Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ Eo izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16 i 92/16), u listi označenih lica utvrđuju se izmene, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene izmene liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-11077/2016

U Beogradu, 29. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) odobrio je, 6. septembra 2016. godine, dolenavedenu izmenu u Listu sankcija za ISIL (Daeš) i Al Kaidu protiv pojedinaca, grupa, preduzeća i entiteta koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

QDi. 366 Ime: 1: TARHAN 2: ISMAILOVIČ 3: GAZIEV 4: NEPRIMENJIVO

Ime (u originalnom pismu): Tarhan Ismailovič Gaziev

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 11. novembar 1965. Mesto rođenja: Bugaroj selo, Itum Kale, Itum-Kalinski oblast, Republika Čečenija, Ruska Federacija Visoko pouzdani alijasi: a) Ramzan Oduev (u originalu: Ramzan Oduev) b) Tarhan Isaevič Gaziev (u originalu: Tarhan Isaevič Gaziev), v) Husan Isaevič Gaziev (u originalu: Husan Isaevič Gaziev) g) Umar Sulimov (u originalu: Umar Sulimov) Manje pouzdan alijas: a) Vajnah (u originalu: Vaйnah) b) Sever (u originalu: Sever) v) Abu Bilalal (u originalu: Abu-Bilal) g) Abu Jasir (u originalu: Abu Яsir) d) Abu Jasim (u originalu: Abu Яsim) đ) Husan (u originalu: Husan) e) Ab-Bilal ž) Abu-Naser Nacionalnost: (nije registrovan kao građanin Ruske Federacije) Ruska Federacija Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od avgusta 2015); b) Irak (moguća alternativna lokacija od avgusta 2015) Na listi od: 2. oktobra 2015. (lista izmenjena 10. decembra 2015, 6. septembra 2016.) Druge informacije: Od avgusta 2015, vodi Džamat Tarhan, terorističku grupu koja je deo Islamske države u Iraku i Levantu, koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115). Tražen od strane ruskih vlasti za terorističke zločine počinjene na ruskoj teritoriji, kao i međunarodnom poternicom. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

On 6 September 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individual associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.366 Name: 1: TARKHAN 2: ISMAILOVICH 3: GAZIEV 4: naName (original script): Tarhan Ismailovič GazievTitle: na Designation: na DOB: 11 Nov. 1965 POB: Bugaroy Village, Itum-Kale, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation Good quality a.k.a.: a) Ramzan Oduev (original script: Ramzan Oduev) b) Tarkhan Isaevich Gaziev (original script: Tarhan Isaevič Gaziev) c) Husan Isaevich Gaziev (original script: Husan Isaevič Gaziev) d) Umar Sulimov (original script: Umar Sulimov) Low quality a.k.a.: a) Wainakh (original script: Vaйnah) b) Sever (original script: Sever) c) Abu Bilalal (original script: Abu-Bilal) d) Abu Yasir (original script: Abu Яsir) e) Abu Asim (original script: Abu Яsim) f) Husan (original script: Husan) g) Ab-Bilal h) Abu-Naser Nationality: (Not registered as a citizen of the Russian Federation) Russian Federation Passport no: na National identification no: na Address: a) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 (amended on 10 Dec. 2015, 6 Sep. 2016) Other information: As at Aug. 2015, leads Jamaat Tarkhan, a terrorist group that forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).  Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory, including through an international arrest warrant.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Dana 14. septembra 2016. godine, Komitet Saveta bezbednosti UN, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), usvojio je izmene, koje su označene kao podvučeni u dolenavedenom unosu u Listu sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci povezani sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 353 Ime: 1: ALI 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 9. mart 1986. Mesto rođenja: Arijana, Tunis Visoko pouzdani alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijas: Abou Zoubair Nacionalnost: tunižanska Broj pasoša: tunižanski broj pasoša W342058, datum izdavanja 14. mart 2011. (ističe 13. marta 2016. izdat na ime Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi) Nacionalni identifikacioni broj: broj tunižanske nacionalne lične karte 08705184, datum izdavanja 24. februar 2011. Adresa: a) ulica Mediteranska 18, Ariana, Tunis b) Sirijska Arapska Republika (nalazi se na toj adresi od marta 2015.) v) Irak (moguća alternativna lokacija od marta 2015.) g) Libija (prethodna lokacija) Na listi od: 10. aprila 2015. (izmena izvršena 14. septembra 2016. g.) Druge informacije: Fizički opis: boja očiju: smeđa; visina: 171 cm. Postoji fotografija koju je moguće uključiti u specijalnu napomenu INTERPOL – Savet bezbednosti UN. Prethodno zanimanje: trgovinski agent. Član Ansar al-Sari’a u Tunisu (QDE. 143), aktivan u regrutovanju stranih terorističkih boraca i krijumčarenju oružja. Uhapšen i osuđen na 30 meseci zatvora zbog planiranja terorističkih akata 2005. u Tunisu. Planirao i počinio napad protiv Konzulata SAD u Bengaziju, Libija, 11. septembra 2012. Nalog za hapšenje izdala Nacionalna garda Tunisa (od marta 2015.). Ime oca Taher Ouni Harzi, ime majke Borkana Bedairia. Navodno ubijen u napadu na Mosul, Irak, u junu 2015. g.

