Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka i 57/11),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 5. septembra 2012. godine, donosi

O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2012. GODINU

Član 1.

U Finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 2/12), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Opšti deo Finansijskog plana čine prihodi i primanja, rashodi i izdaci, i to:

Prihodi i primanja

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 210.141.050 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 148.000.000 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 148.000.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 68.139.759 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 70.639.926 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 9.064.882 721320 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.064.882 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 155.433 730000 DONACIJE I TRANSFERI 1.345.048 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 1.345.048 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 615.048 7331612 Transferi od budzeta po osnovu duvanskog dinara 600.000 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 130.000 740000 DRUGI PRIHODI 1.312.205 741000 PRIHODI OD IMOVINE 105 741100 Kamate 105 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 105 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 607.100 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 7.100 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 600.000 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 600.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 705.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 705.000 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 105.000 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 600.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 662.945 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 662.945 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 58.820.852 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 58.820.852 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 58.820.852 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.440.000 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 49.790.400 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 3.161.000 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.362.000 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 54.400 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 865.363 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 147.689 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 2.500 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 450 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 450 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 450 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 450 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 450   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klasa 7, 8 i 9 210.144.000

2. Rashodi i izdaci

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 209.670.350 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.919.372 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.332.954 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 423.046 413000 NAKNADE U NATURI 4.372 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 82.000 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 65.500 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 11.500 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.285.146 421000 STALNI TROŠKOVI 560.500 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 22.121 423000 USLUGE PO UGOVORU 234.225 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.800 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 90.000 426000 MATERIJAL 376.500 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.100 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 10.448 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 10.448 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 10.448 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 10.448 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 205.369.743 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 205.369.743 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 7.670.000 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 6.800.000 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 3.281.224 4711122 Porez 722.185 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 1.629.085 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 225.269 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 865.363 4711125 Doprinos na NSZ 76.874 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 870.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 197.699.743 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 45.846.675 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.242.595 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 26.031.259 471214 Stomatološke usluge 5.605.184 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 104.565.573 471216 Pomagala i naprave 3.200.000 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 956.990 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 744.010 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 540.000 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 386.300 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.312.800 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 2.246.357 480000 OSTALI RASHODI 80.541 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 22.500 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 52.000 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 41 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 6.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 473.650 510000 OSNOVNA SREDSTVA 473.650 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 240.441 512000 MAŠINE I OPREMA 185.300 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 47.909   UKUPNI RASHODI I IZDACI – KLASA 4, 5 I 6 210.144.000

(u 000 dinara)

– ukupni prihodi i primanja 210.144.000 – ukupni rashodi i izdaci 210.144.000 “

Član 2.

U članu 3. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

Sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stava 1. tačka 1. ovog člana, koja se raspoređuju prema kriterijumima i merilima u skladu sa opštim aktom, kojim se utvrđuju uslovi, kriterijumi i merila za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga, po pojedinim namenama su:

(u 000 dinara)

R. br. Ugovorena sredstva po ugovorenim namenama za zdravstvenu zaštitu za 2012. godinu  Vrsta zdravstvene zaštite Ukupno Primarna Sekundarna   1 2 3 4=2+3 1. Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca 35.564.386 56.523.614 92.088.000 2. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 1.053.949 1.895.358 2.949.307 3. Troškovi energenata 2.805.740 4.700.159 7.505.899 4. Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama 2.381.132 30.108.012 32.489.144 4.1. Citostatici i stentovi od duvanskog dinara   600.000 600.000 4.2. Lekovi za lečenje retkih bolesti   130.000 130.000 5. Ishrana bolesnika   2.476.032 2.476.032 6. Ostali materijali i troškovi 3.046.958 8.233.895 11.280.853 7. Ustanove van Plana mreže 994.510 628.503 1.623.013 I SVEGA RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PO UGOVORENIM NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (1-7) 45.846.675 104.565.573 150.412.248 8. Materijal za dijalizu     4.242.595 9. Lekovi izdati na recept     26.031.259 10. Stomatološke usluge (10.1.-10.4.)     5.605.184 10.1. Stomatološke usluge za period januar-jun 2012. godine     2.599.387 10.2. Naknada za plate za period jul-decembar 2012. godine     1.873.399 10.3. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla za period jul-decembar 2012. godine     41.554 10.4. Direktni i indirektni troškovi za stomatološku zdravstvenu zaštitu za period jul-decembar 2012. godine     1.090.844 11. Pomagala i naprave     3.200.000 12. Ustanove socijalne zaštite     956.990 13. Troškovi lečenja u inostranstvu     948.300 14. Instituti i zavodi za javno zdravlje     2.246.357 15. Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju     3.312.800 16. Transfuzije krvi i Institut za virusologiju i imunologiju „Torlak“, „Paster“, Sudska medicina Niš i Novi Sad     744.010

