Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07,65/08,16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ Eo izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16, 92/16, 95/16, 98/16,106/16, 3/17, 8/17,9/17,13/17,23/17, 29/17 i 31/17), u listi označenih lica utvrđuju se izmene, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene izmene liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-3616/2017

U Beogradu, 20. aprila 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Dana 16. marta 2017. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) Komitet Saveta bezbednosti UN za ISIL (Daeš), Al Kaudy u sa njima povezane pojedince, grupe, preduzeća i entitete uklonio je dolenavedeno lice sa Liste sankcija Komiteta za ISIL (Daeš) u Al Kaudy, nakon završetka razmatranja zahteva za uklanjanje ovog lica sa liste, koji su podneti Kancelariji Ombudsmana uspostavljenoj shodno Rezoluciji 1904 (2009) Saveta bezbednosti UN i nakon razmatranja Sveobuhvatnog izveštaja Ombudsmana o zahtevu za uklanjanje sa liste. Zbog toga se zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje koje su ustanovljene u 2. paragrafu Rezolucije Saveta bezbednosti 2253 (2015) više ne primenjuju na dolenavedeno lice:

QDi. 233 Ime: 1: FAHD 2: MUHAMAD 3: ‘ABD AL-‘AZIZ 4: AL-HAŠIBANIme (u originalnom pismu): فهد محمد عبد العزيز الخشيبان

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 16. oktobar 1966. Mesto rođenja: Oneiza, Saudijska Arabija Visoko pouzdani alijasi: a) Fahad X. A. Khasauban b) Fahad X. A. Kašaiban v) Fahad Mohamad Abdulaziz Alhošiban g) Fahad X. A. al-Khasiban d) Fahad X. A. Khesauban đ) Fahad X. A. al-Khosiban e) Fahad X. A. Khasiban ž) Fahd Muhamad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khasauban z) Fahd Muhamad’Abd al-‘Aziz al-Khusauban i) Fahad al-Khasiban j) Fahd Khusaiban k) Fahad Muhamad A. al-Khosiban l) Fahad Mohamad A. al-Khosiban Manje pouzdani alnjasi: a) Sauh Abu Tabit b) Abu Thabit v) Sauh Thabet g) Abdur Abu Rahman d) Abu Abdur Rahman Nacionalnost: saudijska Broj pasoša: broj pasoša Saudijske Arabije G477835, izdat 26. juna 2006 (istekao 3. maja 2011) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Saudijska Arabija Na listi od: 9. oktobra 2007 (lista izmenjena i dopunjena 20. februara 2008. i 13. decembra 2011) Druge informacije: Učestvovao u finansiranju i pružanju pomoći grupi Abu Sauaf (QDe. 001). Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 14. septembra 2009.

On 16 March 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the name below from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the delisting requests for this name submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and after considering the Comprehensive Report of the Ombudsperson on this delisting request. Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) no longer apply to the name set out below:

A. Individual associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.233 Name: 1: FAHD 2: MUHAMMAD 3: ‘ABD AL-‘AZIZ 4: AL-KHASHIBANName (original script): فهد محمد عبد العزيز الخشيبانTitle: na Designation: na DOB: 16 Oct. 1966 POB: Oneiza, Saudi Arabia Good quality a.k.a.: a) Fahad H. A. Khashayban b) Fahad H. A. Kheshaiban c) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban d) Fahad H. A. al-Khashiban e) Fahad H. A. Kheshayban f) Fahad H. A. al-Khosiban g) Fahad H. A. Khasiban h) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban i) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban j) Fahad al-Khashiban k) Fahd Khushaiban l) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban Low quality a.k.a.: a) Shaykh Abu Thabit b) Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abdur Abu Rahman e) Abu Abdur Rahman Nationality: Saudi Arabia Passport no: Saudi Arabia number G477835, issued on 26 Jun. 2006 (expired on 3 May 2011) National identification no: na Address: Saudi Arabia Listed on: 9 Oct. 2007 ( amended on 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011 ) Other information: Involved in the financing of and otherwise provided assistance to the Abu Sayyaf Group (QDe.001). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

Dana 21. marta 2017. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listi sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) u Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Individue povezane sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 029 Ime: 1: RI’AD RAED 2: MUHAMAD HASAN 3: MUHAMAD 4: HIDŽAZIIme (u originalnom pismu): رياض رائد محمد حسن محمد حجازي

