Strategija javnog zdravlja Republike Srbije

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

Strateški pravci javnog zdravlja, pored fokusa na promociju zdravlja, usmeravaju se i na organizaciju sa menadžmentom, stalno unapređenje kvaliteta i merenje ishoda svih aktivnosti u vezi sa očuvanjem i unapredđenjem zdravlja stanovništva, kao i na funkcionisanje društvenih sistema povezanih sa zdravljem.

Javno zdravlje podstiče odgovornost države i društva u obezbeđenju dobrobiti za sve građane putem unapređenja zdravlja i očuvanja zdrave životne sredine. Temelji se na promociji zdravlja i primarnoj prevenciji, a instrumentalizuje kroz timski i interdisciplinarni rad, multisektorsku saradnju, kao i sve oblike partnerstva.

Zdravstveni problemi u okviru javnog zdravlja u Republici Srbiji rešavaju se na svim nivoima, ali najefikasnije rešavanje problema postiže se u jedinicama lokalne samouprave.

Formulisanje politike i strategije u ovoj oblasti usklađeno je sa prepoznatim funkcijama javnog zdravlja, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

Aktivnosti koje se sprovode u oblasti javnog zdravlja, obuhvataju:

-praćenje, evaluaciju i analizu zdravstvenog stanja populacije;

-zdravstveni nadzor, istraživanje i kontrolu rizika i pretnji po javno zdravlje;

-promociju zdravlja;

-društveno učešće u zdravlju;

-razvoj politika za zdravlje putem participatornih procesa u okviru postojećih društveno-ekonomskih odnosa;

-jačanje institucionalnih kapaciteta za planiranje i menadžment u javnom zdravlju;

-podršku obezbeđivanju jednake dostupnosti neophodnoj zdravstvenoj zaštiti;

-razvoj i obuku ljudskih resursa u javnom zdravlju;

-obezbeđivanje kvaliteta zdravstvenih usluga na individualnom i populacionom nivou;

– istraživanja u javnom zdravlju;

-smanjivanje efekata vanrednih situacija i nesreća po zdravlje stanovništva, uključujući prevenciju, ublažavanje, spremnost, odgovor i rehabilitaciju.

Službe javnog zdravlja zbrinjavaju stanovništvo u zavisnosti od potreba na ekonomičan način koji odgovara realnosti i kvalitetu zasnovanom na dokazima, čime je celokupna služba usmerena ne samo na pojedinca, već na celokupnu populaciju.

3. Razlozi za donošenje Strategije

3.1 Međunarodni okvir

Poslednjih dvadeset godina prošlog veka intenzivna međunarodna aktivnost na jačanju javno-zdravstvene politike i prakse promocije zdravlja rezultirala je ukupnim razvojem koncepta i potencijala javnog zdravlja u svetu. Konferencije u Otavi (1986), Adelaidi (1988), Džakarti (1992. i 1997) i Meksiko Sitiju (2000) bile su fokusirane na razvoj javnog zdravlja, identifikaciju javno- zdravstvenih prioriteta (ishrana, alkohol, duvan, zdravlje žena, okolina), društvenoj odgovornosti za zdravlje, investiranju u zdravstveni razvoj, jačanju partnerstva, jačanju kapaciteta zajednice i pojedinaca, obezbeđenju infrastrukture za promociju zdravlja i omogućavanju jednakosti u zdravlju. Prepoznavanje širokog spektra problema vezanih za zdravlje stanovništva i mehanizama za njihovo rešavanje u Evropskoj uniji formalizovano je u Programu akcije EU u oblasti javnog zdravlja, koji je sačinila posebna komisija Zdravstvenog saveta EU, u junu 2002. godine. Program se odnosi na period od 2003. do 2008. godine, a njegovi osnovni ciljevi su:

-unapređenje informacija i znanja za razvoj javnog zdravlja,

-povećavanje sposobnosti za brze i koordinirane reakcije na pretnje po zdravlje,

-promovisanje zdravlja i prevencija bolesti putem delovanja na determinante zdravlja kroz sve politike i aktivnosti.

Postignuto je da se putem nove doscipline pod imenom „javno zdravlje” u prvi plan stavi promocija zdravlja i primarna prevencija, koje se realizuju na širem planu i orijentišu na populaciju ili populacione grupe i rešavanje problema u jedinicama lokalne samouprave. Takođe je precizirano da se ovi ciljevi sprovode jačanjem partnerstva između različitih disciplina, sektora, organizacija i pojedinaca, uz podršku države.

3.2 Nacionalni okvir

Strategija je usmerena ka unapređenju holističkog pristupa zdravlju koji će se ostvariti kroz integrisane strateške pristupe i aktivnosti. Ona identifikuje prioritetna područja i obezbeđuje usmeravanje zdravstvene službe i drugih sektora ka onim pitanjima čijim rešavanjem će se ostvariti najveća korist za stanovništvo, orijentišući se posebno na nejednakosti u zdravlju. (Shema 1 i Shema 2).

Strategija predstavlja deo strategije razvoja zdravstvenog sistema i deo strategije razvoja društva, što potvrđuju već usvojene i pripremljene strategije, programi i pravni akti, kao i projekti povezani sa javnim zdravljem u Republici Srbiji koji se realizuju u saradnji sa međunarodnim partnerima (shema 1).

Shema 1.

Izvor: Strategija za prevenciju hroničnih bolesti, SZO, Evropa, 2004. (modifikacija)

Shema 2. Sistem javnog zdravlja

[pic]

Izvor: IOM Budućnost javnog zdravlja u 21. veku. Vašington, Nacionalna akademija nauke 2003.

3.2.1. Sistem javnog zdravlja u Republici Srbiji

Ministarstvo je odgovorno za organizaciju sistema javnog zdravlja u Republici Srbiji. Deo odgovornosti za oblast javnog zdravlja, pored Ministarstva zdravlja, imaju i ministarstva nadležna za oblasti prosvete, ekologije, socijalne zaštite, nauke, sporta, poljoprivrede, ekonomije, zapošljavanja i dr.

