Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 47/16, 50/16, 65/16, 80/16 i 86/16), u listi označenih lica utvrđuju se izmene i dopune, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene izmene i dopune liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-10624/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Dana 15. jula 2016. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) Sankcioni komitet Saveta bezbednosti UN za ISIL (Daeš), Al Kaidu i sa njima povezane pojedince, grupe, preduzeća i entitete uklonio je dolenavedeno lice sa Liste sankcija Komiteta za ISIL (Daeš) i Al Kaidu. Zbog toga se zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje koje su ustanovljene u 2. paragrafu Rezolucije Saveta bezbednosti 2253 (2015) više ne primenjuju na dolenavedeno lice:

A. Pojedinci povezani sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 132 Ime: 1: ASHRAF 2: AL-DAGMA 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): اشرف الدغمة

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 28. april 1969. Mesto rođenja: Abasan, Pojas Gaze, Palestinske teritorije Visoko pouzdan alijas: Ashraf Al-Dagma, rođen 28. aprila 1969. u Kanyouizu, Palestinske teritorije Manje poizdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: nerešeno; palestinskog porekla Broj pasoša: Izbeglička putna isprava, izdata 30. aprila 2000, izdata u Landratsamt Altenburger Land (Kancelarija Uprave Okruga Altenburg), Nemačka Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Nemačka Na listi od: 23. septembra 2003 (lista izmenjena i dopunjena 23. decembra 2008, 11. marta 2010. i 10. juna 2011) Druge informacije: Povezan s Ismail Abdalah Sbaitan Salabijem (QDi. 128), Đamel Moustfom (QDi. 129) i Mohamed Hasan Ali Abu Džesom (QDi. 130). Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 19. januara 2010.

On 15 July 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the name below from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) no longer apply to the name set out below.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.132  Name: 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: na 4: naName (original script): اشرف الدغمة

Title: na Designation: na DOB: 28 Apr. 1969 POB: Abasan, Gaza Strip, Palestinian Territories Good quality a.k.a.: Aschraf Al-Dagma, born 28 Apr. 1969 in Kannyouiz, Palestinian Territories Low quality a.k.a.: na Nationality: Unresolved/Palestinian origin Passport no.: Refugee travel document , issued on 30 Apr. 2000, issued in Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany National identification no.: na Address: Germany Listed on: 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008, 11 Mar. 2010, 10 Jun. 2011 ) Other information: Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QDi.128), Djamel Moustfa (QDi.129) and Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (QDi.130). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jan. 2010.

Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) odobrio je, 3. avgusta 2016. godine, dolenavedene unose u Listu sankcija za ISIL (Daeš) i Al Kaidu protiv pojedinaca, grupa, preduzeća i entiteta koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci povezani sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 396 Ime: 1: ASLAN 2: AVGAZAROVIČ 3: BJUTUKAJEV 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): Aslan Avgazarovič Bюtukaev

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 22. oktobar 1974. Mesto rođenja: Kitajevka, Novoselitska oblast, Stavropoljski region, Ruska Federacija Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: a) Amir Hazmat (alijas u originalnom pismu: Amir Hazmat) b) Abubakar (alijas u originalnom pismu: Abubakar) Nacionalnost: ruska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: ulica Akharko 11, Katir-Jirt, oblast Ačhoj-Martanovski, Republika Čečenija, Ruska Federacija Na listi od: 3. avgusta 2016. godine Druge informacije: Tražen od strane ruskih vlasti zbog terorističkih akata. Komandant odreda za samoubilačke napade Bataljona Rijad-Salikin čečenskih mučenika za izviđanje i sabotažu (RSRSBCM) (QDe.100).

QDi. 397 Ime: 1: AJRAT 2: NASIMOVIČ 3: VAHITOV 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): Aйrat Nasimovič Vahitov

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 27. mart 1977. Mesto rođenja: Naberežnaja Čelni, Republika Tatarstan, Ruska Federacija Visoko pouzdan alijas: Salman Bulgarskij (alijas u originalnom pismu: Salman Bulgarskiй) Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: ruska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 3. avgusta 2016. godine Druge informacije: Moguće da koristi lažni pasoš sirijskog ili iračkog državljanina. Član Al-Nusra fronta za narod Levanta (ANF) (QDe.137), Bulgar grupe, vodi grupu od 100 boraca. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SBUN.

On 3 August 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entries specified below to its ISIL (Da’esh)Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.396 Name: 1: ASLAN 2: AVGAZAROVICH 3: BYUTUKAEV 4: naName (original script): Aslan Avgazarovič BюtukaevTitle: na Designation: na DOB: 22 Oct. 1974 POB: Kitaevka, Novoselitskiy District, Stavropol Region, Russian Federation Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Amir Khazmat (original script: Amir Hazmat) b) Abubakar (original script: Abubakar) Nationality: Russian Federation Passport no.: na National identification no.: na Address: Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy-Martanovskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation Listed on: 3 Aug. 2016 Other information:  Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes.  Commands a suicide battalion of Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (QDe.100).

QDi.397 Name: 1: AYRAT 2: NASIMOVICH 3: VAKHITOV 4: naName (original script): Aйrat Nasimovič VahitovTitle: na Designation: na DOB: 27 Mar. 1977 POB: Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, Russian Federation Good quality a.k.a.: Salman Bulgarskiy (original script: Salman Bulgarskiй) Low quality a.k.a.: na Nationality: Russian Federation Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 3 Aug. 2016 Other information:  May use a fake passport of a Syrian or Iraqi citizen.  Member of the Al-Nusrah Front for the People of the Levant (ANF) (QDe.137), “Bulgar Group”, leads a group of 100 fighters.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Ostavite komentar