Strategija o izmenama Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br.55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

S T R A T E G I J U

O IZMENAMA STRATEGIJE RAZOJA POŠTANSKIH USLUGA U SRBIJI

1. U Strategiji razvoja poštanskih usluga u Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 23/08), u poglavlju 4. Sprovođenje strategija razvoja poštanskih usluga u Srbiji, u odeljku 4.1. Akcioni plan za realizaciju strategije, Tabela 13-Akcioni plan, menja se i glasi:

„Tabela 13-Akcioni plan

R. br. Strategije Aktivnosti Nosioci posla Rok Finansijski efekti 1. Usaglašavanje zakonskih i drugih propisa Republike Srbije sa regulativom EU i njihovo sprovođenje 1.1 Usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama Narodna skupština kraj juna 2010. godine / 1.2 Donošenje podzakonskih akata Vlada, Ministarstvo, Agencija kraj 2010. godine / 1.3 Donošenje novog Zakona o poštanskim uslugama Narodna skupština,Vlada,Ministarstvo do kraja 2012. godine / 1.4 Donošenje odluka o smanjenju limita po masi i/ili potpunoj liberalizaciji poštanskih usluga Vlada,Agencija kontinu-irano / 1.5 Praćenje propisa o poštanskim uslugama, direktiva EU, propisa STO, carinskih propisa i dr. Ministarstvo,Agencija kontinu-irano / 1.6 Unapređenje međunarodne i regionalne saradnje i povezivanje u oblasti poštanskih usluga Ministarstvo,Agencija,poštanski operatori kontinu-irano / 1.7 Analiza mogućnosti učešća poštanske delatnosti u razvoju domaće industrije, stranih ulaganja u poštanske projekte i naučno istraživački potencijal za razvoj poštanskih usluga Ministarstvo,Agencija kontinu-irano 9 miliona dinara 1.8 Stručno usavršavanje radnika Agencije Agencija kontinu-irano 5 miliona dinara 2. Formiranje javnog poštanskog operatora 2.1 Donošenje Odluke o fomiranju JPO Vlada, Ministarstvo septem-bar 2010. godine 21,9 miliona dinara 2.2 Organizaciono i tehnološko prilagođavanje JPO savremenim zahtevima tržišta Vlada, Ministarstvo, JPO kontinu-iranokontinu-iranokontinu-irano 158,5 miliona dinara na godišnjem nivou 2.3 Efikasno korišćenje raspoložive infrastrukture JPO 2.4 Osposobljavanje JPO za samostalno delovanje na tržištu 3. Obezbeđivanje poštanske usluge za sve građane po pristupačnim cenama 3.1 Održavanje univerzalne poštanske usluge shodno interesima države, potrebama korisnika i međunarodno preuzetim obavezama Ministarstvo, Agencija,JPO kontinu-irano 10,5 milijardi dinara na godišnjem nivou 3.2 Obezbeđivanje ekskluzivnog prava JPO na obavljanje rezervisane poštanske usluge u okviru limita i u skladu sa stepenom liberalizacije Vlada,Agencija do kraja 2012. godine 3.3 Ustanovljavanje mehanizma pokrivanja gubitka nastalog pružanjem univerzalne poštanske usluge Vlada kraj 2010. godine 4. Uspostavljanje efikasne poštanske mreže u Srbiji 4.1 Izgradnja i opremanje regionalnih kapaciteta poštanskih operatora poštanski operatori kontinu-irano 4,6 milijardi dinara 4.1.1 Izgradnja i opremanje GPC – Beograd , Novi Sad i Niš Vlada,JPO kraj 2012. godine 4.2 Donošenje opšteg akta o pristupu mreži JPO Agencija,JPO 2010. godina / 5. Formiranje i primena adresnog koda u Srbiji 5.1 Standardizacija adresnog sistema u Srbiji Vlada,Agencija,JPO kraj 2010. godine 41 milion dinara 5.2 Uvođenje adresnog koda primaoca u Srbiji kao obaveznog elementa adrese Narodna skupština, Vlada kraj 2010. godine 5.3 Integracija svih baza podataka državnih organa koje za jedan od atributa koriste adresne podatke Vlada kraj 2010. godine 5.4 Vođenje trajne evidencije o adresama u Srbiji JPO kontinu-irano 5.5 Periodično objavljivanje Adresnog imenika Srbije kontinu-irano 6. Izrada i primena Metodologije obračuna