Uredbom o Planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS”, br. 42/06, 119/07 i 84/08) definisane su ustanove koje čine sistem javnog zdravlja. U oblasti javnog zdravlja osnovana su 23 zavoda i instituta za javno zdravlje. Njihov zadatak je da koordiniraju celokupnu oblast javnog zdravlja i neposredno učestvuju u promociji zdravlja, prevenciji bolesti i zaštiti životne sredine.

Značajnu ulogu u sistemu javnog zdravlja imaju domovi zdravlja na teritoriji za koju su osnovani. Njihovu mrežu čini 160 ustanova na području Republike Srbije. Deo sistema javnog zdravlja čine inspekcijske službe (zdravstvene zaštite, sanitarnog nadzora, komunalne, tržišne i veterinarske zaštite), ustanove u oblasti obrazovanja i ustanove socijalne zaštite.

Promociju u oblasti javnog zdravlja vrše udruženja, čije delovanje mora da bude usklađeno sa politikom javnog zdravlja.

Oblast javnog zdravlja regulisana je većim brojem zakonskih i podzakonskih propisa, a finansirana je iz različitih izvora: iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, iz budžeta Republike Srbije i iz budžeta jedinica lokalne samouprave.

Uprkos dobro postavljenom institucionalnom okviru javnog zdravlja u Republici Srbiji, postoje brojne teškoće koje ukazuju na nedostatke i slabosti u funkcionisanju, posebno u uslovima kada se aktuelni sistem zdravstvene zaštite suočava sa rastućim zdravstvenim problemima povezanim sa životnom sredinom i stilovima života populacije, problemom siromaštva i problemima vulnerabilnih i posebno ugroženih i ekonomski i socijalno nedovoljno uključenih grupa stanovništva.

Jedna od grupa problema proističe iz nedovoljno osavremenjenog modela organizacije, pre svega, ustanova javnog zdravlja i primarne zdravstvene zaštite kao bazičnih delova sistema javnog zdravlja. U zavodima za javno zdravlje treba razvijati interdisciplinarni i intersektorski pristup rešavanju problema zajednice. Domovi zdravlja, kao nosioci primarne zdravstvene zaštite, treba više da sarađuju međusobno kao i sa drugim ustanovama i sa organima jedinica lokalne samouprave.

Javno zdravlje je više biomedicinski determinisano, a manje populaciono i problemski. Nije prepoznat značaj ove oblasti za društvo i pojedinca, kao i značaj sticanja i osavremenjivanja znanja i veština profesionalaca koji rade u oblasti javnog zdravlja.

Osnovni koncept javnog zdravlja, treba da se temelji na širokoj saradnji različitih društvenih i privrednih subjekata.

3.2.3 Zdravstveno stanje stanovništva

Nesporni rezultati u oblasti javno-zdravstvene zaštite stanovništva i rada zdravstvene službe u dvadesetom veku ogledaju se u unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Srbiji, što potvrđuje primer zaraznih bolesti. Ove bolesti su u prošlosti predstavljale vodeći zdravstveni problem. Danas su, zahvaljujući ubrzanom socijalno-ekonomskom razvoju, sprovođenjem mera i aktivnosti suzbijanja, eliminacije i iskorenjivanje zaraznih bolesti, saniranjem životne sredine i drugim merama, najvećim delom pod kontrolom. Dostignuća su evidentna i u poboljšanju zdravlja majki i dece, obezbeđenju zdravije pijaće vode i hrane, kao i prepoznavanju mnogih faktora rizika po zdravlje stanovništva. Međutim, period poslednje decenije dvadesetog veka bio je obeležen stagnacijom, odnosno pogoršanjem većine pokazatelja zdravstvenog stanja, kao i najznačajnijih faktora koji determinišu zdravlje. Pomenuti pokazatelji zdravstvenog stanja i determinante zdravlja upućuju na sledeće konstatacije:

– veliki broj stanovnika Srbije oboleva, prerano umire ili biva onesposobljeno usled bolesti i povreda koje su značajnim delom preventabilne;

– vodeće bolesti i povrede dele zajedničke faktore rizika kao što su: pušenje, nepravilna ishrana, zloupotreba alkohola, fizička neaktivnost, gojaznost, stres;

– vodeće bolesti i povrede su i direktno povezane sa socijalnim i ekonomskim determinantama zdravlja, odnosno nesrazmerno prisutniji kod siromašnog i vulnerabilnog stanovništva, što doprinosi nejednakosti u zdravlju unutar zemlje;

– postoje značajne razlike u dostupnosti i kvalitetu rada zdravstvene službe u različitim delovima Republike Srbije.

Problemi u funkcionisanju sistema javnog zdravlja i zdravstveno stanje stanovništva jesu problemi u čijem rešavanju treba da učestvuju svi akteri koji sprovode javno zdravlje.

4. Opšti i specifični ciljevi Strategije

Formulisani ciljevi Strategije počivaju na sledećim principima i preduslovima za njihovo ostvarivanje.

Principi Preduslovi odgovornost države i društva za zdravlje politika javnog zdravlja zasnovana na dokazimauspostavljanje nacionalnih prioriteta svi oblici partnerstva za zdravlje iniciranje, kreiranje, sprovođenje akcija usmeravanje na populaciju i populacione grupe standardizacija podataka prema standardima Evropske unije orijentacija ka lokalnoj samoupravi unapređenje kvaliteta javnog zdravlja intersektorski i multidisciplinarni rad socijalnoekonomske determinante i faktori rizika brzo reagovanje u vanrednim situacijama

Opšti ciljevi imaju najveći potencijal za unapređenje zdravlja i smanjenje nejednakosti u zdravlju, a specifični ciljevi, kao dalja razrada i operacionalizacija opštih, merljivi su, dostižni, realni i vremenski ograničeni.

Praćenje, evaluacija i analiza zdravstvenih potreba i očekivanja zajednice

4.1.1 Praćenje zdravstvenog stanja, determinanti zdravlja i nejednakosti u zdravlju.

4.1.2 Procena zdravstvenih potreba, rizika i očekivanja zajednice.

4.1.3. Praćenje stanja oralnog zdravlja i procena rizika za nastanak oralnih bolesti.

4.2. Prevencija i kontrola zaraznih i nezaraznih bolesti i povreda

4.2.1. Unapređenje epidemiološkog nadzora bolesti, povreda i faktora rizika.

4.2.2. Unapređenje uspešnosti sistema za rano otkrivanje i kontrolu epidemija.

4.2.3. Razvoj nacionalnog programa prevencije i kontrole masovnih nezaraznih bolesti i povreda.

4.2.4. Razvoj nacionalnog programa preventivne stomatološke zaštite.

4.3. Promocija i podrška zdravim stilovima života

4.3.1. Razvoj i unapređenje informisanja, edukacije i savetovanja u vezi sa očuvanjem zdravlja i smanjenjem faktora rizika.

