Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

SPISAK DOKAZA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE SVOJSTVO OSIGURANIKA, ODNOSNO OSIGURANOG LICA,

KAO I PROMENA I ODJAVA

1. DATUM POČETKA OSIGURANjA

Kao datum početka osiguranja upisuje se datum sticanja svojstva osiguranika i to:

za radni odnos: datum zasnivanja radnog odnosa,

dokaz: ugovor o radu ili akt o zasnivanju radnog odnosa;

za izbor imenovanje ili postavljenje: datum izbora, imenovanja ili postavljenja,

dokaz: akt o izboru, imenovanju, odnosno postavljenju na funkciju;

za obavljanje samostalne delatnosti: datum početka obavljanja samostalne delatnosti ako se delatnost ne obavlja iz radnog odnosa. Ako se samostalna delatnost obavlja iz radnog odnosa svojstvo osiguranika stiče se prvog narednog dana po prestanku radnog odnosa,

dokaz: rešenje APR-a (za preduzetnike osnivače i članove privrednih društava), uverenje odgovarajućeg udruženja ili saveza (za lica koja obavljaju profesionalne delatnosti) ili akt verske organizacije (za sveštenike ili verske službenike);

za obavljanje poljoprivredne delatnosti: datum početka obavljanja poljoprivredne delatnosti od navršenih 15 godina života za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno od navršenih 18 godina života za zdravstveno osiguranje, datum upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava od navršenih 15 godina života za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno od navršenih 18 godina života za zdravstveno osiguranje, dan nakon prestanka radnog odnosa, dan nakon prestanka obavljanja samostalne delatnosti, dan nakon završetka školovanja, dan nakon prestanka korišćenja porodične penzije,

dokaz: dokaz o vlasništvu na poljoprivrednom zemljištu izdat od nadležnog organa (katastar nepokretnosti/zemljišne knjige), ugovor o zakupu ili ustupanju zemljišta, potvrda Uprave za trezor, potvrda organa lokalne samouprave (šefa mesne kancelarije), uverenje Poreske uprave, lična izjava o činjenici bavljenja poljoprivredom ( za prijavu na zdravstveno osiguranje);

Za obavljanje ugovorenih poslova: datum zaključenja ugovora ili datum naveden u ugovoru kao datum početka obavljanja ugovorenih poslova, ako se ugovoreni poslovi ne obavljaju u toku trajanja osiguranja po drugom osnovu. Ako se ugovoreni poslovi obavljaju u toku trajanja osiguranja po drugom osnovu, prvi naredni dan po prestanku osiguranja po osnovu radnog odnosa, obavljanja samostalne delatnosti, poljoprivredne delatnosti, odnosno prvi dan perioda za koji je utvrđen staž osiguranja po osnovu obavljalja ugovorenih poslova za određene vrste ugovora,

dokaz: ugovor o obavljanju poslova, akt o izboru ili imenovanju, dokaz o upisu u registar ( za veštake, porotnike, tumače, ) i radna knjižica;

Za obavljanje poslova po ugovoru o pravima i obavezama direktora: dan početka rada po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora,

dokaz: ugovor o pravima i obavezama direktora:

Za početak korišćenja neplaćenog odsustva zbog nege deteta do tri godine života: dan početka korišćenja neplaćenog odsustva,

dokaz: rešenje o neplaćenom odsustvu;

Za korišćenje prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju: prvi dan korišćenja prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju,

dokaz: rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrda o podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na novčanu naknadu;

Za uključenje u obavezno osiguranje: dan uključenja u obavezno osiguranje,

dokaz: rešenje organizacije za obavezno socijalno osiguranje;

Za korišćenje prava na penziju odnosno novčanu naknadu po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja: dan početka korišćenja prava na penziju odnosno novčanu naknadu po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja,

dokaz: rešenje ili potvrda o podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na penziju uz ličnu izjavu lica da će snositi troškove zdravstvene zaštite ako ne ostvari pravo na novčanu naknadu;

