Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik PC”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15,114/15, 8/16,15/16, 29/16, 32/16,47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16, 92/16, 95/16 i 98/16), u listi označenih lica utvrđuju se izmene, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene izmene liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-12119/2016

U Beogradu, 23. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Dana 25. oktobra 2016. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) Sankcioni komitet Saveta bezbednosti UN za ISIL (Daeš), Al Kaidu i sa njima povezane pojedince, grupe, preduzeća i entitete, usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listi sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Individue povezane sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 147 Ime: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 11. oktobar 1975. Mesto rođenja: Kirkuk, Irak Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo Irak Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: ulica Dela Martinela 132, Parma, Italija (prebivalište) Na listi od: 12. novembra 2003. (lista izmenjena i dopunjena 9. septembra 2005, 7. juna 2007, 16. maja 2011. i 25. oktobra 2016.) Druge informacije: Pod administrativnim merama kontrole u Italiji, predviđeno da isteknu 15. januara 2012. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena je 21. juna 2010.

QDi. 244 Ime: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: neprimenjivo

Zvanje: Amir Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 12. mart 1966. Mesto rođenja: 686 A. Mabini ulica, Sangandan, grad Kalokan, Filipini Visoko pouzdani alijasi: a) Akmad Santos b) Ahmed Islam v) Ahmad Islam Santos g) Abu Hamsa d) Hilarion Santos III đ) Abu Abdulah Santos e) Faisal Santos Manje pouzdani alijasi: a) Lakay b) Aki v) Aki Nacionalnost: neprimenjivo Filipini Broj pasoša: Filipinski broj: AA780554 Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: ulica Purdue 50, Kubao, grad Kuezon, Filipini Na listi od: 4. juna 2008. (lista izmenjena i dopunjena 13. decembra 2011. i 25. oktobra 2016.) Druge informacije: Osnivač i vođa Pokreta Radžah Solaiman (QDe. 128) i povezan sa grupom Abu Sayaf (QDe. 001). U pritvoru na Filipinima od maja 2011. Revizija shodno rezoluciji SB 1822 (2008) završena 13. maja 2010.

QDi. 336 Ime: 1: ANAS 2: HASAN 3: HATTAB 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 7. april 1986. Mesto rođenja: Damask, Sirijska Arapska Republika Visoko pouzdani alijas: Samir Ahmed al-Khayat Manje pouzdani alijasi: a) Hani b) Abu Hamzah v) Abu-Ahmad Hadud Nacionalnost: neprimenjivoSirijska Arapska RepublikaBroj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. septembra 2014. (lista izmenjena i dopunjena 25. oktobra 2016.)Druge informacije: Administrativni emir Fronta Al-Nusra za odbranu naroda Levanta (QDE. 137).

On 25 October 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.147 Name: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: naName (original script): محمد أمين مصطفىTitle: na Designation: na DOB: 11 Oct. 1975 POB: Kirkuk, Iraq Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: na Iraq Passport no: na National identification no: na Address: Via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile) Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 7 Jun. 2007, 16 May 2011, 25 Oct. 2016) Other information: Under administrative control measure in Italy scheduled to expire on 15 Jan. 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDi.244 Name: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: naTitle: Amir Designation: na DOB: 12 Mar. 1966 POB: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines Good quality a.k.a.: a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilarion Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos Low quality a.k.a.: a) Lakay b) Aki c) Aqi Nationality: na Philippines Passport no: Philippines number AA780554 National identification no: na Address: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines Listed on: 4 Jun. 2008 (amended on 13 Dec. 2011, 25 Oct. 2016) Other information: Founder and leader of the Rajah Solaiman Movement (QDe.128) and linked to the Abu Sayyaf Group (QDe.001). In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QDi.336 Name: 1: ANAS 2: HASAN 3: KHATTAB 4: naTitle: na Designation: na DOB: 7 Apr. 1986 POB: Damascus, Syrian Arab Republic Good quality a.k.a.: Samir Ahmed al-Khayat Low quality a.k.a.: a) Hani b) Abu Hamzah c) Abu-Ahmad Hadud Nationality: na Syrian Arab Republic Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 23 Sep. 2014 (amended on 25 Oct. 2016) Other information: Administrative amir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

Ostavite komentar