poštanskih usluga na troškovnom principu i usklađene sa standardima EU i zahtevima UPU 6.1 Obezbeđivanje uslova finansiranja univerzalne poštanske usluge VladaMinistarstvo kraj 2010. godine / 6.2 Utvrđivanje Metodologije obračuna poštanskih usluga na troškovnom principu usklađene sa standardima EU i zahtevima UPU Vlada,Ministarstvo Septem-bar2010. godine 8,85 miliona dinara 6.2.1 Primena Metodologije obračuna poštanskih usluga na troškovnom principu JPO jun 2011. godine 6.3 Utvrđivanje tarifnih stavova za univerzalnu, i limita po masi i ceni za rezervisanu poštansku uslugu Vlada, Agencija kontinu-irano / 6.4 Kontrolisano smanjenje limita za rezervisane poštanske usluge shodno direktivama EU, preporukama UPU i interesima Republike Srbije Narodna skupština,Vlada, Agencija kontinu-irano / 6.4.1 Otpočinjanje primene propisa za pismonosne pošiljke do 100 g, uputnice u klasičnoj i elektronskoj formi, sudska pismena i pismena po upravnom i prekršajnom postupku Narodna skupština, Vlada,Agencija kraj juna 2010. godine / 6.4.2 Otpočinjanje primene propisa za pismonosne pošiljke do 50 g, uputnice u klasičnoj i elektronskoj formi, sudska pismena i pismena po upravnom i prekršajnom postupku Vlada, Agencija početak 2012. godine / 6.4.3 Potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga Vlada, Agencija posle 2012. godine / 6.5 Ograničenje perioda naplate doplatne marke Vlada kontinu-irano / 7. Postepeno uvođenje konkurencije na tržište poštanskih usluga 7.1 Izdavanje dozvola za otpočinjanje obavljanja poštanskih usluga Agencija kontinu-irano / 7.2 Obavljanje poštanskih usluga u skladu sa dozvolama Ministarstvo,poštanski operatori kontinu-irano do 0,5 % od ostvarenog prihoda poštanskih operatora za obavljanje poštanskih usluga 7.3 Usvajanje novih saznanja o tržištu i razvoju poštanskih usluga Agencija, poštanski operatori kontinu-irano / 7.4 Usaglašavanje zahteva slobodnog tržišta i konkurencije Agencija kontinu-irano / 7.5 Uvođenje novih poštanskih usluga poštanski operatori kontinu-irano / 8. Dostizanje standarda kvaliteta poštanskih usluga u EU 8.1 Utvrđivanje standarda kvaliteta i harmonizacija sa međunarodnim standardima Agencija kontinu-irano / 8.1.1 Postizanje standarda kvaliteta D+3 za prenos poštanskih pošiljaka u međunarodnom saobraćaju za 75 % poštanskih pošiljaka. Agencija, poštanski operatori do kraja 2010.godine 6,54 milijarde dinara 8.1.2 Postizanje standarda kvaliteta D+3 za prenos poštanskih pošiljaka u međunarodnom saobraćaju za 85 % poštanskih pošiljaka. Agencija, poštanski operatori do kraja 2012.godine 8.1.3 Postizanje standarda kvaliteta D+2 za prenos poštanskih pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju za 90 % poštanskih pošiljaka. Agencija, poštanski operatori do kraja 2010. godine 8.1.4 Postizanje standarda kvaliteta D+2 za prenos poštanskih pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju za 95 % poštanskih pošiljaka. Agencija, poštanski operatori do kraja 2012.godine 8.2 Praćenje, merenje i utvrđivanje kvaliteta obavljanja poštanskih usluga (automatizovano praćenje i lokalizacija poštanskih pošiljaka – sistemom track and trace) Agencija kontinu-irano / 9. Primena standarda u oblasti sigurnosti i bezbednosti korisnika, zaposlenih i poštanskih pošiljaka 9.1 Utvrđivanje standarda bezbednosti Vlada, Agencija kontinu-irano / 9.2 Primena standarda bezbednosti i nadzor Ministarstvo,Agencija, poštanski operatori kontinu-irano 452 miliona dinara na godišnjem nivou” 9.3 Održavanje socijalnog dijaloga poštanski operatori kontinu-irano 9.4 Poštovanje direktiva EU o zaštiti životne sredine poštanski operatori kontinu-irano