QDi. 354 Ime: 1: TARAK 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 3. maj 1982. Mesto rođenja: Tunis, Tunis Visoko pouzdani alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijas: Abou Omar Al Tounisi Nacionalnost: tunižanska Broj pasoša: tunižanski broj pasoša Z050399, datum izdavanja 9. decembar 2003. (datum isticanja 8. decembar 2008. izdat na ime Tarak ben Taher ben Faleh Ouni Harzi) Nacionalni identifikacioni broj: broj tunižanske nacionalne lične karte 04711809, datum izdavanja 13. novembar 2003. Adresa: a) ulica Mediteranska 18, Arijana, Tunis b) Sirijska Arapska Republika (na toj adresi lociran od marta 2015.) v) Irak (moguća alternativna lokacija od marta 2015.) g) Libija (prethodna lokacija) Na listi od: 10. aprila 2015. (izmena izvršena 14. septembra 2016. g.) Druge informacije: Fizički opis: boja očiju: smeđa; visina: 172 cm. Postoji fotografija koju je moguće uključiti u specijalnu napomenu INTERPOL – Savet bezbednosti UN. Prethodno zanimanje: radnik. Opasan i aktivan član Al Kaide u Iraku (QDE. 115) 2004, takođe aktivan u pomaganju i pružanju gostoprimstva članovima Ansar al-Sari’a u Tunisu (QDE. 143) u Siriji. 30. oktobra 2007. osuđen u odsustvu od strane Apelacionog suda u Tunisu na 24 godine zatvora zbog terorističkih aktivnosti. Ime oca Taher Ouni Harzi, Ime majke Borkana Bedairia. Navodno ubijen u Siriji u junu 2015. g.

On 14 September 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.353  Name: 1: ALI 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZIName (original script): علي بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزيTitle: na Designation: na DOB: 9 Mar. 1986 POB: Ariana, Tunisia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abou Zoubair Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number W342058, issued on 14 Mar. 2011 (expires on 13 Mar. 2016) National identification no.: Tunisian National Identity Card number 08705184, issued on 24 Feb. 2011 Address: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia b) Syrian Arab Republic (located in as at Mar. 2015) c) Iraq (possible alternative location as at Mar. 2015) d) Libya (previously located in) Listed on: 10 Apr. 2015, (amended on 14 Sep. 2016) Other information: Physical description: eye colour: brown; height: 171cm.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.  Previous occupation: trading agent.  A member of Ansar al-Shari’a in Tunisia (QDe.143), active in recruitment of foreign terrorist fighters and arms smuggling.  Detained and sentenced to 30 months imprisonment for planning terrorist acts in 2005 in Tunisia.  Planned and perpetrated the attack against the Consulate of the United States in Benghazi, Libya on 11 Sep. 2012.  Arrest warrant issued by the Tunisian National Guard (as at Mar. 2015).  Father’s name is Taher Ouni Harzi, mother’s name is Borkana Bedairia.  Reportedly killed in an airstrike in Mosul, Iraq, in Jun. 2015.

