Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik PC”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

REŠENJE

o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik PC”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16, 92/16, 95/16, 98/16, 106/16, 3/17, 8/17, 9/17, 13/17, 23/17, 29/17, 31/17, 39/17, 44/14, 49/17, 53/17, 61/17, 69/17 i 71/17), u listi označenih lica utvrđuju se izmene, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene izmene liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-7221/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

Dana 3. jula 2017. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN uklonio je dolenavedena lica sa Liste sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom.

Shodno tome zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), više se ne primenjuju na dolenavedena

lica.

A. Pojedinci povezani sa ISIL (DAEŠ) I AL-KAIDOM

QDi. 168 Ime: 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): احمد زرفاوي

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 15. jul 1963. Mesto rođenja: Črea, Alžir Visoko pouzdani alijasi: a) Abdullah b) Abdalla v) Smail g) Abu Khaoula d) Abu Čolder đ) Nuhr Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: alžirska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 3. maja 2004. (lista izmenjena i dopunjena 12. aprila 2006, 7. aprila 2008. i 13. decembra 2011) Druge informacije: Bivši pripadnik Organizacije Al-Kaida u islamskom Magrebu (QDe. 014). Potvrđeno da je preminuo na severu Malija 19. septembra 2006. Revizija shodno rezoluciji SB 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

QDi. 169 Ime: 1: DHOU 2: EL-AIH 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ذو العيش

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 5. avgust 1964. Mesto rođenja: Blida, Alžir Visoko pouzdani alijas: Abdel Hak Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: alžirska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 3. maja 2004. (lista izmenjena i dopunjena 12. aprila 2006, 7. aprila 2008. i 13. decembra 2011.) Druge informacije: Potvrđeno da je preminuo u Čadu 8. marta 2004. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena je 27. jula 2010.

QDi. 170 Ime: 1: HAKENE 2: ALLANE 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): حسن علاني

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 17. januar 1941. Mesto rođenja: Medea, Alžir Visoko pouzdani alijasi: a) Hassan Stari b) Al Seih Abdelhay v) Boulahia g) Abu al-Foutouh d) Keib Ahkene Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: alžirska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 3. maja 2004 (lista izmenjena i dopunjena 12. aprila 2006, 7. aprila 2008. i 13. decembra 2011) Druge informacije: Potvrđeno da je umro 16. aprila 2004. na severu Nigera. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

On 3 July 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the names below from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) no longer apply to the names set out below.

A.    Individuals associated with ISIL (Da-esh) and Al-Qaida

QDi.168 Name: 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: na 4: naName (original script): احمد زرفاويTitle: na Designation: na DOB: 15 Jul. 1963 POB: Chréa, Algeria Good quality a.k.a.: a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr Low quality a.k.a.: na Nationality: Algeria Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) Other information: Former member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014).  Confirmed to have died in northern Mali on 19 Sep. 2006.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.  

QDi.169 Name: 1: DHOU 2: EL-AICH 3: na 4: naName (original script): ذو العيشTitle: na Designation: na DOB: 5 Aug. 1964 POB: Blida, Algeria Good quality a.k.a.: Abdel Hak Low quality a.k.a.: na Nationality: Algeria Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) Other information: Confirmed to have died in Chad on 8 Mar. 2004.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QDi.170 Name: 1: HACENE 2: ALLANE 3: na 4: naName (original script): حسن علانيTitle: na Designation: na DOB: 17 Jan. 1941 POB: Médéa, Algeria Good quality a.k.a.: a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcéne Low quality a.k.a.: na Nationality: Algeria Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) Other information: Confirmed to have died on 16 Apr. 2004 in northern Niger.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

Ostavite komentar