Po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti po prestanku radnog odnosa: naredni dan od dana prestanka radnog odnosa za lica koja imaju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,

dokaz : otkaz ugovora o radu ili zaključena radna knjižica uz izveštaj o povredi na radu ili ekspertizu o profesionalnoj bolesti;

Po osnovu školovanja odnosno stručnog usavršavanja: dan početka školovanja, odnosno stručnog usavršavanja,

dokaz : potvrda škole, odnosno ustanove koja pruža stručno usavršavanje;

Po osnovu obavljanja poslova na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji datum zaključenja ugovora ili datum naveden u ugovoru kao datum početka obavljanja ugovorenih poslova,

dokaz: ugovor o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji;

Za osiguranike iz člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05, 57/11, 110/12 i 119/12 – u daljem tekstu: Zakon): dan podnošenja prijave,

dokaz: prijava o prebivalištu ili lična karta, (uz proveru da lice nema prioriteni osnov osiguranja po čl. 17. i 23. Zakona, odnosno kao član porodice osiguranika iz čl. 17. i 23. istog zakona – da nije zaposlen, da nema prihod od delatnosti ni katastarski prihod, nema penziju, invalidninu, ni novčanu naknadu od PIO), izvod iz matične knjige rođenih, potvrda lekara o trudnoći, medicinska dokumentacija da boluje od određenih bolesti, uverenje starešine manastira ili verske zajednice, rešenje nadležnog organa socijalne zaštite o materijalnom obezbeđenju ili stalnoj novčanoj pomoći, dokaz da je hranilac porodice na odsluženju vojnog roka i potvrda nadležnog organa da je lice primalac pomoći, lična izjava da je lice romske nacionalnosti, legitimacija izbeglog ili prognanog lica, za nezaposlena, izbegla i prognana lica i dokaz o visini prihoda (u skladu sa Pravilnikom o mesečnom iznosu prihoda kao cenzusu za sticanje svojstva osiguranog lica („Službeni glasnik RS”, broj 112/06);

Za osigurana lica iz člana 28. Zakona: dan nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti,

dokaz: ocena LK o povredi na radu, odnosno ekspetriza o utvrđenoj profeionalnoj bolesti;

16 ) Za članove porodice osiguranika: dan podnošenja prijave,

dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih. Za vanbračne supružnike

overena izjava vanbračnih supružnika da postoji trajnija zajednica života između njih (dve i više godina) i da ne postoje zakonom propisane bračne smetnje kao i overena izjava dva svedoka da vanbračna zajednica traje duže od dve godine, fotokopija lične karte kao dokaz o zajedničkom prebivalištu vanbračnih supružnika.

2. OSNOV OSIGURANjA

Upisuju se podaci o osnovu osiguranja propisani jedinstvenim metodološkim principima i to:

1) radni odnos: za lica u radnom odnosu, odnosno lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave ili kod fizičkih lica; za civilna lica na službi u vojsci i vojnim jedinicama i ustanovama, profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije; za domaće i strane državljane i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom; za lica koja obavljaju poslove van prostorija poslodavca; za lica u radnom odnosu, odnosno zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno,

dokaz : ugovor o radu ili akt o zasnivanju radnog odnosa i radna knjižica, a ako se zasniva radni odnos sa strancem dozvola za rad izdata od Nacionalne službe zapošljavanja;

2) Osnov izjednačen sa radnim odnosom:

– za izabrana, imenovana ili postavljena lica ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, naknadu zarade, odnosno platu i za članove njihovih porodica,

dokaz : akt o izboru odnosno imenovanju ili postavljenju;

– za lica koja po prestanku radnog odnosa ostvaruju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,

dokaz: akt o prestanku radnog odnosa ili zaključena radna knjižica, izveštaj o povredi na radu ili ekspertiza o profesionalnoj bolesti i izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka;

3) zaposlenje u inostranstvu: za domaće državljane zaposlene u inostranstvu ako za to vreme nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po propisima te države ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije i za članove njihovih porodica,

dokaz: overen prevod potvrde poslodavca o zaposlenju u inostranstvu, potvrda inostranog nosioca osiguranja da nije obavezno osiguran odnosno da to osiguranje ne može koristiti van teritorije te zemlje;