QDi.354  Name: 1: TARAK 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZIName (original script): طارق بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزيTitle: na Designation: na DOB: 3 May 1982 POB: Tunis, Tunisia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abou Omar Al Tounisi Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number Z050399, issued on 9 Dec. 2003 (expired on 8 Dec. 2008) National identification no.: Tunisian National Identity Card number 04711809, issued on 13 Nov. 2003 Address: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia b) Syrian Arab Republic (located in as at Mar. 2015) c) Iraq (possible alternative location as at Mar. 2015) d) Libya (previously located in) Listed on: 10 Apr. 2015, (amended on 14 Sep. 2016) Other information: Physical description: eye colour: brown; height: 172cm.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.  Previous occupation: worker.  A dangerous and active member of Al Qaida in Iraq (QDe.115) in 2004, also active in facilitating and hosting members of Ansar al-Shari’a in Tunisia (QDe.143) in Syria.  Sentenced, in absentia, on 30 October 2007, to 24 years imprisonment for terrorist activities by the Appeals Court of Tunis.  Father’s name is Taher Ouni Harzi, mother’s name is Borkana Bedairia.  Reportedly killed in Syria in Jun. 2015.

Dana 24. septembra 2016. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) Sankcioni komitet Saveta bezbednosti UN za ISIL (Daeš), Al Kaidu i sa njima povezane pojedince, grupe, preduzeća i entitete uklonio je dolenavedena lica sa Liste sankcija Komiteta za ISIL (Daeš) i Al Kaidu. Zbog toga se zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje koje su ustanovljene u 2. paragrafu Rezolucije Saveta bezbednosti 2253 (2015) više ne primenjuju na dolenavedena lica:

A. Pojedinci povezani sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 285Ime: 1: MUHAMAD 2: ABDULAH 3: HASAN 4: ABU-AL-KAJR

Ime (u originalnom pismu): محمد عبدلله حسن أبو الخير

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 19. jun 1975. b) 18. jun 1975. Mesto rođenja: Al-Madinah al-Munavarah, Saudijska Arabija Visoko pouzdani alijasi: a) Mohamed Abdulah Hasan Abul-Kair b) Muhamad Abdalah Hasan Abu-al-Kajr v) Muhamad Bin- ‘Abdulah Bin-Hamd Abu-al-Kajr g) Abdalah al-Halabi d) ‘Abdalah al-Halabi al-Madani đ) Abdalah al-Maki e) Abdalah el-Halabi ž) Abdulah al-Halabi z) Abu ‘Abdalah al-Halabi Manje pouzdani alijasi: a) Abu Abdalah al-Madani b) Muhanad al-Džadavi Nacionalnost: saudijska Broj pasoša: Saudijski broj: A741097, izdat 14. novembra 1995 (istekao 19. septembra 2000) Nacionalni identifikacioni broj: Saudijski broj: 1006010555 Adresa: neprimenjivo Na listi od: 24. avgusta 2010 Druge informacije: Pojavljuje se na listi 85 lica koja traži vlada Saudijske Arabije još iz 2009.

QDi. 297 Ime: 1: HASAN 2: MUHAMAD 3: ABU BAKR 4: KAJED

Ime (u originalnom pismu): حسن محمد أبو بكر قايد

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1963. b) 1969. Mesto rođenja: Marzak, Libijska Arapska Džamahirija Visoko pouzdani alijasi: a) Hasan Muhamad Abu Bakr Ka’id b) (Al-Husain Muhamad Abu Bakr Kayig) v) Muhamad Hasan Kayed g) Mohamad Hasan Abu Bakar d) Hasan Ka’id đ) Muhamad Hasan al-Libi Manje pouzdani alijasi: a) Abu Jahya al-Libi) (naročito je poznat po ovom imenu iz rata) b) Abu Jahya v) Seih Jahya g) Abu Jahya Junis al Sahravi d) Abu Junus Rašid đ) al-Rašid e) Abu al-Vidan ž) Sahravi; Jounes Al-Sahraouz Nacionalnost: libijska Broj pasoša: libijski broj 681819/88 Nacionalni identifikacioni broj: libijski 5617/87 Adresa: Vadi ‘Ataba, Libija (prethodna lokacija u 2004.) Na listi od: 15. septembra 2011. Druge informacije: Visoki lider Al Kaide (QDE. 004) koji je od kraja 2010. odgovoran za nadgledanje drugih visokih rukovodilaca Al Kaide. Od 2010, on je komandant Al Kaide u Pakistanu i pružalac finansijske pomoći borcima Al Kaide u Avganistanu. Takođe je bio vrhunski strateg Al Kaide i komandant na terenu u Avganistanu, kao i instruktor pri kampu za obuku Al Kaide. Ime majke Al-Zahra Amr Al-Khouri (alijas al Zahra’ ‘Umar).

On 24 September 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the names below from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) no longer apply to the names set out below.

