona. Na sednici svih sudija, o predloženim kandidatima, glasa se tajno.”.

Član 10.

Naziv člana 24. menja se i glasi: „Biračko pravo i birački spisak”.

U članu 24. stav 3. reči: „sa stalnom sudijskom funkcijom” brišu se.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Izborna komisija utvrđuje i priprema birački spisak za svako izborno mesto. Birački spiskovi se zaključuju 15 dana pre održavanja izbora.”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Stav 6. menja se i glasi:

„Sudija sa teritorije autonomnih pokrajina, pored kandidata sa liste kandidata iz stava 5. ovog člana, glasa i za kandidata sa liste kandidata za sudove sa teritorije autonomnih pokrajina.”.

Član 11.

Posle člana 30. dodaju se naziv člana i član 30a koji glase:

„Predstavljanje kandidata

Član 30a

Savet, u roku od sedam dana od dana utvrđivanja liste kandidata, je dužan da omogući svakom kandidatu da na internet stranici Saveta iznese podatke iz svog ličnog i profesionalnog života i stavove o pitanjima iz nadležnosti Saveta.”.

Član 12.

U članu 31. stav 2. posle reči: „vremenu održavanja izbora” dodaju se zapeta i reči: „kao i o načinu prevoza do biračkih mesta koji će biti organizovan o trošku sudova”.

U stavu 3. reči: „sudovima određenim od strane Izborne komisije” zamenjuju se rečima: „apelacionim sudovima”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. do 9. koji glase:

„Sudije glasaju na biračkom mestu u apelacionom sudu na čijem se području nalazi sud u kome vrše sudijsku funkciju.

Sudije osnovnih, viših i apelacionih sudova glasaju na biračkom mestu u apelacionom sudu na čijem području se nalazi sud u kome vrše sudijsku funkciju.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda glasaju u Apelacionom sudu u Beogradu.

Sudije prekršajnih sudova glasaju u odeljenju Prekršajnog apelacionog suda na čijem se području nalazi prekršajni sud u kome vrše sudijsku funkciju, a sudije Prekršajnog apelacionog suda u sedištu Prekršajnog apelacionog suda.

Sudije privrednih sudova glasaju u Privrednom apelacionom sudu.

Sudije Upravnog suda glasaju u sedištu Upravnog suda.”.

Član 13.

Posle člana 33. dodaju se naziv člana i član 33a koji glase:

„Postupak posle glasanja

Član 33a

Po završenom glasanju birački odbor konstatuje broj neupotrebljenih listića, utvrđuje broj važećih i nevažećih glasačkih listića i broj glasova koji je na tom biračkom mestu dobio svaki od kandidata, o čemu sačinjava zapisnik.

Nevažećim se smatra nepopunjen glasački listić, listić na kome je zaokruženo više od jednog kandidata ili listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za kog se kandidata glasalo.

Birački odbor stavlja u posebne omote neupotrebljene, nevažeće i važeće glasačke listiće i zajedno sa potpisanim zapisnikom o rezultatima glasanja, dostavlja Izbornoj komisiji.

Ako se utvrdi da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja sudija koji su glasali, birački odbor se raspušta i imenuje se novi, a glasanje na tom biračkom mestu se ponavlja u roku od sedam dana.”.

Član 14.

U članu 39. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Prestanak funkcije izbornog člana, Savet konstatuje na prvoj narednoj sednici.”.

Član 15.

Naziv Glave V. i Glava V. menjaju se i glase:

„V. RAZREŠENJE IZBORNOG ČLANA

Razlozi

Član 41.

Izborni član Saveta se razrešava funkcije pre isteka vremena na koje je izabran ako funkciju člana Saveta ne vrši u skladu sa Ustavom i zakonom, odnosno ako bude pravnosnažno osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično delo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana Saveta.

Razrešenje zbog osude za krivično delo

Član 42.

Predlog za razrešenje zbog pravnosnažne osude za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora, odnosno za krivično delo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana Saveta, Savet donosi na prvoj narednoj sednici i dostavlja ga Narodnoj skupštini, u roku od 15 dana od dana dostavljanja pravnosnažne presude.

Inicijativa za razrešenje

Član 43.

Inicijativu za razrešenje izbornog člana Saveta, ako funkciju člana Saveta ne vrši u skladu sa Ustavom i zakonom, može podneti svaki član Saveta ili ovlašćeni predlagač iz člana 23. stav 2. ovog zakona.

Inicijativa mora biti obrazložena.

Osnovanost inicijative

Član 44.

Savet će po prijemu inicijative omogućiti članu Saveta čije se razrešenje inicira, da se o navodima inicijative izjasni u roku od tri dana.

Savet donosi odluku o osnovanosti inicijative za razrešenje u roku od sedam dana od dana proteka roka iz stava 1. ovog člana.

Ako oceni da inicijativa za razrešenje nije osnovana, Savet obaveštava o tome podnosioca inicijative, pismenim putem u roku od sedam dana od dana donošenja odluke iz stava 2. ovog člana.

Ako oceni da je inicijativa za razrešenje osnovana, Savet pokreće postupak za razrešenje u roku od sedam dana od dana donošenja odluke iz stava 2. ovog člana.

Izborni član Saveta čije razrešenje je inicirano ne učestvuje u ocenjivanju osnovanosti inicijative.

Predlog za razrešenje

Član 45.

Predlog za razrešenje izbornog člana Saveta iz reda sudija može podneti najmanje 20% od ukupnog broja sudija koji, u skladu sa članom 24. st. 5. i 6. ovog zakona, imaju pravo glasa pri izboru izbornog člana Saveta, prema vrsti i stepenu suda iz kojeg je, u skladu sa članom 22. ovog zakona, biran izborni član čije se razrešenje predlaže.

