Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (sa Akcionim planom)

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

NACIONALNU STRATEGIJU

ZA BORBU PROTIV PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

1. UVODNI DEO

Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma koju je Vlada usvojila 25. septembra 2008. godine („Službeni glasnik RS”, broj 89/08) bila je prva nacionalna strategija Republike Srbije u ovoj oblasti. Nacionalna strategija iz 2008. godine imala je izuzetno značajan cilj, naime da efikasno uspostavi kompleksan i sveobuhvatan sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Nacionalna strategija iz 2008. godine predvidela je preporuke za unapređenje sistema Republike Srbije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, i to na zakonodavnom, institucionalnom i operativnom planu, kao i u pogledu stručnog usavršavanja i obuke. Takva koncepcija strategije je bila primerena tom trenutku razvoja sistema i bila je usmerena na zadovoljavanje međunarodnih standarda. Strategija je ispunila svoj osnovni cilj – uspostavljanje sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Nova nacionalna strategija (u daljem tekstu: Nacionalna strategija) predstavlja logičan sledeći korak, a to je suštinsko jačanje pojedinih delova sistema ciljanim i osmišljenim merama.

Odlika ove nacionalne strategije jeste to što akcenat stavlja na saradnju svih nadležnih državnih organa budući da sistem može biti delotvoran isključivo u saradnji svih državnih organa, i to kroz razmenu informacija i ekspertize, pristup bazama podataka i obrazovanje radnih timova.

Prilikom izrade Nacionalne strategije vodilo se računa i o poslednjim promenama u međunarodnim standardima. Međunarodni standardi sada traže ne samo tehničko ispunjavanje standarda, nego se uspešnost sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma ceni kroz efikasnost njihove primene. Nacionalna strategija je osmišljena tako da obezbedi ispunjenost standarda na zakonodavnom i institucionalnom nivou, ali na takav način da se time ostvare efikasni rezultati.

2. CILj NACIONALNE STRATEGIJE

U formulisanju ciljeva Nacionalne strategije u obzir je uzeta i hijerarhija ciljeva delotvornog sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma koja je data u metodologiji FATF. Otuda je i opšti cilj i svrha Nacionalne strategije da u potpunosti zaštiti finansijski sistem i privredu države od opasnosti koje uzrokuju pranje novca i finansiranje terorizma i širenje oružja za masovno uništenje, čime se jača integritet finansijskog sektora i doprinosi bezbednosti i sigurnosti.

Nacionalna strategija i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Akcioni plan) uzeli su u obzir i zaključke nacionalne procene rizika koja je sprovedena 2012. godine, shodno preporuci 1 FATF, a na osnovu metodologije Svetske banke.

Imajući u vidu opredeljenje Republike Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji i pregovore o pristupanju koji su u toku, nadležni državni organi su prilikom izrade ove strategije vodili računa i o primedbama i preporukama relevantnih službi Evropske komisije. Takođe, nadležni organi Republike Srbije će sa naročitom pažnjom pratiti aktivnosti i akta u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma na nivou Evropske unije, a naročito rad na donošenju Direktive Evropskog parlamenta i Saveta o sprečavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma (tzv. Četvrta direktiva) i preduzimati adekvatne mere i radnje na pravovremenom usklađivanju sistema Republike Srbije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma sa rešenjima iz tih akata.

Nacionalna strategija ovaj opšti cilj razrađuje kroz četiri strateške teme, i to:

– Smanjivanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kroz strateško planiranje, koordinaciju i saradnju svih učesnika u sistemu;

– Sprečavanje unošenja imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom u finansijski sistem i druge sektore, odnosno otkrivanje i prijavljivanje već unete imovine;

– Uočavanje i otklanjanje pretnji od pranja novca i finansiranja terorizma, kažnjavanje izvršilaca krivičnih dela i oduzimanje nezakonito stečene imovine;

– Kvalifikovani kadrovi osposobljeni za delotvorno učešće u svim segmentima sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i razumevanje u javnosti uloge i planova nadležnih organa.

Teme su dalje razrađene u osnovne ciljeve i mere, a prilikom osmišljavanja mera naročito se vodilo računa o oblastima i pitanjima koji su u izveštaju o nacionalnoj proceni rizika od pranja novca u Republici Srbiji označeni kao najrizičniji.

Strateška tema 1 Smanjivanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kroz strateško planiranje, koordinaciju i saradnju svih učesnika u sistemu

Cilj 1.1. Potpuno razumevanje rizika od pranja novca u Republici Srbiji

Očekivani rezultati: Dobro razumevanje rizika omogućiće nadležnim državnim organima da utvrđuju prioritete u svom radu radi otklanjanja najvažnijih pretnji po sistem i njegovih slabih tačaka. Očekuje se više uspešno rešenih predmeta, kako kroz postupke za ta krivična dela tako i u pogledu oduzimanja imovine stečene krivičnim delom. Obveznici i nadzorni organi će pomoću kvalitetnih analiza rizika praviti sopstvene analize i utvrđivati prioritete u svom radu. Te rizike će razumeti svi učesnici u sistemu i šira javnost.