A. Individuals associated with ISIL (Da-esh) and Al-Qaida

QDi.285 Name:1: MUHAMMAD 2: ABDALLAH 3: HASAN 4: ABU-AL-KHAYRName (original script): أبو الخير حسن عبدلله محمدTitle: na Designation: na DOB: a) 19 Jun. 1975 b) 18 Jun. 1975 POB: Al-Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia Good quality a.k.a.: a) Mohammed Abdullah Hassan Abul-Khair b) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr c) Muhammad Bin- ‘Abdullah Bin-Hamd Abu-al-Khayr d) Abdallah al-Halabi e) ‘Abdallah al-Halabi al-Madani f) Abdallah al-Makki g) Abdallah el-Halabi h) Abdullah al-Halabi i) Abu ‘Abdallah al-Halabi Low quality a.k.a.: a) Abu Abdallah al-Madani b) Muhannad al-Jaddawi Nationality: Saudi Arabia Passport no: Saudi Arabia A741097, issued on 14 Nov. 1995 (and expired on 19 Sep. 2000.) National identification no: 1006010555 Address: na Listed on: 24 Aug. 2010 Other information: Appears on a 2009 list of 85 persons wanted by the government of Saudi Arabia.

QDi.297 Name: 1: HASSAN 2: MUHAMMAD 3: ABU BAKR 4: QAYEDName (original script): أبو بكر قايد محمد  حسنTitle: na Designation: na DOB: a) 1963 b) 1969 POB: Marzaq, Libya Good quality a.k.a.: a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa’id b)  بكر قايد أبو الحسين محمد (Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid) c) Muhammad Hassan Qayed d) Mohammad Hassan Abu Bakar e) Hasan Qa’id f) Muhammad Hasan al-Libi Low quality a.k.a.: a) Abu Yahya al-Libi (يحيى الليبي أبو) prominently known by this nom de guerre) b) Abu Yahya c) Sheikh Yahya d) Abu Yahya Yunis al Sahrawi e) Abu Yunus Rashid f) al-Rashid g) Abu al-Widdan h)  الصحراوي يونس (Younes Al-Sahrawi; Younes Al-Sahraoui) Nationality: Libya Passport no: Libya 681819/88 National identification no: 5617/87 Address: Wadi ‘Ataba, Libya (previous location in 2004) Listed on: 15 Sep. 2011 Other information: Senior Al-Qaida (QDe.004) leader who, as of late 2010, was responsible for the supervision of other senior Al-Qaida officials.  As of 2010, Al-Qaida commander in Pakistan and provider of financial assistance to Al-Qaida fighters in Afghanistan.  Has also been a top Al-Qaida strategist and field commander in Afghanistan, and instructor at Al-Qaida training camp.  Mother’s name is Al-Zahra Amr Al-Khouri (a.k.a. al Zahra’ ‘Umar).

Dana 11. oktobra 2016. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) Sankcioni komitet Saveta bezbednosti UN za ISIL (Daeš), Al Kaidu i sa njima povezane pojedince, grupe, preduzeća i entitete uklonio je dolenavedeno lice sa Liste sankcija Komiteta za ISIL (Daeš) i Al Kaidu. Zbog toga se zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje koje su ustanovljene u 2. paragrafu Rezolucije Saveta bezbednosti 2253 (2015) više ne primenjuju na dolenavedeno lice:

A. Individue povezane sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 274 Ime: 1: NASIR 2: ‘ABD-AL-KARIM 3: ‘ABDULAH 4: AL-VAHIŠI

Ime (u originalnom pismu): ناصر عبدالكريم عبدلله الوحيشي

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1. oktobar 1976. b) (08/10/1396 po islamskom kalendaru, Hidžra) Mesto rođenja: Jemen Visoko pouzdani alijasi: a) Nasir al-Vahisi b) Abu Basir Nasir al-Vahisi v) Naser Abdel Karim al-Vahisi g) Nasir Abd al-Karim al-Vuhaysi d) Abu Basir Nasir Al-Vuhaysi đ) Naser Abdul-Karim Abdulah al-Vouhihi e) Abu Basir al-Vehaisi ž) Abu Basir Naser al-Vuhisi z) Abdul Karem Abdulah Al-Vuhaisi i) Naser Abdelkarim Saleh Al Vahihi Manje pouzdani alijasi: a) Abu Basir b) Abu Basir Nacionalnost: jemenska Broj pasoša: jemenski broj 40483, izdat 5. januara 1997. Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 19. januara 2010. (lista izmenjena i dopunjena 15. aprila 2014, 15. juna 2015. i 24. juna 2016) Druge informacije: Bivši lider Al Kaide u Jemenu (AKJ) i Al Kaide na Arabijskom poluostrvu (QDE. 129) od 2007. godine. Dovodi se u vezu sa visokim rukovodstvom Al Kaide (QDe. 004), tvrdio je da je pre 2003. bio sekretar Osame Bin Ladena (preminuo). Uhapšen u Iranu i izručen Jemenu 2003, gde je pobegao iz zatvora 2006. Navodno preminuo u Jemenu juna 2015. godine.

