Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2012. GODINU

Septembar 2012. godine

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Pravni osnov za donošenje Izmena i dopuna finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Rebalans) sadržan je u odredbama člana 47. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10,101/10 i 101/11), kojim je utvrđeno da ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda ili smanjenja prihoda, budzet se uravnotežuje smanjenjem planiranih rashoda ili uvođenjem novih prihoda.

Prema istom članu ovog zakona, uravnoteženje budzeta se vrši putem rebalansa budzeta, koji se donosi po postupku za donošenje budzeta.

U članu 6. Zakona o budzetskom sistemu propisano je da finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije.

Statutom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) utvrđeno je da finansijski plan donosi Upravni odbor.

Na finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja saglasnost daje Narodna skupština Republike Srbije.

2. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE

PRIHODA I PRIMANjA, ODNOSNO RASHODA I IZDATAKA

2.1.Pravni osnov za planiranje

prihoda i primanja

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja sadržan je u odredbama:

– člana 201. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 109/05 – ispravka i 57/11, u daljem tekstu: Zakon), propisano je da se sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora.

U članu 230. Zakona propisano je da prihode i primanja Republičkog fonda čine sredstva od:

doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje organizuje i sprovodi Republički fond,

imovine kojom raspolaže Republički fond,

domaćih i inostranih kredita i zajmova,

drugih sredstava u skladu sa Zakonom.

2.1.1. Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja

od budzeta Republike

Članom 22. stav 1. Zakona predviđeno je da se osiguranicima u smislu ovog Zakona i pod uslovima propisanim ovim Zakonom, smatraju i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku obolevanja; lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja; kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. Zakona, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika, i to:

1) deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina, u skladu sa zakonom;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, obolela od retkih bolesti, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju materijalno obezbeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom;

10) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici;

12) žrtve nasilja u porodici;

13) žrtve trgovinom ljudima.

Stavom 4. istog člana propisano je da se osiguranikom, u smislu ovog Zakona, smatra i lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ima boravište na teritoriji Republike.

Članom 204. Zakona predviđeno je da se sredstva za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona obezbeđuju u budzetu Republike.

2.2. Pravni osnov za planiranje

rashoda i izdataka

Pravni osnov za planiranje rashoda i izdataka Republičkog fonda sadržan je u članu 231. Zakona u kome je propisano da se sredstva Republičkog fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to:

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

za unapređivanje sistema zdravstvenog osiguranja,

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje organizuje i sprovodi Republički fond,

za podmirenje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja,

za druge izdatke, u skladu sa Zakonom.

3. PLANSKI ELEMENTI ZA DONOŠENjE REBALANSA

FINANSIJSKOG PLANA

Rebalans za 2012. godinu, donet je na osnovu smernica Ministarstva finansija (dopis broj: 401-00-86/2012-03 od 03.09.2012. godine) kojima su utvrđeni:

ukupni prihodi i primanja 209,1 milijardi dinara;

doprinosi za zdravstveno osiguranje 148,0 milijardi dinara;

transfer od budzeta 0,6 milijardi dinara;

ukupni rashodi i izdaci 209,1 milijardi dinara;

plate i dodaci zaposlenih (za zaposlene u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu) 94,8 milijardi dinara;

rashodi zdravstvene zaštite (bez plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama) 104,7 milijardi dinara;

naknade za vreme bolovanja 6,8 milijardi dinara;

planirana prosečna inflacija za 2012. godinu 6,2%.

Nakon naknadnog usmenog usaglašavanja sa Ministarstvom finansija od 04.09.2012.godine, ukupni planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci limitirani su u iznosu od 210,1 milijardi dinara.

Za pripremu Rebalansa za 2012. godinu korišćeni su i sledeći parametri:

ostvareni prihodi i rashodi u periodu januar – jul 2012. godine;

visina ostvarenih prihoda i primanja i rashoda i izdataka u 2011. godini,

transferi od drugih organizacija za obavezno socijalno osiguranje (Fond za PIO i NSZ) u korist Republičkog fonda.

Učešće sredstava za zdravstvo u bruto društvenom proizvodu iznosilo je:

– 2009. 5,6% – 2010. 6,2% – 2011. 5,7%* – 2012. 5,3%**

* procena ** projekcija

4. OSNOVNI PODACI O REPUBLIČKOM FONDU

ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Republički fond je pravno lice osnovano Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS“ br. 18/92…45/05) kao Republički zavod za zdravstveno osiguranje sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kojem se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja i obezbeđuju sredstva za obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa zakonom. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 57/11), koji je stupio na snagu 09.08.2011. godine naziv Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje promenjen je u Republički fond za zdravstveno osiguranje.

4.1. Naziv, adresa i organizaciona

struktura Republički fonda

Republički fond posluje pod sledećim nazivom:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

11000 Beograd

Jovana Marinovića br. 2

PIB 101288707 MATIČNI BROJ 06042945 REGISTARSKI BROJ 6012578688 ŠIFRA DELATNOSTI 075300 TEKUĆI RAČUN 840-26650-09

Pokrajinski fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski fond) je organizaciona jedinica Republičkog fonda.

U Republičkom fondu su, kao organizacioni delovi, obrazovane filijale (čije su niže organizacione jedinice ispostave), i to:

Redni broj Filijala Sedište Broj ispostava 1. za Severnobački okrug Subotica 2 2. za Srednjebanatski okrug Zrenjanin 4 3. za Severnobanatski okrug Kikinda 5 4. za Južnobanatski okrug Pančevo 7 5. za Zapadnobački okrug Sombor 3 6. za Južnobački okrug Novi Sad 10 7. za Sremski okrug Sremska Mitrovica 6 8. za Mačvanski okrug Šabac 7 9. za Kolubarski okrug Valjevo 5 10. za Podunavski okrug Smederevo 2 11. za Braničevski okrug Požarevac 7 12. za Šumadijski okrug Kragujevac 6 13. za Pomoravski okrug Jagodina 5 14. za Borski okrug Bor 3 15. za Zaječarski okrug Zaječar 2 16. za Zlatiborski okrug Užice 9 17. za Moravički okrug Čačak 3 18. za Raški okrug Kraljevo 4 19. za Rasinski okrug Kruševac 5 20. za Nišavski okrug Niš 7 21. za Toplički okrug Prokuplje 3 22. za Pirotski okrug Pirot 3 23. za Jablanički okrug Leskovac 5 24. za Pčinjski okrug Vranje 6 25. za Kosovski okrug Priština – u Gračanici 9 28. za Kosovskomitrovački okrug Kosovska Mitrovica 5 29. za Kosovskopomoravski okrug Gnjilane 3 30. za grad Beograd Beograd 17 31. za Raški okrug Novi Pazar 1 Ukupno 154