Predlog za razrešenje izbornog člana Saveta iz reda advokata može podneti najmanje 20% od ukupnog broja advokata upisanih u imenik advokata Advokatske komore Srbije i advokatskih komora u njenom sastavu.

Predlog za razrešenje izbornog člana Saveta iz reda profesora pravnog fakulteta može podneti najmanje 20% od ukupnog broja dekana pravnih fakulteta.

Predlog za razrešenje člana Saveta mora biti obrazložen i sadržati razloge iz člana 41. ovog zakona.

Pokretanje postupka

Član 46.

Postupak za razrešenje člana Saveta pokrenut je kada Savet prihvati inicijativu, odnosno kada je podnet predlog za razrešenje.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Savet pokreće postupak izjašavanja o poverenju i obaveštava o tome Izbornu komisiju i ovlašćene predlagače članova Saveta iz reda advokata i profesora.

Postupak za razrešenje sprovodi se u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka.

Postupak pred Savetom

Član 46a

Savet će, u postupku koji je uređen Poslovnikom i zadovoljava zahteve pravičnog suđenja, omogućiti članu Saveta protiv koga je pokrenut postupak razrešenja da se na sednici usmeno izjasni o činjenicama od značaja za odluku o razrešenju.

Savet će, nakon sprovedenog postupka, doneti obrazloženu odluku o osnovanosti inicijative, odnosno obrazloženo mišljenje o predlogu za razrešenje i dostaviti ih članu Saveta protiv koga je pokrenut postupak, kao i podnosiocu inicijative, odnosno predloga za razrešenje.

Odluka o osnovanosti inicijative, odnosno obrazloženo mišljenje o predlogu za razrešenje, objavljuju se na internet stranici Saveta.

Izjašnjavanje o poverenju

Član 46b

O poverenju izbornom članu Saveta iz reda sudija izjašnjavaju se sudije, u skladu sa članom 24. st. 5. i 6. ovog zakona, tajnim glasanjem.

Na postupak glasanja o poverenju shodno se primenjuju odredbe čl. 31. do 34. ovog zakona.

Izbornom članu Saveta je izglasano nepoverenje ako je glasalo najmanje dve trećine sudija koji imaju pravo glasa, a većina njih se izjasnila za razrešenje.

O osnovanosti razloga za razrešenje izbornog člana Saveta iz reda advokata, odnosno profesora pravnog fakulteta izjašnjavaju se njihovi ovlašćeni predlagači, na način i po postupku za izbor tih članova Saveta.

Odluka o razrešenju

Član 46v

U slučaju izglasavanja nepoverenja izbornom članu, Savet, odnosno predlagači iz člana 46b stav 4. ovog zakona predlažu Narodnoj skupštini razrešenje izbornog člana Saveta kome je nepoverenje izglasano.

U donošenju predloga iz stava 1. ovog člana ne učestvuje član Saveta o čijem se razrešenju odlučuje.

Savet obustavlja postupak za razrešenje izbornog člana Saveta u roku od osam dana od dana prijema izjašnjenja o osnovanosti razloga, ako izbornom članu Saveta nije izglasano nepoverenje. Postupak po predlogu za razrešenje se protiv istog izbornog člana Saveta, ne može ponovo voditi u narednih šest meseci od dana izjašnjavanja o poverenju.

Odluku o razrešenju, na osnovu predloga iz stava 1. ovog člana, donosi Narodna skupština.”.

Član 16.

U članu 22. alineja četvrta, članu 23. stav 4, članu 35. stav 2. i članu 38. stav 2. reči: „Višeg prekršajnog” zamenjuju se rečima: „Prekršajnog apelacionog”.

Član 17.

Izborni članovi Saveta izabrani u skladu sa Zakonom o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10 i 88/11), obavljaju tu funkciju do isteka mandata za koji su izabrani.

Član 18.

Predsednik i zamenik predsednika Saveta biće izabrani, u skladu sa ovim zakonom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva sadržan je u odredbama čl. 153. i 154. Ustava Republike Srbije, kojima je, između ostalog, propisano da se zakonom uređuju pojedina pitanja koje se odnose na položaj, sastav, izbor članova i nadležnost Visokog saveta sudstva.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona saržan je u potrebi usklađivanja Zakona o Visokom savetu sudstva sa izmenama Zakona o uređenju sudova i Zakona o sudijama iz novembra 2013. godine, kao i u realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine.

Najznačajnije novine sadržane u Zakonu su unapređenje transparentnosti rada Visokog saveta sudstva, ušteda sredstva za rad, unapređenje izbornog procesa za izbor izbornih članova, pri čemu predlagači predlažu samo po jednog kandidata za izbor u Narodnoj skupštini, čime se ograničava uticaj politike na izbor izbornih članova i unapređenje odgovornosti izbornih članova kroz uvođenje posebnog postupka za izglasavanje nepoverenja.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbama čl. 1. i 2. Zakona menjaju se čl. 6. i 7. Zakona o Visokom savetu sudstva, koji sadrže odredbe o predsedniku i zameniku predsednika Saveta, na taj način što se predviđa da se predsednik Visokog saveta sudstva bira član Saveta iz reda sudija članova, za razliku od važećeg rešenja prema kome je predsednik Vrhovnog kasacionog suda istovremeno i predsednik Visokog saveta sudstva.

Odredbama čl. 3. i 4. Zakona preciziraju se odredbe čl. 9a i 9b Zakona o Visokom savetu sudstva koje se odnose na udaljenje sa funkcije člana Saveta. Novina se sastoji u tome što je kao razlog za udaljenje predviđen i razlog zbog pokretanja postupka za razrešenje izbornog člana Saveta po posebnom postupku koji je predviđen u članu 15. Zakona.