On 11 October 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the name below from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) no longer apply to the name set out below:

A.   Individuals associated with ISIL (Da-esh) and Al-Qaida

QDi.274 Name: 1: NASIR 2: ‘ABD-AL-KARIM 3: ‘ABDULLAH 4: AL-WAHISHIName (original script): ناصر عبدالكريم عبدالله الوحيشيTitle: na Designation: na DOB: a) 1 Oct. 1976 b) (08/10/1396 Hijri Calendar) POB: Yemen Good quality a.k.a.: a) Nasir al-Wahishi b) Abu Basir Nasir al-Wahishi c) Naser Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi g) Abu Baseer al-Wehaishi h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi Low quality a.k.a.: a) Abu Basir b) Abu Bashir Nationality: Yemen Passport no: Yemeni number 40483, issued on 5 Jan. 1997 National identification no: na Address: na Listed on: 19 Jan. 2010 ( amended on 15 Apr. 2014, 15 Jun. 2015, 24 Jun. 2016 ) Other information: Former leader of Al-Qaida in Yemen (AQY) and Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129) since 2007. Associated with senior Al-Qaida (QDe.004) leadership, claimed he was secretary to Usama Bin Laden (deceased) prior to 2003. Arrested in Iran and extradited to Yemen in 2003, where he escaped from prison in 2006. Reportedly deceased in Yemen in Jun. 2015.

Dana 11. oktobra 2016. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listi sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci povezani sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 124 Ime: 1: JAZID 2: SUFAT 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 20. januar 1964. Mesto rođenja: Johor, Malezija Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: a) Džo b) Abu Zufar Nacionalnost: malezijska Broj pasoša: A 10472263 Nacionalni identifikacioni broj: 640120-01-5529 Adresa: Taman Bukit Ampang, Država Selangor, Malezija (od aprila 2009 prethodna adresa) b) Malezija (u zatvoru od 2013.) Na listi od: 9. septembra 2003 (lista izmenjena i dopunjena 3. maja 2004, 1. februara 2008, 10. avgusta 2009, 25. januara 2010, 16. maja 2011, 11. oktobra 2016.) Druge informacije: Osnivač Džemah Islamijah (JI) (QDe.092) koji je radio na Al Kaidinom (QDe.004) programu za biološko oružje, obezbedio podršku licima umešanim u napade Al Kaide 11. septembra 2001. u SAD, i bio uključen u operacije bombardovanja JI. U pritvoru u Maleziji od 2001. do 2008. Uhapšen u Maleziji 2013. i osuđen na 7 godina u januaru 2016. zbog neprijavljivanja informacija u vezi sa terorističkim aktima. Puštanje na slobodu planirano u februaru 2020. Revizija shodno rezoluciji SB 1822 (2008) 1989 (2011) završena 19. juna 2009 6. marta 2014. Fotografija dostupna za unos u posebno obaveštenje INTERPOL-Savet bezbednosti UN.

On 11 October, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individual associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.124 Name: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 20 Jan. 1964 POB: Johor, Malaysia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Joe b) Abu Zufar Nationality: Malaysia Passport no: A 10472263 National identification no: 640120-01-5529 Address: Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia (as at April 2009previous address) b) Malaysia (in prison since 2013)Listed on: 9 Sep. 2003 ( amended on 3 May 2004, 1 Feb. 2008, 10 Aug. 2009, 25 Jan. 2010, 16 May 2011,11 Oct 2016) Other information:  Founding member of Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) who worked on Al-Qaida’s (QDe.004) biological weapons program, provided support to those involved in Al-Qaida’s 11 Sep. 2001 attacks in the United States of America, and was involved in JI bombing operations.Detained in Malaysia from 2001 to 2008. Arrested in Malaysia in 2013 and sentenced to 7 years in Jan. 2016 for failing to report information relating to terrorist acts. Due for release in Feb. 2020. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) 1989 (2011) was concluded on 19 Jun. 2009 6 Mar. 2014. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Ostavite komentar