Predlog zakona o izmenama Zakona o vodama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O VODAMA

Član 1.

U Zakonu o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), u članu 153. stav 1. tačka 5) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se tačkom.

Tačka 6) briše se.

Član 2.

U glavi IX. FINANSIRANJE UPRAVLJANJA VODAMA, u odeljku 2. Izvori sredstava, pododeljak 2.2.6. Slivna vodna naknada, nazivi članova i čl. 178-182. brišu se.

Član 3.

U članu 186. stav 2. briše se.

Član 4.

U članu 187. stav 1. reči: „stav 1.” brišu se.

U stavu 4. reči: „stav 1.” brišu se.

Član 5.

U članu 189. stav 1. tačka 2) reči: „člana 153. tač. 1), 2), 4), 5) i 6) ovog zakona” zamenjuju se rečima: „člana 153. tač. 1), 2), 4) i 5) ovog zakona”.

Stav 2. briše se.

Član 6.

U članu 190. stav 1. reči: „stav 1.” brišu se.

U stavu 3. reči: „stav 1.” brišu se.

Član 7.

U članu 191. reči: „člana 153. tač. 1) do 6) ovog zakona” zamenjuju se rečima: „člana 153. tač. 1) do 5) ovog zakona”.

Član 8.

U članu 192. stav 3. reči: „i slivne vodne naknade” brišu se.

U stavu 4. reči: „i slivne vodne naknade” brišu se.

Član 9.

U članu 193. stav 1. reči: „i iz člana 179. tač. 1), 4) i 5) ovog zakona, radi utvrđivanja iznosa i naplate slivne vodne naknade”, brišu se.

U stavu 2. reči: „ i slivne vodne naknade od obveznika iz člana 179. tač. 2) i 3) ovog zakona”, brišu se.

Član 10.

Član 194. menja se i glasi:

„Član 194.

Ako je proglašena elementarna nepogoda, Vlada može doneti odluku kojom se obveznik iz člana 170. tačka 1) ovog zakona oslobađa obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje.”

Član 11.

U članu 195. stav 1. reči: „člana 153. tač. 1) do 6) ovog zakona” zamenjuju se rečima: „člana 153. tač. 1) do 5) ovog zakona”.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4827012.0064.45.doc/1

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 7) Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

U okviru projekata koji se u Srbiji odvijaju u cilju poboljšanja poslovne klime, identifikovani su brojni troškovi privrede, koji otežavaju njeno poslovanje i derektno utiču na smanjenje investicija. Privredni subjekti ukazuju na veliki broj nameta koje plaćaju i njihovu visinu, ukazujući da su u velikom broju slučajeva isti uvedeni neosnovano. Analizirajući zahtev privrede da se konkretne obaveze propisane zakonom ukinu, uzeti su u obzir teški uslovi u kojima domaća privreda posluje, kao i teška materijalna situacija građana, a naročito poljoprivrednika.

Imajući u vidu navedeno, ovim zakonom predlaže se ukidanje slivne vodne naknade.

Prihodi po osnovu naknade čije se ukidanje predlaže ovim zakonom iznosili su:

– Slivna vodna naknada od pravnih lica za poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, kao i građevinsko zemljište, objekte, odnosno prostor namenjen za obavljanje privredne i druge delatnosti, stambene objekte, objekte saobraćajne infrastrukture i dobra u opštoj upotrebi – oko 20 mil. dinara u 2011. godini, a za prvih šest meseci 2012. godine 7,6 mil. dinara.

III. OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH

POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. propisano je da se u članu 153. stav 1. tačka 6) briše, čime se ukida postojanje slivne vodne naknade.

Članom 2. propisano je da se u glavi u glavi IX. FINANSIRANJE UPRAVLJANJA VODAMA, u odeljku 2. Izvori sredstava, pododeljak 2.2.6. Slivna vodna naknada, nazivi članova i čl. 178-182. brišu.

Na ovaj način brišu se članovi Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), kojima je bio propisan osnov plaćanja ove naknade, obveznik plaćanja, plaćanje naknade, izuzetak od plaćanja naknade i namena sredstava ostvarenih po osnovu slivne vodne naknade.

Članom 3. propisano je da se u članu 186. stav 2. briše, čime se vrši tehničko usaglašavanje odredaba zakona, obzirom da je prethodnim članovima izbrisana slivna vodna naknada.