Odredbom člana 5. Zakona menjaju se čl. 14. do 16. Zakona o Visokom savetu sudstva, koje uređuju način rada Saveta, kao i njegova stalna i povremena radna tela. U cilju unapređenja javnosti rada Visokog saveta sudstva, a za razliku od važećeg zakonskog rešenja, izmenjenom odredbom člana 14. Zakona o Visokom savetu sudstva, predviđeno je da su sednice Saveta javne izuzev ako Savet ne odluči drugačije. Pored toga, radi usklađivanja sa Zakonom o sudijama, izvršenje su izmene odredaba čl. 15. i 16. Zakona o Visokom savetu sudstva, koje uređuju stalna i povremena radna tela Saveta. Izmenjenom odredbom člana 15. Zakona o Visokom savetu sudstva data je mogućnost Savetu da, za razloku od važećeg zakonskog rešenja, obrazuje i druga radna tela za posebne oblasti iz svoje nadležnosti, dok je izmenjenom odredbom člana 16. Zakona o Visokom savetu sudstva precizirana sadržina odluke o obrazovanju povremenot radnog tela Saveta. Predviđeno je da se odlukom o obrazovanju povremenog radnog tela određuje njegov sastav, poslovi za koje se telo obrazuje, kao i rokovi u kojima podnosi izveštaj Savetu o svom radu, a da način rada budu bliže uređen posebnim aktima tih tela.

Odredbama čl. 6. do 8. Zakona dopunjuju se čl. 18, 19. i 21. Zakona o Visokom savetu sudstva. Za razliku od važećeg zakonskog rešenja, uvodi se obaveza da se na internet stranici Saveta objavljuju Godišnji izveštaj o radu Saveta, Poslovnik o radu Saveta i druga opšta akta, kao i Odluka o otpočinjanju postupka za predlaganje kandidata za izbor izbornih članova Saveta.

Odredbama čl. 10. do 12. Zakona preciziraju se odredbe Zakona o Visokom savetu sudstva koje uređuju izborni postupak za izbor izbornih članova Saveta. Najznačnije novine predstavljaju proširenje biračkog prava na sve sudije, kao i propisivanje obaveze utvrđivanja biračkog spiska za izbor izbornih članova iz reda sudija, koji se zaključuju 15 dana pre održavanja izbora. Članom 11. Zakona u Zakon o Visokom savetu sudstva dodaje se novi član 30a, kojim je propisana obaveza Saveta da omogući kandidatima predstavljanje na internet stranici Visokog saveta sudstva. Članom 12. Zakona izmenjen je član 31. Zakona o Visokom savetu sudstva, na taj način što je predviđeno da se glasanje obavlja na biračkim mestima u apelacionim sudovima, čime se postiže veća tajnost izbornog procesa.

Članom 13. Zakona u Zakon o Visokom savetu sudstva dodaje se novi član 33a, koji uređuje postupak posle glasanja. Ovom dopunom detaljno je propisan izborni postupak koji sprovode birački odbori i Izborna komisija posle završenog glasanja.

Članom 14. Zakona dopunjuje se član 39. Zakona o Visokom savetu sudstva, na taj način što je predviđeno da se prestanak funkcije izbornog člana konstatuje na prvoj narednoj sednici Visokog saveta.

Članom 15. Zakona menjaju se odredbe Glave V. Zakona o Visokom savetu sudstva koja uređuje razrešenje izbornog člana Saveta. Najznačajniju novinu predstavlja mogućnost da predlog za razrešenje izbornog člana Saveta iz reda sudija podnese 20% sudija sa liste sudija koji su izabrali tog člana Saveta. Posle postupka pred Savetom, koji daje mišljenje o predlogu za razrešenje, sprovodi se postupak izjašnjavanja o poverenju izbornog člana, koji se sprovodi po postupku predviđenom za izbor. U slučaju da je izglasano nepoverenje izbornom članu Saveta, Savet predlaže Narodnoj skupštini razrešenje izbornog člana koje ne nepoverenje izglasano. U slučaju da izbornom članu nije izglasnao nepoverenje, Savet obustavlja postupak za razrešenje u roku od osam dana, pri čemu se novi postupak za razrešenje protiv istog izbornog člana ne može ponovo voditi u narednih šest meseci od dana izjašnjavanja o poverenju. Isto rešenje je predviđeno i za izborne članove Saveta iz reda advokata i profesora pravnog fakulteta.

Odredbom člana 16. vrši se usklađivanje naziva drugostepenog prekršajnog suda sa Zakonom o uređenju sudova.

Odredbe čl. 17. do 19. Zakona su prelazne i završne odredbe. Član 17. Zakona predviđa da izborni članovi Saveta koji su izabrani u skladu sa važećim zakonom nastavljaju da obavljaju tu funkciju do isteka mandata za koji su izabrani. Imajući u vidu izmene odredba koje se odnose na predsednika i zamenika Visokog saveta sudstva, članom 18. Zakona je predviđeno da će izbor novog predsednika i zamenika predsednika Saveta izvršiti u roku od 30 dana od dana stupanja na Zakona na snagu. Član 19. Zakona predstavlja odredbu o stupanju Zakona na snagu, pri čemu je predviđeno da će zakon stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA

KOJE SE MENJAJU ILI DOPUNJUJU

Predsednik Saveta

Član 6.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je po položaju predsednik Saveta.

Predsednik Saveta predstavlja Savet, rukovodi njegovim radom i vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

PREDSEDNIK I ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVETA

ČLAN 6.

PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SAVETA BIRA I RAZREŠAVA SAVET IZ REDA SUDIJA ČLANOVA SAVETA, TAJNIM GLASANJEM, VEĆINOM GLASOVA SVIH ČLANOVA, NA NAČIN PROPISAN POSLOVNIKOM O RADU SAVETA (U DALJEM TEKSTU: POSLOVNIK).