4) obavljanje privremenih i povremenih poslova: za lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove ako nisu osigurani po drugom osnovu; za lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske odnosno studentske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju, za članove porodica lica koja obavljaju privremene i povremene poslove,

dokaz: ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, uput omladinske ili studentske zadruge, dokaz o školovanju za lica mlađa od 26 godina života;

5) obavljanje poslova po osnovu ugovora: za lica koja za izvršen posao po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti i po osnovu drugih ugovora ostvaruju naknadu, a nisu osigurana po drugom osnovu i za članove njihovih porodica,

dokaz: ugovor o obavljanju poslova, akt o izboru ili imenovanju (za poslanike, članove upravnih/nadzornih odbora) dokaz o upisu u registar (za veštake, porotnike, tumače,) i radna knjižica;

6) ostvarivanje novčane naknade prema propisima o zapošljavanju: za lica za čijim je radom prestala potreba i lica kojima je prestalo zaposlenje zbog stečaja, likvidacije, odnosno u svim slučajevima prestanka rada poslodavca i za članove njihovih porodica – za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju i za članove porodica navedenih lica,

dokaz: rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje, potvrda o podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na novčanu naknadu;

7) obavljanje samostalne delatnosti za lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost; za lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom koja u njima rade bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač ili član; za sveštenike i verske službenike ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja; za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju i za članove porodica navedenih lica,

dokaz: rešenje Agencije za privredne registre (za preduzetnike osnivače i članove privrednih društava), uverenje odgovarajućeg udruženja ili saveza (za lica koja obavljaju profesionalne delatnosti), akt verske organizacije (za sveštenika ili verskog službenika);

8) obavljanje poljoprivredne delatnosti za lica za koja se prema zakonu smatra da se bave poljoprivredom (poljoprivrednici, članovi domaćinstva poljoprivrednika, članovi mešovitog domaćinstva, nosioci poljoprivrednog gazdinstva i članovi poljoprivrednog gazdinstva), ako nisu osiguranici zaposleni, osiguranici samostalne delatnosti, korisnici penzija i na školovanju i za članove njihovih porodica,

dokaz: dokaz o vlasništvu na poljoprivrednom zemljištu nadležnog organa (katastar nepokretnosti/zemljišne knjige), ugovor o zakupu ili ustupanju zemljišta, potvrda Uprave za trezor, potvrda organa lokalne samouprave (šef mesne kancelarije) , uverenje Poreske uprave, radna knjižica, uverenje MUP o prebivalištu (kretanju) i izjava o boravku u inostranstvu;

korišćenje penzije:

a) za korisnika penzije po propisime Republike Srbije i članove njihovih porodica,

dokaz: rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno potvrda o podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na penziju uz ličnu izjavu lica da će snositi troškove zdravstvene zaštite ako ne ostvari pravo na penziju;

b) za korisnike inostrane penzije,

dokaz: akt o utvrđivanju prava na penziju ili invalidninu od inostranog nosioca osiguranja;

10) uključenje u obavezno osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona i za članove njihovih porodica,

dokaz : rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje;

11) neplaćeno odsustvo zbog nege deteta do tri godine života,

dokaz: rešenje o neplaćenom odsusutvu zbog nege deteta do tri godine, dok mu miruju prava i obaveze iz radnog odnosa;

12) lice koje po prestanku radnog odnosa ostvaruje pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,

dokaz: otkaz ugovora o radu ili zaključena radna knjižica, izveštaj o povredi na radu ili o profesionalnom oboljenju i izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad;

13) školovanje ili stručno usavršavanje: za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije,

dokaz: – uverenje o školovanju ili stručnom usavršavanju,

-prijava boravka (da dokaz nije stariji od šest meseci);

14) obavljanje poslova na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji,

dokaz: – ugovor o razmeni stručnjaka ili sporazum o međunarodnoj tehničkoj saradnji,

– prijava boravka (da dokaz nije stariji od šest meseci).