Članom 4. propisano je da se u članu 187. st 1. i 4. reči: „stav 1.” brišu.

Na ovaj način vrši se tehničko usaglašavanje odredaba zakona, obzirom da je predloženim izmenama obrisan stav 2. u članu 186.

Članom 5. propisano je da se u članu 189. stav 1. tačka 2) reči: „člana 153. tač. 1), 2), 4), 5) i 6) ovog zakona” zamenjuju rečima: „iz člana 153. tač. 1), 2), 4) i 5) ovog zakona”, a da se stav 2. briše se.

Na ovaj način vrši se tehničko usaglašavanje odredaba zakona, obzirom da je prethodnim članovima izbrisana slivna vodna naknada.

Članom 6. propisano je da se u članu 190. st. 1. i 3. reči „stav 1.” brišu.

Na ovaj način vrši se tehničko usaglašavanje odredaba zakona, obzirom da je predloženim izmenama obrisan stav 2. u članu 189.

Članom 7. propisano je da se u članu 191. reči: „člana 153. tač. 1) do 6) ovog zakona ” zamenjuju rečima: „iz člana 153. tač. 1) do5) ovog zakona”.

Na ovaj način vrši se tehničko usaglašavanje odredaba zakona, obzirom da je prethodnim članovima izbrisana slivna vodna naknada.

Članom 8. propisano je da se u članu 193. u st. 3. i 4. reči: „i slivne vodne naknade” brišu.

Na ovaj način vrši se tehničko usaglašavanje odredaba zakona, obzirom da je predloženim izmenama izbrisana slivna vodna naknada, tako da više ne postoji potreba da ministarstvo nadležno za poslove finansija – Poreska uprava vrši obračun i zaduženja fizičkih lica – obveznika plaćanja slivne vodne naknade, kao ni potreba da se Javnom vodoprivrednom preduzeću povere poslovi obračuna i zaduženja obveznika plaćanja slivne vodne naknade.

Članom 9. propisano je da se u članu 193. stav 1. reči „i iz člana 179. tač. 1), 4) i 5) ovog zakona, radi utvrđivanja iznosa i naplate slivne vodne naknade”, brišu, kao i da se u stavu 2. istog člana brišu reči: „ i slivne vodne naknade od obveznika iz člana 179. tač. 2) i 3) ovog zakona”.

Na ovaj način vrši se tehničko usaglašavanje odredaba zakona, obzirom da je predloženim izmenama izbrisana slivna vodna naknada, tako da više ne postoji obaveza dostavljanja odgovarajućih podataka radi utvrđivanja iznosa i naplate te naknade.

Članom 10. propisano je da se član 194. menja i glasi: „Ako je proglašena elementarna nepogoda, Vlada može doneti odluku kojom se obveznik iz člana 170. tačka 1) ovog zakona oslobađa obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje.”

Izmena člana 194. Zakona o vodama vrši se iz razloga što zbog predloženog brisanja slivne vodne naknade, više ne postoji potreba da Vlada donosi odluku kojom se obveznik plaćanja te naknade oslobađa obaveze njenog plaćanja.

Članom 11. propisano je da se u članu 195. stav 1. reči: „člana 153. tač. 1) do 6) ovog zakona” zamenjuju rečima: „člana 153. tač. 1) do 5) ovog zakona”.

Na ovaj način vrši se tehničko usaglašavanje odredaba zakona, obzirom da je ukinuta slivna vodna naknada.

Članom 12. propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

VI. FINANSIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA

SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva.

V. ANALIZA EFEKATA

1. Određenje problema koji zakon treba da reši

Ovim izmenama Zakona o vodama predlaže se ukidanje slivne vodne naknade.