4.3.2. Reorijentacija zdravstvene službe ka razvoju modela koji podržavaju promociju zdravlja.

4.3.3. Kreiranje i razvoj okruženja koja podržavaju zdravlje i zdrave izbore.

Promocija, razvoj i podrška javno-zdravstvenoj politici

4.4.1. Razvoj politike novog javnog zdravlja, njena implementacija i evaluacija efekata po zdravlje stanovništva.

4.4.2. Obezbeđivanje održivog finansiranja i fiskalnih podsticaja za javno-zdravstvene aktivnosti.

4.4.3. Razvoj informacionog sistema javnog zdravlja i unapređenja informacija i znanja.

4.4.4. Razvoj kapaciteta i ustanovljenje partnerstva istraživačkih centara i univerzitetskih centara za istraživački rad u okviru i izvan zdravstvenog sektora.

4.5. Razvoj i edukacija ljudskih resursa u oblasti javnog zdravlja

4.5.1. Obrazovanje, obuka i razvoj kadrova u javnom zdravlju.

4.5.2. Razvijanje već definisanih kriterijuma za licenciranje zdravstvenih radnika.

4.5.3. Unapređenje kontinuirane edukacije u javno-zdravstvenom i zdravstvenom menadžmentu.

4.5.4. Razvoj veština neophodnih za multidisciplinarni i multietnički rad u javnom zdravlju, kao i primenu principa javno-zdravstvene etike: solidarnost, pravičnost i poštovanje ljudskih prava.

4.6. Uspostavljanje i razvoj partnerstva u rešavanju javno- zdravstvenih problema

4.6.1. Iniciranje, razvoj i jačanje partnerstva između državnog, privatnog i civilnog sektora na teritoriji Republike Srbije i u jedinicama lokalne samouprave.

4.7. Promocija, razvoj, podrška i pokretanje akcija koje obezbeđuju sigurnu i zdravu životnu i radnu sredinu

4.7.1. Praćenje primene normativa i standarda Evropske unije za kvalitet vode, vazduha, zemljišta i hrane i ukupni uticaj zagađenja sredine na zdravlje.

4.7.2. Unapređenje životne sredine.

4.7.3. Unapređenje i promocija zdravlja na radu i izrada Nacionalnog programa zaštite zdravlja radnoaktivnog stanovništva.

4.8. Promocija, razvoj i podrška zdravlju u svim životnim dobima 4.8.1. Razvoj javno zdravstvenih programa za rešavanje zdravstvenih problema određenih populacionih grupa.

4.8.2. Uključivanje predstavnika udruženja u razvijanje odgovornosti lokalnog stanovništva za kontrolu faktora rizika.

4.8.3. Uključivanje predstavnika udruženja u razvijanje odgovornosti lokalnog stanovništva za odgovorno roditeljstvo.

4.9. Promocija, razvoj i podrška akcijama za unapređenje zdravstvenog stanja socijalno vulnerabilnih grupa stanovništva

4.9.1. Povećanje pristupačnosti i dostupnosti zdravstvene službe socijalno vulnerabilnim grupama stanovništva.

4.9.2. Razvoj akcija usmerenih ka socijalno vulnerabilnim grupama na prevazilaženju prepreka (kulturnih, jezičkih, materijalnih, fizičkih) za dobijanje zdravstvenih i drugih vidova pomoći.

4.10. Podrška razvoju pristupačne i kvalitetne zdravstvene zaštite

4.10.1 Povećanje pristupačnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite.

4.10.2 Stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.

4.10.3. Procena i podrška razvoju zdravstvenih tehnologija.

5. Implementacija, praćenje, evaluacija i izveštavanje o sprovođenju Strategije

U implementaciji Strategije, Ministarstvo zdravlja sarađuje sa svim partnerima iz zdravstvenog sistema, kao i sa svim drugim partnerima van sektora zdravstva.

Praćenje sprovođenja Strategije obavlja Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut”, zajedno sa institutima i zavodima za javno zdravlje, kao ustanovama koje imaju opšti uvid u sve sektorske aktivnosti.

Evaluacija sprovođenja Strategije obavlja se u svakoj fazi procesa sprovođenja Akcionog plana. Za evaluaciju se koriste zdravstveni pokazatelji Evropske unije (ECHI-2) i indikatori izabrani od strane stručnjaka odgovornih za pojedine aktivnosti i programe.

Godišnje izveštavanje je obavezno i sadrži: rezultate sprovedenih aktivnosti, teškoće i probleme u realizaciji.

6. Akcioni plan za period od 2009. do 2013. godine

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za period od 2009. do 2013. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) ne opisuje ukupan spektar aktivnosti koje se preduzimaju u oblasti javnog zdravlja, već ostavlja mogućnost da se, paralelno sa implementacijom Strategije, aktivnosti dalje razvijaju, evaluiraju i unapređuju.

Aktivnosti koordiniraju instituti i zavodi za javno zdravlje, a realizacija aktivnosti sprovodiće se prema prioritetima i dostupnosti izvora finansiranja.

Akcioni plan odštampan je uz ovu strategiju i čini njen sastavni deo.