2.1. POSEBNI OSNOVI OSIGURANjA U SMISLU ZAKONA O

ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU

1) deca do navršenih 18 godina života,

dokaz: izvod iz matične knjige rođenih, prijava prebivališta;

2) školska deca i studenti stariji od 18 godina života, do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina,

dokaz: – izvod iz matične knjige rođenih, lična karta,

– potvrda škole odnosno visokoškolske ustanove da su na školovanju;

3) deca i omladina – skitnice iz prihvatnih stanica i prihvatilišta,

dokaz: potvrda ili druga vrsta dokaza koji izdaje prihvatna stanica, odnosno prihvatilište sa utvrđenim identifikacionim podacima o licu;

4) žene u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja,

dokaz: lična karta, radna knjižica, dokaz o osnovu osiguranja bračnog odnosno vanbračnog supružnika, potvrda izabranog lekara-ginekologa o trudnoći, porođaju, odnosno planiranju porodice, a za materinstvo do 12 meseci nakon porođaja izvod iz matične knjige rođenih za dete do njegovih navršenih godinu dana života,

5) lica starija od 65 godina,

dokaz: lična karta na uvid, potvrda Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostavrio pravo na penziju, dokaz o osnovu osiguranja za bračnog odnosno vanbračnog supružnika;

6) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka,

dokaz: lična karta, radna knjižica, potvrda o služenju vojnog roka hranioca porodice i potvrda nadležnog organa da je član porodice korisnik pomoći;

7) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji,

dokaz: – lična izjava da je lice romske nacionalnosti,

– prijava prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad;

8) izbegla i prognana lica iz bivših republika SFRJ,

dokaz:- fotokopija izbegličke legitimacije, odnosno fotokopija legitimacije prognanog lica,

-izjava o članovima porodice i prihodima po članu porodice (Obrazac CZ),

-dokazi o ličnim prihodima i prihodima članova porodice koji se ne pribavljaju službenim putem (zarada, penzija, ugovorena naknada);

9) osobe sa invaliditetom po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica,

dokaz: – lična karta na uvid,

– akt nadležnog organa (rešenje ili potvrda) o invaliditetu, odnosno o nedovoljnoj mentalnoj razvijenosti,

– rešenje opštinskog organa za boračku i invalidsku zaštitu o utvrđenom invaliditetu u skladu sa zakonom;

10) nezaposlena lica i druga kategorija socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda koji je propisan kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica i članovi uže porodice,

dokaz:- lična karta na uvid,

– fotokopija radne knjižice,

– izjava o članovima porodice i prihodima po članu porodice (obrazac C3),

– dokazi o ličnim prihodima i prihodima članova porodice koji se ne pribavljaju službenim putem (zarada,penzija, ugovorena naknada),

– dokaz o osiguranju bračnog, odnosno vanbračnog supružnika;

11) materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koji su korisnici porodične invalidnine po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata i članovi uže porodice,

dokaz: – lična karta,

– akt nadležnog organa o ostvarenom pravu na novčanu socijalu pomoć, odnosno porodičnu invalidninu;

12) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti i članovi uže porodice,

dokaz: – lična karta, odnosno prijava prebivališta,

– akt nadležnog organa socijalne zaštite o pravu na stalnu novčanu pomoć za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, a za decu bez roditeljskog staranja za koju nadležni organ nije doneo akt o smeštaju u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu-potvrdu ili drugi dokaz izdat od nadležnog organa sa utvrđenim identifikacionim podacima;

13) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene zakonom o zaštiti od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multipleks skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti; oboleli od retkih bolesti i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem tkiva i organa,

dokaz: – lična karta, radna knjižica,

– medicinska dokumentacija da boluje od određenih bolesti uz ocenu lekarske komisije da se osigurano lice leči od određenih bolesti, odnosno potvrda zdravstvene ustanove da je davalac tkiva ili organa;

14) monasi i monahinje,

dokaz: – lična karta,

– potvrda starešine manastira;

15) žrtve nasilja u porodici,

dokaz:- lična karta (za lica koja nisu po zakonu obavezna da imaju ličnu kartu prijava prebivališta),