Republički fond ima 31 filijalu (dve ne funkcionišu, i to: u Prizrenu i Peći), a filijala u Gračanici najvećim delom pokriva područje ovih filijala, jer u jednom broju enklava žive osigurana lica kojima se preko ove filijale obezbeđuju uslovi za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

U Republičkom fondu funkcioniše 29 filijala u kojima osiguranici i osigurana lica Republički fonda ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja, pošto je u okviru Raškog okruga počela sa radom filijala Novi Pazar, sa ispostavom u Tutinu.

4.2. Broj i kvalifikaciona struktura

zaposlenih u Republički fondu

U Republičkom fondu na dan 31.07.2012. godine, u radnom odnosu je bilo 2465 zaposlenih, od toga 2194 u radnom odnosu na neodređeno vreme, a u radnom odnosu na određeno vreme 271, i to:

Stepen stručne spreme Broj zaposlenih % Stečeno visoko obrazovanje na doktorskim akademskim studijama 1 0,04 Posle diplomske magistarske studije 2 0,08 Stečeno visoko obrazovanje na studijama II stepena u trajanju od najmanje četiri godine (VII SSS) 1.002 40,65 Stečeno visoko obrazovanje na studijama I stepena u trajanju do tri godine (VI SSS) 373 15,19 Završena srednja srednja škola u petogošnjem trajanju (V SSS) 6 0,24 Završena srednja srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV SSS) 1.019 41,34 Završena srednja srednja škola u trogodišnjem trajanju (III SSS) 19 0,77 Osnovna škola 43 1,75 UKUPNO: 2.465 100,00

4.3. Delatnost Republičkog fonda

Republički fond:

donosi statut;

donosi opšte akte, na osnovu ovlašćenja iz Zakona, kojima se bliže uređuje sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

planira i obezbeđuje finansijska sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

u okviru raspoloživih finansijskih sredstava planira i obezbeđuje uslove za ravnomerno sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike i obezbeđuje sredstva solidarnosti za ujednačavanje uslova za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području filijala;

obezbeđuje finansijske i druge uslove za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno za upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvo;

donosi plan rada za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa planovima rada filijala;

donosi finansijski plan, u skladu sa Zakonom;

zaključuje ugovore sa davaocima zdravstvenih usluga u skladu sa ovim zakonom, i obezbeđuje sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite na osnovu tih ugovora;

prenosi sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja filijalama, u skladu sa članom 202. ovog Zakona;

obezbeđuje zakonito, namensko i ekonomično korišćenje sredstava i stara se o uvećanju sredstava na ekonomskim osnovama;

obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja organizuje obavljanje poslova za sprovođenje zdravstvenog osiguranja koje se neposredno sprovodi u Republičkom fondu;

organizuje obavljanje poslova za sprovođenje zdravstvenog osiguranja koje se neposredno sprovodi u Republičkom fondu;

koordinira rad filijala i Pokrajinskog fonda;

organizuje i vrši kontrolu rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja se filijalama prenose za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

vrši kontrolu sprovođenja zaključenih ugovora između filijala i davalaca zdravstvenih usluga, odnosno vrši kontrolu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

ustrojava i organizuje matičnu evidenciju i vrši kontrolu poslova matične evidencije;

organizuje i vrši kontrolu i ujednačavanje rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;

obezbeđuje sprovođenje međunarodnih ugovora o obaveznom zdravstvenom osiguranju;

vodi evidenciju i prati naplatu doprinosa, sa nadležnim organima, razmenjuje podatke sa nadležnim organima o obveznicima doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i druge podatke vezane za doprinos;

obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom Republičkog fonda.

5. OSNOVNI PODACI O MREŽI INDIREKTNIH

KORISNIKA SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA

Zdravstvenu zaštitu Republički fond finansira preko davalaca zdravstvenih usluga:

zdravstvenih ustanova koje su obuhvaćene Planom mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa odredbama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS“, br. 42/06…24/10) – indirektni korisnici sredstava Republičkog fonda,

drugih učesnika u pružanju zdravstvene zaštite i

zdravstvenih ustanova koje nisu u Planu mreže.

5.1. Zdravstvene ustanove u Planu mreže

Pravo iz zdravstvenog osiguranja, odnosno iz zdravstvene zaštite, osiguranici i druga lica ostvaruju u 329 zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz sredstava Republičkog fonda, i to:

– domovi zdravlja 134 – zdravstveni centri 27 – opšte i specijalne bolnice 35 – zavodi 17 – instituti 12 – klinike 6 – kliničko bolnički centri 5 – klinički centri 4 – zdravstvene ustanove za rehabilitaciju 21 – zavodi za javno zdravlje 24 – apoteke 39 – instituti za transfuziju krvi 3 – Institut „Torlak“ 1 – Vojnomedicinska akademija 1 U K U P N O 329

5.2. Drugi učesnici u pružanju

zdravstvene zaštite

Zdravstvena zaštita ostvaruje se i preko:

– ustanova socijalne zaštite 55 – ortopedskih i optičarskih preduzeća i radnji 93

Osigurana lica zdravstvenu zaštitu ostvaruju i preko zdravstvenih ustanova koje nisu u Planu mreže, a koje pružaju usluge koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Planu mreže.

Od ukupnog broja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže Republički fond obezbeđuje zarade – plate za 105.105 zaposlenih.

