Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16, 92/16, 95/16, 98/16, 106/16, 3/17 i 8/17), u listi označenih lica utvrđuje se izmena, koja je sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđena izmena liste iz stava 1. ove tačke objavljuje se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca -www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-1126/2017

U Beogradu, 9. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Dana 23. decembra 2016. godine, shodno rezoluciji 1988 (2011), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listi (Lista 1988) sankcija protiv pojedinaca i entiteta koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1 rezolucije SB UN 2255 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci

TAi.011 Ime: 1: AKHTAR 2: MOHAMAD 3: MANSUR 4: ŠAH MOHAMED

Ime (u originalnom pismu): اختر محمد منصور شاه محمد

Zvanje: a) Maulaji b) Mula Označenje: Ministar civilne avijacije i transporta Talibanske uprave Datum rođenja: a) oko 1960. b) 1966 Mesto rođenja: Band-e-Timur selo, Maivand okrug, Provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Akhtar Mohamad Mansur Kan Muhamad b) Akhtar Muhamad Mansur v) Akhtar Mohamad Mansur Manje pouzdan alijas: Naib Imam Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša navganistanski br. SE-011697, izdat 25. januara 1988, izdat u Kabulu, Avganistan (istekao 23. februara 2000) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001. (dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 1. februara 2008, 29. novembra 2011, 23. decembra 2016) Druge informacije: Učestvuje u trgovini drogom od 2011, prevashodno kroz Gerd-e-Đangal, Avganistan. Aktivan u provincijama Khost, Paktia i Paktika, Avganistan od maja 2007. Talibanski „upravitelj” Kandahara od maja 2007. Zamenik Mule Abdul Gani Baradara (TAi.024) u Vrhovnom talibanskom savetu od 2009. Alibanski zvaničnik odgovoran za četiri južne provincije Avganistana. Nakon hapšenja Mule Baradara u februaru 2010. privremeno je bio na čelu Vrhovnog talibanskog saveta. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Išakzai. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) izvršena 21. jula 2010. Navodno ubijen u maju 2016.

On 23 December 2016, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) enacted the amendments specified with strikethrough and underline in the entry below to its List (the 1988 List) of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2255 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

TAi.011 Name: 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MANSOUR 4: SHAH MOHAMMEDName (original script): اختر محمد منصور شاه محمد

Title: a) Maulavi b) Mullah Designation: Minister of Civil Aviation and Transportation under the Taliban regime DOB: a) Approximately 1960 b) 1966 POB: Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar Mohammad Mansoor Low quality a.k.a.: Naib Imam  Nationality: Afghanistan Passport no: Afghan SE-011697, issued on 25 Jan. 1988, issued in Kabul, Afghanistan (expired on 23 Feb. 2000) National identification no: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 29 Nov. 2011, 23 Dec. 2016) Other information: Involved in drug trafficking as of 2011, primarily through Gerd-e-Jangal, Afghanistan. Active in the provinces of Khost, Paktia and Paktika, Afghanistan as of May 2007. Taliban „Governor“ of Kandahar as of May 2007. Deputy to Mullah Abdul Ghani Baradar (TAi.024) in the Taliban Supreme Council as of 2009. Taliban official responsible for four southern provinces of Afghanistan. Following the arrest of Mullah Baradar in February 2010 he was temporarily-in-charge of the Taliban Supreme Council. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Ishaqzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010. Reportedly killed in May 2016.

Ostavite komentar