Mera 1.1.1. Redovno ažurirati nacionalnu procenu rizika od pranja novca;

Mera 1.1.2. Svim učesnicima u sistemu u primerenoj formi dostavljati rezultate nacionalne procene rizika i omogućiti im da u svom radu primene odgovarajuće zaključke i smernice, a u cilju smanjenja prepoznatih rizika.

Cilj 1.2. Potpuno razumevanje rizika od finansiranja terorizma u Republici Srbiji

Očekivani rezultati: Razumevanje rizika, pretnji i ranjivosti u oblasti finansiranja terorizma pomaže nadležnim državnim organima da efikasno i srazmerno raspodele sredstva za otklanjanje rizika od finansiranja terorizma.

Mera 1.2.1. Izraditi nacionalnu procenu rizika od finansiranja terorizma i redovno je ažurirati;

Mera 1.2.2. Usklađivati mere za smanjivanje rizika od finansiranja terorizma iz Akcionog plana uz ovu strategiju sa rizicima utvrđenim u nacionalnoj proceni rizika od finansiranja terorizma;

Mera 1.2.3. Doneti odgovarajuće propise o sprovođenju relevantnih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih relevantnih međunarodnih standarda, naročito Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1267 i 1373, kao i relevantnih pravnih tekovina Evropske unije u ovoj oblasti;

Mera 1.2.4. Jačanje kapaciteta relevantnih državnih organa, kroz stručno usavršavanje, preraspodelu postojećih ili angažovanje dodatnih resursa, a u skladu sa analizom potreba.

Cilj 1.3. Unapređenje koordinacije i saradnje između državnih organa nadležnih za nadzor, prikupljanje podataka, istragu, gonjenje za krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma i oduzimanje imovine stečene krivičnim delom

Očekivani rezultati: Delotvorniji rad dovodi do povećanja broja uspešno rešenih slučajeva na kojima je bilo angažovano više različitih državnih organa i doprinosi boljem razumevanju rizika.

Mera 1.3.1. Uspostaviti mehanizme za analizu najznačajnijih pitanja za funkcionisanje sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

Mera 1.3.2. Ojačati položaj i sastav Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

Mera 1.3.3. Redovno preispitivati delotvornost mehanizama međusobne saradnje na nivou strateškog planiranja, koordinacije i saradnje svih učesnika u sistemu, i preduzimati radnje na otklanjanju uočenih nedostataka;

Mera 1.3.4. Analizirati i preispitivati postojeće mehanizme međunarodne saradnje, uključujući pružanje međunarodne pravne pomoći, razmenu podataka i oduzimanje imovine;

Mera 1.3.5. Analizirati relevantne zakone, druge propise i opšte akte i sektorske strategije u fazi pripreme sa aspekta njihovog uticaja na sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Strateška tema 2 Sprečavanje unošenja imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom u finansijski sistem i druge sektore, odnosno otkrivanje i prijavljivanje već unete imovine

Cilj 2.1. Poboljšanje kvaliteta prijava koje Uprava za sprečavanje pranja novca prima od obveznika tako da se iz njihovog sadržaja mogu izvesti korisni finansijskoobaveštajni podaci

Očekivani rezultati: Veći broj kvalitetnih izveštaja iz privatnog sektora doprineće kvalitetu izveštaja koje sačinjavaju Uprava za sprečavanje pranja novca i drugi nadležni organi, a naročito u oblastima u kojima je utvrđen visok stepen rizika.

Mera 2.1.1. Unaprediti smernice za prijavljivanje sumnjivih transakcija u različitim sektorima;

Mera 2.1.2. Uticati na obveznike da poboljšaju mehanizme interne kontrole i izveštavanja;

Mera 2.1.3. Obaveštavati obveznike o kvalitetu njihovog izveštavanja i pružati im druge informacije, poput informacija iz izveštaja o nacionalnoj proceni rizika i drugih značajnih dokumenata, kako bi unapredili svoju efikasnost;

Mera 2.1.4. Analizirati sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u bankarskom sektoru, i utvrditi i sprovesti strategiju jačanja ovog sistema;

Mera 2.1.5. Unapređivati uslove za pojačan pristup finansijskim uslugama i pogodnosti njihovog korišćenja.

Cilj 2.2. Sprečavanje zloupotrebe finansijskog i drugih sektora kroz mere poznavanja i praćenja stranke

Očekivani rezultati: Izvršioci krivičnih dela će se efikasno sprečavati u pokušaju zloupotrebe finansijskog i drugih sektora, ali tako da se u najmanjoj mogućoj meri negativno utiče na poslovanje i na dostupnost usluga finansijskog i drugih sektora korisnicima. Organi koji učestvuju u istragama moći će brzo da dođu do informacija koje prikupljaju obveznici u okviru radnji i mera poznavanja i praćenja stranke. Sticanje vlasništva nad obveznicima i upravljanje njima biće isključivo u skladu sa standardom podobnosti i pouzdanosti (eng. „fit and proper).