6. PRIHODI I PRIMANjA I RASHODI I IZDACI

U PERIODU JANUAR – JUL 2012. GODINE

6.1. Ostvareni prihodi i primanja

Planirani prihodi i primanja, utvrđeni Finansijskim planom Republičkog fonda za 2012. godinu, ostvareni su u sledećim iznosima i % izvršenja:

(u 000 dinara)

Konto Naziv Finansijski plan 2012. Ostvarenje 01.01.-31.07.2012. Indeks 1 2 3 4 5=4/3*100 700000 TEKUĆI PRIHODI 205.972.950 118.436.463 57,50 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 143.600.000 82.921.623 57,74 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 143.600.000 82.921.623 57,74 721100 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE NA TERET ZAPOSLENIH 66.283.345 38.309.883 57,80 721200 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE NA TERET POSLODAVCA 68.680.705 39.711.129 57,82 721300 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE LICA KOJA OBAVLjAJU SAMOSTALNU DELATNOST I NEZAPOSLENIH LICA 8.489.800 4.817.467 56,74

721320 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE 8.489.800 4.817.467 56,74 721400 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE KOJI SE NE MOGU RAZVRSTATI 146.150 83.145 56,89 730000 DONACIJE I TRANSFERI 1.045.048 607.524 58,13 733161 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE 1.045.048 607.524 58,13 7331611 TRANSFERI OD BUDžETA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU LICA IZ ČLANA 22. ZAKONA 615.048 307.524 50,00 7331612 TRANSFERI OD BUDžETA PO OSNOVU DUVANSKOG DINARA 300.000 300.000 100,00 7331615 TRANSFERI OD BUDžETA ZA ZADRAVSTVENU ZAŠTITU LICA OBOLELIH OD RETKIH BOLESTI 130.000 0 0,00 740000 DRUGI PRIHODI 1.031.661 981.139 95,10 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.000 96 9,62 741100 KAMATE 1.000 96 9,62 741160 KAMATE NA SREDSTVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 1.000 96 9,62 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.025.661 420.196 40,97 742160 PRIHODI OD ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 10.000 6.281 62,81 742300 SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 1.015.661 413.916 40,75 742360 PRIHODI ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 1.015.661 413.916 40,75 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 5.000 560.847 11.216,94 745160 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 5.000 560.847 11.216,94 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 794.202 622.099 78,33 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 794.202 622.099 78,33 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 59.502.039 33.304.078 55,97 781300 TRANSFERI IZMEĐU ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 59.502.039 33.304.078 55,97

781310 TRANSFERI OD ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA U KORIST REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE 59.502.039 33.304.078 55,97 781311 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE NEZAPOSLENIH LICA KOJI PLAĆA NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE 2.651.504 1.362.171 51,37 781312 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE KORISNIKA PENZIJA I KORISNIKA DRUGIH NOVČANIH NAKNADA KOJI PLAĆA REPUBLIČKI FOND ZA PIO ZAPOSLENIH 50.250.000 28.516.348 56,75 781313 TRANSFERI OD REPUBLIČKOG FONDA ZA PIO POLjOPRIVREDNIKA U KORIST REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE 3.200.000 1.686.125 52,69 781314 TRANSFERI OD REPUBLIČKOG FONDA ZA PIO SAMOSTALNIH DELATNOSTI U KORIST REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE 2.350.000 1.134.810 48,29 781315 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE KORISNIKA NOVČANIH NAKNADA IZ ČLANA 224. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU 54.000 27.849 51,57 781316 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA LICA KOJA OSTVARUJU NAKNADU ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (BOLOVANjE) PO PROPISIMA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU, KOJI PLAĆA REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE 827.185 513.415 62,07 781317 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE KOJI PLAĆA NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE PO ČLANU 45. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE 169.350 63.361 37,41 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 50 1.986 3.971,29 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 240 23,98 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 240 23,98 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 240 23,98 921600 PRIMANjA OD OTPLATE KREDITA DATIH FIZIČKIM LICIMA I DOMAĆINSTVIMA U ZEMLjI 1.000 240 23,98

921660 PRIMANjA OD OTPLATE KREDITA DOMAĆINSTVIMA U ZEMLjI U KORIST ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG DAVANjA 1.000 240 23,98   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – KLASA 7, 8 I 9 205.974.000 118.438.689 57,50

Ukupni planirani prihodi za 2012. godinu iznose 205.974,00 miliona dinara. Republički fond je za sedam meseci 2012. godine ostvario prihode i primanja u iznosu od 118.438,69 miliona dinara, odnosno 57,50% plana za 2012. godinu.

Prihod od doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koji čini osnovni prihod Republičkog fonda, ostvaren je u iznosu od 82.921,62 miliona dinara (57,74% planiranog iznosa).

Republički fond procenjuje da će do kraja 2012. godine prihod po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje biti viši od planiranih za 6,2 milijarde dinara, uz pretpostavku dinamike ostvarenja prihoda od doprinosa u periodu avgust – decembar 2012. godine kao i u istom periodu 2011. godine, uz stalne mere kontrole uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, koje sprovodi Poreska uprava Republike Srbije u saradnji sa poslovnim bankama..

Doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenih su ostvareni u iznosu od 38.309,88 miliona dinara, što predstavlja 57,80% planiranog iznosa, dok doprinosi na teret poslodavca iznose 39.711,13 miliona dinara, što predstavlja 57,82% planiranog iznosa. Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica ostvareni su u iznosu od 4.817,47 miliona dinara (56,74% plana).

Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati ostvareni su u iznosu od 83,14 miliona dinara ili 56,89% godišnjeg plana.

Transferi od budzeta ostvareni su u visini od 607,52 miliona dinara ili 58,13% planiranih prihoda po ovom osnovu. Iznos se sastoji od transfera za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona (ostvareno 307,52 miliona dinara, ili 50,00% plana), transfera od budzeta po osnovu duvanskog dinara (ostvareno 300,00 miliona dinara, ili 100,00% plana). Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti nisu ostvareni u periodu januar-jul 2012. godine.

Ostvareni drugi prihodi (prihodi od imovine, od prodaje dobara i usluga, dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica i mešoviti i neodređeni prihodi u korist OOSO) iznose 981,14 miliona dinara ili 95,10% planiranih prihoda po ovom osnovu. Najznačajniji prihodi po ovom osnovu se odnose na prihode od međunarodnih sporazuma i konvencija od 238,78 miliona dinara, prihoda od naknade štete po regresnom postupku od 170,46 miliona dinara i prihoda od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti u iznosu od 460,32 miliona dinara.

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda ostvarene su u iznosu od 622,09 miliona dinara (78,33% plana). Najznačajniji prihodi po ovom osnovu su naknade od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (429,02 miliona dinara) i prihod od Fonda za PIO po osnovu refundacije bolovanja do izlaska na invalidsku komisiju (111,23 miliona dinara).