– izvod iz matične knjige rođenih za decu do 18 godina,

– potvrda škole, odnosno visokoškolske ustanove da je lice na školovanju (za lica koja su starija od 18 do 26 godina života ako su na školovanju),

– potvrda nadležnog centra za socijalni rad, odnosno izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova da je lice žrtva nasilja u porodici ili potvrda sigurne kuće da se lice nalazi u sigurnoj kući zbog nasilja u porodici;

16) žrtve trgovine ljudima,

dokaz: – lična karta (za lica koja nisu po zakonu obavezna da imaju ličnu kartu prijava prebivališta),

– potvrda službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima;

Za osiguranike iz tač. 1) do 16) i članova njihovih porodica, pored navedenih dokaza treba dostaviti i ličnu izjavu (odnosno izjavu zastupnika za mentalno nedovoljno razvijeno lice) da nije ostvario pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po članu 17. Zakona ili kao član porodice osiguranika iz čl. 17. i 23. Zakona.

2.2. Članovi porodica osiguranika podnose sledeće dokaze o srodstvu:

– za supružnika: lična karta, odnosno prijava boravka za strance izvod iz matične knjige venčanih,

– za razvedenog supružnika: fotokopija lične karte, sudska odluka kojom je utvrđeno pravo na izdržavanje,

– za vanbračnog partnera: lična karta, odnosno prijava prebivališta iz kojih se može videti zajednička adresa, overena izjava vanbračnih partnera da postoji trajnija vanbračna zajednica između njih (dve i više godina) i da ne postoje zakonom propisane bračne smetnje, overena izjava dva svedoka da vanbračna zajednica traje duže od dve godine kao dokaz o zajedničkom prebivalištu vanbračnih supružnika,

– za supružnika ili vanbračnog partnera osiguranika penzionera, zaposlenog, preduzetnika i dr. kome je mesto prebivališta na adresi gde se nalazi poljoprivredno zemljište (bez obzira na vlasništvo zemlje): izjava dva svedoka overena kod opštine, suda ili u mesnoj kancelariji da se ne bavi poljoprivredom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem i potvrda RFPIO da nije osiguran kao poljoprivrednik po propisima PIO,

– radna knjižica, uverenje RFPIO da nije ostavrio pravo na penziju, potvrda poreske osnove da se lice ne duži doprinosima za socijalno osiguranje;

Dete:

– za dete rođeno u braku ili van braka: izvod iz matične knjige rođenih; prijava prebivališta,

– za usvojeno dete: odluka nadležnog organa o usvojenju; prijava prebivališta,

– za pastorka: izvod iz matične knjige rođenih za dete i izvod iz matične knjige venčanih za roditelje; prijava prebivališta,

– za dete uzeto na izdržavanje: odluka nadležnog organa o utvrđivanju obaveze izdržavanja; prijava prebivališta,

– za dete starije od 18 godina: lična karta, potvrda fakulteta ili visokoškolske ustanove o školovanju,

– za dete starije od 26 godina koje je zbog bolesti prekinulo školovanje za vreme trajanja bolesti: potvrda fakulteta ili visokoškolske ustanove o školovanju i ocena nadležne lekraske komisije,

– za dete koje je nesposobno za samostalan život i rad u smislu propisa o penzijkom i invalidskom osiguranju: nalaz organa veštačenja po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti;

Roditelji

– za roditelje: lične karte roditelja, izvod iz matične knjige rođenih osiguranika preko koga treba da ostvare prava iz zdravstvenog osiguranja; potvrda iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nisu ostvarili pravo na penziju, akt o izdržavanju, potvrda centra za socijalni rad da ne primaju materijalno obezbeđenje, odnosno potvrdu opštinskog organa da ne primaju novčano obezbeđenje po propisima o zaštiti boraca,

