Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10 i 101/11),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2012. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2012. godinu, koju je Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje doneo na sednici od 5. septembra 2012. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, septembra 2012. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10 i 101/11), kojom je utvrđeno da Narodna skupština donosi odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje. U članu 1. stav 1. pomenutog zakona propisano je da je Republički fond za zravstveno osiguranje organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zravstveno osiguranje za 2012. godinu.

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje sa finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, prema članu 31. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budzeta Republike Srbije i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini. Na isti način postupa se i u slučaju donošenja zakona o izmenama i dopunama zakona o budzetu Republike Srbije i izmenama i dopunama finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2012. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije za obavezno socijalno osiguranje i redovne isplate određenih prava.

Ostavite komentar