PREDSEDNIK SAVETA PREDSTAVLJA SAVET, RUKOVODI NJEGOVIM RADOM I VRŠI DRUGE POSLOVE U SKLADU SA ZAKONOM.

ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVETA OBAVLJA POSLOVE PREDSEDNIKA U SLUČAJU NJEGOVOG ODSUSTVA ILI SPREČENOSTI.

Zamenik predsednika

Član 7.

Savet ima zamenika predsednika, koga iz reda sudija-izbornih članova Saveta bira i razrešava Savet.

Zamenik predsednika obavlja poslove predsednika u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.

Način izbora zamenika predsednika Saveta i trajanje mandata uređuje se Poslovnikom o radu Visokog saveta sudstva (u daljem tekstu: Poslovnik).

Član 9a

Član Saveta obavezno se udaljuje sa te funkcije kada mu je određen pritvor.

Izborni član Saveta, pored razloga iz stava 1. ovog člana, obavezno se udaljuje sa te funkcije i kada je podnet predlog za njegovo razrešenje sa funkcije člana Saveta.

IZBORNI ČLAN SAVETA, PORED RAZLOGA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, OBAVEZNO SE UDALJUJE SA TE FUNKCIJE I KADA JE ZBOG IZGLASAVANJA NEPOVERENJA IZBORNOM ČLANU SAVETA PREDLOŽENO NJEGOVO RAZREŠENJE NARODNOJ SKUPŠTINI, A IZBORNI ČLAN SAVETA IZ REDA SUDIJA I KADA JE UDALJEN SA SUDIJSKE FUNKCIJE.

Izborni član Saveta može biti udaljen sa te funkcije kada je pokrenut postupak za njegovo razrešenje sa funkcije člana Saveta, odnosno krivični postupak za delo zbog koga može biti razrešen sa funkcije člana Saveta.

Član 9b

Odluku o udaljenju sa funkcije člana Saveta donosi predsednik Saveta.

Član Saveta udaljuje se sa te funkcije do ukidanja pritvora, okončanja postupka za razrešenje sa funkcije člana Saveta ili okončanja krivičnog postupka za delo zbog koga može biti razrešen sa funkcije člana Saveta.

ČLAN SAVETA UDALJUJE SE SA TE FUNKCIJE DO UKIDANJA PRITVORA, DOK TRAJE UDALJENJE SA SUDIJSKE FUNKCIJE, DO OKONČANJA POSTUPKA ZA RAZREŠENJE SA FUNKCIJE ČLANA SAVETA ILI OKONČANJA KRIVIČNOG POSTUPKA ZA DELO ZBOG KOGA MOŽE BITI RAZREŠEN SA FUNKCIJE ČLANA SAVETA.

Način rada

Član 14.

Savet može da odluči da radi u javnoj sednici, u skladu sa Poslovnikom.

Sednice Saveta saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na predlog najmanje tri člana Saveta.

Savet može da održi sednicu ukoliko je prisutno najmanje šest članova Saveta.

Stalna radna tela

Član 15.

Stalna radna tela Saveta su: Komisija za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, Izborna komisija i disciplinski organi.

Sastav i način rada tela iz stava 1. ovog člana uređuje se aktom Saveta, u skladu sa zakonom.

Povremena radna tela

Član 16.

Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti Savet može da obrazuje povremena radna tela.

Obrazovanje, sastav i način rada povremenih radnih tela bliže se uređuje Poslovnikom.

NAČIN RADA

ČLAN 14.

SEDNICE SAVETA SU JAVNE.

SAVET MOŽE DA ODLUČI DA RADI U SEDNICI ZATVORENOJ ZA JAVNOST, U SKLADU SA POSLOVNIKOM.

SEDNICE SAVETA SAZIVA PREDSEDNIK PO SOPSTVENOJ INICIJATIVI ILI NA PREDLOG NAJMANJE TRI ČLANA SAVETA.

SAVET MOŽE DA ODRŽI SEDNICU UKOLIKO JE PRISUTNO NAJMANJE ŠEST ČLANOVA SAVETA.

STALNA RADNA TELA

ČLAN 15.

SAVET OBRAZUJE STALNA RADNA TELA ZA POSEBNE OBLASTI IZ SVOJE NADLEŽNOSTI.

OBRAZOVANJE, SASTAV I NAČIN RADA STALNIH RADNIH TELA BLIŽE SE UREĐUJE POSLOVNIKOM.

POVREMENA RADNA TELA

ČLAN 16.

SAVET MOŽE POSEBNOM ODLUKOM DA OBRAZUJE POVREMENA RADNA TELA, RADI RAZMATRANJA POJEDINIH PITANJA IZ SVOJE NADLEŽNOSTI I DAVANJA PREDLOGA, MIŠLJENJA I STRUČNIH OBRAZLOŽENJA.

ODLUKOM O OBRAZOVANJU POVREMENOG RADNOG TELA ODREĐUJE SE SASTAV, POSLOVI ZA KOJE SE TELO OBRAZUJE, VREME NA KOJE SE OBRAZUJE, ROKOVI U KOJIMA PODNOSI IZVEŠTAJ O SVOM RADU I DRUGA PITANJA VEZANA ZA NJEGOV RAD.

NAČIN RADA POVREMENIH RADNIH TELA BLIŽE SE UREĐUJE POSEBNIM AKTIMA TIH TELA.

Član 18.

Savet donosi Poslovnik kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanje Saveta.

Poslovnik i druga opšta akta Saveta objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije” I NA INTERNET STRANICI SAVETA.

Član 19.

Savet podnosi godišnji izveštaj o svom radu Narodnoj skupštini.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU OBJAVLJUJE SE NA INTERNET STRANICI SAVETA.

Savet redovno obaveštava javnost o svom radu na način uređen Poslovnikom.

Član 21.