– za očuha i maćehu lične karte za očuha ili maćehu, izvod iz matične knjige rođenih osiguranika preko koga treba da ostvare prava iz zdravstvenog osiguranja i izvod iz matične knjige venčanih za roditelja; potvrda iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nisu ostvarili pravo na penziju, akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti, potvrda centra za socijalni rad da ne primaju materijalno obezbeđenje odnosno potvrdu opštinskog organa da ne primaju novčano obezbeđenje po propisima o zaštiti boraca,

– za usvojitelja: lične karte za usvojitelja, akt o usvojenju, odnosno izvod iz matične knjige rođenih; potvrda iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nisu ostvarili pravo na penziju, akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti, potvrda centra za socijalni rad da ne primaju materijalno obezbeđenje odnosno potvrdu opštinskog organa da ne primaju novčano obezbeđenje po propisima o zaštiti boraca,

– za lica mlađa od 65 godina: pored navedenih dokaza i nalaz organa veštačenja po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

Deda i baba:

– izvod iz matične knjige rođenih za osiguranika preko koga treba da ostvare prava iz zdravstvenog osiguranja i izvod iz matične knjige rođenih za roditelja osiguranika; lična karta; potvrda iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nisu ostvarili pravo na penziju, akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti, potvrda centra za socijalni rad da ne primaju materijalno obezbeđenje odnosno potvrdu opštinskog organa da ne primaju novčano obezbeđenje po propisima o zaštiti boraca, a za lica mlađa od 65 godina nalaz organa veštačenja o utvrđenom potpunom gubitku radne sposobnosti;

Unučad:

– izvodi iz matičnih knjiga rođenih za dete i roditelja kao dokaze o srodstvu, akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti;

Braća i sestre:

– izvodi iz matičnih knjiga rođenih kao dokaz o srodstvu; lična karta, odnosno prijava prebivališta,

– akt o izdržavanju u smislu propisa o porodičnoj zaštiti a za lica mlađa od 65 godina, nalaz organa veštačenja o utvrđenom potpunom gubitku radne sposobnosti.

2.3. Obavezno zdravstveno osiguranje za slučaj nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti:

1) učenici i studenti na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi,

dokaz: potvrda škole da je lice na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi;

2) volonteri,

dokaz: ugovor o volonterskom radu;

3) lice koje preko omladinske ili studentske zadruge obavlja privremene ili povremene poslove, do navršenih 26 godina ako je na školovanju,

dokaz: ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske, odnosno studentske zadruge;

4) lice na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu Nacionalne službe za zapošljavanje,

dokaz: potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje da je lice upućeno na dodatno obrazovanje i obuku;

5) lice koje učestvuje u organizovanim javnim radovima,

dokaz: potvrda organizatora javnih radova da je lice učesnik radova;

6) lice koje učestvuje u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća,

dokaz: potvrda nadležnog organa da je lice učesnik u akciji spasavanja;

7) vatrogasci i lica na obuci za gašenje požara,

dokaz: potvrda vatrogasne službe da je lice angažovano u vatrogasnoj službi, odnosno na obuci za gašenje požara;

8) lice koje se nalazi na obuci za odbranu zemlje,

dokaz: potvrda nadležnog organa da je lice na obuci za odbranu zemlje;

9) lice koje je angažovano na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja,

dokaz: potvrda organizatora javnog skupa da je lice angažovano;

10) lice koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora dok radi,

dokaz: potvrda nadležnog organa da lice koje je na izdržavanju kazne zatvora radi;

Pored navedenih dokaza za osiguranike po ovom osnovu potrebna je lična karta, odnosno prijava prebivališta i izveštaj o povredi na radu.

2.4. ZDRAVSTVENO OSIGURANjE PO POSEBNIM PROPISIMA

1) Raseljena lica sa Kosova i Metohije,

dokaz: prijava boravka koja nije starija od šest meseci, legitimacija raseljenog lica;

2) Raseljena lica sa Kosova i Metohije – korisnici privremene naknade po posebnom aktu Vlade,

dokaz: legitimacija raseljenog lica, prijava boravka, dokaz o pravu na novčanu naknadu (rešenje, potvrda i sl.).