Slivna vodna naknada plaća se za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda i uređenje vodnog režima zemljišta na delu podsliva na kome nisu izgrađeni sistemi za odvodnjavanje, a obveznici plaćanja su vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, objekata, odnosno prostora namenjenih za obavljanje privredne i druge delatnosti, kao i vlasnici, odnosno korisnici stambenog objekta, saobraćajne infrastrukture i dobara u opštoj upotrebi, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije ili na drugi način, s tim da slivnu vodnu naknadu ne plaćaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i objekata za koje se plaća naknada za odvodnjavanje, vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i objekata koji se koristi za potrebe odbrane zemlje i javne bezbednosti, vlasnici, odnosno korisnici građevinskog zemljišta pod stambenim i poslovnim objektima, ako se plaća slivna vodna naknada za objekat, kao i upravljači zaštićenog područja za poljoprivredno i šumsko zemljište na kome pravo svojine, odnosno korišćenja imaju i drugi vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta, koji tim područjem upravlja na način kojim se obezbeđuju uslovi životne sredine, i vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i objekta koji se nalazi u zoni sanitarne zaštite. Sredstva ostvarena od slivne vodne naknade koriste se na rečnom podslivu na kome su ostvarena za finansiranje poslova uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda koji se odnose na vode II reda i poslova izgradnje, održavanja i upravljanja melioracionim sistemima.

Osnovni problem koji ovaj zakon treba da reši je ukidanje nepotrebnih naknada, odnosno stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Ovim izmenama Zakona o vodama postići će se ukidanje slivne vodne naknade, čime će se stvoriti povoljniji uslovi za poslovanje, a u skladu sa zahtevima privrede da se konkretne obaveze propisane zakonom ukinu, uzimajući u obzir teške uslove u kojima domaća privreda posluje, kao i tešku materijalnu situaciju građana, a naročito poljoprivrednika.

3. Druga mogućnost za rešavanje problema

Inicijativa za ukidanje slivne vodne naknade potekla od brojnih udruženja u privredi s obzirom da predstavlja dodatno opterećenje poslovanja u privredi, te je najbolji način za rešavanje ovog problema ukidanje tih naknada.

4. Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema

Imajući u vidu činjenicu da je slivna vodna naknada propisana Zakonom o vodama, ne postoji drugi način za ukidanje ovih naknada osim donošenjem zakona o izmenama tog zakona.

5. Na koga će i kako će uticati predložena rešenja

Ukidanje naknada povoljno će uticati na sve obveznike plaćanja slivne vodne naknade, a to su vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, objekata, odnosno prostora namenjenih za obavljanje privredne i druge delatnosti, kao i vlasnici, odnosno korisnici stambenog objekta, saobraćajne infrastrukture i dobara u opštoj upotrebi, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije ili na drugi način.

Predloženim rešenjem, odnosno ukidanjem navedenih naknada uticaće se na rasterećenje obveznika plaćanja naknade, koji će ostvariti značajne uštede, imajući u vidu da je prihod od slivne vodna naknada od pravnih lica za poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, kao i građevinsko zemljište, objekte, odnosno prostor namenjen za obavljanje privredne i druge delatnosti, stambene objekte, objekte saobraćajne infrastrukture i dobra u opštoj upotrebi iznosio je oko 20 mil. dinara u 2011. godini, a za prvih šest meseci 2012. godine 7,6 mil. dinara.

6. Troškovi koje će primena Zakona izazvati kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća

Predložena rešenja neće stvoriti troškove kako građana tako ni privrede, odnosno malih i srednjih preduzeća, s obzirom da se predloženim izmenama zakona smanjuju njihovi troškovi, odnosno olakšava poslovanje privrede.

7. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Predložena rešenja neće stvoriti troškove.

8. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Ovim zakonom podstiče se stvaranje novih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija, obzirom da se ukidanjem slivne vodne naknade smanjuju troškovi poslovanja.

9. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Donošenje ovog zakona pokrenuto je na inicijativu brojnih udruženja u privredi, te su na taj način zainteresovana lica posredno iskazala podršku za ukidanje slivne vodne naknade.

10. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Nije potrebno preduzeti posebne mere za ostvarivanje predloženih rešenja.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) imajući u vidu da je neophodno u što kraćem roku obezbediti povoljnije uslove za poslovanje privrede u uslovima ekonomske krize.

4827012.0064.45.doc/2

PREGLED ODREDABA ZAKONA O VODAMA KOJE SE MENJAJU

Naknade za vode

Član 153.

Naknade za vode su:

1) naknada za korišćenje vodnog dobra;

2) naknada za ispuštenu vodu;

3) naknada za zagađivanje voda;

4) naknada za odvodnjavanje;

5) naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema; .

6) slivna vodna naknada.

IX. FINANSIRANJE UPRAVLJANJA VODAMA

2. Izvori sredstava

2.2.6. Slivna vodna naknada

Osnov plaćanja

Član 178.

