Zaključak o utvrđivanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” , br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine, koji je odštampan uz ovaj zaključak i čini njegov sastavni deo.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 500-1176/2009-2

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

A K C I O N I P L A N

ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV DROGA

U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2009. DO 2013. GODINE

1. UVOD

Strategijom za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 16/09, u daljem tekstu: Strategija), predviđeno je da se Akcionim planom za sprovođenje Strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan) detaljnije propišu i urede pojedini ciljevi i načini ostvarivanja postavljenih ciljeva, kao i konkretni zadaci pojedinih izvršilaca za odabrano budžetsko razdoblje.

Akcioni plan predstavlja poseban oblik plana kojim se za nadležne organe državne uprave, jedinice lokalne samouprave i udruženja konkretizuju ciljevi i mere iz Strategije, kao najvažnijeg dokumenta na području borbe protiv droga. Predviđene mere i aktivnosti u Akcionom planu određene su na temelju smernica iz Strategije i u saglasnosti su sa Strategijom Evropske unije za područje droga za period od 2008. do 2012. godine.

Ciljevi koji se žele postići Akcionim planom jesu:

– efikasna i koordinisana borba protiv droga u Republici Srbiji;

– efikasnija primena mera kojima se postiže smanjenje zdravstvenih i socijalnih posledica zloupotrebe droga u društvu i smanjenje konzumiranja droga u društvu, naročito među decom i mladima;

– unapređivanje mera zaštite porodice;

– uključivanje svih segmenata društva u aktivnosti vezane za borbu protiv droga.

Pravo na zdrav život predstavlja pravo pojedinca, a naročito dece, omladine i porodice, na zaštitu pred društvenim i drugim okolnostima koje, po pravilu, predstavljaju uzrok zloupotrebe droga. Pravo na zdrav život podrazumeva sveobuhvatno angažovanje svih subjekata u društvu na unapređenju i sprovođenju programa prevencije zavisnosti, lečenja i rehabilitacije zavisnika, programa pomoći i zaštiti porodice, kao i smanjenja dostupnosti droga, od suzbijanja organizovanog kriminala do ulične redukcije.

Akcioni plan predstavlja skup konkretnih mera i aktivnosti kojima je osnovni cilj unapređenje celokupnog programa borbe protiv droga u Republici Srbiji.

U ostvarenju toga cilja nužno je delovati međuresorno i sa podeljenom odgovornošću, zbog toga što multidisciplinarnost ove problematike nužno zahteva i multidisciplinarno delovanje različitih sektora, a naročito u lokalnoj samoupravi, koja bi trebalo da bude kreator programa prevencije. U Republici Srbiji potrebno je i dalje kontinuirano osiguravati različite uslove za sprovođenje svih programa iz Strategije i Akcionog plana, kao što su finansijski, zakonodavni i institucionalni. Pri tome, ne sme se zanemariti i veoma važna uloga šire društvene zajednice, gde je potrebno posebno istaći značaj saradnje državnih organa i udruženja na sprovođenju mera smanjenja potražnje droga, a sve s ciljem unapređenja sprovođenja tih mera.

2. METODOLOGIJA IZRADE AKCIONOG PLANA

Akcioni plan donosi se za period od 2009. do 2013. godine. Ovim planom preciznije su određeni prioriteti, definisani pojedini ciljevi, i aktivnosti u ostvarivanju tih ciljeva, kao i indikatori, nosioci aktivnosti, izvori finansiranja i vremenski okvir za njihovo sprovođenje iz delokruga nadležnih organa državne uprave, lokalne samouprave, udruženja, kao i svih ostalih struktura.

Nosioci pojedinih aktivnosti iz Akcionog plana definisani su tako što se za svaku aktivnost, kao glavni nosilac određuje nadležno ministarstvo ili organ državne uprave, lokalne samouprave, kao i ostali nosioci i to oni koji predlažu te aktivnosti. Glavni nosilac aktivnosti određuje saradnike u sprovođenju aktivnosti, odnosno druge zadužene organe za njihovo sprovođenje. Ovim se namerava postići precizno definisana odgovornost glavnog nosioca za sprovođenje predviđenih aktivnosti u utvrđenom roku.

Godišnje programe za sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana donosi Vlada. Ministarstvo nadležno za poslove proizvodnje i prometa droga i prekursora prati sprovođenje ovih mera i aktivnosti, putem saradnje i koordinacije sa organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i udruženjima.