7. Završni deo

Ovu strategiju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1656/2009

U Beogradu, 26. marta 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Akcioni plan za period od 2009. do 2013. godine

Opšti cilj 1. Praćenje, evaluacija i analiza zdravstvenih potreba i očekivanja zajednice Specifični ciljevi Aktivnosti Rezultati Odgovorne institucije za realizaciju sa partnerima Izvor finansiranja Vremenski okvir 1.1. Praćenje zdravstvenog stanja, determinanti zdravlja i nejednakosti u zdravlju Utvrditi metod i skup podataka za praćenje, analizu i evaluaciju zdravstvenog stanja, determinanti zdravlja i nejednakosti u zdravlju -Definisan metod-Definisan skup podataka Instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu Budžet Republike Srbije 2009-2010. godina Prikupljanje, obrađivanje, analiziranje rutinskih zdravstveno statističkih podataka i izveštavanje Izveštaj Instituti i zavodi za javno zdravlje sa zdravstvenim ustanovama Budžet Republike Srbije 2009 ; dalje, godišnje Sprovođenje populacionih istraživanja Izveštaji Instituti i zavodi za javno zdravlje sa Školom javnog zdravlja (u daljem tekstu: Škola javnog zdravlja), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Budžet Republike Srbije 2011; dalje, svake pete godine 1.2. Procena zdravstvenih potreba, rizika i očekivanja zajednice Identifikovanje problema, prioriteta i iniciranje izrade odgovarajućih programa Izveštaji Instituti i zavodi za javno zdravlje sa katedrama preventivnih disciplina medicinskih fakulteta i Školom javnog zdravlja Budžet Republike Srbije 2009. Prilagođavanje analitičkih podataka o zdravstvenim potrebama i drugim očekivanjima stanovništva za korisnike informacija Izveštaji Instituti i zavodi za javno zdravlje Budžet jedinica lokalne samouprave 2009-2013. 1.3. Praćenje stanja oralnog zdravlja i procena rizika za nastanak oralnih bolesti Identifikovanje problema, prioriteta i iniciranje izrade preventivnih stomatoloških programa Izveštaji Institut za Javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut”, u saradnji sa katedrom preventivne stomatologije i Školom javnog zdravlja Budžet Republike Srbije 2009-2013.

Opšti cilj 2. Prevencija i kontrola zaraznih i nezaraznih bolesti i povreda Specifični ciljevi Aktivnosti Rezultati Odgovorne institucije za realizaciju sa partnerima Izvor finansiranja Vremenski okvir 2.1. Unapređenje epidemiološkog nadzora bolesti, povreda i faktora rizika Identifikacija populacionih i hospitalnih registara i utvrđivanje metoda i skupa podataka na nacionalnom nivou -Identifikovani registri-Definisan metod-Definisan skup podataka Instituti i zavodi za javno zdravlje, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama za referentne oblasti Budžet Republike Srbije 2009. Razvoj izabranih registara Razvijeni registri Instituti i zavodi za javno zdravlje, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama Budžet Republike Srbije 2009-2013. Edukacija kadra za rad na registrima -Broj seminara-Broj polaznika Instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa zdravstvenim ustanovama Budžet Republike Srbije 2009-2013. Predlaganje skrining programa na osnovu praćenja epidemiološke situacije Definisani programi ranog otkrivanja (skrining) Zdravstvene ustanove referentne za oblasti za koje je skrining program definisan u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije, Budžet jedinica lokalne samouprave 2009- 2013. 2.2. Unapređenje uspešnosti sistema za rano otkrivanje i kontrolu epidemija Praćenje i evaluacija primene zakonskih i podzakonskih akata Izveštaji Instituti i zavodi za javno zdravlje, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama Budžet Republike Srbije, Budžet jedinica lokalne samouprave 2009- 2013. Obezbeđivanje centralnog snabdevanja vakcinama Uredba o snadbevanju Ministarstvo zdravlja u saradnji sainstitutima i zavodima za javno zdravlje Republički zavod za zdravstveno osiguranje 2009. Akreditacija laboratorija i definisanje referentne laboratorije Broj akredi-tovanih i referentnih laboratorija Tela za akreditaciju u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije 2009-2013. Izrada vodiča za uzimanje bioloških uzoraka i tumačenje rezultata Vodiči Ministarstvo zdravlja u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije 2009. 2.3. Razvoj nacionalnih programa prevencije i kontrole masovnih nezaraznih bolesti i povreda Izrada, primena i evaluacija nacionalnih programa (KVB, maligne, dijabet, mentalno zdravlje, povrede i suicid kod mladih) Programi Ministarstvo zdravlja Budžet Republike Srbije, Budžet jedinica lokalne samouprave Izrada: 2009.Primena: 2009-2013.Evaluacija: kraj 2013. Izrada vodiča za menadžment prioritetnim masovnim nezaraznim bolestima Vodiči Nacionalna komisija za vodiče dobre prakse, sa institutima i zavodima za javno zdravlje,udruženjima Budžet Republike Srbije 2009-2013. 2.4. Razvoj nacionalnog programa prevntivne stomatolosk zaštite Izrada, primena i evaluacija nacionalnog programa stomatološke zdravstvene zaštite Programi Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za stomatologiju i Školom javnog zdravlja Budžet Republike Srbije Izrada: 2009.Primena: 2009-2013.Evaluacija: kraj 2013. Izrada vodiča za rukovođenje stomatološkom zdravstvenom zaštitom Vodiči Republička stručna komisija za stomatologiju i Škola javnog zdravlja Budžet Republike Srbije 2009-2013. Opšti cilj 3. Promocija i podrška zdravim stilovima života Specifični ciljevi Aktivnosti Rezultati Odgovorne institucije za realizaciju sa partnerima Izvor finansiranja Vremenski okvir 3.1. Razvoj i unapređenje informisanja, edukacije i savetovanja u vezi sa očuvanjem zdravlja i smanjenjem faktora rizika Sprovođenje zdravstveno promotivnih kampanja Broj kampanja Instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa domovima zdravlja, sredstvima javnog informisanja, udruženjima i jedinicama lokalne samouprave Budžet Republike Srbije, Budžet jedinica lokalne samouprave 2009-2013. Razvoj, sprovođenje i evaluacija edukativnih programa za određene populacione grupe Programi Instituti i zavodi za javno zdravlje sa stručnim komisijama Ministarstva zdravlja, Školom javnog zdravlja, domovima zdravlja, udruženjima Budžet Republike Srbije, Budžet jedinica lokalne samouprave Izrada: 2009.Primena: 2009-2013.Evaluacija: kraj 2013.