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 30. decembar 1968. Mesto rođenja: Kalifornija, SAD Visoko pouzdani alijasi: a) Raed M. Hidžazi, Raed M. b) Al- Haven, Abu-Ahmad v) Al-Šahnd, AbuAhmad g) Raed Ri’ad Muhamad Hasan Muhamad Hijazi (Prethodno na listi, na arapskom: رياض محمد حسن محمد الحجازي) Manje pouzdani alijasi: a) Rašid Al-Magribi, Rašnd (Marokanac) b) Abu-Ahmad Al-Amriki, Abu-Ahmad (Amerikanac) v) Abu-Ahmad Al-Haven g) Abu-Ahmad Al-Šahid Nacionalnost: a) jordanska b) Sjedinjene Američke Države Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: a) Broj američkog socijalnog osiguranja: 548-91-5411 b) jordanski nacionalni broj 9681029476 Adresa: neprimenjivo Na listi od: 17. oktobra 2001. (lista izmenjena i dopunjena 10. aprila 2003, 16. maja 2011, 21. marta 2017) Druge informacije: U zatvoru u Jordanu od 26. februara 2015. zbog regrutacije i podrške Islamskoj državi u Iraku i Levantu (ISIL), na listi kao pripadnik Al Kaide u Iraku (QDe. 115) od marta 2010. Ime oca je Mohamad Hidžazi. Ime majke je Sakina. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena je 21. juna 2010.

QDi. 223 Ime: 1: MERAI 2: ABDEFATAH 3: KALIL 4: ZOGBI ZOGBAI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): مرعي عبدفتاح خليل زغبي  

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 4. april 1969. b) 4. april 1960. v) 4. jun 1960. Mesto rođenja: Bengazi, Libija Visoko pouzdani alijas: a) Mohamed Lebahir, rođen 14. januara 1968. u Maroku b) Meri Albdelfatah Zgbie, rođen 4. juna 1960. u Bendasi, Libija v) Zogbai Merai Abdul Fatah r) Lazrag Faradž, rođen 13. novembra 1960. u Libiji d) Larzg Ben Ila, rođen 11. avgusta 1960. u Libiji đ) Muhamed El Besir e) Merai Zogbai (Prethodno na listi, na arapskom: مرعي زغبي) Manje pouzdani alijasi: a) F’raji di Singapore b) F’raji il Libiko v) Farag g) Fredj (Rrođen 13. novembra 1960. u Libiji) Nacionalnost: neprimenjivo Libija Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 2. avgusta 2006. (lista izmenjena i dopunjena 3. juna 2009, 1. septembra 2009, 13. decembra 2011, 21. marta 2017) Druge informacije: Italijanske vlasti ra smatraju beguncem i osuđen je u odsustvu na 6 godina zatvora 20. novembra 2008. Pripadnik Libijske islamske borbene grupe (QDe. 011). Sin Vanisa Abdesalama. Revizija shodno rezoluciji SB 1822 (2008) završena je 20. jula 2009.

On 21 March 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.029 Name: 1: RI’AD RAED 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZIName (original script): رياض رائد محمد حسن محمد حجازيTitle: na Designation: na DOB: 30 Dec. 1968 POB: California, United States of America Good quality a.k.a.: a) Raed M. Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Raed Ri’ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (Previously listed as. In Arabic: رياض محمد حسن محمد الحجازي) Low quality a.k.a.: a) Rashid Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) b) Abu-Ahmad Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) c) Abu-Ahmad Al-Hawen d) Abu-Ahmad Al-Shahid Nationality: a) Jordan b) United States of America Passport no: na National identification no: a) United States Social Security Number 548-91-5411 b) Jordanian national number 9681029476 Address: na Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 10 Apr. 2003, 16 May 2011, 21 Mar. 2017) Other information: In custody in Jordan since 26 Feb. 2015 for recruitment and support to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) as at Mar. 2010. Father’s name is Mohammad Hijazi. Mother’s name is Sakina. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDi.223 Name: 1: MERAI 2: ABDEFATTAH 3: KHALIL 4: ZOGHBI  ZOGHBAI 3: na 4: naName (original script): مرعي عبدفتاح خليل زغبي  Title: na Designation: na DOB: a) 4 Apr. 1969 b) 4 Apr. 1960 c) 4 Jun. 1960 POB: Bengasi, Libya Good quality a.k.a.: a) Mohamed Lebachir born 14 Jan. 1968 in Morocco b) Meri Albdelfattah Zgbye born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libya c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj born 13 Nov. 1960 in Libya e) Larzg Ben Ila born 11 Aug. 1960 in Libya f) Muhammed El Besir g) Merai Zoghbai (previously listed as, in Arabic: مرعي زغبي) Low quality a.k.a.: a) F’raji di Singapore b) F’raji il Libico c) Farag d) Fredj (Bborn 13 Nov. 1960 in Libya) Nationality: na Libya Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 2 Aug. 2006 (amended on 3 Jun. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011, 21 Mar. 2017) Other information: Considered a fugitive from justice by the Italian authorities and sentenced in absentia to 6 years imprisonment on 20 Nov. 2008. Member of Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011). Son of Wanisa Abdessalam. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009.

Ostavite komentar