Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16, 92/16, 95/16, 98/16, 106/16, 3/17, 8/17 i 9/17), u listi označenih lica utvrđuje se izmena, koja je sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđena izmena liste iz stava 1. ove tačke objavljuje se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-1379/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Dana 18. januara 2017. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmenu u dolenavedenom unosu u Listi sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Individue povezane sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 321 Ime: 1: MALIK 2: MUHAMAD 3: IŠAK 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): مالک محمد اسحاق

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: oko 1959. Mesto rođenja: Rašim Jar Kan, Provincija Pendžab, Pakistan Visoko pouzdani alijas: Malik Isak Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: pakistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Pakistan Na listi od: 14. marta 2014. (Izmenjeno 18. januara 2017. godine) Druge informacije: Jedan od osnivača i trenutni lider Laskar i Džangvi (LDŽ) (QDE. 096). Opis fizičkog izgleda: krupne građe, tamne oči, crna kosa, srednje-smeđi ten, gusta crna brada. Postoji fotografija koju je moguće uključiti u specijalnu napomenu INTERPOL- Savet bezbednosti UN. Ubijen u Pakistanu 28. jula 2015. godine.

On 18 January 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individual associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.321 Name: 1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: na

Name (original script): مالك  محمد إسحاق

Title: na Designation: na DOB: Approximately 1959 POB: Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistan Good quality a.k.a.: Malik Ishaq Low quality a.k.a.: na Nationality: Pakistan Passport no: na National identification no: na Address: Pakistan Listed on: 14 Mar. 2014 (Amended on 18 Jan. 2017) Other information: One of the founders and a current leader of Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Physical description: heavy build with black eye colour, black hair colour and medium brown complexion with a heavy black beard. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Killed in Pakistan on 28 July 2015. 

Ostavite komentar