2. Ovu strategiju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu

VLADA

PREDSEDNIK

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Strategije o izmenama Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji je član 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“ br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07 i 65/08 ).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Strategijom o izmenama Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji je izmenjeno poglavlje 4.1. Akcioni plan za realizaciju strategija, kojim su predviđene aktivnosti, nosioci poslova, rokovi izvršenja, kao i finansijski efekti. Naime, ubrzani razvoj poštanskih usluga, liberalizacija tržišta poštanskih usluga, kao i potreba za usklađivanjem nacionalnih propisa sa pozitivnim zakonodavstvom Evropske unije (Direktiva 2008/EC/6 Evropskog Parlamenta i Saveta Evrope) i Zakonom o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza („Službeni glasnik RS“, br. 42/2009), kao i donošenje Odluke o izboru Saveta Republičke agencije za poštanske usluge („Službeni glasnik RS“, br. 88/09) uslovili su i donošenje Strategije o izmenama Strategije razvoja poštanskih usluga, odnosno promenu Akcionog plana za realizaciju strategija.

Imajući u vidu da je Zakon o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS“, broj 18/05) usaglašen sa Direktivom 1997/ES/67, kojim je uređeno obavljanje poštanskih usluga, stupio na snagu početkom marta 2005. godine, a da je država Direktivom 2008/EC/6 i Zakonom o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, preuzela obaveze u cilju pripreme tržišta za kontrolisanu liberalizaciju i nove poštanske usluge, ukazala se potreba za preduzimanjem novih aktivnosti čiji je glavni zadatak usaglašavanje zakonskih i drugih propisa Republike Srbije sa regulativom EU .

Takođe, činjenica da je donešena Odluka o izboru članova Saveta Republičke agencije za poštanske usluge tek oktobra 2009. godine, od strane Narodne skupštine, stekli su se uslovi za početak rada Republičke agencije za poštanske usluge i obavljanje zakonom poverenih poslova. Ovo je još jedan od razloga koji je uslovio potrebu izrade izmena Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji. Poslovi Agencije propisani članom 66. Zakona o poštanskim uslugama, su delom povereni poslovi, kao što su: donošenje opštih uslova; standarda kvaliteta; utvrđivanje uz saglasnost Vlade limita po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge; određivanje tarifnih stavova; izdavanje dozvola, odnosno odobrenja i licenci itd. Otpočinjanjem obavljanja poslova od strane Agencije, reguliše se tržište poštanskih usluga, odnosno, demonopolizuje i liberalizuje se obavljanje poštanskih usluga. Jedan od razloga pristupa izradi promene Akcionog plana za realizaciju strategije je nepoštovanje rokova, iz objektivnih razloga imajući u vidu da se u pojedinim aktivnostima postojeće Strategije, rokovi propisani nerealno kao i predviđena finansijska sredstva neophodna za realizaciju pojedinih utvrđenih aktivnosti, u odnosu na razvoj privrede u Republici Srbiji.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Strategija razvoja poštanskih usluga u Srbiji obuhvata pet oblasti. Četvrta oblast navedenog akta je Sprovođenje strategija razvoja poštanskih usluga u Srbiji u okviru koga je i poglavlje 4.1. Akcioni plan za realizaciju strategije, tabela 13 – Akcioni plan koja se kao sastavni deo, jedino se i menja i čini materijal Strategije o izmenama Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji. Akcionim planom je definisano devet strategija, aktivnosti u okviru strategija, nosioci posla, rokovi i finansijski efekti za realizaciju navedene Strategije. Naime, u okvirima već utvrđenih starategija, zbog potrebe za usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim aktima, kao i početka rada Republičke agencije za poštanske usluge i otpočinjanja obavljanja poverenih joj poslova, ukazala se potreba za preduzimanjem i novih aktivnosti za realizaciju već utvrđenih strategija .