Prihodi od transfera organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ostvareni su na nivou od 33.304,08 miliona dinara ili 55,97% planiranih sredstava. Transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje iznose 1.362,17 miliona dinara ili 51,37% planiranih sredstava po ovom osnovu. Od Fonda za PIO zaposlenih ostvareno je 28.516,35 miliona dinara ili 56,75% plana. Transfer od Fonda za PIO poljoprivrednika ostvaren je u iznosu od 1.686,12 miliona dinara ili 52,69% plana. Transfer od Fonda za PIO samostalnih delatnosti ostvaren je u iznosu od 1.134,81 miliona dinara ili 48,29% plana. Transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iznose 27,85 miliona dinara (51,57% plana).

Prihodi od uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje na naknade zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana ostvareni su u iznosu od 513,41 miliona dinara (62,07% plana). Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno zdravstveno osiguranje iznose 63,36 miliona dinara ili 37,41% plana.

Primanja od prodaje nefinansijske imovine iznose 1,98 miliona dinara ili 3.971,29% plana. Primanja od prodaje finansijske imovine iznose 0,24 miliona dinara ili 23,98% plana.

6.2. Ostvareni rashodi i izdaci

Odlukama o preusmeravanju aproprijacija za izdatke utvrđene Finansijskim planom za 2012.godinu 03 broj 450-874/12 od 02.08.2012. godine i 03 broj 450-968/12 od 24.08.2012.godine, koje je doneo Direktor Republičkog fonda u cilju nesmetanog ostvarivanja prava osuguranika na pomagala, a zbog nedovoljno planiranih sredstava na toj poziciji, uvećana je aproprijacija za pomagala i naprave u iznosu od 400,27 miliona dinara, dok je za isti iznos smanjena aproprijacija za stomatološke usluge, usled nižeg ostvarenja u odnosu na srazmerni deo plana.

Planirani rashodi i izdaci, utvrđeni Finansijskim planom Republičkog fonda za 2012. godinu, posle navedene izmene, ostvareni su u sledećim iznosima i % izvršenja:

(u 000 dinara)

Konto Naziv Finansijski plan 2012. Ostvarenje 01.01.-31.07.2012. Indeks 400000 TEKUĆI RASHODI 205.459.195 113.328.361 55,16 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.927.372 1.537.434 52,52 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.341.507 1.229.749 52,52 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 424.493 226.812 53,43 413000 NAKNADE U NATURI 4.372 1.142 26,11 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 82.000 35.492 43,28 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 63.500 37.797 59,52 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 11.500 6.442 56,02 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBE 1.393.775 491.278 35,25 421000 STALNI TROŠKOVI 520.500 307.055 58,99 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 26.025 8.866 34,07 423000 USLUGE PO UGOVORU 260.250 110.180 42,34 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.000 108 5,40 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 100.000 11.744 11,74 426000 MATERIJAL 485.000 53.326 11,00 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.100 789 15,47 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100 1 1,48

444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.000 788 15,75 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 10.448 5.961 57,05 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 10.448 5.961 57,05 465100 OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 10.448 5.961 57,05 465112 OSTALE TEKUĆE DOTACIJE PO ZAKONU 10.448 5.961 57,05 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 201.084.000 111.244.713 55,32 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 201.084.000 111.244.713 55,32 471100 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA KOJA SE ISPLAĆUJU NEPOSREDNO DOMAĆINSTVIMA 7.320.000 4.671.464 63,82 471110 NAKNADE ZARADA OSIGURANICIMA USLED PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD (BEZ POREZA I DOPRINOSA) 6.500.000 4.186.923 64,41 471111 NAKNADE ZARADA OSIGURANICIMA USLED PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD (BEZ POREZA I DOPRINOSA) 6.500.000 4.186.923 64,41 471191 ISPLATE DNEVNICA I PUTNIH TROSKOVA ZA PUTOVANjE U ZEMLjI 820.000 484.542 59,09 471200 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA KOJA SE ISPLAĆUJU NEPOSREDNO PRUŽAOCIMA USLUGA 193.764.000 106.573.249 55,00 471211 USLUGE BOLNICA, POLIKLINIKA I AMBULANTI (PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA USTANOVAMA VAN MREŽE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI) 45.841.030 23.480.854 51,22 471212 USLUGE DIJALIZE (MATERIJAL ZA DIJALIZU) 4.242.595 2.347.547 55,33 471213 FARMACEUTSKE USLUGE I MATERIJALI (LEKOVI IZDATI NA RECEPT) 24.464.401 15.893.358 64,97 471214 STOMATOLOŠKE USLUGE 5.705.184 2.738.767 48,00 471215 BOLNIČKE USLUGE (SEKUNDARNA I TERCIJALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA USTANOVAMA VAN MREŽE U SEKUNDARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ) 103.403.589 56.690.121 54,82 471216 POMAGALA I NAPRAVE 2.278.173 1.956.800 85,89

471217 USLUGE KOJE PRUŽAJU USTANOVE SOCIJALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 956.990 527.706 55,14 471219 OSTALE USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZEMLjI 449.615 159.274 35,42 471221 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PO KONVENCIJI 607.215 37.168 6,12 471223 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSIGURANIKA KOJI ŽIVE U INOSTRANSTVU 22.000 3.992 18,15 471224 TROŠKOVI SLANjA OSIGURANIH LICA NA LEČENjE U INOSTRANSTVO 400.000 124.680 31,17 471292 USLUGE REHABILITACIJE I REKREACIJE 3.312.800 1.583.413 47,80 471299 OSTALA PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 2.080.408 1.029.567 49,49 480000 OSTALI RASHODI 38.500 48.186 125,16 482000 POREZI OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 17.500 10.721 61,26 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 20.000 36.036 180,18 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 1.000 1.429 142,91 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 514.805 51.220 9,95 510000 OSNOVNA SREDSTVA 514.805 51.220 9,95 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 240.442 18.395 7,65 512000 MAŠINE I OPREMA 218.000 19.458 8,93 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 56.363 13.367 23,72   UKUPNI RASHODI I IZDACI KLASA 4, 5 I 6 205.974.000 113.379.582 55,05