3. DATUM PRESTANKA OSIGURANjA

Kao datum prestanka osiguranja upisuje se datum prestanka svojstva osiguranika i to:

za radni odnos: datum prestanka radnog odnosa,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu ili akt o prestanku radnog odnosa;

za imenovanje ili postavljenje: datum razrešenja,

dokaz: akt o razrešenju;

3) za obavljanje samostalne delatnosti: datum prestanka obavljanja samostalne delatnosti, odnosno dan koji prethodi datumu sticanja prioritetnog, odnosno drugog osnova osiguranja,

za osnivače: datum brisanja iz registra kao direktora ili zastupnika, dan donošenja rešenja o otvaranju stečajnog postupka, prvi naredni dan po objavljivanju odluke o likvidaciji na internet strani APR,

dokaz: rešenje APR (za preduzetnike, osnivače i članove privrednih društava), uverenje odgovarajućeg udruženja ili saveza (za lica koja obavljaju profesionalne delatnosti), akta verske organizacije (za sveštenika ili verskog službenika);

4) za obavljanje poljoprivredne delatnosti: datum prestanka obavljanja poljoprivredne delatnosti ili prethodni dan u odnosu na datum sticanja drugog osnova osiguranja, početka školovanja, odsluženja vojnog roka, datuma utvrđivanja nesposobnosti za obavljanje poljoprivredne delatnosti, datuma ostvarivanja prava na penziju odnosno ispunjenja uslova za starosnu penziju, dan brisanja gazdinstva iz registra gazdinstava ili promene statusa,

dokaz: dokaz o sticanju drugog osnova osiguranja, školska potvrda, potvrda vojnog odseka, nalaz lekara veštaka, rešenje o ostvarivanju prava na penziju, potvrda Uprave za trezor. Za odjavu sa zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika koji su stariji od 65 godina i ocena lekarske komisije RFZO da je lice nesposobno za samostalan rad i ostvarivanje prihoda;

5) za obavljanje ugovorenih poslova: dan prestanka obavljanja ugovorenih poslova, odnosno poslednji dan staža po osnovu isplaćene ugovorene naknade na osnovu ugovora bez ugovorenog roka trajanja, prethodni dan u odnosu na datum sticanja drugog osnova osiguranja,

dokaz: dokazi o sticanju drugog osnova osiguranja, potvrda isplatioca o prestanku obavljanja ugovorenih poslova;

6) za obavljanje poslova po ugovoru o pravima i obavezama direktora : dan prestanka rada po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora,

dokaz: ugovor o pravima i obavezama direktora;

7) za prestanak korišćenja neplaćenog odsustva zbog nege deteta do tri godine života: dan prestanka korišćenja neplaćenog odsustva,

dokaz: rešenje o korišćenju neplaćenog odsustva;

8) za prestanak prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju: dan prestanka korišćenja novčane naknade po propisima o zapošljavanju,

dokaz: rešenje Nacionalne službe za zapošljavanja;

9) po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti po prestanku radnog odnosa naredni dan od dana prestanka lečenja,

dokaz: ocena lekarske komisije RFZO;

10) za prestank školovanja odnosno stručnog usavršavanja: dan prestanka školovanja odnosno stručnog usavršavanja,

dokaz: potvrda škole odnosno ustanove koja pruža stručno usavršavanje;

11) po osnovu obavljanja poslova na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji datum isteka ugovora ili datum naveden u ugovoru kao datum prestanka obavljanja ugovorenih poslova,

dokaz: ugovor o razmeni stručnjaka ili sporazum o međunarodnoj tehničkoj saradnji;

12) za osiguranike iz člana 22. Zakona: dan podnošenja odjave,

dokaz: dokaz o sticanju osiguranja po prioritetnom osnovu;

13) za slučaj sticanja svojstva osiguranika povodom pružanja hitne medicinske pomoći: dan prestanka pružanja hitne medicinske pomoći,

dokaz: potvrda zdravstvene ustanove;

14) za osigurana lica iz člana 28. Zakona: dan prestanka prioritetnog osiguranja,

dokaz: dokaz o prestanku prioritetnog osiguranja;

15) za članove porodice osiguranika: datum prestanka svojstva.