Akcioni plan usklađen je sa sadržajem i ciljevima Strategije koju je usvojila Vlada 26. februara 2009. godine i predstavlja osnovni dokument za njeno sprovođenje za period od 2009. do 2013. godine.

3. CILjEVI AKCIONOG PLANA

Osnovni ciljevi mera i aktivnosti iz Akcionog plana odnose se prvenstveno na dva glavna cilja Strategije, i to:

– smanjenje potražnje droga;

– smanjenje ponude droga.

Posebni ciljevi Akcionog plana definisani su u skladu sa područjima delovanja iz Akcionog plana i predviđenim aktivnostima.

4. PODRUČJA DELOVANjA OBUHVAĆENA AKCIONIM PLANOM

Akcionim planom postiže se definisana odgovornost nosilaca aktivnosti u pojedinim područjima delovanja koja se odnose na borbu protiv droga, koje su opisane u Strategiji. U tom smislu, Akcioni plan obuhvata sledeća područja delovanja:

1) koordinaciju;

2) smanjenje ponude;

3) smanjenje potražnje;

4) informisanje, istraživanje i evaluaciju;

5) međunarodnu saradnju.

Za svako navedeno područje delovanja u Akcionom planu definisani su ciljevi, aktivnosti, indikatori, nosioci aktivnosti, izvori finansiranja i vremenski okvir za njihovo sprovođenje.

4.1. KOORDINACIJA

Ciljevi koordinacije jesu:

1) kontrola sprovođenja Strategije;

2) osiguravanje uravnoteženog i multiresornog pristupa;

3) uspostavljanje efikasne saradnje organa državne uprave i organa lokalne samouprave;

4) intenziviranje uključenosti građana;

5) efikasna koordinacija zaduženih tela i nadležnih organa uprave.

4.1.1. Kontrola sprovođenja Strategije

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Obrazovanje Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, za kontrolu sprovođenja Strategije Obrazovana Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Vlada Budžet RepublikeSrbije mart 2009. Održavanje redovnih periodičnih koordinativnih sastanaka zaduženih tela i nadležnih organa uprave Izveštaji Komisije MZ Budžet Republike Srbije kontinuirano Sprovođenje kontrole implementacije Strategije Ispunjeni ciljevi i ostvarene aktivnosti iz Strategije MZ Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.1.2. Osiguravanje uravnoteženog i multiresornog pristupa

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Ministarstva koja u okviru svojih nadležnosti sprovode aktivnosti koje su utvrđene propisima koji uređuju oblast opojnih droga i prekursora, u okviru svog budžeta, donose svoje akcione planove u skladu sa usvojenim Akcionim planom, na godišnjem nivou Usvojeni akcioni planovi ministarstava MZ, MUP, MF, MK, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO Budžet Republike Srbije decembar 2009. Ministarstva koja u okviru svojih nadležnosti sprovode aktivnosti koje su utvrđene propisima koji uređuju oblast opojnih droga i prekursora, učestvuju u izradi zakona i donose podzakonske akte iz svoje nadležnosti prema smernicama iz usvojene Strategije Dopunjen zakonski okvir MZ, MUP, MF, MK, MOS, M.Prosvete, M.Pravde, MO Budžet Republike Srbije 2011. Sprovesti istraživanje o postojećim resursima za ostvarivanje ciljeva Strategije u okviru različitih ministarstava Izveštaji o rezultatima istraživanja MZ Budžet Republike Srbije 2009.

4.1.3. Uspostavljanje efikasne saradnje organa uprave i organa lokalne samouprave

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir U Ministarstvu nadležnom za poslove kontrole proizvodnje i prometa opojnih droga i prekursora sprovode se poslovi koordinacije, nadzora i praćenja poboljšanja aktivnosti i efikasnosti u oblasti opojnih droga i prekursora u Republici Srbiji Izveštaji o koordinaciji, nadzoru i praćenju poboljšanja aktivnosti i efikasnosti u oblasti opojnih droga i prekursora MZ Budžet Republike Srbije 2009. Organi jedinica lokalne samouprave sprovode aktivnosti u oblasti kontrole opojnih droga i prekursora shodno svojim osnivačkim aktima prema propisima koji uređuju ovu oblast Organizovane aktivnosti Organi lokalne samouprave Budžet Republike Srbije 2010.