II SVEGA OSTALI RASHODI PO NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (8-16)     47.287.495 III UKUPNO RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II)     197.699.743

Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda iz stava 1. tačka 2. ovog člana su:

PRIHODI I PRIMANjA

(u 000 dinara)

OP Ek. klasifi-kacija Opis Ukupno Iz Budzeta Od OOSO Donacije Iz ostalih izvora-sopstveni prihodi 1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8 5001   TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5002 + 5104) 239.999.752 14.266.538 189.538.080 298.206 35.896.928 5002 700000 TEKUĆI PRIHODI (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101) 201.287.056 14.266.248 166.529.506 298.206 20.193.096 5057 730000 DONACIJE I TRANSFERI (5058 + 5061 + 5064) 4.982.233 4.460.939 1.300 77.280 442.714 5058 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (5059 + 5060) 18.715 8.800   9.915   5061 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (5062 + 5063) 473.570     41.570 432.000 5064 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (5065 + 5066) 4.489.948 4.452.139 1.300 25.795 10.714 5067 740000 DRUGI PRIHODI (5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090) 19.046.250 74.118 17.101 208.626 18.746.405 5068 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 5069 do 5074) 150.764 164     150.600 5075 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 5076 do 5079) 12.677.878 5.400 17.101 116 12.655.261 5080 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 5081 do 5086) 282.838       282.838 5087 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (5088 + 5089) 5.078.634 65.500   194.911 4.818.223 5090 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (5091) 856.136 3.054   13.599 839.483 5092 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5093 + 5095) 7.029.612 6.239.303 722.310   67.999 5093 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5094) 2.970.197 2.222.958 681.839   65.400 5095 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (5096) 4.059.414 4.016.345 40.470   2.599 5097 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5098) 166.800.429 110.700 165.770.311   919.418

5098 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5099 + 5100) 166.800.429 110.700 165.770.311   919.418 5101 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (5102) 3.428.532 3.381.188 18.484 12.300 16.560 5102 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (5103) 3.428.532 3.381.188 18.484 12.300 16.560 5104 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5105 + 5112 + 5119 + 5122) 38.712.696 290 23.008.574   15.703.832 5105 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (5106 + 5108 + 5110) 100.019 290 42.160   57.569 5106 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (5107) 9.732 290 803   8.639 5108 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (5109) 9.707   111   9.596 5110 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (5111) 80.580   41.246   39.334 5112 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (5113 + 5115 + 5117) 38.612.677   22.966.414   15.646.263 5113 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (5116) 312.380       312.380 5115 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (5118) 38.300.297   22.966.414   15.333.883 5117 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5130 + 5149) 813.700       813.700 5129 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (5131 + 5141) 722.270       722.270 5130 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 5132 do 5140) 722.270       722.270 5131 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5150 + 5160) 91.430       91.430 5149 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5151 do 5159) 91.430       91.430 5150   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA (5001 + 5129) 240.813.452 14.266.538 189.538.080 298.206 36.710.628

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANjA

(u 000 dinara)