Mera 2.2.1. Razraditi delotvorne mere kako bi se obezbedilo da obveznici postupaju u skladu sa pristupom zasnovanim na analizi i proceni rizika;

Mera 2.2.2. Unaprediti mehanizme poznavanja i praćenja stranke kod obveznika;

Mera 2.2.3. Unaprediti propise koji se odnose na registraciju privrednih subjekata i nevladinih organizacija i na stvarno vlasništvo, posebno u cilju povećanja transparentnosti vlasništva i jednostavnosti pristupa obveznika tim podacima.

Cilj 2.3. Unapređenje rada organa koji nadziru finansijske institucije, naročito bankarski sektor, i određene delatnosti van finansijskog sektora

Očekivani rezultati: Nadzorni organi iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma vrše nadzor, praćenje i regulisanje rada finansijskih institucija i određenih delatnosti van finansijskog sektora srazmerno utvrđenim rizicima za svaku delatnost.

Mera 2.3.1. Trajno usklađivati nadzor nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa nacionalnom procenom rizika;

Mera 2.3.2. Unaprediti kapacitet i sposobnost nadzornih organa u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, naročito za bankarski sektor, dodatnim angažovanjem zaposlenih, očuvanjem kadrovske osnove i stručnim usavršavanjem;

Mera 2.3.3. Unaprediti rad organa koji vrše nadzor u drugim sektorima, poput rada menjačnica, lica koja pružaju usluge prenosa novca, učesnika na tržištu kapitala i hartija od vrednosti, u skladu sa procenom rizika u tim oblastima;

Mera 2.3.4. Unaprediti rad organa koji vrše nadzor nad radom određenih fizičkih i pravnih lica van finansijskog sektora, poput računovođa i revizora, u skladu sa procenom rizika u tim oblastima;

Mera 2.3.5. Doneti odgovarajuće propise i procedure u oblasti nadzora, koji su zasnovani na analizi i proceni rizika, za sve obveznike u skladu sa međunarodnim standardima u konkretnoj oblasti;

Mera 2.3.6. Preispitati i po potrebi unaprediti postojeći sistem sankcionisanja za nepostupanje u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Strateška tema 3 Uočavanje i otklanjanje pretnji od pranja novca i finansiranja terorizma, kažnjavanje izvršilaca krivičnih dela i oduzimanje nezakonito stečene imovine

Cilj 3.1. Povećanje broja slučajeva u kojima je utvrđen osnov sumnje na krivično delo pranja novca ili finansiranja terorizma i po kojima se postupa

Očekivani rezultati: Unaprediće se kvalitet informacija i učestalost njihove razmene. Slučajevi pranja novca i finansiranja terorizma će se otkrivati delotvornije i efikasnije. To će pomoći tužiocima u utvrđivanju postojanja elemenata krivičnog dela i obezbediti im dokaze potrebne za uspešno gonjenje.

Mera 3.1.1. Obezbediti, odnosno unaprediti pravni okvir za razmenu informacija u konkretnim slučajevima pranja novca ili finansiranja terorizma i prethodnih krivičnih dela;

Mera 3.1.2. Obezbediti, odnosno jačati mehanizme saradnje i razmene informacija u konkretnim slučajevima pranja novca ili finansiranja terorizma i prethodnih krivičnih dela, kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou, i utvrđivati odgovarajuće metodologije;

Mera 3.1.3. Obezbediti informacionotehnološke sisteme za razmenu informacija u relevantnim organima.

Cilj 3.2. Unapređenje svih faza postupanja u konkretnim slučajevima pranja novca i finansiranja terorizma od osnova sumnje do završetka postupka

Očekivani rezultati: Uspešno će se rešiti veći broj slučajeva pranja novca, posebno u vezi sa prethodnim krivičnim delima utvrđenim u nacionalnoj proceni rizika, i finansiranja terorizma. Oduzeće se više imovine stečene krivičnim delom, odnosno više imovine namenjene finansiranju terorizma.

Mera 3.2.1. Obrazovati zajedničke radne grupe koje će se baviti posebno velikim predmetima i oblastima visokog stepena prioriteta;

Mera 3.2.2. Razraditi mehanizme poveravanja zadataka i koordinacije između nadležnih organa u zajedničkim radnim grupama i radnim timovima;

Mera 3.2.3. Utvrđivati prioritete, u skladu sa nacionalnom procenom rizika, kroz međusobnu saradnju nadležnih državnih organa koji učestvuju u istragama krivičnih dela pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno prikupljanju obaveštajnih podataka;

Mera 3.2.4. Analizom finansijskoobaveštajnog ciklusa i rada na predmetu poboljšati praksu u radu;

Mera 3.2.5. Predvideti efikasne i sveobuhvatne procedure za statističko praćenje (merenje) stanja u svim fazama postupka, od osnova sumnje do završetka postupka;

Mera 3.2.6. U aktivnostima otkrivanja i gonjenja za krivična dela finansijskog kriminala preraspodeliti resurse u smeru razumevanja i otkrivanja krivičnog dela pranja novca i utvrditi pokazatelje uspešnosti.

