Akcioni plan za 2018. godinu za sprovođenje Strategije razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za 2018. godinu za sprovođenje Strategije razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 030-10315/2017-3

U Beogradu, 18. januara 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

AKCIONI PLAN ZA 2018. GODINU

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

ZA PERIOD OD 2017. DO 2020. GODINE

Opšti cilj Unapređenje industrije informacionih tehnologija u Republici Srbiji kroz razvoj uspešnih preduzeća i proizvoda u oblasti informacionih tehnologija, unapređivanje administrativnog okruženja pogodnog za razvoj IT industrije, jačanje kadrovskih potencijala i modernizacije poslovanja u svim privrednim granama upotrebom IT Pokazatelj efekta Broj radnih mesta u sektoru informacionih tehnologija, Povećanje izvoza računarskih i informacionih usluga Povećanje iznosa ulaganja po stanovniku u IT industriji Broj lica obuhvaćenih dokvalifikacijom i prekvalifikacijom u IT Početna vrednost 22.000 – 2016. godine 590.000.000 evra – 2016. godine 62 evra po stanovniku – 2015. godine / Izvor verifikacije Telekomunikacija industrija Srbije: Sektorska analiza PKS Telekomunikacija industrija Srbije: Sektorska analiza PKS Telekomunikacija industrija Srbije: Sektorska analiza PKS Izveštaj – MTTT i MDULS

1. PODRŠKA ZA IT PREDUZETNIŠTVO I STARTAP PROJEKTE Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja Broj kompanija kojima su dodeljena sredstva u okviru programa razvoja IT preduzetništva i start ap projekataBroj osnovanih IKT klastera/habova/tehnoloških inkubatora. Početna vrednost Devet osnovanih IKT klastera/habova/tehnoloških inkubatora uz podršku MTTT Izvor verifikacije Izveštaji MP, MTTT, RAS i Fonda za razvoj Republike Srbije

Opis aktivnosti Rok realizacije Indikator Odgovorna institucija Partneri Planirana sredstva 1.1 Podsticaji za investiranje u startap projekte 1.1.1 Program podsticanja razvoj preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju 2018. godini Broj projekata kojima su dodeljena sredstva MP Fond za razvoj Republike Srbije 2018: 165 miliona RSD583.333.333,33 miliona RSD iz izvora Fonda za razvoj 1.1.2 Program EK COSME za MSPP – Program Evropske komisije za konkurentnost malih i srednjih preduzeća Do utroška sredstava, a najkasnije do decembra 2018. godine / MP / Sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu: 103 miliona dinara 1.1.3 Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija Do utroška sredstava Broj finansiranih kompanija Fond za inovacionu delatnost MPNTR 2,7 miliona EUR iz budžeta u 2018. godini kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (kroz Sporazum o zajmu)Pretpristupni fondovi Evropske unije (IPA) za 2014. godinu u 2018. godini (Planirano je 2,5 miliona bude obezbeđen iz IPA sredstava, a 2 miliona uz sufinansiranje iz budžeta Republike Srbije) 1.2 Podrška razvoju startap ekosistema 1.2.1 Programi podrške udruženjima (IT klasterima, startap habovima, tehnološkim inkubatorima…) 2018. Broj odobrenih programa podrške MTTT Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu:25 miliona RSD

2. PODSTICAJNA PORESKA POLITIKA Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja Izvršene analize modela poreskih podsticaja i zaključeni međunarodni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja Početna vrednost 58 zaključenih međunarodnih ugovora Izvor verifikacije Ministarstvo finansija

Opis aktivnosti Rok realizacije Indikator Odgovorna institucija Partneri Planirana sredstva 2.1. Poreski podsticaji za ulaganja u istraživanje i razvoj 2.1.1 Analiza modela poreskih podsticaja za ulaganja u istraživanje i razvoj koje su implementirale druge zemlje sa ciljem utvrđivanja modela koji bi mogao biti primenjen u Republici Srbiji Q2-2018. Izrađena analiza MTTT IT zajednica 2018: 1 milion RSD iz budžeta Republike Srbije