Odluku o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Saveta donosi predsednik Saveta najmanje šest meseci pre isteka mandata izbornih članova Saveta.

Odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” I NA INTERNET STRANICI SAVETA.

Odluku o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Saveta predsednik Saveta dostavlja predsedniku Izborne komisije Saveta, predsedniku Advokatske komore Srbije i dekanu najstarijeg pravnog fakulteta u Republici Srbiji.

Ovlašćeni predlagači moraju dostaviti imena kandidata za izborne članove Saveta Narodnoj skupštini Republike Srbije najkasnije 90 dana pre dana isteka mandata izbornih članova Saveta, A U SLUČAJU PRESTANKA FUNKCIJE PRE ISTEKA MANDATA U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRESTANKA FUNKCIJE.

Zastupljenost sudova

Član 22.

Izborni članovi Saveta iz reda sudija biraju se iz sledećih sudova:

-jedan iz Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog apelacionog suda i Upravnog suda;

-jedan iz apelacionih sudova;

-jedan iz viših i privrednih sudova;

– dva iz osnovnih sudova, prekršajnih sudova i Višeg prekršajnog PREKRŠAJNOG PELACIONOG suda;

-jedan iz sudova sa teritorije autonomnih pokrajina.

Član 23.

Kandidat za izbornog člana Saveta iz reda sudija može biti svaki sudija sa stalnom sudijskom funkcijom.

Status kandidata stiče sudija koga predloži sednica svih sudija jednog ili više sudova prema vrsti i stepenu suda, odnosno suda sa teritorije autonomnih pokrajina u kojima kandidat vrši sudijsku funkciju, kao i sudija koga podrži najmanje 20 sudija prema vrsti i stepenu suda, odnosno suda sa teritorije autonomnih pokrajina u kojem vrši sudijsku funkciju.

Sednica svih sudija jednog suda može da predloži samo jednog kandidata. Na sednici svih sudija, o predloženim kandidatima, glasa se tajno.

SEDNICA SVIH SUDIJA JEDNOG SUDA MOŽE DA PREDLOŽI SAMO JEDNOG KANDIDATA, OSIM SEDNICE SVIH SUDIJA SUDA SA TERITORIJE AUTONOMNIH POKRAJINA, KOJA PORED KANDIDATA ZA ČLANA SAVETA IZ ČLANA 22. AL. DRUGA DO ČETVRTA OVOG ZAKONA MOŽE DA PREDLOŽE I KANDIDATA ZA ČLANA SAVETA IZ ČLANA 22. ALINEJA PETA OVOG ZAKONA. NA SEDNICI SVIH SUDIJA, O PREDLOŽENIM KANDIDATIMA, GLASA SE TAJNO.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za sticanje statusa kandidata za izbornog člana Saveta iz reda sudija Vrhovnog kasacionog suda, Višeg prekršajnog PREKRŠAJNOG APELACIONOG suda, Privrednog apelacionog suda i Upravnog suda nije potreban predlog Opšte sednice, odnosno sednice svih sudija, već se status kandidata stiče prijavom.

Predsednik suda ne može biti kandidat za izbor u Savet.

Biračko pravo BIRAČKO PRAVO I BIRAČKI SPISAK

Član 24.

Sudije biraju kandidate za Savet na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog izbornog prava, tajnim glasanjem.

Niko nema pravo da, po bilo kom osnovu, sprečava ili primorava sudiju da glasa ili da ga poziva na odgovornost zbog glasanja.

Pravo da biraju kandidate za Savet imaju sve sudije sa stalnom sudijskom funkcijom.

IZBORNA KOMISIJA UTVRĐUJE I PRIPREMA BIRAČKI SPISAK ZA SVAKO IZBORNO MESTO. BIRAČKI SPISKOVI SE ZAKLJUČUJU 15 DANA PRE ODRŽAVANJA IZBORA.

Sudija glasa samo za kandidata sa liste kandidata vrste, odnosno stepena suda u kojem vrši sudijsku funkciju.

Sudija sa teritorije autonomnih pokrajina, pored liste kandidata iz stava 4. ovog člana, glasa i za listu kandidata za sudove sa teritorije autonomnih pokrajina.

SUDIJA SA TERITORIJE AUTONOMNIH POKRAJINA, PORED KANDIDATA SA LISTE KANDIDATA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA, GLASA I ZA KANDIDATA SA LISTE KANDIDATA ZA SUDOVE SA TERITORIJE AUTONOMNIH POKRAJINA.

PREDSTAVLJANJE KANDIDATA

ČLAN 30A

SAVET, U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA UTVRĐIVANJA LISTE KANDIDATA, JE DUŽAN DA OMOGUĆI SVAKOM KANDIDATU DA NA INTERNET STRANICI SAVETA IZNESE PODATKE IZ SVOG LIČNOG I PROFESIONALNOG ŽIVOTA I STAVOVE O PITANJIMA IZ NADLEŽNOSTI SAVETA.

Član 31.

Datum i vreme sprovođenja izbora određuje Izborna komisija i o tome obaveštava sve predsednike sudova deset dana pre izbora.

Predsednici sudova će sedam dana pre dana održavanja izbora obavestiti javnim obaveštenjem sve sudije o danu i vremenu održavanja izbora, KAO I O NAČINU PREVOZA DO BIRAČKIH MESTA KOJI ĆE BITI ORGANIZOVAN O TROŠKU SUDOVA.

Glasanje za kandidate za izborne članove iz reda sudija se obavlja na biračkim mestima u sudovima određenim od strane Izborne komisije APELACIONIM SUDOVIMA.

SUDIJE GLASAJU NA BIRAČKOM MESTU U APELACIONOM SUDU NA ČIJEM SE PODRUČJU NALAZI SUD U KOME VRŠE SUDIJSKU FUNKCIJU.