4.1.4. Intenziviranje uključenosti građana

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Napraviti analizu informisanosti građana o oblasti opojnih droga Urađen izveštaj analize informisanosti MZ Budžet Republike Srbije 2010. Omogućiti građanima Republike Srbije da se uključe u aktivnosti za borbu protiv droga Uključivanje udruženja, povećanje stepena znanja među stanovništvom MZ, MUP, MF, MK, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.1.5. Efikasna koordinacija zaduženih tela i nadležnih organa uprave

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Omogućiti organima nadležnim za koordinaciju sprovođenje smernica Strategije Realizacija ciljeva iz Strategije MZ, MUP, MF, MK, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO Budžet Republike Srbije kontinuirano Obezbediti adekvatna sredstva za sprovođenje Strategije Obezbeđena sredstva u budžetu Vlada, Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Budžet Republike Srbije kontinuirano od 2010.

4.2. SMANjENjE PONUDE DROGA

Ciljevi smanjenja ponude jesu:

1) jačanje kapaciteta podizanjem nivoa stručnog znanja profesionalaca u oblasti droga;

2) izrada pravne regulative u ovom domenu i njeno usklađivanje sa međunarodnim pravom i konvencijama;

3) unapređenje saradnje u sprovođenju zakona i istraga u vezi sa drogama;

4) jačanje kontrole i kažnjavanje ilegalne proizvodnje droga i prekursora;

5) jačanje kontrole i kažnjavanje ilegalnog uvoza i izvoza droga i prekursora;

6) jačanje kontrole i kažnjavanje ilegalne trgovine drogama i prekursorima;

7) jačanje kontrole i kažnjavanje organizovanog kriminala i „pranja novca” stečenog ilegalnom trgovinom drogama;

8) povećanje bezbednosti u saobraćaju;

9) obezbeđenje odgovarajućeg smeštaja za zaplenjene količine opojnih droga i prekursora;

10) obrazovanje Komisije za uništavanje zaplenjenih količina opojnih droga i prekursora;

11) organizovanje naučne edukacije u oblasti opojnih droga i prekursora;

12) formiranje laboratorije za karakterizaciju opojnih droga, lekova koji sadrže opojne droge i prekursora.

4.2.1. Jačanje kapaciteta podizanjem nivoa stručnog znanja profesionalaca u oblasti droga

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Izrada dugoročnih smernica za odabir, obuku i usavršavanje kadra u oblasti borbe protiv zloupotreba droga, intenziviranje razmene iskustva i znanja sa organima drugih zemalja i edukacija kadrova iz MUP-a, Carine i Ministarstva pravde Određene smernice za odabir, obuku i usavršavanje kadra, potpisani protokoli o saradnji sa drugim zemljama, edukovani kadrovi, studijske posete, seminari MUP, UKP, SBPOK – Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja narkotika, M.Pravde Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.2.2. Izrada pravne regulative u ovom domenu i njeno usklađivanje sa međunarodnim pravom i konvencijama

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Obrazovanje tima stručnjaka u borbi protiv droga sa zadatkom da izrade predloge potrebnih pravnih propisa iz oblasti borbe protiv droga Obrazovan tim stručnjaka, izveštaji MUP, M.Pravde Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.2.3. Unapređenje saradnje u sprovođenju zakona i istraga u vezi sa drogama

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Obrazovanje tima stručnjaka koji će kontinuirano imati zadatak analize slučajeva primene zakona i kriminalnih istraga u vezi sa drogama, kao i krivičnopravnog i krivičnoprocesnog materijala radi otklanjanja slabosti u sprovođenju zakona Obrazovan tim stručnjaka, izveštaji MUP, M.Pravde Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.2.4. Jačanje kontrole i kažnjavanje ilegalne proizvodnje droga i prekursora

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Obrazovanje tima stručnjaka koji će se na nacionalnom i međunarodnom nivou baviti praćenjem, analizom i otkrivanjem načina ilegalne proizvodnje droga i prekusora Obrazovan tim stručnjaka, izveštaji MUP, UKP, SBPOK – Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja narkotika, MF, MO, M.Pravde Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.2.5. Jačanje kontrole i kažnjavanje ilegalnog uvoza i izvoza droga i prekursora

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Obrazovanje tima stručnjaka koji će se na nacionalnom i međunarodnom nivou baviti praćenjem, analizom i otkrivanjem ilegalnog uvoza i izvoza droga i prekursora Obrazovan tim stručnjaka, izveštaji MUP, UKP, SBPOK – Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja narkotika, MF, MO, M.Pravde Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.2.6. Jačanje kontrole i kažnjavanje ilegalne trgovine drogama i prekursorima