Opis aktivnosti Rok realizacije Indikator Odgovorna institucija Partneri Planirana sredstva 2.2. Podsticajne poreske stope za baziranje poslovanja u Republici Srbiji 2.2.1 Analiza različitih modela podsticajnih poreskih stopa sa ciljem utvrđivanja primera dobre prakse koji bi doprineli baziranju poslovanja u Republici Srbiji Q2-2018. Izrađena analiza MTTT, MF IT zajednica 2018: 1 milion RSD iz budžeta Republike Srbije 2.3. Međunarodni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja 2.3.1 Zaključenje međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljama od značaja za naše IT kompanije (SAD, Filipini itd.) 2018. Broj zaključenih ugovora MFPoreska uprava MTTT Nisu potrebna sredstva

3. PODRŠKA NASTUPU NA STRANIM TRŽIŠTIMA Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja Broj održanih događaja u cilju podrške promociji i izvozu domaćih IT proizvoda i usluga kroz bilateralnu saradnju Početna vrednost / Izvor verifikacije PKS, RAS, MTTT

Opis aktivnosti Rok realizacije Indikator Odgovorna institucija Partneri Planirana sredstva 3.1. Pokrivanje troškova nastupa na inostranim tržištima 3.1.1 Podrška privrednim subjektima (preduzećima, udruženjima…) za B2B događaje u inostranstvu 2018. Broj organizovanih događaja u inostranstvu PKS RAS, MTT Redovna sredstva iz budžeta PKS 3.2. Podrška promociji i izvozu domaćih IT proizvoda i usluga kroz bilateralnu saradnju 3.2.1 Organizovanje sastanaka mešovitih tela za bilateralnu ekonomsku saradnju (komiteti, komisije, radne grupe, poslovni saveti) u oblasti IT i cilju promocije izvoza domaćih IT proizvoda i usluga 2018. Broj organizovanih sastanaka mešovitih tela MTTT Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije 3.2.2 Podrška privrednim subjektima (preduzećima, udruženjima…) za učestvovanje u poslovnim delegacijama 2018. Broj organizovanih događaja u Republici Srbiji PKS MTTT Redovna sredstva iz budžeta PKS

4. PODRŠKA PRIMENI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U SVRHU MODERNIZACIJE POSLOVANJA U SVIM PRIVREDNIM GRANAMA Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja Broj organizovanih susreta u cilju promovisanja informacionih tehnologija u svim privrednim granama Početna vrednost / Izvor verifikacije PKS, MTTT Opis aktivnosti Rok realizacije Indikator Odgovorna institucija Partneri Planirana sredstva 4.1.1 Organizovanje susreta u cilju promovisanja informacionih tehnologija u svim privrednim granama, kroz primere dobre prakse, primenom domaćih IT rešenja 2018. Broj organizovanih susreta PKS, MTTT Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu: 1 milion RSDRedovna sredstva iz budžeta PKS 5. UNAPREĐENJE PRAVNOG OKVIRA Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja Donošenje zakona i podzakonskih akata koji doprinose unapređenju industrije informacionih tehnologija Početna vrednost / Izvor verifikacije MTTT

Opis aktivnosti Rok realizacije Indikator Odgovorna institucija Partneri Planirana sredstva 5.1.1 Implementacija Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju Q4-2018. Implementiran Zakona MTTT Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu: 5.338.000,00 RSD 5.1.2 Primena Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju donošenjem podzakonskih akata Q2-2018. Doneto svih 16 podzakonskih akata MTTT Nisu potrebna sredstva 5.1.3 Uspostavljanje mreže kvalifikovanih pružalaca usluga od poverenja Q4-2018. 2018 – uspostavljena mreža kvalifikovanih pružaoca usluga od poverenja u 5 oblasti MTTT Nisu potrebna sredstva 5.1.4 Promocija pojednostavljene carinske procedure i ovlašćenog privrednog subjekta Q4-2018. Broj održanih promotivnih skupova i broj informisanih kompanija MTTTUprava carina IT klasteri Nisu potrebna sredstva 5.1.5 Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Nacrta zakona o alternativnim investicionim fondovima čija rešenja će omogućiti privlačenje domaćih investitora (Venture Capital (preduzetnički kapital) fondove), kao inovativni alat za finansiranje startapova). Q4-2018. Izrađeni nacrti zakona MF Nisu potrebna sredstva