Slivna vodna naknada plaća se za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda i uređenje vodnog režima zemljišta na delu podsliva na kome nisu izgrađeni sistemi za odvodnjavanje.

Obveznik plaćanja

Član 179.

Obveznik plaćanja slivne vodne naknade je vlasnik, odnosno korisnik, i to:

1) poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta;

2) objekta, odnosno prostora namenjenog za obavljanje privredne i druge delatnosti, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije;

3) stambenog objekta, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije;

4) saobraćajne infrastrukture (puteva, železnica, luka, pristaništa, aerodroma i drugo), izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije;

5) dobara u opštoj upotrebi (parkovi, trgovi, ulice i drugo), izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije.

Plaćanje naknade

Član 180.

Slivna vodna naknada plaća se za:

1) poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište i objekte saobraćajne infrastrukture, osim zemljišta pod stambenim i poslovnim objektima – prema površini (ha) poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta i objekata saobraćajne infrastrukture;

2) građevinsko zemljište pod stambenim i poslovnim objektima – prema površini (m2) tog zemljišta.

Izuzetak od plaćanja

Član 181.

Slivnu vodnu naknadu ne plaća:

1) vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i objekta za koje se plaća naknada za odvodnjavanje;

2) vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i objekta koji se koristi za potrebe odbrane zemlje (kasarne, vojni poligoni i drugo) i javne bezbednosti;

3) vlasnik, odnosno korisnik građevinskog zemljišta pod stambenim i poslovnim objektima, ako se plaća slivna vodna naknada za poslovni, odnosno stambeni objekat;

4) upravljač zaštićenog područja utvrđenog u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita prirode, za poljoprivredno i šumsko zemljište (šume, pašnjaci, livade) na kome pravo svojine, odnosno korišćenja imaju i drugi vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta, koji tim područjem upravlja na način kojim se obezbeđuju uslovi životne sredine;

5) vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i objekta koji se nalazi u zoni sanitarne zaštite.

Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja slivne vodne naknade, lice iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi nadležnom organu pisani dokaz o osnovu za oslobađanje od obaveze plaćanja.

Namena

Član 182.

Sredstva ostvarena od slivne vodne naknade koriste se na rečnom podslivu na kome su ostvarena za finansiranje poslova iz člana 150. stav 1. tačka 1) ovog zakona koji se odnose na vode II reda i poslova iz člana 150. stav 1. tačka 4) ovog zakona koji se odnose na sisteme za odvodnjavanje.

Član 186.

Sredstva za finansiranje Republičkog fonda obezbeđuju se:

1) iz aproprijacija u budžetu Republike Srbije za tekuću godinu;

2) od naknada za vode iz člana 153. ovog zakona, osim naknade za zagađivanje voda, ostvarenih na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine;

3) od prihoda od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Republičkog fonda.

Sredstva ostvarena od slivne vodne naknade u iznosu od 50% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine i koriste se u skladu sa članom 182. ovog zakona.-

Član 187.

Sredstva Republičkog fonda ostvarena iz izvora iz člana 186. stav 1. ovog zakona koriste se za finansiranje poslova od opšteg interesa iz člana 150. ovog zakona, na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine.

Korišćenje sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa godišnjim programom iz člana 42. ovog zakona.

Ministarstvo bliže propisuje uslove za raspodelu i korišćenje sredstava Republičkog fonda, kao i način raspodele tih sredstava.

Neutrošena sredstva ostvarena po osnovu naknada za vode iz člana 186. stav 1. tačka 2) ovog zakona u prethodnoj godini, prenose se za iste namene u narednu godinu.

Član 189.

Sredstva za finansiranje Pokrajinskog fonda obezbeđuju se:

1) iz aproprijacija u budžetu autonomne pokrajine za tekuću godinu;

2) od naknada za vode iz člana 153. tač. 1), 2), I 4), 5) i 6) OVOG ZAKONA ČLANA 153. TAČ. 1), 2), 4) i 5) OVOG ZAKONA, ostvarenih na teritoriji autonomne pokrajine;

3) od prihoda od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Pokrajinskog fonda.

Sredstva ostvarena od slivne vodne naknade, u iznosu od 50%, prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine i koriste se u skladu sa članom 182. ovog zakona.

Član 190.