Razvoj, implementacija i evaluacija programa prevencije bolesti zavisnosti Programi Stručne komisije Ministarstva zdravlja sa institutima i zavodima za javno zdravlje, domovima zdravlja i ostalim zdravstvenim ustanovama, obrazovnim institucijama, Školom javnog zdravlja, udruženjima Budžet Republike Srbije, Budžet jedinica lokalne samouprave Izrada: 2009.Primena: 2009-2013.Evaluacija: kraj 2013. Unapređivanje savetovališnog rada u primarnoj zdravstvenoj zašiti -Broj usluga-Zadovoljstvo korisnika Domovi zdravlja u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije, Budžet jedinica lokalne samouprave 2009-2013. Sprovođenje zdravstveno vaspitnih promotivnih kampanja Broj kampanja Zavodi za javno zdravlje u saradnji sa domovima zdravlja, ustanovama i drugim organizacionim oblicima javnog informisanja, udruženjima, jedinicama lokalne samouprave Budžet Republike Srbije, Budžet jedinica lokalne samouprave 2009-2013. Razvoj, sprovođenje i evaluacija edukativnih stomatoloških programa za određene populacione grupe Programi Instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Republičkomstručnom komisijom za stomatologiju Ministarstva zdravlja, Školom javnog zdravlja, domovima zdravlja, udruženjima Budžet Republike Srbije, Budžet jedinica lokalne samouprave Izrada: 2008-2009.Primena: 2009-2013.Evaluacija: kraj 2013. Unapređivanje savetovališnog rada u primarnoj zdravstvenoj zašiti -Broj usluga-Zadovoljstvo korisnika Domovi zdravlja u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije, Budžet jedinica lokalne samouprave, Republički zavod za zdravstveno osiguranje 2009-2013. 3.2. Reorijentacija zdravstvene službe ka razvoju modela koji podržavaju promociju zdravlja Osnivanje preventivnih centara u domovima zdravlja Broj osnovanih centara Ministarstvo zdravlja u saradnji sa domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije, budžet jedinica lokalne samouprave, Republički zavod za zdravstveno osiguranje 2009-2010. Izrada Nacionalnog vodiča dobre prakse za preventivne usluge Vodič Republička stručna komisija za stomatologiju sa institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije 2009. Sprovođenje, praćenje i evaluacija preventivnih usluga u lokalnoj zajednici Izveštaj Domovi zdravlja sa institutima i zavodima za javno zdravlje, udruženjima Budžet Republike Srbije 2009-2013. 3.3. Kreiranje i razvoj okruženja koja podržavaju zdravlje i zdrave izbore Razvoj nacionalnih intersektorskih programa zdravih okruženja Programi Republičke stručne komisije Ministarstva zdravlja u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom rada i socijalne politike, udruženjima i jedinicama lokalne samouprave Budžet Republike Srbije 2009-2010. Razvoj infrastrukture za sprovođenje programa Izveštaj Ministarstvo zdravlja sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom rada i socijalne politike,institutima i zavodima za javno zdravlje, obrazovnim ustanovama Budžet Republike Srbije 2009-2013. Razvoj mreže zdravih okruženja (vrtići, škole, radna mesta, zajednice) Broj zdravih okruženja Instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa obrazovnim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave Budžet Republike Srbije 2009-2013. Opšti cilj 4. Promocija, razvoj i podrška javno zdravstvenoj politici Specifični ciljevi Aktivnosti Rezultati Odgovorne institucije za realizaciju sa partnerima Izvor finansiranja Vremenski okvir 4.1. Razvoj politike novog javnog zdravlja, njena implementacija i evaluacija efekata po zdravlje stanovništva Formiranje Nacionalne komisije za javno zdravlje i odgovarajućih tela na regionalnom i lokalnom nivou Formirana Nacionalni komisija, regionalna i lokalna tela Ministarstvo zdravlja u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave Budžet Republike Srbije 2009. Izrada zakona o javno- zdravstvenoj službi Zakon Ministarstvo zdravlja u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije 2009. Unapređivanje postojeće zakonske regulative usaglašavanjem sa zakonodavstvom Evropske unije Izrada zakonskih akata Ministarstvo zdravlja u saradnji sa svim ministarstvima, institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije 2009-2013. Procenjivati i evaluirati efekte zdravstvene i politike drugih javnih sektora po zdravlje populacije sa naglaskom na nejednakosti Izveštaj Instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za javno zdravlje i Republičkom stručnom komisijom za stomatologiju, jedinicama lokalne samouprave, udruženjima Budžet Republike Srbije 2009. i 2013.

4.2. Obezbeđivanje održivog finansiranja i fiskalnih podsticaja javno zdravstvenih aktivnosti Definisanje učešća nacionalnog budžeta i budžeta lokalnih samouprava prema godišnjim programima Procenat izdvajanja iz budžeta Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom finansija, institutima i zavodima za javno zdravlje i jedinicama lokalne samouprave Budžet Republike SrbijeBudžet jedinica lokalne sljamouprave 2009-2013. godišnje Definisanje paketa preventivnih zdravstvenih i stomatoloških usluga koje finansira zdravstveno osiguranje Definisan paket preventivnih usluga Ministarstvo zdravlja u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje i Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje Republički zavod za zdravstveno osiguranje 2009. Mobilisanje potencijalnih donatora za finansiranje javno zdravstvenih aktivnosti Broj donatora Sva ministarstva i jedinice lokalne samouprave sa odgovarajućim institucijama Budžet Republike Srbije,budžet jedinica lokalne samouprave 2009-2013. 4.3. Razvoj informacionog sistema javnog zdravlja i unapređenja informacija i znanja Formiranje Nacionalnog saveta za zdravstvene informacije i znanje Formiran Nacionalni savet Ministarstvo zdravlja u saradnji sa udruženjima Budžet Republike Srbije 2009. Definisanje Nacionalnog plana za razvoj informacija u javnom zdravlju Plan Nacionalni savet u saradnji sainstitutima i zavodima za javno zdravlje, udruženjima Budžet Republike Srbije 2009. Uspostavljanje sistema za praćenje i nadzor nad opštim i oralnim zdravljem Ustanovljen sistem Instituti i zavodi za javno zdravlje Budžet Republike Srbije 2009-2013. Obezbeđivanje pokazatelja u skladu sa zdravstvenim pokazateljima Evropske unije (ECHI-2) Obezbeđeni pokazatelji Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut”, u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje i udruženjima Budžet Republike Srbije Minimalni skup pokazatelja: 2005-07.ECHI-2 „kratka lista”: 2009-10.ECHI-2 „dugačka lista”: 2009-13.