Cilj 3.3. Unapređenje kapaciteta Uprave za sprečavanje pranja novca

Očekivani rezultati: Unaprediće se brzina i učestalost razmene informacija, kvalitet analiza u Upravi za sprečavanje pranja novca iz kojih će drugi nadležni organi i organi stranih država moći izvlačiti korisne informacije za postupke iz njihove nadležnosti. Statističko praćenje i merenje određenih elemenata u saradnji i razmeni informacija omogućiće bolje razumevanje kvaliteta i trendova u saradnji i odgovarajuće korigovanje mehanizama saradnje.

Mera 3.3.1. Unaprediti resurse u Upravi za sprečavanje pranja novca;

Mera 3.3.2. Unaprediti poslovne procese u Upravi za sprečavanje pranja novca.

Strateška tema 4 Kvalifikovani kadrovi osposobljeni za delotvorno učešće u svim segmentima sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i razumevanje u javnosti uloge i planova nadležnih organa

Cilj 4.1. Obuka i stručno usavršavanje učesnika u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma za sticanje teoretskih i praktičnih znanja i veština i za njihovu adekvatnu primenu u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti

Očekivani rezultati: Učesnici u sistemu će koristiti stečena znanja i veštine u cilju delotvornog i efikasnog angažovanja u preventivnom i represivnom delu sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mera 4.1.1. Poboljšati kapacitete učesnika u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma donošenjem strategije obuke i stručnog usavršavanja;

Mera 4.1.2. Razviti centar za obuku u cilju pružanja obuke i koordinacije obuke u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

Mera 4.1.3. Iskustva i najbolje prakse u radu na predmetima učiniti dostupnim što širem broju zaposlenih u nadležnim državnim organima koji su angažovani na predmetima sprečavanja, otkrivanja i kažnjavanja za krivično delo pranja novca i povezana krivična dela;

Mera 4.1.4. Obučavati zaposlene u nadležnim državnim organima o pravnim osnovima saradnje i razmene informacija i mehanizmima za njihovu praktičnu primenu;

Mera 4.1.5. Naročito širiti znanja u oblasti finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Cilj 4.2. Jačanje svesti kod stručne i šire javnosti o pojavama pranja novca i finansiranja terorizma, merama koje država preduzima u borbi protiv tih pojava i ulogama nadležnih državnih organa.

Očekivani rezultati: Veći interes i stručniji akademski radovi, medijski napisi, kompetentnije istraživačko novinarstvo i svakodnevno informisanje građana o temama pranja novca i finansiranja terorizma.

Mera 4.2.1. Redovno informisati zainteresovanu javnost o trendovima i tipologijama pranja novca i finansiranja terorizma i radu nadležnih državnih organa na sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorizma;

Mera 4.2.2. Redovno na primeren način informisati sve subjekte na koje se odnose odredbe propisa koji imaju uticaj na oblast borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma o svim bitnim pitanjima.

3. UČESNICI U SISTEMU BORBE PROTIV PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

Uprava za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) je organ uprave u sastavu Ministarstva finansija. Uprava je član Egmont grupe od 2003. godine. Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 20/09, 72/09, 91/10 i 139/14 – u daljem tekstu: Zakon), Uprava obavlja finansijsko-informacione poslove: prikuplja, obrađuje i analizira informacije, podatke i dokumentaciju koju dobija od obveznika iz člana 4. Zakona, nadležnih državnih organa, kao i od organa nadležnih za sprečavanje pranja novca drugih država.

U pogledu otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava može da:

– traži podatke od obveznika i advokata kada proceni da postoji sumnja u postojanje krivičnog dela pranja novca i finansiranja terorizma;

– traži podatke od nadležnih državnih organa u Republici Srbiji;

– izdaje pisane naloge obveznicima da privremeno obustave transakcije kada postoji sumnja u pranje novca ili finansiranje terorizma ili naloge za praćenje transakcija i poslovnih aktivnosti klijenta;

– prosleđuje podatke nadležnim državnim organima; daje odgovore obveznicima, advokatima i državnim organima;

– sarađuje sa stranim državama.

Uloga Uprave u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: PN/FT) obuhvata sledeće elemente: nadzor nad primenom odredaba Zakona i preduzimanje radnji i mera u cilju otklanjanja uočenih nedostataka, podnošenje predloga ministru za izmene i dopune Zakona i podzakonskih akata koji regulišu sprečavanje i prepoznavanje PN/FT, učestvovanje u izradi liste indikatora za prepoznavanje transakcija koje navode na sumnju da se radi o PN/FT, izradu zakona i podzakonskih akata i davanje mišljenja o sprovođenju Zakona i odredaba usvojenih na osnovu Zakona, izrada i objavljivanje preporuka za jednoobraznu primenu odredaba Zakona u celom sistemu, pokretanje procedura za zaključivanje sporazuma o saradnji sa državnim organima, nadležnim organima stranih država i međunarodnim organizacijama, učešće u međunarodnoj saradnji u borbi protiv PN/FT, objavljivanje relevantnih statističkih podataka, informisanje javnosti o aspektima i problematici borbe protiv PN/FT.