Sredstva Pokrajinskog fonda ostvarena iz izvora iz člana 189. stav 1. ovog zakona koriste se za finansiranje poslova od opšteg interesa iz člana 150. ovog zakona na teritoriji autonomne pokrajine, u skladu sa godišnjim programom.

Nadležni organ autonomne pokrajine bliže propisuje uslove za raspodelu i korišćenje sredstava Pokrajinskog fonda, kao i način raspodele tih sredstava.

Neutrošena sredstva iz člana 189. stav 1. tačka 2) ovog zakona u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu.

Član 191.

Vlada utvrđuje visinu naknada za vode iz člana 153. tač. 1) do 6 OVOG ZAKONA ČLANA 153. TAČ. 1) DO 5) OVOG ZAKONA, uključujući povećanje naknade za ispuštenu vodu i naknade za zagađivanje u slučaju da je recipijent zaštićena oblast, umanjenje naknade za zagađivanje voda ako se otpadne vode prečišćavaju, u skladu sa efektima prečišćavanja, kao i visinu nadoknade troškova obračuna i zaduženja obveznika plaćanja.

Član 192.

Obračun naknade za vode i zaduženje obveznika plaćanja naknade za korišćenje vodnog dobra iz člana 155. tač. 1) do 8) ovog zakona i naknade za ispuštenu vodu vrši Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine za teritoriju autonomne pokrajine.

Obračun i zaduženje obveznika plaćanja naknade za zagađivanje voda vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija – Poreska uprava vrši obračun i zaduženja fizičkih lica – obveznika plaćanja naknade za odvodnjavanje i slivne vodne naknade.

Javnom vodoprivrednom preduzeću poveravaju se poslovi obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknade za korišćenje vodnog dobra iz člana 155. tač. 9) do 12) ovog zakona, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema, kao i poslovi obračuna i zaduženja pravnih lica, obveznika plaćanja naknade za odvodnjavanje i slivne vodne naknade.

Rešenje o utvrđivanju iznosa naknade iz st. 1. i 3. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Član 193.

Organizacija nadležna za vođenje evidencije o nepokretnostima i pravima na njima dužna je da ministarstvu nadležnom za poslove finansija – Poreskoj upravi i javnom vodoprivrednom preduzeću dostavlja, na njihov zahtev, bez naknade, ažurne podatke o zemljištu i vlasnicima, odnosno korisnicima zemljišta i drugih nepokretnosti iz člana 170. tač. 1), 4) i 5) ovog zakona, radi utvrđivanja iznosa i naplate naknade za odvodnjavanje i iz člana 179. tač. 1), 4) i 5) ovog zakona, radi utvrđivanja iznosa i naplate slivne vodne naknade.

Organ koji obavlja poslove utvrđivanja i obračuna visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u jedinici lokalne samouprave dužan je da ministarstvu nadležnom za poslove finansija – poreskoj upravi i javnom vodoprivrednom preduzeću dostavlja, na njihov zahtev, bez naknade, podatke o površini stambenog i poslovnog prostora, radi utvrđivanja iznosa i naplate naknade za odvodnjavanje od obveznika iz člana 170. tač. 2) i 3) ovog zakona i slivne vodne naknade od obveznika iz člana 179. tač. 2) i 3) ovog zakona.

Član 194.

Ako je proglašena elementarna nepogoda, Vlada može doneti odluku kojom se obveznik iz člana 170. tačka 1) i člana 179. tačka 1) ovog zakona oslobađa obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje i slivne vodne naknade.

AKO JE PROGLAŠENA ELEMENTARNA NEPOGODA, VLADA MOŽE DONETI ODLUKU KOJOM SE OBVEZNIK IZ ČLANA 170. TAČKA 1) OVOG ZAKONA OSLOBAĐA OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA ODVODNJAVANJE.

Član 195.

Postupak utvrđivanja obaveza plaćanja naknada za vode iz člana 153. 1) do 6 ovog zakona ČLANA 153. TAČ. 1), DO 5) OVOG ZAKONA, se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

U pogledu kamate, zastarelosti, prinudne naplate i kontrole plaćanja naknada za vodu iz člana 153. ovog zakona primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama Zakona o vodama

DRAFT LAW ON AMMANDMANTS TO THE LAW ON WATER

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Odgovarajući propisi EU ne postoje

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Prilikom izrade Predloga zakona o izmenama Zakona o vodama učestvovali su stručnjaci iz oblasti poljoprivrede iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ostavite komentar