6. UNAPREĐENJE KADROVSKIH POTENCIJALA Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja Uvođenje informatike i računarstva u osnovne škole, unapređena infrastruktura AMRES, povećane kompetencije nastavnika u oblasti IKT, povećan broj lica obuhvaćen programima prekvalifikacije i dokvalifikacije Početna vrednost Broj institucija članica AMRES (250), Broj tačaka na kičmi AMRES povezanih vezama kapaciteta minimalno 10 Gbps u 2016. godini (16), Kapacitet ukupnog Internet linka obezbeđenog AMRES članicama i korisnicima u 2016. godini (10 Gbps) Izvor verifikacije MTTT, MPNTR, AMRES, MDULS

Opis aktivnosti Rok realizacije Indikator Odgovorna institucija Partneri Planirana sredstva 6.1 Formalno obrazovanje 6.1.1 Povezivanje svih matičnih objekata osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji na AMRES 2018. Broj matičnih objekata škola povezanih na AMRES mrežu AMRES MTTT MPNTR Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu: 70.000.000 6.1.2 Zapošljavanje novih nastavnika radi uvođenja informatike i računarstva kao obaveznog predmeta u osnovnim školama 2018. Broj celih normi nastavnika. MPNTR U okviru budžetiranih sredstava za plate nastavnika, izvršiće se preraspodela sredstava, jer se novim nastavnim planom ukidaju izborni predmeti pa se smanjuje broj časova nastavnika drugih predmeta u istom broju. 6.1.3 Sprovođenje IT obuka za nastavnike osnovnih i srednjih škola 2018. Obuhvat – procenat zaposlenih u ustanovama koji su pohađali programe obuke koje je razvilo MPNTR MPNTR, MTTT Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu:15.500.000 (MPNTR)2018: 5.000.000 (MTTT) 6.1.4 Nabavka IT opreme za osnovne i srednje škole 2018. Broj nabavljenih računara MPNTR Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije2018: 26.000.000DonacijeKredit EIB 6.1.5 Uspostaviti Centar za implementaciju elektronskog dnevnika u okviru MPNTR 2018. Broj škola koje primenjuju e-dnevnik u školskoj 2018. godini MPNTR Donacija 6.2 Dokvalifikacije, prekvalifikacije i kontinuirano učenje 6.2.1 Programi podrške udruženjima (podizanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija žena kroz obuke za programiranje) 2018. Broj odobrenih programa podrške MTTT Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu:25 miliona RSD 6.2.2 Kratkoročni kursevi za obuku u IT 2018. Broj obučenih lica MDULS Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije 6.2.3 Izrada Strategije razvoj digitalnih veština u Republici Srbiji za period od 2018 do 2023. godine 2018. Izrađena Strategija MTTT Nisu potrebne sredstva

7. PROMOCIJA SRPSKE INDUSTRIJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja Kreirano poslovno okruženje za olakšano poslovanje Početna vrednost / Izvor verifikacije MTTT, PKS Opis aktivnosti Rok realizacije Indikator Odgovorna institucija Partneri Planirana sredstva 7.1.1 Promovisanje i brendiranje Srbije kao idealne lokacije za IT startap. Q4-2018. Kreirano poslovno okruženje za olakšano poslovanje MTTT, PKS Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu:1 miliona RSD

SKRAĆENICE

Ministarstvo privrede MP Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija MTTT Ministarstvo finansija MF Privredna komora Srbije PKS Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja MPNTR Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave MDULS Akademska mreža Republike Srbije AMRES Razvojna agencija Srbije RAS Akreditovane regionalne razvojne agencije ARRA Mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici MMSPP