Republičko javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih dela i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. U Republici Srbiji za postupanje u predmetima za krivična dela pranja novca nadležna su viša javna tužilaštva, kojih ima 26. Za krivična dela pranja novca nadležno je i Tužilaštvo za organizovani kriminal, kada imovina koja je predmet pranja novca potiče iz nekog od krivičnih dela organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela koja su u nadležnosti tih tužilaštva. Republičko javno tužilaštvo i četiri apelaciona javna tužilaštva prate rad viših javnih tužilaštava u predmetima pranja novca, i po potrebi im pružaju stručnu pomoć. Za postupanje u svim predmetima za krivična dela finansiranja terorizma na teritoriji Republike Srbije nadležno je Tužilaštvo za organizovani kriminal. Prema Zakoniku o krivičnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14), javni tužioci su uključeni u sve faze postupka – rukovode predistražnim postupkom, sprovode krivične istrage radi prikupljanja dokaza i podižu optužne akte. Stoga je njihova uloga u obezbeđenju efikasne istrage i gonjenja za dela pranja novca i finansiranja terorizma od velikog značaja.

SudoviUstav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06) predviđa da su sudovi u Republici Srbiji samostalni i nezavisni i da sude u predmetima na osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata u skladu sa zakonom, kao i na osnovu opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava i potvrđenih međunarodnih sporazuma. Sudska vlast se vrši preko sudova opšte i specijalne nadležnosti čije se osnivanje, organizacija, nadležnost, uređenje i sastav utvrđuju zakonom. Najviši sud u Republici Srbiji je Vrhovni kasacioni sud. Trenutno ima 187 sudova opšte i specijalne nadležnosti.

Svojim presudama, sudije imaju odlučujuću ulogu u obezbeđenju efikasnosti sistema borbe protiv privrednog i organizovanog kriminala, uključujući i pranje novca i finansiranje terorizma. Za krivična dela pranja novca nadležni su viši sudovi.

PolicijaU smislu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, policija je kao deo Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP) nadležna za istrage navedenih krivičnih dela. Istrage pranja novca spadaju u nadležnost Uprave kriminalističke policije (u daljem tekstu: UKP), koja ima svoje sedište i 27 regionalnih policijskih uprava. UKP je odgovorna za stanje i organizovanje poslova na otkrivanju i suzbijanju svih oblika organizovanog kriminala, za prevenciju i suzbijanje ostalih oblika kriminala i, s tim u vezi, planira i organizuje blagovremeno informisanje i izveštavanje i koordinaciju rada službi, te sprovodi i organizuje obaveštajne i kontraobaveštajne poslove, kao i primenu operativno-tehničkih i taktičkih mera na rasvetljavanju i dokumentovanju krivičnih dela, u skladu sa zakonom. U UKP značajnu ulogu u ovoj oblasti ima Služba za borbu protiv organizovanog kriminala i organizacione jedinice u njenom sastavu: Odeljenje za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, Odeljenje za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala i Jedinica za finansijske istrage.

Kada u predmetima PN/FT ima elemenata organizovanog kriminala, tada spadaju u nadležnost Odseka za borbu protiv pranja novca koji je deo Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala. Svaka od 27 područnih uprava ima i specijalizovani odsek za suzbijanje finansijskog kriminala. Jedinica za finansijske istrage osnovana je Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Službeni glasnik RS”, broj 97/08) kao specijalizovana organizaciona jedinica MUP nadležna za finansijske istrage. Njen osnovni zadatak je otkrivanje imovine proistekle iz krivičnog dela.

Vojnobezbednosna agencija (u daljem tekstu: VBA) je služba bezbednosti koja obavlja poslove bezbednosti od značaja za odbranu Republike Srbije. U skladu sa zakonom, VBA, pored ostalog, otkriva, prati i onemogućava unutrašnji i međunarodni terorizam, i otkriva, istražuje i prikuplja dokaze za krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, organizovanog kriminala, krivično delo pranje novca, kao i krivična dela korupcije, usmerena protiv komandi, ustanova i jedinica Vojske Srbije i ministarstva nadležnog za poslove odbrane. Imajući u vidu zakonom navedene nadležnosti VBA, jedan od značajnijih zadataka na zaštiti sistema odbrane je i sprečavanje PN/FT. VBA je formirala posebnu organizacionu jedinicu čiji su poslovi, između ostalih i otkrivanje, istraživanje i dokumentovanje krivičnih dela pranje novca i finansiranje terorizma, koja ima analitičku podršku posebne organizacione jedinice VBA. VBA je zakonom ovlašćena da primenjuje posebne postupke i mere za tajno prikupljanje podataka preventivnog karaktera, kao i posebne dokazne radnje u otkrivanju, istraživanju i dokumentovanju krivičnih dela pranje novca ili finansiranje terorizma, u granicama svoje nadležnosti. Obezbeđen je zakonski mehanizam da na taj način pribavljeni podaci imaju puni krivično-procesni kredibilitet u sudskom postupku.

