Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

P R E D L O G

ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA

O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA

U OBLASTI ZDRAVSTVA

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni glasnik RS”, broj 123/14), u članu 58. stav 1. reči: „12 meseci” zamenjuju se rečima: „24 meseca”.

Član 2.

U članu 61. broj: „2016” zamenjuje se brojem: „2017”.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je odredbama člana 97. stav 1. tačka 10) Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstvene zaštite.

II. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 73. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14), kojim je propisano da se vrste i sadržina zdravstvene dokumentacije i evidencija, način i postupak vođenja, lica ovlašćena za vođenje zdravstvene dokumentacije i upisivanje podataka, rokovi za dostavljanje i obradu podataka, način raspolaganja podacima iz medicinske dokumentacije pacijenata koja se koristi za obradu podataka, kao i druga pitanja od značaja za vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija, uređuju posebnim zakonom.

III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, utvrđen je rok od 12 meseci od dana stupanja na snagu tog zakona, za donošenje propisa za sprovođenje Zakona. S obzirom da se u tom periodu sprovodi i postupak javne nabavke za Integrisani zdravstveni informacioni sistem, koji još uvek nije završen, jer su uložene žalbe, nije moguće doneti u propisanom roku propise za sprovođenje Zakona. U skladu s tim, ukoliko se ne produži rok za donošenje tih propisa, kao i početak primene Zakona, narušiće se nesmetani sistem rada zdravstvenih ustanova i zdravstvenog sistema u celini. Imajući u vidu da rok za donošenje propisa ističe u novembru 2015. godine, kao i da je rok početka primene Zakona 1. januar 2016. godine, potrebno je po hitnom postupku doneti Zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, kojim će se utvrditi novi rokovi za donošenje podzakonskih akata, kao i za početak primene Zakona, a kako bi se stvorili preduslovi za nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema. U suprotnom, a imajući u vidu član 60. Zakona, kojim je propisano da danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, kao i Zakon o evidencijama u oblasti zdravstvene zaštite, ozbiljno će se ugroziti funkcionisanje zdravstvenog sistema u oblasti evidencija i izveštavanja, a samim tim i zdravstveni sistem u celini, što može dovesti do štetnih posledica po zdravlje ljudi. Zbog svega navedenog, predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

– U članu 1. predloženo je produženje roka za donošenje propisa za sprovođenje Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, sa 12 meseci na 24 meseca od dana stupanja na snagu Zakona, a kako bi se stvorio pravni preduslov za praktičnu primenu Zakona.

– U članu 2. predloženo je odlaganje početka primene Zakona, na taj način što bi se Zakon umesto od 1. januara 2016. godine, primenjivao od 1. januara 2017. godine, imajući u vidu da se predlaže i produženje roka za donošenje podzakonskih akata.

– U članu 3. predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, imajući u vidu razloge zbog kojih je predloženo i donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

V. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, a imajući u vidu da se njime samo odlaže rok za donošenje podzakonskih akata, kao i početak primene Zakona.

VI. PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 58.

Ministar će doneti propise za sprovođenje ovog zakona, u roku od 12 meseci 24 MESECA od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana, primenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 61.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2016 2017. godine.

OCENA MINISTARSTVA ZDRAVLJA, SA OBRAZLOŽENJEM, DA

UZ PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA NIJE POTREBNO PRILOŽITI ANALIZU EFEKATA ZAKONA

U skladu sa odredbama člana 40. stav 2. i člana 46. stav 6. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14), Ministarstvo zdravlja, kao predlagač Predloga zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva (u daljem tekstu: Predlog zakona), ocenilo je da uz Predlog zakona nije potrebno priložiti analizu efekata zakona, imajući u vidu da se Predlogom zakona samo odlaže rok za donošenje podzakonskih akata, kao i početak primene Zakona, a do kog roka će se nesmetano primenjivati važeći propisi koji regulišu ovu oblast.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI SA

STRATEŠKIM DOKUMENTOM VLADE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

− Vlada

− Obrađivač: Ministarstvo zdravlja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Odredbe Predloga zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva nisu predmet usklađivanja sa odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma;

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

S obzirom na to da odredbe Predloga zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva nisu predmet usklađivanja sa odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma, nije predviđen prelazni rok za usklađivanje ovog zakona prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma;

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Odredbe Predloga zakona o izmenama i Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva nisu predmet usklađivanja sa propisima EU s obzirom da je se odnose na rešenja u nadležnosti nacionalnog zakonodavstva, odnosno u pitanju je produženje roka za donošenje propisa za sprovođenje Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, i s tim u vezi, odlaganje početka primene ovog zakona.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ostavite komentar