SUDIJE OSNOVNIH, VIŠIH I APELACIONIH SUDOVA GLASAJU NA BIRAČKOM MESTU U APELACIONOM SUDU NA ČIJEM PODRUČJU SE NALAZI SUD U KOME VRŠE SUDIJSKU FUNKCIJU.

SUDIJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA GLASAJU U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU.

SUDIJE PREKRŠAJNIH SUDOVA GLASAJU U ODELJENJU PREKRŠAJNOG APELACIONOG SUDA NA ČIJEM SE PODRUČJU NALAZI PREKRŠAJNI SUD U KOME VRŠE SUDIJSKU FUNKCIJU, A SUDIJE PREKRŠAJNOG APELACIONOG SUDA U SEDIŠTU PREKRŠAJNOG APELACIONOG SUDA.

SUDIJE PRIVREDNIH SUDOVA GLASAJU U PRIVREDNOM APELACIONOM SUDU.

SUDIJE UPRAVNOG SUDA GLASAJU U SEDIŠTU UPRAVNOG SUDA.

POSTUPAK POSLE GLASANJA

ČLAN 33A

PO ZAVRŠENOM GLASANJU BIRAČKI ODBOR KONSTATUJE BROJ NEUPOTREBLJENIH LISTIĆA, UTVRĐUJE BROJ VAŽEĆIH I NEVAŽEĆIH GLASAČKIH LISTIĆA I BROJ GLASOVA KOJI JE NA TOM BIRAČKOM MESTU DOBIO SVAKI OD KANDIDATA, O ČEMU SAČINJAVA ZAPISNIK.

NEVAŽEĆIM SE SMATRA NEPOPUNJEN GLASAČKI LISTIĆ, LISTIĆ NA KOME JE ZAOKRUŽENO VIŠE OD JEDNOG KANDIDATA ILI LISTIĆ KOJI JE POPUNJEN TAKO DA SE NE MOŽE UTVRDITI ZA KOG SE KANDIDATA GLASALO.

BIRAČKI ODBOR STAVLJA U POSEBNE OMOTE NEUPOTREBLJENE, NEVAŽEĆE I VAŽEĆE GLASAČKE LISTIĆE I ZAJEDNO SA POTPISANIM ZAPISNIKOM O REZULTATIMA GLASANJA, DOSTAVLJA IZBORNOJ KOMISIJI.

AKO SE UTVRDI DA JE BROJ GLASAČKIH LISTIĆA U GLASAČKOJ KUTIJI VEĆI OD BROJA SUDIJA KOJI SU GLASALI, BIRAČKI ODBOR SE RASPUŠTA I IMENUJE SE NOVI, A GLASANJE NA TOM BIRAČKOM MESTU SE PONAVLJA U ROKU OD SEDAM DANA.

Član 35.

Savet predlaže jednog kandidata sa najvećim brojem glasova, sa svake liste, na osnovu zapisnika o utvrđivanju rezultata izbora, koju im dostavlja Izborna komisija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Savet predlaže dva kandidata sa najvećim brojem glasova sa liste kandidata sudija osnovnih sudova, prekršajnih sudova i Višeg prekršajnog PREKRŠAJNOG APELACIONOG suda.

U slučaju kada dva ili više kandidata na jednoj izbornoj listi dobije jednak najveći broj glasova, Savet predlaže kandidata koji duže obavlja sudijsku funkciju.

Konačnu odluku o predlogu kandidata iz reda sudija sa svake liste kandidata Savet dostavlja Narodnoj skupštini.

Član 38.

Članove Saveta bira Narodna skupština na predlog ovlašćenih predlagača.

Narodna skupština bira, za člana Saveta iz reda sudija, dva kandidata sa liste kandidata osnovnih sudova, prekršajnih sudova i Višeg prekršajnog PREKRŠAJNOG APELACIONOG suda, odnosno po jednog kandidata sa ostalih lista kandidata.

Ako izborni član Saveta bez opravdanog razloga ne stupi na funkciju u roku od 30 dana od dana izbora u Narodnoj skupštini, smatraće se da nije ni izabran.

Razlog za nestupanje na funkciju iz stava 3. ovog člana, utvrđuje se odlukom Saveta koji o tome obaveštava Narodnu skupštinu.

Visoki savet sudstva organizuje ponovljene izbore za ovog člana u roku od 60 dana.

Član 39.

Članovima po položaju prestaje funkcija u Savetu kada im prestane funkcija po osnovu koje su postali članovi Saveta.

Izbornim članovima prestaje funkcija u Savetu trajnim gubitkom radne sposobnosti za obavljanje funkcije člana Saveta, ostavkom na članstvo u Savetu, istekom mandata i razrešenjem.

Izbornim članovima Saveta iz reda sudija prestaje funkcija u Savetu i prestankom sudijske funkcije.

Izbornom članu Saveta iz reda advokata prestaje funkcija u Savetu i brisanjem iz imenika advokata.

Izbornom članu Saveta iz reda profesora prestaje funkcija u Savetu i prestankom zvanja profesora pravnog fakulteta.

PRESTANAK FUNKCIJE IZBORNOG ČLANA, SAVET KONSTATUJE NA PRVOJ NAREDNOJ SEDNICI.

V. POSTUPAK ZA RAZREŠENJE

Razlozi

Član 41.

Izborni član Saveta se razrešava funkcije pre isteka vremena na koje je izabran ako funkciju člana Saveta ne vrši u skladu sa Ustavom i zakonom i ako bude osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora, odnosno za krivično delo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana Saveta.

Inicijativa

Član 42.

Inicijativu za razrešenje izbornog člana Saveta može podneti svaki član Saveta.

Inicijativu za razrešenje izbornog člana Saveta iz reda sudija može podneti i predsednik bilo kog suda, na osnovu odluke sednice svih sudija.