IV PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

U cilju potpune realizacije predložene Strategije o izmenama i dopunama Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji procenjena su sledeća finansijska sredstva:

Strategija 1:

Procenjena finansijska sredstva su 14 miliona dinara. Potrebna sredstva se obezbeđuju iz budžeta Republičke agencije za poštanske usluge ( 5 miliona dinara) a ostatak sredstva iz međunarodnih donacija.

Strategija 2:

Procenjena finansijska sredstva su 180,4 miliona dinara. Potrebna finansijska sredstva za donošenje Odluke o formiranju JPO od 21,9 miliona ( 300.000 dolara) se obezbeđuju od strane donacije Svetske banke za korporatizaciju za angažovanje konsultanta. Sredstva planirana za organizaciono i tehnološko prilagođavanje JPO zahtevima tržišta su ostala ista kao u prethodnom Akcionom planu Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji usvojene („Službeni glasnik RS“, broj 23/08).

Strategija 3:

Procenjena finansijska sredstva su u iznosu od 10,5 milijardi dinara na godišnjem nivou. Potrebna finansijska sredstva se obezbeđuju od strane JPO i ostala su ista kao u prethodnom Akcionom planu Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji.

Strategija 4:

Procena potrebnih sredstava za navedene aktivnosti je 4,6 milijardi dinara. Sva sredstva su obezbeđena u budžetu JPO i drugih poštanskih operatora. Sredstva su predviđena u Strateškom planu JP PTT saobraćaja „Srbija“ za 2010-2012. godinu, na koji je Vlada dala saglasnost, Rešenjem o davanju saglasnosti na Strateški plan Javnog preduzeća PTT sobraćaja „Srbija“ za period 2010-2012 godina („Službeni glasnik RS“ broj 3/2010).

Strategija 5:

Standardizacija adresnog sistema u Srbiji

Uvođenje adresnog koda

Integracija baza podataka državnih organa

Vođenje trajne evidencije o adresama u Srbiji

Periodično objavljivanje Adresnog imenika Srbije

Procena potrebnih sredstava za navedene aktivnosti je 41 milion dinara. Sredstva će se obezbediti iz budžeta JPO i Nacionalnog investicionog plana. Strateškim planom JP PTT saobraćaja „Srbija za period 2010-2012. godina predviđena su sredstva od 35 miliona dinara. Odlukom o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenim Zakonom o budžetu za 2010. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 7/2010) odobrena su sredstva za projekat „Translacija adrese u adresni kod“ predviđena za isplatu ponuđačima na osnovu ugovornih obaveza iz 2009. godine.

Strategija 6:

Procena potrebnih finansijskih sredstava za Metodologiju obračuna poštanskih usluga na troškovnom principu je 8,85 miliona dinara. Sredstva su planirana iz budžeta JPO a predviđena su Strateškim planom JP PTT saobraćaja „Srbija“ za 2010-2012. godinu.

Strategija 7:

Postepeno uvođenje konkurencije

U skladu sa postepenom i kontrolisanom liberalizacijom tržišta, obezbeđenje sredstava vršiće se iz sopstvenih sredstava od strane poštanskih operatora.

Strategija 8:

Postizanje standarda kvaliteta

Procena potrebnih finansijskih sredstava je 6,54 milijarde dinara. Sredstva će se obezbediti od strane JPO, kreditnim linijama i donacijama međunarodnih organizacija i udruženja, a ostala su ista kao u prethodnom Akcionom planu Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji.

Strategija 9:

Primena standarda u oblasti sigurnosti i bezbednosti korisnika, zaposlenih i poštanskih pošiljaka

Procena potrebnih finansijskih sredstava je 452 miliona dinara. Sredstva će se obezbeđivati od strane poštanskih operatora a ostala su ista kao u prethodnom Akcionom planu Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji.

Ostavite komentar