Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15 i 8/16), u listi označenih lica utvrđuju se izmene i dopune, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene izmene i dopune liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novcawww.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti uSlužbenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-1585/2016

U Beogradu, 18. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Dana 15. januara 2016. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listi sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISILom (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Individue povezane sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDI. 276 Ime: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HIŠAN 4: AL-MAZIDIH

Ime (u originalnom pismu): أكرم تركي هاشم المزيده

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1974. b) 1975. Mesto rođenja: neprimenjivo Visoko pouzdani alijasi: Akram Turki Al-Hišan Manje pouzdani alijasi: a) Abu Džarah b) Abu Akram Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Gubernija Deir ez-Zor, Sirijska Arapska Republika b) Irak v) Jordan Na listi od: 11. marta 2010. (lista izmenjena i dopunjena 10. decembra 2015. i 15. januara 2016) Druge informacije: Drugi mogući datum rođenja: 1979. Rođak je Gazy Feza Hišan Al Mazidiha (QDI. 277). Obezbeđuje finansijsku pomoć Islamskoj državi Iraka i Levanta, koja se od 2015. godine na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (AQI) (QDe.115).

Dana 11. januara 2016. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) Sankcioni komitet Saveta bezbednosti UN za ISIL (Daeš), Al Kaidu i sa njima povezane pojedince, grupe, preduzeća i entitete uklonio je dolenavedeno lice sa Liste sankcija Komiteta za ISIL (Daeš) i Al Kaidu nakon zaključenja razmatranja zahteva za uklanjanje ovog imena koji je podnet preko Kancelarije ombudsmana osnovane u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1904 (2009), a nakon razmatranja Sveobuhvatnog izveštaja ombudsmana o ovom zahtevu za uklanjanje. Zbog toga se zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje koje su ustanovljene u 2. paragrafu Rezolucije Saveta bezbednosti 2253 (2015) više ne primenjuju na dolenavedeno lice:

A. Individue povezane sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 157 Ime: 1: ABD AL VAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): عبد الوهاب عبد الحافظ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 7. septembar 1967. Mesto rođenja: Alžir, Alžir Visoko pouzdani alijasi: a) Mulud Ferđani, rođen 7. septembra 1967. u Alžiru b) Abdelvahab Abdelhafid rođen 30. oktobra 1968. u Alžiru v) Abdel Vahab Abdelhafid, rođen 30. oktobra 1968. u Alžiru g) Abdevahab Abdel Hafid rođen 30. oktobra 1968. u Alžiru d) Abedel Vahab Abdelhafio rođen 30. oktobra 1968. u Alžiru đ) Abdelouahab Abdelhafid, rođen 30. oktobra 1968. u El Haraču, Alžir (informacija iz alžirskog pasoša broj 3525282) Manje pouzdani alijasi: a) Murad b) Said v) Rabah di Roma Nacionalnost: alžirska Broj pasoša: alžirski pasoš broj 3525282 (izdat na ime Abdelouahab Abdelhafid (visoko pouzdan alijas pod đ)) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 17. marta 2004. (lista izmenjena i dopunjena 26. novembra 2004, 9. septembra 2005, 21. decembra 2007, 25. januara 2010, 16. maja 2011. i 17. avgusta 2015) Druge informacije: Osuđen u odsustvu u Italiji na 5 godina zatvora. Nalog za hapšenje izdale italijanske vlasti 19. maja 2005, poništen 18. marta 2008. Povezan sa organizacijom Al-Kaide u islamskom Magrebu (QDe.014). Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 30. jula 2009.