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Obrazovanje tima stručnjaka koji će se na nacionalnom i međunarodnom nivou baviti praćenjem, analizom i otkrivanjem ilegalne trgovine drogama i prekursorima Obrazovan tim stručnjaka, izveštaji MUP, UKP, SBPOK – Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja narkotika, MF, MO, M.Pravde Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.2.7. Jačanje kontrole i kažnjavanje organizovanog kriminala i „pranja novca” stečenog ilegalnom trgovinom drogama

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Obrazovanje tima stručnjaka koji će se na nacionalnom i međunarodnom nivou baviti praćenjem, analizom i otkrivanjem pojavnih oblika organizovanog kriminala kao i ,,pranja novca“ stečenog ilegalnom trgovinom drogama i prekursorima Obrazovan tim stručnjaka, izveštaji MUP, UKP, SBPOK – Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja narkotika, MF, M.Pravde Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.2.8. Povećanje bezbednosti u saobraćaju

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Uspostavljanje kontrole učesnika u saobraćaju i adekvatno opremanje saobraćajne policije Smanjen broj saobraćajnih nesreća, broj kontrolisanih učesnika u saobraćaju MUP, MZ Budžet Republike Srbije 2010.

4.2.9. Obezbeđenje odgovarajućeg smeštaja za zaplenjene količine opojnih droga i prekursora

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Određivanje skladišnog prostora za odlaganje zaplenjenih količina opojnih droga i prekursora Obezbeđeni uslovi za skladištenje MUP, MZ Budžet Republike Srbije 2010.

4.2.10. Obrazovanje Komisije za uništavanje zaplenjenih količina opojnih droga i prekursora

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Obrazovanje Komisije za uništavanje zaplenjenih količina opojnih droga i prekursora Obrazovana Komisija za uništavanje MZ-Odeljenje za opojne droge i prekursore, MUP, MF – Uprava carina, M.Pravde Budžet Republike Srbije decembar 2009.

4.2.11. Organizovanje naučne edukacije u oblasti opojnih droga i prekursora

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Organizovanje naučne edukacije u oblasti opojnih droga i prekursora Organizovanje edukacije MZ-Odeljenje za opojne droge i prekursore, MUP Budžet Republike Srbije 2010.

4.2.12. Formiranje laboratorije za karakterizaciju opojnih droga, lekova koji sadrže opojne droge i prekursora

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Formiranje laboratorije Formirana laboratorija MZ-Odeljenje za opojne droge i prekursore, MUP Budžet Republike Srbije 2010.

4.3. SMANjENjE POTRAŽNjE DROGA

Ciljevi smanjenja potražnje jesu:

1) primarna prevencija;

2) rano otkrivanje i intervencije;

3) lečenje;

4) rehabilitacija i socijalna reintegracija;

5) smanjenje štete izazvane drogama.

4.3.1. Primarna prevencija obuhvata:

– smanjenje broja novih korisnika droga;

– sprečavanje ili odlaganje prvog kontakta sa drogom;

– podizanje svesti (pojedinaca i društva) o rizicima droga;

– mobilisanje zajednice u borbi protiv droga;

– promociju života bez droga.

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir – Izrada i sprovođenje programa o ponašanju u vezi sa zdravljem za decu predškolskog i školskog uzrasta- Izrada vodiča dobre prakse za prevenciju korišćenja PAS- Edukacija za zaposlene u zdravstvu, obrazovanju i drugim sektorima uključenim u preventivne aktivnosti o metodama prevencije- Intenziviranje aktivnosti javnih glasila i drugih sredstava javnog informisanja usmerenih na pravovremeno i objektivno informisanje o štetnosti PAS- Sprovođenje programa promocije zdravlja- Edukacija roditelja i vršnjačka edukacija- Povećanje obuhvata mladih savetovališnim radom- Povećanje obuhvata ostalog stanovništva kroz rad preventivnih centara- Formiranje zakonom definisane uloge porodičnog savetovališta- Edukacija ciljnih grupa o merama prevencije- Izrada i distribucija edukativnog i promotivnog materijala- Kontinuirani radio i TV programi o zdravlju mladih i zdravim stilovima života- Uspostavljanje sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena- Kontinuirana saradnja sa javnim glasilima i drugim sredstvima javnog informisanja i njihovo uključivanje u preventivne aktivnosti- Unapređenje saradnje organizacija u lokalnoj samoupravi u vezi sa prevencijom PAS- Edukacija poslodavaca o prepoznavanju korisnika PAS i zakonskoj regulativi- Kontinuirana saradnja sa udruženjima i – njihovo uključivanje u preventivne aktivnosti u vezi sa PAS – broj stručnih skupova / broj učesnika- broj seminara / učesnika edukacija- broj kampanja sa procenom obuhvata ciljnih grupa- broj korisnika savetovališta- broj korisnika preventivnih centara- broj formiranih porodičnih savetovališta i savetovališta za mlade sa obuhvatom korisnika- broj edukativnih radionica sa obuhvatom- izveštaji sa brojem programa za kvalitetno provođenje slobodnog vremena sa obuhvatom mladih- zastupljenost preventivnih programa u javnim glasilima i drugim sredstvima javnog informisanja- broj tribina i okruglih stolova sa brojem učesnika- broj edukativnih seminara za poslodavce / sa obuhvatom korisnika MZ, M.Prosvete, MOS, MRSP, MK, Institut i Zavodi za javno zdravlje, Lokalna samouprava, udruženja, MO Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.3.2. Rano otkrivanje i intervencije obuhvataju:

– sprečavanje da povremeno uzimanje droga preraste u redovno uzimanje;

– zaustavljanje procesa narušavanja zdravlja osoba koje redovno uzimaju drogu.

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir – Formiranje savetovališta za rano otkrivanje i informisanje u zdravstvenim ustanovama, školama, centrima za socijalni rad, zavodima za izvršenje kazni, lokalnoj samoupravi- Pružanje stručne pomoći osobama sa rizičnim ponašanjem kao i osobama koje su u početnoj fazi konzumiranja sredstava zavisnosti- Doprinos javnih glasila i drugih sredstava javnog informisanja u preventivnim aktivnostima- Informativni centri za mlade- Podrška naučnim i studentskim programima za unapređenje zdravlja- Unapređenje prepoznavanja i ranog otkrivanja visokorizične populacije- Dostupnost različitih modela lečenja u većem broju zdravstvenih ustanova- Sprovođenje mera obaveznog lečenja zavisnika – Broj formiranih savetovališta za rano otkrivanje / broj i vrsta informacija / broj pacijenata- Broj formiranih savremenih informativnih centara (meeting point) u saradnji sa udruženjima – Broj i vrsta programa za unapređenje zdravlja- Procedure testiranja-vrsta i broj sprovedenih testiranja- Broj pacijenata obuhvaćenih različitim modelima lečenja- Broj ustanova osposobljenih za lečenje (primarna, sekundarna i tercijarna zaštita) MZ, M.Prosvete, MOS, MO, MRSP, MK, Lokalna samouprava, Zdravstvene ustanove svih nivoa, Obrazovne i naučne ustanove Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.3.3. Lečenje obuhvata:

– povećanje broja korisnika droga obuhvaćenih programima lečenja;

– povećanje broja modela lečenja, raznovrsnost programa;

– povećanje dostupnosti programa lečenja uključujući i supstitucionu terapiju;

– smanjenje morbiditeta i mortaliteta kao posledice korišćenja (povećanje efikasnosti lečenja).

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir – Uspostavljanje doktrine u lečenju-sprovođenje i nadziranje primene- Savremeno i besplatno lečenje i lekovi- Povećanje broja kadrova (preraspodela vremena, nova radna mesta, projekti, edukacije i subspecijalizacije)- Povećanje kapaciteta na sekundarnom i tercijarnom nivou i preraspodela broja postelja u korist zavisnika- Formiranje službi za prevenciju i tretman zavisnika u okviru domova zdravlja- Smernice za lečenje zavisnika u opštoj praksi i ginekologiji (trudnice)- Razvijanje programa za lečenje srednjeg i nižeg praga (posebno za rizične grupe)- Osnivanje programa lečenja u zavodima za izvršenje kazni- Edukacija zavisnika, roditelja i saradnika u lečenju o štetnim posledicama, predoziranju i samopomoći- Formiranje udruženja zavisnika koji se leče / ili roditelja zavisnika- Informisanje / lifleti, oglasi sa važnim telefonima i adresama mreže ustanova sa SOS ili druge informacije o mogućnostima lečenja – Broj protokola i smernica za tretman- Proširena lista dostupnih lekova- Broj lekara, psihologa, defektologa i medicinskih tehničara koji se bave zavisnostima- Subspecijalizacije za lekare – Veći broj pacijenata na različitim programima lečenja-ambulantno, hospitalno, programi, supstitucije- Povećanje broja pacijenata – zavisnika u domovima zdravlja- Broj edukovanih med profesionalaca u domovima zdravlja- Izrada smernica za lekare opšte prakse- Veći broj centara za supstitucionu terapiju- Dostupnost stručnih informacija i lečenja u zavodima za izvršenje kazni- Udruženje zavisnika i roditelja / saradnika u lečenju- Izrada lifleta koji su dostupni na javnim mestima, fakultetima, školama..- Javni oglasi (TV, bilbordi, radio, novine i sl.), SOS telefoni, adrese ustanova, mogućnost lečenja itd MZ, MO, M.Prosvete, RZZO, ALIMS, Zdravstvene ustanove, M.Pravde, MRSP, Lokalna samouprava, udruženja, javna glasila i druga sredstva javnog informisanja Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.3.4. Rehabilitacija i socijalna reintegracija obuhvata:

– uključivanje korisnika PAS u programe rehabilitacije i socijalne reintegracije;

– jačanje rehabilitacionih potencijala korisnika PAS za bolje funkcionisanje u porodici i zajednici;

– podsticaj za školovanje, prekvalifikacije, zapošljavanje i efikasno radno funkcionisanje lečenih zavisnika;

– smanjenje broja osoba koje se vraćaju korišćenju droga nakon lečenja.

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir – Edukacija kadrova u ustanovama socijalne zaštite- Standardizacija usluga u terapijskim zajednicama donošenjem propisa koji to regulišu- Osnivanje terapijskih zajednica- Izrada smernica za rad u terapijskim zajednicama i prihvatilištima- Sprovođenje programa rehabilitacije u terapijskim zajednicama- Izrada projekata resocijalizacije zavisnika- Organizovanje redovnih stručnih skupova i kontinuirane edukacije za pomoć udruženjima i institucijama koje se bave pružanjem pomoći tokom rehabilitacije, resocilajizacije i reintegracije- Sprovođenje programa za doškolovavanje, prekvalifikaciju, zapošljavanje rehabilitovanih zavisnika i zavisnika koji se vraćaju iz zavoda za izvršenje kazni- Osnivanje stambenih jedinica za rehabilitovanje zavisnika koji se ne vraćaju u porodice- Stručni skupovi za zainteresovane subjekte za zapošljavanje lečenih zavisnika- Sprovođenje kvalitetnih programa lečenja, rehabilitacije i resocijalizacije – Preduzimanje mera porodično – pravne zaštite prema rizičnoj grupi dece i mladih i rizičnim porodicama- Uvođenje alternativnih programa i posebnih obaveza – Broj edukovanih profesionalaca- Analizirane postojeće terapijske zajednice i donete smernice i standardi za rad svih terapijskih zajednica- Vrsta i broj usvojenih propisa- Broj terapijskih zajednica- Broj prihvatilišta- Broj lečenih kroz programe rehabilitacije u terapijskim zajednicama- Vrsta i kvalitet rehabilitacionih programa- Održani stručni skupovi- Sprovedene kontinuirane edukacije- Broj sprovedenih programa- Broj edukovanih i zaposlenih zavisnika – Broj stambenih jedinica- Broj stručnih skupova u vezi zapošljavanja- Broj osoba koje se leče- Evaluacija uspešnosti programa rehabilitacije i reintegracije- Pravovremeno i redovno sprovođenje mera porodično – pravne zaštite- Programi koji regulišu uvođenje alternativnih programa MZ, MO, M.Prosvete, MRSP, M.Pravde, Lokalna samouprava, udruženja, Crkve i verske zajednice, MOS Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.3.5. Smanjenje štete izazvane drogama obuhvata:

– smanjenje prenošenja infektivnih bolesti;

– smanjenje smrtnosti korisnika droga;

– smanjenje kriminala povezanog sa korišćenjem droga;

– smanjenje izolacije i diskriminacije;

– smanjenje ekonomskih troškova povezanih sa posledicama korišćenja droga.

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir – Primena supstitucione terapije i programa nižeg praga- Besplatna testiranja na HIV i hepatitis B i C – Dostupnost kondoma- Programi razmene igala i špriceva – Razvijanje terenskog rada- Razvijanje informacionih centara- Razvijanje dnevnih i noćnih prihvatilišta- Olakšan pristup zdravstvenim i socijalnim službama za uključenje u programe lečenja i rehabilitacije- Informisanje javnosti putem javnih glasila i drugih sredstava javnog informisanja – obrazovne emisije na TV, radiju, tribine…- Pružanje pomoći organizacijama lečenih zavisnika- Pravovremeno prepoznavanje i lečenje- Izrada programa za smanjenje štete- Uvođenje obaveze izvođenja toksikoloških analiza uz obdukcije umrlih od droga- Nabavka savremene opreme za detekciju PAS – Broj ustanova koje primenjuju supstitucionu terapiju- Broj testiranih na HIV i hepatitis B i C- Broj podeljenih kondoma- Broj programa za razmenu igala i špriceva- Broj terenskih timova – Broj ostvarenih kontakata (o merama za smanjenje rizika)- Broj prihvatilišta- Broj ostvarenih kontakata radi pružanja informacija i edukacija- Broj kampanja, vrste i broj emisija, evaluacija saradnje sa udruženjima- Broj zavisnika koji se leče- Izrađen program za smanjenje štete- Broj sprovedenih toksikoloških analiza i obdukcija MZ, M.Prosvete, MRSP, M.Pravde, MOS, MK, Lokalna samouprava, udruženja, Crkve i verske zajednice, MO Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.4. INFORMISANjE, ISTRAŽIVANjE I EVALUACIJA