Inicijativu za razrešenje izbornog člana Saveta iz reda advokata, odnosno profesora pravnog fakulteta mogu podneti njihovi ovlašćeni predlagači.

Ocena prihvatljivosti inicijative

Član 43.

Savet će u roku od sedam dana po prijemu inicijative oceniti verovatnost razloga zbog kojeg se razrešenje traži.

Ako oceni da razlozi za razrešenje nisu učinjeni verovatnim, Savet će pismeno obavestiti podnosioca da inicijativa nije prihvaćena.

Izjašnjenje

Član 44.

Kada prihvati inicijativu Savet će, pre donošenja odluke o pokretanju postupka, omogućiti članu Saveta čije se razrešenje inicira, da se o navodima inicijative

izjasni.

Pokretanje postupka

Član 45.

Odluku o pokretanju postupka razrešenja donosi Savet u roku od 15 dana od prijema inicijative.

Izbornom članu će se omogućiti da se izjasni o svim navodima od značaja za donošenje odluke o razrešenju.

Razrešenje

Član 46.

Predlog za razrešenje Savet donosi u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka.

U donošenju predloga iz stava 1. ovog člana ne učestvuje član Saveta o čijem se razrešenju odlučuje.

Odluku o razrešenju, na osnovu predloga iz stava 1. ovog člana, donosi Narodna skupština.

V. RAZREŠENJE IZBORNOG ČLANA

RAZLOZI

ČLAN 41.

IZBORNI ČLAN SAVETA SE RAZREŠAVA FUNKCIJE PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN AKO FUNKCIJU ČLANA SAVETA NE VRŠI U SKLADU SA USTAVOM I ZAKONOM, ODNOSNO AKO BUDE PRAVNOSNAŽNO OSUĐEN ZA KRIVIČNO DELO NA BEZUSLOVNU KAZNU ZATVORA ILI ZA KRIVIČNO DELO KOJE GA ČINI NEDOSTOJNIM ZA VRŠENJE FUNKCIJE ČLANA SAVETA.

RAZREŠENJE ZBOG OSUDE ZA KRIVIČNO DELO

ČLAN 42.

PREDLOG ZA RAZREŠENJE ZBOG PRAVNOSNAŽNE OSUDE ZA KRIVIČNO DELO NA BEZUSLOVNU KAZNU ZATVORA, ODNOSNO ZA KRIVIČNO DELO KOJE GA ČINI NEDOSTOJNIM ZA VRŠENJE FUNKCIJE ČLANA SAVETA, SAVET DONOSI NA PRVOJ NAREDNOJ SEDNICI I DOSTAVLJA GA NARODNOJ SKUPŠTINI, U ROKU OD 15 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA PRAVNOSNAŽNE PRESUDE.

INICIJATIVA ZA RAZREŠENJE

ČLAN 43.

INICIJATIVU ZA RAZREŠENJE IZBORNOG ČLANA SAVETA, AKO FUNKCIJU ČLANA SAVETA NE VRŠI U SKLADU SA USTAVOM I ZAKONOM, MOŽE PODNETI SVAKI ČLAN SAVETA ILI OVLAŠĆENI PREDLAGAČ IZ ČLANA 23. STAV 2. OVOG ZAKONA.

INICIJATIVA MORA BITI OBRAZLOŽENA.

OSNOVANOST INICIJATIVE

ČLAN 44.

SAVET ĆE PO PRIJEMU INICIJATIVE OMOGUĆITI ČLANU SAVETA ČIJE SE RAZREŠENJE INICIRA, DA SE O NAVODIMA INICIJATIVE IZJASNI U ROKU OD TRI DANA.

SAVET DONOSI ODLUKU O OSNOVANOSTI INICIJATIVE ZA RAZREŠENJE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA PROTEKA ROKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

AKO OCENI DA INICIJATIVA ZA RAZREŠENJE NIJE OSNOVANA, SAVET OBAVEŠTAVA O TOME PODNOSIOCA INICJATIVE, PISMENIM PUTEM U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA DONOŠENJA ODLUKE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

AKO OCENI DA JE INICIJATIVA ZA RAZREŠENJE OSNOVANA, SAVET POKREĆE POSTUPAK ZA RAZREŠENJE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA DONOŠENJA ODLUKE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

IZBORNI ČLAN SAVETA ČIJE RAZREŠENJE JE INICIRANO NE UČESTVUJE U OCENJIVANJU OSNOVANOSTI INICIJATIVE.

PREDLOG ZA RAZREŠENJE

ČLAN 45.

PREDLOG ZA RAZREŠENJE IZBORNOG ČLANA SAVETA IZ REDA SUDIJA MOŽE PODNETI NAJMANJE 20% OD UKUPNOG BROJA SUDIJA KOJI, U SKLADU SA ČLANOM 24. ST. 5. I 6. OVOG ZAKONA, IMAJU PRAVO GLASA PRI IZBORU IZBORNOG ČLANA SAVETA, PREMA VRSTI I STEPENU SUDA IZ KOJEG JE, U SKLADU SA ČLANOM 22. OVOG ZAKONA, BIRAN IZBORNI ČLAN ČIJE SE RAZREŠENJE PREDLAŽE.

PREDLOG ZA RAZREŠENJE IZBORNOG ČLANA SAVETA IZ REDA ADVOKATA MOŽE PODNETI NAJMANJE 20% OD UKUPNOG BROJA ADVOKATA UPISANIH U IMENIK ADVOKATA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE I ADVOKATSKIH KOMORA U NJENOM SASTAVU.

PREDLOG ZA RAZREŠENJE IZBORNOG ČLANA SAVETA IZ REDA PROFESORA PRAVNOG FAKULTETA MOŽE PODNETI NAJMANJE 20% OD UKUPNOG BROJA DEKANA PRAVNIH FAKULTETA.