4. OSNOV PRESTANKA OSIGURANjA

Upisuju se podaci o osnovu prestanka osiguranja propisani jedinstvenim metodološkim principima i to:

Stečaj i likvidacija,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu, odnosno akt nadležnog organa o prestanku obavljanja samostalne delatnosti;

Ostali razlozi prestanka rada poslodavca,

dokaz: rešenje, odluka ili drugi akt o prestanku radnog odnosa odnosno akt nadležnog organa;

Smrt,

dokaz: izvod iz matične knjige umrlih;

Ostvarivanje prava na starosnu ili porodičnu penziju,

dokaz: rešenje o prestanku radnog odnosa zbog ostvarivanja prava na starosnu penziju;

Gubitak radne sposobnosti koji je utvrđen na zakonom propisan način,

dokaz: rešenje o prestanku radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti;

Istek roka za koji je radni odnos zasnovan,

dokaz: ugovor o radu odnosno rešenje o otkazu ugovora o radu;

Sporazum između zaposlenog i poslodavca,

dokaz: sporazum;

Krivično delo zaposlenog učinjeno na radu ili u vezi sa radom,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

Povreda radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu krivicom zaposlenog,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

Ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

Ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

Ako se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka za neplaćeno odsustvo ili mirovanje radnog odnosa u smislu ovog zakona,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

Ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u smislu člana 171. stav 1. tač. 1. do 4. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09),

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u vezi sa članom 33. stav. 1. tačka 10. Zakona o radu (izmena ugovorene zarade),

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

Ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

Prenos osnivačkih prava vlasnika odnosano člana privrednog društva,

dokaz: akt nadležnog organa;

Odsluženje vojnog roka,

dokaz: potvrda nadležnog organa odnosno vojna knjižica;

Prestanak rada preduzetnika, odnosno, osnivača privrednog društva,

dokaz: akt nadležnog organa;

Prestanak osiguranja zbog brisanja neaktivnog privrednog društva iz registra privrednih društava,

dokaz: akt nadležnog organa;

Prestanak obavljanja ugovorenih poslova,

dokaz: ugovor,odluka odnosno potvrda isplatioca naknade;

Prestanak osiguranja za lica uključena u obavezno osiguranje,

dokaz: rešenjem RFPIO, RFZO;

Prestanak svojstva osiguranika poljoprivrednika usled nesposobnosti za rad,

dokaz: ocena lekarske komisije da je nesposoban za samostalan rad i ostvarivanje prihoda uz dokaz da su prihodi ispod cenzusa (RFZO po sl. dužnosti);

Prekid osiguranja po osnovu radnog odnosa zbog mirovanja,

dokaz: rešenje poslodavca;

Prekid obavljanja samostalne delatnosti zbog bolovanja ili porodiljskog odsustva,

dokaz: akt nadležnog organa odnosno uverenje Poreske uprave;

Prestanak mirovanja prava i obaveza po osnovu rada zbog nege deteta do tri godine starosti u skladu sa propisima o radu,

dokaz: akt poslodavca;

Prestanak prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju,

dokaz: rešenje;

Prestanak prava na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, po prestanku radnog odnosa,

dokaz: ocena lekarske komisije;

Danom prestanka pružanja hitne medicinske pomoći,

dokaz: izveštaj zdravstvene ustanove;

Danom prestanka prava na penziju odnosno novčanu naknadu po propisima PIO,

dokaz: rešenje;

Dete,

dokaz: izvod iz matične knjige rođenih kad navrši 26 godina života odnosno potvrda o završetku školovanja;

Roditelj, deda, baba, unučad, braća i sestre,

dokaz: dokaz o prestanku obaveze izdržavanja ili dokaz o sticanju drugog osnova osiguranja.

5. PROMENA OSIGURANjA

Dokazi za promenu podataka su isti kao i za utvrđivanje svojstva osiguranika, odnosno osiguranog lica i prestanak osiguranja. Podatak o promeni unosi na osnovu dokaza koji se traže za obeležje u kome se podatak menja.

Ostavite komentar