Struktura planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka iskazana je u sledećoj tabeli:

Redni broj Vrsta rashoda i izdataka 2012. godina 01.01.-31.07.2012. % % 1. Rashodi zdravstvene zaštite 94,07 94,00 1.1. – rashodi za usluge 79,03 76,18 1.2. – rashodi za lekove na recept 11,88 14,02 1.3. – rashodi za pomagala i naprave 1,11 1,73 1.4. – rashodi za materijal za dijalizu 2,06 2,07 2. Naknade osiguranim licima 3,56 4,12 2.1. – bolovanja 3,16 3,69 2.2. – putni troškovi 0,40 0,43 3. Rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja 2,10 1,79 3.1. – rashodi za zaposlene u Republički fondu 2,10 1,79 4. Ostali rashodi i osnovna sredstva 0,27 0,09   Svega: 100,00 100,00

Ukupni rashodi i izdaci u periodu januar – jul 2012. godine su ostvareni na nivou od 113.379,58 miliona dinara, što iznosi 55,05% planiranih izdataka.

Rashodi za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu su izvršeni sa 23.480,85 miliona dinara ili 51,22%, odnosno 56.690,12 miliona dinara ili 54,82%, što predstavlja niži procenat izvršenja u odnosu na srazmerni deo plana (58,33%).

Rashodi za izdate lekove na recept ostvareni su sa 15.893,37 miliona dinara ili 64,97%, što je znatno više u odnosu na srazmerni deo plana. Treba imati u vidu i to da su u Finansijskom planu Republičkog fonda, zbog ravnotežnog planiranja, potplanirani rashodi za izdate lekove na recept, zbog visokih prenetih obaveza iz 2011. godine, koji su na dan 31.12.2011. godine iznosile 19.082,71 miliona dinara

Podaci pokazuju da je zdravstvenim ustanovama za pružene zdravstvene usluge i izdate lekove na recept preneto 106.573,25 miliona dinara (55,00%), što je niži nivo ostvarenja u odnosu na srazmerni deo plana. Sredstva Republičkog fonda angažovana za finansiranje zdravstvene zaštite preko zdravstvenih ustanova i apotekarskih ustanova čine 94,00% ukupnih rashoda.

Za naknade osiguranim licima utrošeno je 4.671,46 miliona dinara ili 2,27% ukupnih sredstava, tako da rashodi za zdravstvenu zaštitu i naknade osiguranicima čine 96,27% ukupnih rashoda. Za rashode za bolovanja utrošeno je 4.186,92 miliona dinara ili 64,41% srazmernog dela plana, dok je za isplate dnevnica i putnih troškova utrošeno 484,54 miliona dinara, što čini 59,09% plana.Treba imati u vidu da su rashodi za bolovanja po instrukciji Ministarstva finansija a po preporukama MMF-a potplanirani za 2012. godinu.

Pregled ostvarenih rashoda za zdravstvenu zaštitu u 2012. godini ukazuje da znatno veće rashode u odnosu na srazmerni deo plana beleže i rashodi za pomagala i naprave (1.956,80 miliona dinara ili 85,89% plana). Ovo je rezultat visokih prenetih obaveza iz 2011. godine, koje na dan 31.12.2011. godine iznose 1.202,09 miliona dinara.

7. PLANIRANI PRIHODI I PRIMANjA I RASHODI I IZDACI

PO REBALANSU ZA 2012. GODINU

7.1. Planirani prihodi i primanja

Planirani prihodi i primanja po Rebalansu za 2012. godinu u odnosu na prihode i primanja koji su utvrđeni u Finansijskom planu Republičkog fonda za 2012. godinu su:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasi-fikacija Naziv Finansijski plan za 2012. godinu Rebalans za 2012. godinu Indeks   1 2 3 4=(3/2×100) 700000 TEKUĆI PRIHODI 205.972.950 210.141.050 102,02 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 143.600.000 148.000.000 103,06 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 143.600.000 148.000.000 103,06 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 66.283.345 68.139.759 102,80 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 68.680.705 70.639.926 102,85 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 8.489.800 9.064.882 106,77 721320 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 8.489.800 9.064.882 106,77 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 146.150 155.433 106,35 730000 DONACIJE I TRANSFERI 1.045.048 1.345.048 128,71 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 1.045.048 1.345.048 128,71 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 615.048 615.048 100,00 7331612 Transferi od budzeta po osnovu duvanskog dinara 300.000 600.000 200,00 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 130.000 130.000 100,00 740000 DRUGI PRIHODI 1.031.661 1.312.205 127,19 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.000 105 10,50 741100 Kamate 1.000 105 10,50 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.000 105 10,50 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.025.661 607.100 59,19 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.000 7.100 71,00 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.015.661 600.000 59,07 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.015.661 600.00 59,07 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 5.000 705.000 14.100,00 745160 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 5.000 705.000 14.100,00 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 0 105.000   745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 0 600.000   770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 794.202 662.945 83,47 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 794.202 662.945 83,47 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 59.502.039 58.820.852 98,86 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 59.502.039 58.820.852 98,86 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 59.502.039 58.820.852 98,86 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.651.504 2.440.000 92,02 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 50.250.000 49.790.400 99,09 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 3.200.000 3.161.000 98,78

781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.350.000 2.362.000 100,51 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 54.000 54.400 100,74 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 827.185 865.363 104,62 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 169.350 147.689 87,21 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 50 2.500 5.000,00 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 450 45,00 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 450 45,00 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 1.000 450 45,00 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 1.000 450 45,00 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.000 450 45,00   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – KLASA 7, 8 I 9 205.974.000 210.144.000 102,02

Planirani prihodi i primanja po Rebalansu za 2012. godinu veći su za 2,02% (4.170,00 miliona dinara) u odnosu na prihode i primanja koji su utvrđeni Finansijskim planom Republičkog fonda za 2012. godinu.