4.4. Razvoj kapaciteta i ustanovljenje partnerstva istraživačkih centara i akademskih institucija za istraživački rad u okviru i izvan zdravstvenog sektora Razvoj veština prenosa znanja stečenih istraživanjima radi primene u praksi, menadžmentu i politici – Broj edukativnih seminara i polaznika -Izveštaji po evropskom modelu Miniistarstvo zdravlja u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje i zdravstvenim ustanovama Budžet Republike Srbije 2009-2013. Definisanje Nacionalnog programa za istraživanja i razvoj u javnom zdravlju Nacionalni program Ministaerstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom za nauku i tehnološki razvoj, Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, institutima za javno zdravlje i univerzitetima Budžet Republike Srbije 2009. Opšti cilj 5. Razvoj i edukacija ljudskih resursa u oblasti javnog zdravlja Specifični ciljevi Aktivnosti Rezultati Odgovorne institucije za realizaciju sa partnerima Izvor finansiranja Vremenski okvir 5.1. Obrazovanje, obuka i razvoj kadrova u javnom zdravlju Razvoj programa akademskih specijalizacija iz javnog zdravlja Razvijen i implementiran programproveren od strane Udruženja škola javnog zdravlja evropskog regiona Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom prosvete, partnerima u obrazovanju – fakultetima i institucijama javno-zdravstvene orijentacije i školom javnog zdravlja i Udruženjem škola javnog zdravlja evropskog regiona Budžet Republike Srbije 2009. Razvoj kurseva kontinuirane edukacije -Razvijeni programi različitih kurseva-Broj polaznika Sva ministarstva, u saradnji sa Školom javnog zdravlja ipartnerima u obrazovanju 2009-2013. Razvoj programa evaluacije kadrova u javnom zdravlju Razvijeni program evaluacije Škola javnog zdravlja u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije 2009. 5.2. Razvijanje već definisanih kriterijuma za licenciranje zdravstvenih radnika Definisanje liste kriterijuma za licenciranje Definisana lista Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Školom javnog zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje, Komorom stomatologa, Komorom zdravstvenih radnika Budžet Republike Srbije 2009.