Vojnoobaveštajna agencija, kao služba bezbednosti Republike Srbije, nadležna je za obavljanje obaveštajnih poslova od značaja za odbranu koji se odnose na prikupljanje, analizu, procenu, zaštitu i dostavljanje podataka i informacija o potencijalnim i realnim opasnostima, aktivnostima, planovima i namerama stranih država i njihovih oružanih snaga, međunarodnih organizacija, grupa i pojedinaca, a koje su vojnog, vojnopolitičkog i vojnoekonomskog karaktera koji se odnose i na pretnje terorizmom, a usmereni su iz inostranstva prema sistemu Republike Srbije.

Bezbednosno-informativna agencija (u daljem tekstu: BIA) je posebna organizacija koja je osnovana Zakonom o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 111/09, 65/14-US i 66/14) i predstavlja deo jedinstvenog bezbednosno-obaveštajnog sistema Republike Srbije. BIA obavlja poslove koji se odnose na: zaštitu bezbednosti Republike Srbije i otkrivanje i sprečavanje delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje Ustavom utvrđenog poretka Republike Srbije, istraživanje, prikupljanje, obradu i procenu bezbednosno-obaveštajnih podataka i saznanja od značaja za bezbednost Republike Srbije i informisanje nadležnih državnih organa o tim podacima, kao i druge poslove određene zakonom. BIA obavlja i poslove u vezi sa suprotstavljanjem organizovanom međunarodnom kriminalu. To su poslovi otkrivanja, istraživanja i dokumentovanja najtežih oblika organizovanog kriminala sa elementom inostranosti – krijumčarenjem narkotika, ilegalnim migracijama i trgovinom ljudima, krijumčarenjem oružja, falsifikovanjem i pranjem novca, kao i najtežim oblicima korupcije povezanim sa međunarodnim organizovanim kriminalom. Posebni poslovi i zadaci BIA odnose se na sprečavanje i suzbijanje unutrašnjeg i međunarodnog terorizma. BIA je formirala jedinicu za međunarodni organizovani kriminal, koja se bavi i sprečavanjem PN/FT.

Narodna banka Srbije (u daljem tekstu: NBS) je samostalna i nezavisna u obavljanju funkcija utvrđenih Zakonom o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik PC”, br. 72/03, 55/04, 85/05-dr. zakon, 44/10, 76/12 i 106/12) i drugim zakonima, a za svoj rad je odgovorna Narodnoj skupštini. Osnovni cilj NBS je postizanje i održavanje stabilnosti cena. Pored toga, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, NBS doprinosi očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema. NBS uređuje, kontroliše i unapređuje nesmetano funkcionisanje platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom. U smislu borbe protiv PN/FT NBS je regulator i nadzorni organ velikog dela finansijskog tržišta u Republici Srbiji, a pored bankarskog sektora ona reguliše, izdaje i oduzima dozvole za rad i vrši nadzor nad dobrovoljnim penzijskim fondovima, pružaocima finansijskog lizinga, društvima za osiguranje, društvima za posredovanje u osiguranju, društvima za zastupanje u osiguranju i agentima osiguranja sa dozvolom za obavljanje delatnosti životnog osiguranja. NBS vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka i drugih finansijskih institucija i nadležna je za unapređenje funkcionisanja platnog prometa i očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema.

Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) je nezavisna i samostalna organizacija Republike Srbije odgovorna za zakonito funkcionisanje tržišta hartija od vrednosti, sa ciljem zaštite investitora i obezbeđivanje pravičnosti, efikasnosti i transparentnosti tog tržišta. U tom smislu, Komisija vrši nadzor nad primenom Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik PC”, broj 31/11), Zakona o preuzimanju akcionarskih društava („Službeni glasnik PC”, br. 46/06, 107/09 i 99/11) i Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik PC”, br. 46/06, 51/09, 31/11 i 115/14). Komisija je, između ostalog, nadležna za licenciranje brokersko-dilerskih društava i društava za upravljanje investicionim fondovima, kao i za sprovođenje nadzora nad navedenim subjektima, kao i celokupnim tržištem kapitala. Pored navedenog, Komisija obavlja nadzor nad primenom Zakona od strane brokersko-dilerskih društava, društava za upravljanje investicionim fondovima i banaka (kada se radi o kastodi i brokersko-dilerskim poslovima).

Sektor tržišne inspekcije, sektor u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kontinuirano vrši kontrolu preduzetnika i pravnih lica koja se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti, kao i kontrolom primene člana 36. Zakona, koji zabranjuje licima koja prodaju robu ili vrše usluge da primaju gotov novac za njihovo plaćanje u iznosu od 15.000 evra i više u dinarskoj protivvrednosti. U vršenju redovnih kontrola tržišni inspektori kontrolišu način plaćanja robe, to jest koliki je iznos gotovinskog plaćanja robe, a na osnovu evidencija koje su privredni subjekti obavezni da vode.