Prihodi od doprinosa kao najznačajniji prihod Republičkog fonda su planirani na nivou od 143.600,00 miliona dinara, što je 5,70% više od ostvarenih prihoda od doprinosa u 2011. godini (135.861,65 miliona dinara). U periodu januar – jul 2012. godine prihodi od doprinosa su ostvareni u iznosu koji je za 10,27% veći od ostvarenih prihoda od doprinosa u istom periodu 2011. godine. U skladu sa tom činjenicom, uz pretpostavku dinamike ostvarenja prihoda u periodu avgust – decembar 2012. godine, kao u istom periodu 2011. godine, kao i mera koje sprovodi Poreska uprava uz kontrolu uplate doprinosa od strane poslovnih banaka, u Rebalansu su planirani prihodi od doprinosa u ukupnom iznosu od 148.000,00 miliona dinara što je za 4.400,00 miliona dinara više od prvobitno planiranog (3,06%).

U skladu sa smernicama Ministarstva finansija za izradu Rebalansa za 2012. godinu, transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona planirani su u iznosu od 615,05 miliona dinara, umesto 15.381,81 miliona dinara u skladu sa Zakonom.

Osnovica za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona je mesečna osnovica doprinosa koju čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike (član 35b. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – “Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06,5/09,52/11 i 101/11), a stopa po kojoj se obračunava i plaća doprinos jeste 12,30%.

Mesečna osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budzetu Republike Srbije za 2012. godinu iznosi 7.910,00 dinara (“Službeni glasnik RS“, broj 7/12).

Zakonom je bliže uređeno vođenje matične evidencije o osiguranim licima i korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 115 – 138).

Prema podacima Republičkog fonda (iz matične evidencije u junu 2012. godine) ukupno je registrovano 1.317.482 lica koja su po članu 22. stav 1. i stav 4. Zakona ispunila uslove za overu zdravstvenih knjižica.

Obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje lica iz člana 22. Zakona iznosi:

– za ukupan broj registrovanih osiguranika:

na mesečnom nivou: 1.317.482 x 7.910,00 x 12,3% = 1.281.817.762,26 dinara,

na godišnjem nivou: 1.281.817.762,26 x 12 = 15.381.813.147,12 dinara.

Kako je budzet u 2012. godini predvideo samo 615,05 miliona dinara za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona (umesto 15.381,81 miliona dinara u skladu sa Zakonom), to će za posledicu imati visok nivo prenetih neizmirenih obaveza Republičkog fonda iz 2012. godine. Procenjuje se da će neizmirene obaveze po osnovu fakturisanih lekova na recept na kraju godine iznositi oko 20.000,00 miliona dinara, što bi za posledicu moglo imati nestašicu lekova u toku 2013. godine.

Rebalansom za 2012. godinu drugi prihodi planirani u iznosu od 1.312,20 miliona dinara, što je za 27,19% više u odnosu na plan. Ovo povećanje je pre svega rezultat procenjenih prihoda od međunarodnih sporazuma i konvencija koji će biti ostvareni u 2012. godini, kao i nove vrste prihoda koji Republički fond ostvaruje u 2012. godini, a odnosi se na sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti, u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 78/11 i 101/11). Projektovani prihodi po osnovu 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti za 2012. godinu iznose 600,00 miliona dinara.

U okviru prihoda od prodaje dobara i usluga planirani su prihodi po osnovu premije za dobrovoljno osiguranje, kao i sopstveni prihodi Republičkog fonda po osnovu: naknade štete po regresnom postupku, obrade zahteva za stavljanje na Listu lekova, sporedne prodaje dobara i usluga (zdravstvene knjižice), prihodi od zakupa, od prijava za učešće na tenderu po javnim nabavkama.

Rebalansom za 2012. godinu memorandumske stavke za refundaciju rashoda planirane su u iznosu od 662,95 miliona dinara, što je za 16,53% manje u odnosu na plan. U ovoj grupi prihoda najznačajniji su prihodi po osnovu naknade od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i refundacije bolovanja do izlaska na invalidsku komisiju od Republičkog fonda za PIO.

Zbog definisanih limita ukupnih prihoda i primanja, kao i drugih vrsta prihoda (doprinosi, transferi od budzeta, transferi od Fonda za PIO i NSZ) nije bilo moguće realno planirati druge prihode (kategorija 74) i memorandumske stavke za refundaciju rashoda (kategorija 77). Procenjuje se da će ostvarenje ovih prihoda biti više za oko 1,50 milijardi dinara od planiranih.

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u Rebalansu za 2012. godinu planirani su na nivou od 58.820,85 milina dinara (98,86% plana). Ovi prihodi planirani su na osnovu podataka dobijenih od Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog fonda za PIO, kao i planiranog prihoda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje).

7.2. Planirani rashodi i izdaci

Planirani rashodi i izdaci po Rebalansu za 2012. godinu u odnosu na rashode koji su utvrđeni u Finansijskom planu Republičkog fonda za 2012. godinu su:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Finansijski plan 2012. Rebalans za 2012. Indeks 1 2 3 4 5=(4/3)*100 400000 TEKUĆI RASHODI 205.459.195 209.670.350 102,04 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.927.372 2.919.372 99,73 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.341.507 2.332.954 99,63 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 424.493 423.046 99,66 413000 NAKNADE U NATURI 4.372 4.372 100,00 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 82.000 82.000 100,00 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 63.500 65.500 103,15 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 11.500 11.500 100,00 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.393.775 1.285.146 92,21 421000 STALNI TROŠKOVI 520.500 560.500 107,68 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 26.025 22.121 85,00 423000 USLUGE PO UGOVORU 260.250 234.225 90,00 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.000 1.800 90,00 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 100.000 90.000 90,00 426000 MATERIJAL 485.000 376.500 77,63 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.100 5.100 100,00 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100 100 100,00 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.000 5.000 100,00 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 10.448 10.448 100,00 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 10.448 10.448 100,00 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 10.448 10.448 100,00 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 10.448 10.448 100,00 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 201.084.000 205.369.743 102,13 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 201.084.000 205.369.743 102,13 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 7.320.000 7.670.000 104,78 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 6.500.000 6.800.000 104,62 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 3.136.464 3.281.224 104,62 4711122 Porez 690.324 722.185 104,62 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 1.557.213 1.629.085 104,62 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 215.331 225.269 104,62 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 827.185 865.363 104,62 4711125 Doprinos na NSZ 73.483 76.874 104,61 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 820.000 870.000 106,10 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 193.764.000 197.699.743 102,03 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 45.841.030 45.846.675 100,01 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.242.595 4.242.595 100,00 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 24.464.401 26.031.259 106,40 471214 Stomatološke usluge 5.705.184 5.605.184 98,25 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 103.403.589 104.565.573 101,12 471216 Pomagala i naprave 2.278.173 3.200.000 140,46 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 956.990 956.990 100,00 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 449.615 744.010 165,48 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 607.215 540.000 88,93 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000 22.000 100,00 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 400.000 386.300 96,57 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.312.800 3.312.800 100,00 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 2.080.408 2.246.357 107,98 480000 OSTALI RASHODI 38.500 80.541 209,20 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 17.500 22.500 128,57 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 20.000 52.000 260,00 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA   41   485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 1.000 6.000 600,00 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 514.805 473.650 92,01 510000 OSNOVNA SREDSTVA 514.805 473.650 92,01 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 240.442 240.441 100,00 512000 MAŠINE I OPREMA 218.000 185.300 85,00 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 56.363 47.909 85,00   UKUPNI RASHODI I IZDACI – KLASA 4, 5 I 6 205.974.000 210.144.000 102,02