Izveštavanje Izveštaj Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Školom javnog zdravlja institutima i zavodima za javno zdravlje, Komorom zdravstvenih radnika, Komorom stomatologa Budžet Republike Srbije 2009., 2011., 2013. 5.3. Unapređenje kontinuirane edukacije u javno zdravstvenom i zdravstvenom menadžmentu Formiranje oficijelnog partnerstva sa fakultetima koji se bave menadžmentom Potpisani bilateralni i multilateralni sporazumi o saradnji Škola javnog zdravlja u saradnji sa nacionalnim i međunarodnim partnerima Budžet Republike Srbije 2009-2013. 5.4. Razvoj veština neophodnih za multidisciplinarni i multietnički rad u javnom zdravlju, kao i primenu principa javno zdravstvene etike: solidarnost, pravičnost i poštovanje ljudskih prava Razvoj i implementacija kurseva javno-zdravstvene etike -Razvijen program- Broj polaznika Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Školom javnog zdravlja,udruženjima Budžet Republike Srbije Program: 2009.Implementacija: 2009-2013. Opšti cilj 6. Uspostavljanje i razvoj partnerstva u rešavanju javno zdravstvenih problema Specifični ciljevi Aktivnosti Rezultati Odgovorne institucije za realizaciju sa partnerima Izvor finansiranja Vremenski okvir 6.1. Iniciranje, razvoj i jačanje partnerstva između državnog, privatnog i civilnog sektora na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou Identifikovanje partnera na svim nivoima Lista partnera Ministarstvo zdravlja u sa radnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvom rada i socijalne politike (Uprava za bezbednost i zdravlje na radu), jedinicama lokalne samouprave i udruženjima Budžet Republike Srbije,Budžet jedinica lokalne samouprave 2009. Sprovođenje medijskih kampanja o značaju uloge lokalne zajednice Broj kampanja Instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa službama javnog informisanja, jedinicama lokalne samouprave, udruženjima Budžet Republike Srbije,Budžet jedinica lokalne samouprave 2009-2013. Osnivanje koalicija za zdravlje u jedinicama lokalne samouprave Broj koalicija Instituti i zavodi za javno zdravlje, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, udruženjima Budžet Republike Srbije,Budžet jedinica lokalne samouprave 2009-2013. Razvoj participatornog pristupa u planiranju, implementaciji i evaluaciji javno-zdravstvenih programa i aktivnosti Izveštaj Instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, udruženjima, zdravstvenim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave Budžet Republike Srbije,Budžet jedinica lokalne samouprave 2009-2013. Diseminovanje znanja i rezultata javno-zdravstvenih programa i aktivnosti Održavanje konferencija o javnom zdravlju na svim nivoima Ministarstvo zdravlja u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje, udruženjima, jedinicama lokalne samouprave Budžet Republike Srbije,Budžet jedinica lokalne samouprave Od 2009. godišnje Opšti cilj 7. Promocija, razvoj, podrška i pokretanje akcija koje obezbeđuju zdravu radnu i životnu sredinu Specifični ciljevi Aktivnosti Rezultati Odgovorne institucije za realizaciju sa partnerima Izvor finansiranja Vremenski okvir 7.1. Primena usaglašene zakonske regulative u oblasti praćenja kvaliteta voda, vazduha, zemljišta i hrane i praćenje uticaja životne i radne sredine na zdravlje radne populacije i stanovništva Usaglašavanje nacionalne zakonske regulative sa Aquis communaitare Izrađena usaglašena zakonska regulativa Ministrastvo zdravlja, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo rada i socijalne politike (Uprava za bezbednost i zdravlje na radu), Institut za javno zdravlje Srbije „ dr Milan Jovanović Batut”, Institut za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović”, mreža zavoda za javno zdravlje Budžet Republike Srbije 2009-20013. Praćenje primene usaglašene zakonske regulative i izgrađeni kapaciteti za izveštavanje o svih 26 indikatora životne sredine i zdravlja ENHIS baze -Izveštaji ministarstva-Izveštaji instituta i zavoda za javno zdravlje Inspekcijske službe sa institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije 2009-2013. godišnje Sprovođenje istraživanja uticaja životne i radne sredine na zdravlje radnika i stanovništva Izrađene studije ispitivanja zdravstvenih efekata uticaja radne i životne sredine i publikovani rezultati Ministrastvo zdravlja, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo rada i socijalne politike (Uprava za bezbednost i zdravlje na radu), Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut”, Institut za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović”, mreža zavoda za javno zdravlje Budžet Republike Srbije 7.2 Unapređenje zdravlja u životnoj sredini Izrada i donošenje strategija i akcionih planova koje treba da usvoji Vlada (CEHAP, kao međunarodna obaveza pruzeta na Četvrtoj ministraskoj konferenciji o životnoj sredini i zdravlju, CEHAP) -Strategije -Programi-Planovi Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, udruženja Budžet Republike Srbije 2009 – 2013. Izrada i donošenje strategija Ministrastvo zdravlja, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo rada i socijalne politike, Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut”, Institut za medicinu rada Srbije, „dr Dragomir Karajović” mreža zavoda za javno zdravlje Budžet Republike Srbije 2009 – 2013 Kontrola kvaliteta voda, hrane, vazduha, predmeta opšte upotrebe, kao i dispozicije otpada i nivoa jonizujućeg zračenja Izveštaji Ministarstvo zdravlja u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje i jedinicama lokalne samouprave Budžet Republike Srbije, budžet jedinica lokalne samouprave 2009-2013. godišnje Napraviti plan za brzo reagovanje u vanrednim situacijama (elemetarne nepogode i bioterorizam) Plan za brzo reagovanje Ministarstvo zdravlja u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije, budžet jedinica lokalne samouprave 2009. Izrada katastra zagađivača na lokalnom nivou Katastar zagađivača na lokalnom nivou Instituti i zavodi za javno zdravlje i „zagađivači” u saradnji sa jednicama lokalne samouprave Budžet jedinica lokalne samouprave, „zagađivači” 2009. 7.3. Unapređenje i promocija zdravlja na radu Izrada Nacionalnog program a zaštite zdravlja radno aktivnog stanovništva Nacionalni program Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Institutom za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović”, Institutom za javno zdralje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut”, udruženjima Budžet Republike Srbije, budžet jedinica lokalne samouprave 2009. Izrada programa promocije zdravlja na radnom mestu Program Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Iinstitutom za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović”, Institutom za javno zdralje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut”, udruženjima Budžet Republike Srbije 2010. Izrada normativa, standarda i vodiča dobre prakse u vezi sa radnom sredinom i zdravim tehnologijama rada -Normativi i standardi -Vodiči dobre prakse Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Iinstitutom za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović” Budžet Republike Srbije 2013. Izraditi plan za vanredne situacije u radnoj sredini Plan Sva ministarstva, Iinstitut za medicinu rada i radiološku zaštitu Srbije „dr Dragomir Karajović” Budžet Republike Srbije 2009-2010. Obezbeđivanje nadzora nad faktorima rizika u radnoj sredini -Plan-Izveštaji Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović” službama medicine rada, institutima i zavodima za javno zdravlje 2009-2013. godišnje Izrada novog programa registracije, izveštavanja i prevencije povreda na radu – Program- Statistički izveštaji Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Istitutom za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović”, Institutom za javno zdralje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut”, udruženjem poslodavaca Budžet Republike Srbije 2009. Izrada registra profesionalnih štetnosti Izrada nove liste profesionalnih bolesti -Program- Statistički izveštaji Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Institutom za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović”, Institutom za javno zdralje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut”, udruženjima Budžet Republike Srbije 2009. Program praćenja uticaja novih tehnologija na zdravstveno stanje radnika Program Iinstitut za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović”, Institut za javno zdralje, Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, Institutom za javno zdralje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut” Budžet Republike Srbije 2009-2011. Program zaštite zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih i nejonizujućih zračenja Program Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, Institutom za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović” , Institutom za javno zdralje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut”. Budžet Republike Srbije 2009-2010. Opšti cilj 8. Promocija, razvoj i podrška zdravlju u svim životnim dobima Specifični ciljevi Aktivnosti Rezultati Odgovorne institucije za realizaciju sa partnerima Izvor finansiranja Vremenski okvir 8.1 Razvoj javno zdravstvenih programa za rešavanje zdravstvenih problema određenih populacionih grupa Izrada novih, revizija postojećih, implementacija i evaluacija programa namenjenih određenim populacionim grupama (žene, deca, radno aktivno stanovništvo, stari) Programi Instituti i zavodi za javno zdravlje, u saradnji sa domovima zdravlja, zdravstvenim ustanovama, udruženjima Budžet Republike Srbije Izrada i revizija: 2009.Primena: 2009-2013. 8.2 Uključivanje predstavnika udruženja u jačanje odgovornosti lokalnog stanovništva za kontrolu faktora rizika Pokretanje svih vidova partnerstva za zdravlje u prevenciji faktora rizika Izveštaj o zajedničkim aktivnostima Instituti i zavodi za javno zdravlje (centri za promociju), u saradnji sa domovima zdravlja (centri za prevenciju), jedinicama lokalne samouprave, udruženjima Budžet jedinica lokalne samouprave, donacije 2009-2013. godišnji izveštaj Pokretanje svih vidova partnerstva za zdravlje u oblasti planiranja porodice, zaštite žena u vezi sa trudnoćom i porođajem, kao i porodičnim odnosima Izveštaj o zajedničkim aktivnostima Instituti i zavodi za javno zdravlje (centri za promociju) , u saradnji sa domovima zdravlja (centri za prevenciju) ,jedinicama lokalne samouprave, udruženjima Budžet Republike Srbije 2009-2013. godišnji izveštaj 8.3 Uključivanje predstavnika svih udruženja u razvijanje odgovornosti lokalnog stanovništva za odgovorno roditeljstvo Pokretanje svih vidova partnerstva u oblasti vaspitanja i sprečavanja zlostavljanja i zanemarivanja dece Izveštaj o zajedničkim aktivnostima Instituti i zavodi za javno zdravlje (centri za promociju) , u saradnji sa domovima zdravlja (centri za prevenciju),jedinicama lokalne samouprave, udruženjima Budžet Republike Srbije 2009-2013. godišnji izveštaj Izrada Vodiča za prevenciju nasilja u porodici Vodič Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom prosvete, Ministarstvom omladine i sporta, institutima i zavodima za javno zdravlje,jedinicama lokalne samouprave, udruženjima Budžet Republike Srbije Izrada Vodiča: 2009. Opšti cilj 9. Promocija, razvoj i podrška akcijama za unapređenje zdravstvenog stanja socijalno vulnerabilinih grupa stanovništva Specifični ciljevi Aktivnosti Rezultati Odgovorne institucije za realizaciju sa partnerima Izvor finansiranja Vremenski okvir 9.1 Povećanje pristupačnosti i dostupnosti zdravstvene službe socijalno vulnerabilnih grupa stanovništva Identifikovanje socijalno vulnerabilnih grupa i procena razloga i stepena njihove ugroženosti -Obavljeno istraživanje -Izrada rezultata Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike,institutima i zavodima za javno zdravlje, udruženjima Budžet Republike Srbije, budžet jedinica lokalne samouprave Istraživanje: 2009. Rezultati: 2010. Otklanjanje prepreka (kulturalnih, jezičkih, materijalnih, transpotnih) za korišćenje zdravstvene zaštite i povezivanje ovih grupa sa odgovarajućim službama -Stopa korišćenja zdravstvene zaštite-Izveštaji Instituti i zavodi za javno zdravlje, u saradnji sa domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama, jedinicama lokalne samouprave, udruženjima Budžet Republike Srbije, budžet jedinica lokalne samouprave 2009-2013. godišnji izveštaj Pružanje javno zdravstvenih usluga i obezbeđivanje kontinuirane zaštitu žrtvama nasilja i zlostavljanja -Stope korišćenja zdravstvene i socijalne zaštite-Izveštaji Domovi zdravlja u saradnji sa ustanovama socijalne zaštite, školama, jedinicama lokalne samouprave, ostalim zdravstvenim ustanovama, udruženjima i donatorima Budžet Republike Srbije 2009-2013. godišnji izveštaj 9.2. Razvoj akcija usmerenih ka socijalno vulnerabilnim grupama na prevazilaženju prepreka (kulturalnih, jezičkih, materijalnih, fizičkih) za dobijanje zdravstvenih i drugih vidova pomoći Zastupanje interesa socijalno vulnerabilnih grupa radi prepoznavanja njihovih potreba u oblasti zdravstvene, stomatološke i drugih vidova zaštite -Zastupljenost tema na nacionalnom i lokalnom nivou na sednicama vlade i lokalnim telima;-Zastupljenost sadržaja u medijima Ministarstvo zdravlja u saradnji sa ministarstvom rada i socijalne politike, institutima i zavodima za javno zdravlje, Ministarstvom prosvete, Ministarstvom omladine i sporta, službama javnog informisanja i jedinicama lokalne samouprave Budžet Republike Srbije 2009-2013. godišnji izveštaj

