Uredba o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”

Prilog 1.

ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE OZNAKE „SRPSKI KVALITET”

ZA POLJOPORIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE

1. Naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za koji se podnosi zahtev:

___________________________________________________

2. Podaci o asocijaciji proizvođača:

Naziv asocijacije proizvođača

Pravni status asocijacije proizvođača

Broj članova asocijacije proizvođača

Adresa asocijacije proizvođača

Broj telefona

e-mail

Ime, prezime, adresa i broj telefona odgovorne osobe asocijacije proizvođača

Ime, prezime i adresa opunomoćene osobe koja zastupa asocijaciju proizvođača

3. Podaci o članu asocijacije proizvođača:

Naziv pravnog lica

Adresa sedišta pravnog lica

Broj telefona

e-mail

Ime, prezime, adresa i broj telefona odgovornog lica

4. Predlog tri svojstva koja bi bila navedena uz oznakusrpski kvalitet”:

1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

5. Prilozi uz zahtev (označiti priloženo sa x):

☐ Specifikacija

☐ Statut Asocijacije proizvođača

☐ Odluka asocijacije proizvođača da član asocijacije može da pokrene postupak registracije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji mogu da se označe oznakom „srpski kvalitet”

☐ Overeno punomoćje (samo ako asocijaciju proizvođača ili pravno lice zastupa ovlašćeni zastupnik ili opunomoćenik)

☐ Potvrda o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom

Mesto i datum: Pečat i potpis odgovorne osobe:

______________________ ______________________

Ostavite komentar