Ukupni rashodi i izdaci Republičkog fonda planirani su po smernicama Ministarstva finansija i usmenim konsultacijama u vezi povećanja limita prihoda i primanja i rashoda i izdataka u iznosu od 1 milijarde dinara, tako da su ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 210.144,00 miliona dinara, što je za 4.170,00 miliona dinara više od planiranog iznosa za 2012. godinu. Rashodi za zdravstvenu zaštitu (naknade osiguranicima i naknade za davaoce zdravstvenih usluga) planirani su u iznosu od 205.369,74 miliona dinara, što je za 4.285,74 miliona dinara više od plana za 2012. godinu.

Rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja su planirani u iznosu od 4.774,26 miliona dinara, što je za 115,74 miliona dinara manje od plana za 2012. godinu.

U okviru rashoda za zdravstvenu zaštitu (naknade osiguranicima) povećanje u odnosu na plan za 2012. godinu po smernicama Ministarstva finansija beleži se kod naknada zarada osiguranicima usled privremene sprečenosti za rad (bolovanja), u iznosu od 300,00 miliona dinara.Isplata dnevnica i putnih troškova za putovanje u zemlji povećana je u iznosu od 50,00 miliona dinara u odnosu na planirani iznos za 2012.godinu. Kao kriterijum za projekciju uzeta je visina obaveze za dnevnice i putne troškove za putovanje u zemlji za period januar-jul 2012. godine projektovana na godišnji nivo, kao i iznos neizmirenih obaveza za period januar-jul 2012. godine (neizmirene obaveze za isplatu dnevnica i putnih troškova za putovanje u zemlji iznosile su 25,12 miliona dinara). Republički fond za zdravstveno osiguranje mora planirati isplatu dnevnica i putnih troškova za putovanje u zemlji na predloženom višem nivou, da bi bio u mogućnosti da izmiri zakonsku obavezu prema osiguranicima (plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema zahteva).

U okviru rashoda koji se isplaćuju neposredno pružaocima usluga došlo je do povećanja rashoda za primarnu zdravstvenu zaštitu u iznosu od 5,65 miliona dinara u odnosu na planirani iznos za 2012.godinu, dok su rashodi za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu povećani u iznosu od 1.161,98 miliona dinara u odnosu na plan za 2012.godinu.

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) za ugovoreni broj radnika u zdravstvenim ustanovama projektovane su na bazi smernice definisane dopisom Ministarstva finansija broj 401-00-86/2012-03 od 03.09.2012. godine u iznosu od 92.088,00 miliona dinara. U toku 2012. godine Republički fond sprovodi umanjenje sredstava za plate onim zdravstvenim ustanovama kod kojih je po sprovedenom konačnom obračunu za 2011. godinu iskazan avans na poziciji plata. Ukupno umanjenje po osnovu prenetog avansa iz 2011. godine iznosi 919,92 miliona dinara. Kako je masa sredstava za plate u zdravstvenim definisana limitom dobijenim od strane Ministarstva finansija, a po preporukama MMF-a, Republički fond je svim zdravstvenim ustanovama iz plana mreže (za ugovorene radnike) opredelio sredstva za plate Predračunom sredstava za 2011. godinu. Kod pojedinih zdravstvenih ustanova opredeljeni iznos sredstava nije bio dovoljan da se isplate plate i dodaci na plate za ugovorene radnike (prekovremeni rad, noćni rad i druga prava predviđena Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija), dok su određene zdravstvene ustanove angažovale radnike mimo Kadrovskog plana Ministarstva zdravlja. Kontrolama sprovedenim na nivou filijala Republičkog fonda ustanovljena je priznata naknada za plate po konačnom obračunu za 2011. godinu, po kojoj su avansi na poziciji plata 919,92 miliona dinara, koji će biti umanjeni zdravstvenim ustanovama po tom osnovu do kraja 2012. godine. Ovako planirana masa sredstava pokriva isplatu plata za ugovorene radnike (broj i struktura ugovorenih radnika iz jula 2012. godine), bez mogućnosti povećanja broja zaposlenih ugovorenih radnika, kao i uz pretpostavku da Republički fond do kraja 2012. godine sprovode umanjenje sredstava za plate onim zdravstvenim ustanovama kod kojih je po sprovedenom konačnom obračunu za 2011. godinu iskazan avans na poziciji plata (919,92 miliona dinara).

Naknade za prevoz i energente povećane su za 292,69 i 397,33 miliona dinara respektivno u odnosu na planirani iznos u 2012. godini, usled povećanja cene prevoza u prigradskom saobraćaju za zaposlene, kao i povećanja cena energenata. Naknada za lekove i medicinska sredstva povećana je 833,99 miliona dinara u odnosu na plan za 2012.godinu. Projekcija je rađena na bazi sredstava određenih Predračunom za zdravstvene ustanove za 2012. godinu i fakturisane realizacije za period januar-jul 2012. godine, projektovane na godišnji nivo, na način da se obezbede potrebna sredstva za zdravstvene ustanove za lekove u zdravstvenim ustanovama, citostatike sa liste, lekove po posebnom režimu, lekove za hemofiliju, sanitetski i potrošni medicinski materijal, ugradni materijal (ugradni materijal u ortopediji, kardiologiji i kardiohirurgiji) i dr., kao i nove tehnologije u lečenju osiguranih lica i usluge koje se finansiraju iznad Predračunom opredeljenih sredstava.