Opšti cilj 10. Podrška razvoju pristupačne i kvalitetne zdravstvene zaštite Specifični ciljevi Aktivnosti Rezultati Odgovorne institucije za realizaciju sa partnerima Izvor finansiranja Vremenski okvir 10.1. Povećanje pristupačnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite Formiranje i revizija standarda obezbeđenosti stanovništva zdravstvenom i stomatološkom zaštitom Standardi Ministarstvo zdravlja u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje Budžet Republike Srbije 2009. Procena pristupačnost i dostupnosti zdravstvene zaštite Izveštaj Instituti i zavodi za javno zdravlje, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama Budžet Republike Srbije 2009-2013. Predlaganje mera za unapređenje Mere Instituti i zavodi za javno zdravlje, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama Budžet Republike Srbije 2009-2013. 10.2 Stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Formirati Nacionalno telo za kvalitet zdravstvene zaštite Formirano nacionalno telo Ministarstvo zdravlja u saradnji sa univerzitetima, institutima i zavodima za javno zdravlje, zdravstvenim ustanovama Budžet Republike Srbije 2009. Revizija i primena kriterijuma za merenje kvaliteta zdravstvene i stomatološke zaštite Kriterijumi Ministarstvo zdravlja u saradnji sa univerzitetima, institutima i zavodima za javno zdravlje, zdravstvenim ustanovama Budžet Republike Srbije Kriterijumi: 2009. Primena:2009-2013. Procena i evaluacija: godišnje Unapređenje sistema za procenu zadovoljstva korisnika Definisan metod Ministarstvo zdravlja u saradnji sa univerzitetima, institutima i zavodima za javno zdravlje, zdravstvenim ustanovama Budžet Republike Srbije Definisan metod: 2009. Primena: 2009-2013. Procena i evaluacija: godišnje 10.3 Procena i podrška razvoju zdravstvenih tehnologija Formirati komisiju za procenu zdravstvenih tehnologija Formirana komisija Ministarstvo zdravlja u saradnji sa donatorima Budžet Republike Srbije 2009. Praćenje potrošnje lekova i stomatoloških materijala Izveštaji Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje i Školom javnog zdravlja Republički zavod za zdravstveno osiguranje 2009-2013.

———————–Strateške aktivnosti javnog zdravlja

izgradnja javno zdravstvene politike

kreiranje podrške okoline

jačanje aktivnosti zajednice

razvoj personalnih veština

reorjentacija rada zdravstvene službe

Integrisani strateški pristup

redukcija populacionog rizika

redukcija individualnih rizika

jačanje javno zdravstvene službe

podrška referalnog sistema

Kontrola socijalnih determinanti

siromaštvo

edukacija

zaposlenost

socijalna nejednakost

Aktivnosti usmerene na stilove života

pušenje

ishrana

fizička aktivnost

narkomanija

alkohol

rizično seksualno ponašanje

hipertenzija

Redukcija opterećenja bolestima i povredama:

zarazne bolesti

masovne nezarazne bolesti

povrede

mentalni poremećaji

Strateški okvir javnog zdravlja

ZDRAVLjE

Ostavite komentar