Dana 30. decembra 2015. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listi sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISILom (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2016), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

QDi. 365 Ime: 1: AHMED 2: RAŽAPOVIČ 3: ČATAEV 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): Ahmed Ražapovič Čataev

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 4. jul 1980. Mesto rođenja: Vedeno selo, Vedenska oblast, Republika Čečenija, Ruska Federacija Visoko pouzdani alijasi: a) Ahmad Šišani (u originalu: Ahmad Šišani) b) David Majer (ruski: David Maйer) v) Eljmir Sene (u originalu: Эlьmir Sene) Manje pouzdan alijas: Odnorukij (u originalu: Odnorukiй) Nacionalnost: neprimenjivo ruska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: ruski nacionalni pasoš broj 9600133195, izdat u Vedenskoj oblasti, Republike Čečenije, Ruske Federacije (izdat od strane Odeljenja unutrašnjih poslova) Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od avgusta 2015) b) Irak (moguća alternativna lokacija od avgusta 2015) Na listi od: 2. oktobra 2015. (lista izmenjena i dopunjena 10. i 30. decembra 2015) Druge informacije: Od avgusta 2015, je jedan od lidera Islamske države u Iraku i Levantu (ISIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), komanduje neposredno sa 130 militanata. Fizički opis: boja očiju: braon, boja kose: crna, jake građe; karakteristike: ovalnog lica, brada, bez desne šake i leve noge, govori ruski, čečenski i eventualno nemački i arapski. Tražen od strane ruskih vlasti za terorističke zločine počinjene na ruskoj teritoriji. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

On 15 January 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.276 Name: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIHName (original script): أكرم تركي ھاشم المزيده

Title: na Designation: na DOB: a) 1974 b) 1975 POB: na Good quality a.k.a.: Akram Turki Al-Hishan Low quality a.k.a.: a) Abu Jarrah b) Abu Akram Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: a) Deir ez-Zor Governorate, Syrian Arab Republic b) Iraq c) Jordan Listed on: 11 Mar. 2010 (amended on 10 Dec. 2015, 15 Jan.2016 Other information: Other possible date of birth: 1979.  He is a cousin of Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QDi.277).  Financial facilitator of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) as of 2015.

On 11 January 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the name below from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the delisting requests for this name submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and after considering the Comprehensive Report of the Ombudsperson on this delisting request.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) no longer apply to the name set out below.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.157 Name: 1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: na 4: naName (original script): عبد الوهاب عبد الحافظ

Title: na Designation: na DOB: 7 Sep. 1967 POB: Algiers, Algeria Good quality a.k.a.: a) Mouloud Ferdjani, born 7 Sep. 1967 in Algeria b) Abdelwahab Abdelhafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria c) Abdel Wahab Abdelhafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria d) Abdewahab Abdel Hafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria e) Abedel Wahad Abdelhafio, born 30 Oct. 1968 in Algeria f) Abdelouahab Abdelhafid, born 30 Oct. 1968 in El Harrach, Algeria (appears in Algerian passport number 3525282) Low quality a.k.a.: a) Mourad b) Said c) Rabah Di Roma Nationality: Algerian Passport no.: Algerian passport number 3525282 (issued under name Abdelouahab Abdelhafid (good quality a.k.a. f)) National identification no.: na Address: na Listed on: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 17 Aug. 2015 ) Other information: Sentenced in absentia in Italy to 5 years of imprisonment.  Arrest warrant issued by the Italian authorities on 19 May 2005, cancelled on 18 March 2008.  Linked to support for the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014).  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

On 30 December 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.365 Name: 1: AKHMED 2: RAJAPOVICH 3: CHATAEV 4: naName (original script): Ahmed Ražapovič Čataev

Title: na Designation: na DOB: 4 Jul. 1980 POB: Vedeno Village, Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation Good quality a.k.a.: a) Akhmad Shishani (original script: Ahmad Šišani) b) David Mayer (Russian script: David Maйer) c) Elmir Sene (original script: Эlьmir Sene) Low quality a.k.a.: Odnorukiy (original script: Odnorukiй) Nationality: na Russian Passport no.: na National identification no.: Russian national passport number 9600133195, issued in Vedensiky District, Republic of Chechnya, Russian Federation (issued by Department of Internal Affairs) Address: a) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 (amended on 10 and 30 Dec. 2015 ) Other information: As at Aug. 2015, one of the leaders of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), commanding directly 130 militants.  Physical description: eye colour: brown, hair colour: black, build: solid; distinguishing marks: oval face, beard, missing a right hand and left leg, speaks Russian, Chechen and possibly German and Arabic.  Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Ostavite komentar