Rešenje o izmeni i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Ha osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ Eo izmeni i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16, 92/16, 95/16, 98/16, 106/16, 3/17, 8/17, 9/17, 13/17, 23/17, 29/17, 31/17, 39/17, 44/17, 49/17, 53/17, 61/17, 69/17, 71/17, 76/17 i 78/17), u listi označenih lica utvrđuje se izmena i dopune, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđena izmena i dopune liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-8018/2017

U Beogradu, 25. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

Dana 20. jula 2017. godine, Komitet Saveta bezbednosti uspostavljen rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) odobrio je dolenavedenu dopunu Liste sankcija za ISIL (Daeš) i Al Kaidu protiv pojedinaca, grupa, preduzeća i entiteta koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1 rezolucije SB UN 2368 (2017), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci povezani sa ISIL (DAEŠ) I AL-KAIDOM

QDi. 408 Ime: 1: ALEKSANDA 2: AMON 3: KOTEJ 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 13. decembar 1983. Mesto rođenja: London, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske Visoko pouzdan alijas:a) Alekse Kotej b) Aleksanda Kote Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske Broj pasoša: Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske broj 094477324, izdat 5. marta  2005. Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 20. jula 2017. godine Druge informacije: Strani teroristički borac za Islamsku državu u Iraku i Levantu, na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), u Sirijskoj Arapskoj Republici. Fizički opis: boja očiju: tamno braon; boja kose: crna; boja kože: tamna. Posebne karakteristike: brada. Etničko poreklo: kiparski ganjanin.

QDi. 409 Ime: 1: ELSHAFEE 2: EL SHEIKH 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 16. jul 1988. Mesto rođenja: London, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske Visoko pouzdan alijas:a) El Shafee Elsheikh b) Alshafee El-Sheikh Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske Broj pasoša: Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske broj 801121547, izdat 16. juna  2009. (izdat od strane Kancelarije za pasoše UK sa datumom važenja do 16. juna 2019, otkazan u decembru 2014) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 20. jula 2017. godine Druge informacije: Strani teroristički borac za Islamsku državu u Iraku i Levantu, na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), u Sirijskoj Arapskoj Republici. Fizički opis: boja očiju: tamno braon; boja kose: crna; boja kože: tamna. Posebne karakteristike: brada. Ime majke: Maha Elgizouli.

On 20 July 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh) and Al-Qaida approved the addition of the entries specified below to its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2368 (2017) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.408 Name: 1: ALEXANDA 2: AMON 3: KOTEY 4: naTitle: na Designation: na DOB: 13 Dec. 1983 POB: London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Good quality a.k.a.: a) Alexe Kotey b) Alexanda Kote Low quality a.k.a.: na Nationality: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Passport no: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland number 094477324, issued on 5 Mar. 2005 National identification no: na Address: na Listed on: 20 July 2017 Other information: Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Physical description: eye colour: dark brown; hair colour: black; complexion: dark. Distinguishing marks: beard. Ethnic background: Ghanaian Cypriot.

QDi.409 Name: 1: ELSHAFEE 2: EL SHEIKH 3: na 4: naTitle: na Designation: na DOB: 16 Jul. 1988 POB: London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Good quality a.k.a.: a) El Shafee Elsheikh b) Alshafee El-Sheikh Low quality a.k.a.: na Nationality: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Passport no: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland number 801121547, issued on 16 Jun. 2009 (issued by UK Passport Office with expiry date of 16 Jun. 2019, cancelled in Dec. 2014) National identification no: na Address: na Listed on: 20 July 2017 Other information: Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Physical description: eye colour: dark brown; hair colour: black; complexion: dark. Distinguishing marks: beard. Mother’s name: Maha Elgizouli.

Dana 20. jula 2017. godine, Komitet Saveta bezbednosti uspostavljen rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) uklonio je dolenavedeno lice sa Liste sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom.

Shodno tome zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje, u skladu sa članom 1 rezolucije SB UN 2368 (2017), više se ne primenjuju na dolenavedeno

lice.

A. Pojedinci povezani sa ISIL (DAEŠ) I AL-KAIDOM

QDi. 164 Ime: 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): عثمان درمشي

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 7. juni 1954. Mesto rođenja: Tigenif, Alžir Visoko pouzdan alijas : neprimenjivo Manje pouzdan alijas: Abu Joussef Nacionalnost: alžirska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Alžir Na listi od: 17. marta 2004. (lista izmenjena i dopunjena 26. novembra 2004, 21. decembra 2007, 2. decembra 2008, 3. juna 2009, 25. januara 2010. i 16. maja 2011.) Druge informacije: italijanski fiskalni kod DRMTMN54H07Z301T. Deportovan iz Italije u Alžir 22. avgusta 2008. Tast Đamel-a Lunicija (QDi. 155). Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena je 28. septembra 2009.

On 20 July 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the name below from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2368 (2017) no longer apply to the name set out below.

A. Individual associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.164 Name: 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: na 4: naName (original script): عثمان درمشيTitle: na Designation: na DOB: 7 Jun. 1954 POB: Tighennif, Algeria Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abou Youssef Nationality: Algeria Passport no: na National identification no: na Address: Algeria Listed on: 17 Mar. 2004 ( amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 2 Dec. 2008, 3 Jun. 2009, 25 Jan. 2010, 16 May 2011 ) Other information: Italian Fiscal Code DRMTMN54H07Z301T. Deported from Italy to Algeria on 22 Aug. 2008. Father in law of Djamel Lounici (QDi.155). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Sep. 2009.

Ostavite komentar