Uprava carina je organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, koji sprovodi carinsku politiku Republike Srbije i aktivnim učešćem u međunarodnoj i regionalnoj carinskoj saradnji doprinosi obezbeđivanju stalnih javnih prihoda, efikasnom odvijanju međunarodne trgovine, kao i očuvanju bezbednosti, sigurnosti i sveukupne zaštite. U pogledu sprečavanja PN/FT, Uprava carina ima i preventivnu i represivnu funkciju u prekograničnim tokovima robe, a prevashodno gotovine. Uprava carina ima ovlašćenja da sprovodi kontrolu tokova strane valute u međunarodnom putničkom saobraćaju.

Poreska uprava je organ uprave u sastavu Ministarstva finansija. Sledeći sektori u sastavu Poreske uprave su značajni za borbu protiv PN/FT:

– Sektor Poreske policije je obrazovan 2003. godine i u njegovoj nadležnosti je otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih počinilaca. Nadležnost Poreske policije reguliše Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 63/06-ispravka. dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 i 105/14). Poreska policija deluje kao organ unutrašnjih poslova u pretkrivičnom postupku i ima ovlašćenja da primenjuje, u skladu sa zakonom, sve radnje u okviru krivične istrage, osim ograničavanja slobode kretanja;

– Sektor za menjačke i devizne poslove i igre na sreću vrši kontrolu deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, donosi rešenje o izdavanju i oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, i vrši kontrolu menjačkog poslovanja shodno Zakonu o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14). Takođe, ovaj sektor vrši nadzor nad primenom Zakona od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju poslove faktoringa i forfetinga, pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu, kao i nadzor nad sektorom igara na sreću u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 93/12-dr. zakon), koji uređuje pravo na priređivanje igara na sreću, vrste igara na sreću, uslove priređivanja, prava i obaveze priređivača igara na sreću, ostvarivanje i pripadnost prihoda ostvarenih priređivanjem igara na sreću.

Agencija za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Agencija) je samostalan i nezavisan državni organ. Osnovana je Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 53/10, 66/11-US, 67/13-US i 112/13-autentično tumačenje) i za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna je Narodnoj skupštini. Agencija ima širok spektar nadležnosti i ovlašćenja koja se odnose na: antikorupcijsku politiku i saradnju sa drugim državnim organima u vezi sa ovom temom, sukob interesa, kontrolu imovine funkcionera, planove integriteta, finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja, izradu antikorupcijskih propisa, edukaciju, istraživanje, analize i međunarodnu saradnju. Agencija je ustanovljenja kao državni organ sa jakom preventivnom ulogom y borbi protiv korupcije i njen osnovni cilj je da u koordinaciji sa drugim organima javne vlasti, civilnim sektorom, medijima i javnošću u celosti poboljša stanje u toj oblasti.

Nadležnost Agencije je, pored ostalog, da vodi registar funkcionera, registar imovine funkcionera, katalog poklona, da vrši kontrolu finansiranja političkih stranaka, kao i kontrolu izveštaja o imovini i prihodima funkcionera. Podaci o funkcionerima koje poseduje Agencija su od značaja za otkrivanje krivičnih dela iz oblasti korupcije, kao i praćenja tokova novca proisteklog izvršenjem koruptivnih krivičnih dela, odnosno krivičnog dela pranja novca. Takođe, Agencija izriče mere zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka i krivične prijave zbog neprijavljivanja imovine ili davanja lažnih podataka o imovini.

Pravosudna akademija i Kriminalističko-policijska akademija 1. januara 2010. godine počela je sa radom Pravosudna akademija, čime je zaokružen proces kreiranja savremenog sistema obrazovanja sudija i tužilaca. Otpočinjanjem rada Pravosudne akademije završena je transformacija Pravosudnog centra, koji je od 2002. do 2009. godine sprovodio programe stalne obuke sudija i tužilaca. Osnivači Pravosudne akademije su Vlada i Društvo sudija Srbije, uz značajnu podršku Saveta Evrope. Pravosudna akademija je prirodno važan partner u razvoju studijskih programa i obezbeđivanju stručnih obuka.

U skladu sa savremenim zahtevima i potrebama struke, Vlada je 2006. godine osnovala Kriminalističko-policijsku akademiju, kao samostalnu visokoškolsku ustanovu za ostvarivanje akademskih i strukovnih studijskih programa svih nivoa za potrebe policijskog obrazovanja, kao i druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja od značaja za kriminalističko-policijske i bezbednosne poslove. Kriminalističko-policijska akademija nastala je integracijom Više škole unutrašnjih poslova i Policijske akademije i njihov je pravni sledbenik. Godine 2014, Odlukom Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 28/14) osnovan je Kriminalističko-policijski univerzitet.