Ciljevi informisanja, istraživanja i evaluacije jesu:

1) obezbeđivanje pouzdanih i uporedivih epidemioloških podataka;

2) obezbeđivanje pouzdanih podataka o stanju u oblasti opojnih droga i prekursora;

3) obezbeđivanje jasnih informacija o trendovima na ilegalnom tržištu droga;

4) prikupljanje procena o troškovima u oblasti droga;

5) promovisanje istraživanja na području opojnih droga;

6) povezivanje eksperata u oblasti istraživanja opojnih droga i prekursora;

7) podizanje nivoa javne svesti o rizicima droge kontinuiranim informisanjem;

8) stalna i sveobuhvatna evaluacija.

4.4.1. Obezbeđivanje pouzdanih i uporedivih epidemioloških podataka

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Implementacija ključnih epidemioloških indikatora i njihovo usaglašavanje Usvojeni indikatori IJZ S, MZ Budžet Republike Srbije 2013.

4.4.2. Obezbeđivanje pouzdanih podataka o stanju u oblasti opojnih droga i prekursora

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Sprovođenje saradnje između odgovornog lica za poslove na koordinaciji u oblasti opojnih droga i prekursora i odgovarajućih institucija EU Izveštaj MZ Budžet Republike Srbije kontinuirano Ostvarivanje saradnje sa EMCDDA i Europolom Izveštaj MZ Budžet Republike Srbije kontinuirano Sprovođenje istraživanja o raširenosti zloupotrebe droga u civilnom društvu Sprovedena istraživanja, evidencije MZ, MUP, MF, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO Budžet Republike Srbije kontinuirano Sprovođenje istraživanja o raširenosti zloupotrebe droga u Vojsci Srbije Sprovedena istraživanja MO Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.4.3. Obezbeđivanje jasnih informacija o trendovima na ilegalnom tržištu droga

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Obezbeđivanje vodiča i tehnika za detekciju, monitoring i odgovor na najnovije trendove Vodiči i uputstva MZ, MUP Budžet Republike Srbije 2013. Upoređivanje rezultata istraživanja o stavovima omladine o opojnim drogama sa indikatorima EMCDDA Izveštaji IJZ S, MZ Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.4.4. Prikupljanje procena o troškovima u oblasti droga

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Usaglašavanje metoda direktne i indirektne procene troškova uz podršku EMCDDA Izveštaji MZ, IJZ S Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.4.5. Promovisanje istraživanja na području opojnih droga

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Razvijanje istraživanja u kontekstu programa društvene zajednice Izveštaji IJZ S, MZ Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.4.6. Povezivanje eksperata u oblasti istraživanja opojnih droga i prekursora

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Saradnja sa odgovarajućim institucijama Saveta Evrope (Pompidu grupa) Usvojeni protokoli IJZ S, MZ Budžet Republike Srbije kontinuirano Omogućavanje saradnje eksperata u oblasti opojnih droga i prekursora i stvaranje mogućnosti za stalnu razmenu iskustava i informacija Izveštaji, objavljeni zajednički rezultati, razmenjene informacije. MZ, MUP, MF, MK, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO, naučne i stručne institucije Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.4.7. Kontinuiranim informisanjem podizanje nivoa javne svesti o rizicima droge

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Konkursno sufinansiranje produkcije programskih sadržaja javnih glasila i drugih sredstava javnog informisanja na temu rizika zloupotrebe droga Broj novinskih tekstova i radio i TV emisija MK Budžet Republike Srbije kontinuirano Informisanje pripadnika Vojske Srbije o rizicima zloupotrebe droga Seminari MO Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.4.8. Stalna i sveobuhvatna evaluacija

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Određivanje indikatora i tehnika procene za evaluaciju Strategije i Akcionog plana Usvojeni indikatori, određene tehnike procene MZ Budžet RepublikeSrbije 2013.