OP Ek. klasifi-kacija Opis Ukupno Iz. Budzeta Od OOSO Donacije Iz ostalih izvora-sopstveni prihodi 1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8 5170   TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKE IMOVINE (5171 + 5339) 238.987.874 14.251.970 189.538.080 297.733 34.900.091 5171 400000 TEKUĆI RASHODI (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322) 198.257.387 7.087.594 169.216.350 135.008 21.818.435 5172 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192) 124.856.707 3.237.166 109.979.087 9.731 11.630.723 5173 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (5174) 97.528.081 775.591 87.893.563 6.465 8.852.462 5175 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 5176 do 5178) 17.506.356 133.489 15.813.371 449 1.559.047 5179 413000 NAKNADE U NATURI (5180) 621.751 3.505 557.102   61.144 5181 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 5182 do 5185) 3.706.933 2.273.902 1.150.142 1.299 281.590 5186 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (5187) 3.377.817 34.998 2.728.098 18 614.703 5188 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (5189) 2.115.769 15.681 1.836.811 1.500 261.777 5194 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229) 71.842.717 3.841.194 59.154.375 124.222 8.722.926 5195 421000 STALNI TROŠKOVI (od 5196 do 5202) 14.741.360 1.347.196 11.575.024 6.991 1.812.149 5203 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 5204 do 5208) 446.794 10.835 172.592 15.060 248.307 5209 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 5210 do 5217) 5.326.352 1.003.894 2.547.979 21.302 1.753.177 5218 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 5219 do 5225) 1.681.049 90.901 528.640 13.036 1.048.472 5226 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (5227 + 5228) 4.894.371 820.076 3.082.696 27.844 963.755 5229 426000 MATERIJAL (od 5230 do 5238) 44.752.790 568.292 41.247.443 39.989 2.897.066 5239 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (5240 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252) 1.124.077 570     1.123.507 5240 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 5241 do 5243) 1.111.074 570     1.110.504 5244 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (5245) 10.306       10.306 5248 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 5249 do 5251) 18       18 5252 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (5253) 2.679       2.679 5254 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (5255 + 5265 + 5272 + 5274) 80.283 692 5.740 475 73.376 5255 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 5256 do 5264) 37.838 604 3.051 275 33.908 5274 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 5275 do 5277) 42.445 88 2.689 200 39.468 5291 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI(5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304) 6.550       6.550 5304 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (5305 + 5306) 6.550       6.550 5322 480000 OSTALI RASHODI (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335 + 5337) 347.052 7.972 77.147 580 261.353 5323 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (5324 + 5325) 580       580 5326 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 5327 do 5329) 213.561 1.581 41.435 580 169.965 5330 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (5331) 129.632 6.391 35.713   87.528 5332 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (5333 + 5334) 3.280       3.280 5339 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5340 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382) 40.730.487 7.164.376 20.321.730 162.725 13.081.656 5340 510000 OSNOVNA SREDSTVA (5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 5360) 8.782.017 7.163.376 7.000 162.725 1.448.916 5341 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 5342 do 5345) 1.612.426 1.316.250   30.477 265.699 5346 512000 MAŠINE I OPREMA (od 5347 do 5355) 7.034.596 5.775.182 7.000 127.739 1.124.675 5356 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (5357) 102.523 63.564   1.267 37.692

5360 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (5361) 32.472 8.380   3.242 20.850 5362 520000 ZALIHE (5363 + 5365 + 5369) 31.947.820 350 20.314.730   11.632.740 5365 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 5366 do 5368) 163.977   43.280   120.697 5369 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (5370) 31.783.842 350 20.271.449   11.512.043 5382 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5383) 650 650       5383 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5384) 650 650       5385 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (5386 + 5409) 1.854.648 3.275     1.851.373 5386 610000 OTPLATA GLAVNICE (5387 + 5397 + 5405 + 5407) 1.139.788 3.275     1.136.513 5387 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 5388 do 5396) 1.118.661 1.300     1.117.361 5407 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (5408) 21.127 1.975     19.152 5409 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (5410 + 5420 + 5429) 714.860       714.860 5410 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5411 do 5419) 714.860       714.860 5431   UKUPNI RASHODI I IZDACI (5170 + 5385) 240.842.522 14.255.245 189.538.080 297.733 36.751.464

Član 3.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

U okviru prihoda i primanja i rashoda i izdataka iz člana 2. Finansijskog plana, Republički fond ostvaruje prihode i rashode po osnovu sprovođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i to:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifikacija VRSTA Iznos 1 2 3 7423615 Prihodi po osnovu premije osiguranja 7.000 485100 Rashodi po osnovu naknada šteta 6.000 “

Član 4.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG FONDA

ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

01/2 broj: 400-38/12 PREDSEDNIK U Beogradu, 5. septembra 2012. godine dr Rajko Kosanović

55012.25/3

Ostavite komentar