PREDLOG ZA RAZREŠENJE ČLANA SAVETA MORA BITI OBRAZLOŽEN I SADRŽATI RAZLOGE IZ ČLANA 41. OVOG ZAKONA.

POKRETANJE POSTUPKA

ČLAN 46.

POSTUPAK ZA RAZREŠENJE ČLANA SAVETA POKRENUT JE KADA SAVET PRIHVATI INICIJATIVU, ODNOSNO KADA JE PODNET PREDLOG ZA RAZREŠENJE.

U SLUČAJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, SAVET POKREĆE POSTUPAK IZJAŠAVANJA O POVERENJU I OBAVEŠTAVA O TOME IZBORNU KOMISIJU I OVLAŠĆENE PREDLAGAČE ČLANOVA SAVETA IZ REDA ADVOKATA I PROFESORA.

POSTUPAK ZA RAZREŠENJE SPROVODI SE U ROKU OD 30 DANA OD DANA POKRETANJA POSTUPKA.

POSTUPAK PRED SAVETOM

ČLAN 46A

SAVET ĆE, U POSTUPKU KOJI JE UREĐEN POSLOVNIKOM I ZADOVOLJAVA ZAHTEVE PRAVIČNOG SUĐENJA, OMOGUĆITI ČLANU SAVETA PROTIV KOGA JE POKRENUT POSTUPAK RAZREŠENJA DA SE NA SEDNICI USMENO IZJASNI O ČINJENICAMA OD ZNAČAJA ZA ODLUKU O RAZREŠENJU.

SAVET ĆE, NAKON SPROVEDENOG POSTUPKA, DONETI OBRAZLOŽENU ODLUKU O OSNOVANOSTI INICIJATIVE, ODNOSNO OBRAZLOŽENO MIŠLJENJE O PREDLOGU ZA RAZREŠENJE I DOSTAVITI IH ČLANU SAVETA PROTIV KOGA JE POKRENUT POSTUPAK, KAO I PODNOSIOCU INICIJATIVE, ODNOSNO PREDLOGA ZA RAZREŠENJE.

ODLUKA O OSNOVANOSTI INICIJATIVE, ODNOSNO OBRAZLOŽENO MIŠLJENJE O PREDLOGU ZA RAZREŠENJE, OBJAVLJUJU SE NA INTERNET STRANICI SAVETA.

IZJAŠNJAVANJE O POVERENJU

ČLAN 46B

O POVERENJU IZBORNOM ČLANU SAVETA IZ REDA SUDIJA IZJAŠNJAVAJU SE SUDIJE, U SKLADU SA ČLANOM 24. ST. 5. I 6. OVOG ZAKONA, TAJNIM GLASANJEM.

NA POSTUPAK GLASANJA O POVERENJU SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČL. 31. DO 34. OVOG ZAKONA.

IZBORNOM ČLANU SAVETA JE IZGLASANO NEPOVERENJE AKO JE GLASALO NAJMANJE DVE TREĆINE SUDIJA KOJI IMAJU PRAVO GLASA, A VEĆINA NJIH SE IZJASNILA ZA RAZREŠENJE.

O OSNOVANOSTI RAZLOGA ZA RAZREŠENJE IZBORNOG ČLANA SAVETA IZ REDA ADVOKATA, ODNOSNO PROFESORA PRAVNOG FAKULTETA IZJAŠNJAVAJU SE NJIHOVI OVLAŠĆENI PREDLAGAČI, NA NAČIN I PO POSTUPKU ZA IZBOR TIH ČLANOVA SAVETA.

ODLUKA O RAZREŠENJU

ČLAN 46V

U SLUČAJU IZGLASAVANJA NEPOVERENJA IZBORNOM ČLANU, SAVET, ODNOSNO PREDLAGAČI IZ ČLANA 46B STAV 4. OVOG ZAKONA PREDLAŽU NARODNOJ SKUPŠTINI RAZREŠENJE IZBORNOG ČLANA SAVETA KOME JE NEPOVERENJE IZGLASANO.

U DONOŠENJU PREDLOGA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE UČESTVUJE ČLAN SAVETA O ČIJEM SE RAZREŠENJU ODLUČUJE.

SAVET OBUSTAVLJA POSTUPAK ZA RAZREŠENJE IZBORNOG ČLANA SAVETA U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PRIJEMA IZJAŠNJENJA O OSNOVANOSTI RAZLOGA, AKO IZBORNOM ČLANU SAVETA NIJE IZGLASANO NEPOVERENJE. POSTUPAK PO PREDLOGU ZA RAZREŠENJE SE PROTIV ISTOG IZBORNOG ČLANA SAVETA, NE MOŽE PONOVO VODITI U NAREDNIH ŠEST MESECI OD DANA IZJAŠNJAVANJA O POVERENJU.

ODLUKU O RAZREŠENJU, NA OSNOVU PREDLOGA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DONOSI NARODNA SKUPŠTINA.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva

Draft Law on Amendments and Additions to the Law on High Judicial Council

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa,

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

– /

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

– /

5. Ako ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe Direktive).

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

– /

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

– Da. Na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ministar pravde obrazovao je radnu grupu koja je pripremila radni tekst zakona. Radna grupa je bila sastavljena od predstavnika sudova i javnih tužilaštava različitog stepena, Visokog saveta sudstva, Ministarstva pravde, predstavnika pravnog fakulteta, advokature i nevladinog sektora. O tekstu radne verzije zakona održana je javna rasprava u skladu sa Poslovnikom Vlade. Na tekst radne verzije pribavljena je ekspertiza Evropske komisije. Predlozi i sugestije iznete u toku javne rasprave, kao i predlozi i sugestije iz ekspertize ugrađeni su u tekst Predloga zakona.

Ostavite komentar