Naknade za ostale materijale i troškove povećana je 289,61 miliona dinara u odnosu na plan 2012. godine. Projekcija je rađena na bazi obračunskih troškova za ovu namenu za 2011. godinu, kao i projekcije sredstava potrebnih za isplatu jubilarnih nagrada i otpremnina za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u 2012.godini, kao i ostalih naknada prema pojedinačnom kolektivnom ugovoru za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija.

Naknada za lekove na recept povećana je 1.566,86 miliona dinara u odnosu na plan za 2012. godinu. Povećanje sredstava za ovu namenu uslovljeno je iznosom neizmirenih obaveza za lekove na recept, koji na dan 31.07.2012. godine iznosi 15.756,55 miliona dinara, pri čemu je izmirena delimična obaveza zaključno sa fakturom za decembar mesec. Republički fond će do kraja godine biti u mogućnosti da izmiri obaveze prema apotekama zaključno sa fakturom za mart 2012. godine i procenjuje da će neizmirene obaveze po osnovu fakturisanih lekova za recept na kraju 2012. godine iznositi približno 20.000,00 miliona dinara.

U okviru aproprijacije stomatoloških usluga u iznosu od 5.605,18 miliona dinara posebno su planirana sredstva za plate i naknade plata, prevoz zaposlenih na dolazak i odlazak sa posla, stomatološke usluge i direktne i indirektne troškove za stomatološku zdravstvenu zaštitu. Aproprijacija je umanjena u odnosu na prvobitno planirani iznos za 400,27 miliona dinara zbog nižeg izvršenja u periodu januar-jul 2012.godine, kao i procene izvršenja do kraja godine.

Naknada za pomagala povećana je 1.222,10 miliona dinara, pri čemu neizmirene obaveze na dan 31.07.2012. godine iznose 602,86 miliona dinara. Povećanje ove aproprijacije je neophodno radi nesmetanog snabdevanja osiguranika pomagalima od strane dobavljača. I pored povećanja aproprijacije za pomagala i naprave, Republički fond će moći da izmiri samo obaveze po osnovu faktura za avgust i delimično septembar. Procenjuje se da će neizmirene obaveze po osnovu fakturisanih pomagala i naprave na kraju 2012. godine približno iznosti oko 750,00 miliona dinara.

Aproprijacija troškovi lečenja u inostranstvu umanjena je za 80,92 miliona dinara, prema proceni kretanja ovih troškova do kraja godine. U okviru aproprijacije troškovi lečenja u inostranstvu posebno su planirana sredstva za zdravstvenu zaštitu po konvenciji, zdravstvenu zaštitu osigurnika koji žive (borave) u inostranstvu i troškove slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo.

Naknade za institute i zavode za javno zdravlje povećana je za 165,95 miliona dinara. Kriterijum za povećanje ove namene rađen je na bazi fakturisane realizacije za period januar-april 2012. godine, projektovanih na godišnji nivo.

Naknada za ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji povećana je za 294,39 miliona dinara u odnosu na plan 2012. godine. U skladu sa članom 61. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 61/12) institut/zavod za tranfuziju krvi, pored zdravstvenih usluga, fakturiše:

– utrošenu krv i labilne produkte od krvi u ambulantnoj transfuziji za period januar-decembar 2012. godine, po cenama utvrđenim Pravilnikom o utvrđivanju cena obrade krvi i komponenti krvi namenjenih za transfuziju;

– od 01.07.2012. godine utrošene količine krvi i labilnih produkata od krvi u zdravstvenim ustanovama, po cenama utvrđenim Pravilnikom o utvrđivanju cena obrade krvi i komponenti krvi namenjenih za transfuziju;

– setove i filtere.

Pri povećanju ove naknade, uzeti su u obzir iznosi po kojima su potpisani novi ugovori sa institutima/zavodima za transfuziju, na bazi novog sistema finansiranja, kao i projekcije faktura na godišnjem nivou za sudske medicine Niš i Novi Sad i Pasterov zavod za antirabičnu zaštitu.

Plate zaposlenih u Republičkom fondu planirane su u iznosu od 2.756,00 miliona dinara, što je za 10,00 miliona dinara manje od prvobitno planiranog. Plate su planirane u skladu sa smernicama dobijenim od Ministarstva finansija, gde su limitirane plate za zaposlene u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu u iznosu od 94,8 milijardi dinara.

Naknada troškova za zaposlene povećana je za 2,00 miliona dinara u odnosu na plan 2012. godine, zbog povećanja cena u prigradskom saobraćaju.

Ostali rashodi (pozicije 482000,483000,485000) su povećani 5,00 miliona dinara, 32,00 miliona dinara i 5,00 miliona dinara respektivno. Porezi, obavezne takse i kazne su povećani zbog većeg izvršenja na srazmerni deo plana za period januar-jul 2012. godine, dok su rashodi na poziciji 485000 projektovani u skladu sa projektovanim rashodima po osnovu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (naknada štete po polisi osiguranja). Novčane kazne i penali po rešenju sudova se povećavaju zbog većeg izvršenja u odnosu na planirani iznos, kao i projekcije ovih rashoda do kraja godine. Ovi rashodi proističu iz presuda po sudskim sporovima koji su pokrenuti protiv Republičkog fonda. U Rebalansu za 2012. godinu uvodi se nova pozicija rashoda 484000 – Naknada štete za povrede ili štetu nastale usled elementarnih nepogoda, a odnosi se na već nastali rashod nadoknade štete na parkiranom automobilu ispred sedišta Filijale za Moravički okrug Čačak.

Shodno Zaključku Vlade o prihvatanju Programa mera za održavanje fiskalnog deficita, dostavljenog u prilogu dopisa Ministarstva zdravlja broj 401-00-00944/2012-20 od 09.04.2012. godine, korigovane (umanjene) su pozicije 422000 – Troškovi putovanja, 423000 – Usluge po ugovoru, 424000 – Specijalizovane usluge, 425000 – Tekuće popravke i održavanje, 426000 – Materijal, 512000 – Mašine i oprema i 515000 – Nematerijalna imovina u procentima uštede koji su predviđeni ovim zaključkom.

55012.24/71

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2012. GODINU

Beograd, Septembar 2012. godine

Ostavite komentar