4.5. MEĐUNARODNA SARADNjA

Ciljevi međunarodne saradnje jesu:

1) usvajanje stavova EU u oblasti opojnih droga i prekursora;

2) sprovođenje UN konvencija o opojnim drogama i prekursorima;

3) učestvovanje na međunarodnim skupovima iz oblasti opojnih droga i prekursora;

4) razvijanje saradnje sa susednim zemljama, zemljama u regionu, zemljama EU i drugim zemljama sveta u oblasti opojnih droga i prekursora;

5) razvijanje saradnje sa međunarodnim institucijama i agencijama iz oblasti opojnih droga i prekursora;

4.5.1. Usvajanje stavova EU u oblasti opojnih droga i prekursora

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Postupanje u skladu sa stavovima EU prilikom sprovođenja aktivnosti Aktivnosti usklađene sa stavovima EU Vlada Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.5.2. Sprovođenje UN konvencija o opojnim drogama i prekursorima

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Sprovođenje kontrole proizvodnje i prometa opojnih droga i prekursora, izdavanje saglasnosti za proizvodnju i međunarodni promet opojnih droga i prekursora, razmena informacija sa odgovarajućim međunarodnim institucijama i organima drugih zemalja Saglasnosti, izveštaji MZ, MUP, MF – Uprava carina Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.5.3. Učestvovanje na međunarodnim skupovima iz oblasti opojnih droga i prekursora

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Učestvovanje na skupovima Prisustvo na skupovima i učešće u radu MZ, MUP, MF – Uprava carina Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.5.4. Razvijanje saradnje sa susednim zemljama, zemljama u regionu, zemljama EU i drugim zemljama sveta u oblasti opojnih droga i prekursora

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Saradnja službi u oblasti opojnih droga i prekursora Zaključeni sporazumi, ostvareni zajednički zadaci MZ, MUP, MF, MK, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO Budžet Republike Srbije kontinuirano Edukacija i trening službi u oblasti opojnih droga i prekursora Seminari, treninzi MZ, MUP, MF – Uprava carina Budžet Republike Srbije kontinuirano

4.5.5. Razvijanje saradnje sa međunarodnim institucijama i agencijama iz oblasti opojnih droga i prekursora

Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Izvori finansi-ranja Vremen-ski okvir Saradnja službi u oblasti opojnih droga i prekursora Zaključeni sporazumi, ostvareni zajednički zadaci MZ, MUP, MF, MK, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO Budžet Republike Srbije kontinuirano

5. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE AKCIONOG PLANA

Finansijska sredstva za realizaciju ciljeva Akcionog plana za sprovođenje strategije za borbu protiv droga u 2009. godini su već opredeljena Zakonom o Budžetu za 2009. godinu u okviru resornih ministarstava, a u skladu sa njihovim planiranim aktivnostima.

Za realizaciju ciljeva u 2009. godini sredstva opredeljena u okviru Ministarstva zdravlja su na glavnom programu 1802 – Preventivna zdravstvena zaštita, Program 1802-09 Unapređenje zdravlja stanovništva za bolesti od posebnog socijalno-medicinskog značaja na projektu 03 – Sprovođenje Nacionalnog programa za prevenciju zloupotrebe droga i alkoholizma.

U redovnom postupku donošenja zakona o budžetu Republike Srbije za svaku narednu godinu, razmatraće se zahtevi za obezbeđenje sredstava potrebnih za sprovođenje ciljeva Akcionog plana i Strategija će se sprovoditi u skladu sa bilansnim mogućnostima Republike Srbije.

6. OBJAŠNjENjE SKRAĆENICA

Skraćenice koje se koriste u tekstu Akcionog plana imaju sledeće značenje:

MZ – Ministarstvo zdravlja

MO – Ministarstvo odbrane

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

MF – Ministarstvo finansija

MK – Ministarstvo kulture

MOS – Ministarstvo omladine i sporta

MRSP – Ministarstvo rada i socijalne politike

M.Prosvete – Ministarstvo prosvete

M.Pravde – Ministarstvo pravde

UKP – Uprava kriminalističke policije

SBPOK – Služba za borbu protiv organizovanog kriminala

RZZO – Republički zavod za zdravstveno osiguranje

ALIMS – Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

IJZ S – Institut za javno zdravlje Srbije

EMCDDA – Evropski centar za praćenje droga i zavisnosti od droga

EU – Evropska unija

UN – Organizacija ujedinjenih nacija

PAS – Psihoaktivne supstance

Ostavite komentar