Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU

Član 1.

U Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, broj 72/11), u članu 37. stav 1. reči: „pravu na obeštećenje, u iznosu od 10% od osnovice” zamenjuju se rečima: „utvrđivanju iznosa obeštećenja, u iznosu od 10% od utvrđenog iznosa”.

Dodaje se stav 5, koji glasi:

„Akontacija obeštećenja po odredbama ovog zakona utvrđuje se i isplaćuje počev od 1. januara 2015. godine.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU

Član 37.

Republika Srbija će isplatiti bespovratno akontaciju obeštećenja u novcu bivšem vlasniku, na osnovu pravnosnažnog rešenja o pravu na obeštećenje, u iznosu od 10 % od osnovice UTVRĐIVANJU IZNOSA OBEŠTEĆENJA, U IZNOSU OD 10% OD UTVRĐENOG IZNOSA obeštećenja po svim osnovima bivšeg vlasnika.

U slučaju kad umesto bivšeg vlasnika pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruju njegovi zakonski naslednici, iznos akontacije deli se na zakonske naslednike saglasno njihovim utvrđenim udelima.

Iznos akontacije iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od 10.000 evra po bivšem vlasniku po svim osnovima.

Za iznos isplaćene akontacije iz stava 1. ovog člana umanjiće se obeštećenje u vidu obveznica.

AKONTACIJA OBEŠTEĆENJA PO ODREDBAMA OVOG ZAKONA UTVRĐUJE SE I ISPLAĆUJE POČEV OD 1. JANUARA 2015. GODINE.

Obrazloženje

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju sadržan je u članu 97. tačka 7. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Članom 37. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, broj 72/11) propisano je da će Republika Srbija isplatiti bespovratno akontaciju obeštećenja u novcu bivšem vlasniku, na osnovu pravosnažnog rešenja o pravu na obeštećenje, u iznosu od 10% od osnovice obeštećenja po svim osnovima bivšeg vlasnika, s tim da taj iznos ne može preći 10.000 evra. Ukoliko umesto bivšeg vlasnika pravo na akontaciju ostvaruju njegovi zakonski naslednici, iznos akontacije se deli na te naslednike saglasno njihovim utvrđenim udelima. Za iznos isplaćene akontacije iz stava 1. tog člana umanjiće se obeštećenje u vidu obveznica.

Imajući u vidu vrlo tešku finansijsku situaciju u Republici Srbiji i budžetski deficit, neophodno je na drukčiji način urediti isplatu akontacije obeštećenja, za koju bi ako se ne promeni član 37. Zakona u 2014. godini trebalo izdvojiti oko 20 miliona evra.

Pored budžetskih razloga za izmenu isplate akontacije obeštećenja, postoje i procesni razlozi. Naime, akontacija obeštećenja se priznaje u iznosu od 10%, a koeficijent obeštećenja se utvrđuje u martu 2015. godine, prema članu 31. Zakona, tako da postoji mogućnost da za deo zahteva iznos obeštećenja primenom tog koeficijenta bude manji od isplaćene akontacije. Takođe, isplata akontacije kod podnošenja više zahteva u različitim vremenskim periodima, od različitih zakonskih naslednika i naslednika koji nasleđuju više vlasnika, značajno otežava sprovođenje odredbe člana 31. Zakona, kojim je propisan maksimalni iznos obeštećenja.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona predlažu se izmene člana 37. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, tako što se pravo na obeštećenje ne utvrđuje u iznosu od 10% od osnovice obeštećenja, već od utvrđenog iznosa obeštećenja, u istom procentu, a stavom 5. precizira se početak isplate akontacije obeštećenja, čime se stvaraju normativne i druge realne pretpostavke da se pomenuta akontacija obeštećenja zaista i isplati.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Ovaj zakon, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – pričišćeni tekst), treba doneti po hitnom postupku, kako bi se izbegle štetne posledice po rad organa i organizacija.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

S obzirom na to da se ovim zakonom preciziraju određene zakonske odredbe u cilju isplate akontacije u novcu i da se s tim u vezi otklanjaju problemi koji bi se mogli javiti u praksi, nije potrebna analiza efekata zakona, budući da se donošenjem ovog zakona ne stvaraju obaveze za građane i privredu.

Pri tome posebno treba imati u vidu da ova akontacija nije do sada isplaćivana.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA

PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo finansija

Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koje se odnose na normativnu saržinu propisa

Ne postoje relevantne odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa

Ne postoje propisi EU sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost

Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

NE

Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

NE

Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

NE

Ostavite komentar