Udruženje banaka Srbije okuplja predstavnike svih banaka u Republici Srbiji. U januaru 2005. godine, ovo udruženje je oformilo radnu grupu za usklađenost, koja je transformisana u Odbor za usklađenost poslovanja u bankama. Odbor je nadležan da prati i učestvuje u donošenju zakonske regulative koja definiše i reguliše rad sektora za usklađenost u bankama, analizira predložena rešenja, daje svoje primedbe, sugestije i prosleđuje ih predlagačima zakonske regulative, pokreće inicijative za izmenu i dopunu donetih zakonskih i podzakonskih akata i predlaže izradu posebnih materijala u vidu preporuka radi jednoobraznog obavljanja bankarske prakse.

Advokatska komora Srbije sastoji se od osam regionalnih advokatskih komora (od kojih je najveća u Beogradu, koja okuplja oko 6200 profesionalaca i 16 advokatskih kancelarija).

Od značaja za sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma su i novinari i nevladin sektor koji imaju značajnu ulogu u podizanju svesti kod šire javnosti o finansijskom kriminalu i pranju novca.

Grafički prikaz sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji

-533400334645

4. PRIMENA NACIONALNE STRATEGIJE

Primena Nacionalne strategije definisana je Akcionim planom. Akcioni plan predviđa konkretne aktivnosti sa postavljenim rokovima, odgovornim institucijama i neophodnim sredstvima.

Organ nadležan za nadzor nad primenom ove strategije je Stalna koordinaciona grupa. Inicijativu za pokretanje i sprovođenje pojedinih aktivnosti iz Akcionog plana ima prvonavedeni subjekt u koloni „Odgovorni organ” u Akcionom planu.

Stalna koordinaciona grupa će se prilikom merenja i ocenjivanja uspešnosti Nacionalne strategije naročito rukovoditi proverom efikasnosti aktivnosti i mera na ispunjavanju postavljenih ciljeva. Otuda će se predvideti poseban tehnički mehanizam provere da li se predviđenim aktivnostima postižu predviđene mere, kao i da li same mere ostvaruju zadate ciljeve Nacionalne strategije. Iz toga razloga, svake dve godine vršiće se pregled i provera sprovođenja i efikasnosti sprovođenja Akcionog plana.

5. AKCIONI PLAN

Akcioni plan odštampan je uz ovu nacionalnu strategiju i čini njen sastavni deo.

6. ZAVRŠNI DEO

Ovu nacionalnu strategiju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

Strateška tema 1 – Smanjivanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kroz strateško planiranje, koordinaciju i saradnju svih učesnika u sistemu

Cilj 1.1. Potpuno razumevanje rizika od pranja novca u Republici Srbiji

Prioritet: 1

Očekivani rezultati: Dobro razumevanje rizika omogućiće nadležnim državnim organima da utvrđuju prioritete u svom radu radi otklanjanja najvažnijih pretnji po sistem i njegovih slabih tačaka. Očekuje se više uspešno rešenih predmeta, kako kroz postupke za ta krivična dela tako i u pogledu oduzimanja imovine stečene krivičnim delom. Obveznici i nadzorni organi će pomoću kvalitetnih analiza rizika praviti sopstvene analize i utvrđivati prioritete u svom radu. Te rizike će razumeti svi učesnici u sistemu i šira javnost.

Mera 1.1.1. Redovno ažurirati nacionalnu procenu rizika od pranja novca;

Prioritet: 1

Mera 1.1.2. Svim učesnicima u sistemu u primerenoj formi dostavljati rezultate nacionalne procene rizika i omogućiti im da u svom radu primene odgovarajuće zaključke i smernice, a u cilju smanjenja prepoznatih rizika.

Prioritet: 1

Mere

Aktivnost

Rizici

Rok i prioritet aktivnosti (P)

Indikator

Izvor verifikacije

Odgovorni organ

Neophodna sredstva

1.1.1. Redovno ažurirati nacionalnu procenu rizika od pranja novca (NPR);

1.1.1.1. Utvrditi metodologiju za redovno ažuriranje Nacionalne procene rizika svake dve godine;

Nepostojanje resursa i kapaciteta

12 meseci, P. 1

Ažuriranje metodologije vrši se u skladu sa definisanom metodologijom.

Izrađen dokument o metodologiji za ažuriranje nacionalne procene rizika (NPR) i distribuiran članovima Stalne koordinacione grupe (SKG)

Stalna koordinaciona grupa (SKG)

Nisu potrebna

1.1.1.2. Ažuriranje Nacionalne procene rizika;

Nepostojanje, netačnost, nepotpunost, nedoslednost statistika; nepostojanje metodologije za sprovođenje NPR; nepostojanje resursa i kapaciteta

18 meseci, P. 1

Poređenje percepcije predstavnika državnih organa o rizicima kojima je sistem izložen i njegovim slabostima pre i posle ažuriranja rizika.

Sastavljeni pregledni izveštaji o ažuriranoj proceni rizika.

SKG

Nisu potrebna

1.1.2. Svim učesnicima u sistemu u primerenoj formi dostavljati rezultate nacionalne procene rizika i omogućiti im da u svom radu primene odgovarajuće zaključke i smernice, a u cilju smanjenja prepoznatih rizika.

1.1.2.1. Dostavljati relevantne delove izveštaja o nacionalnoj proceni rizika svim učesnicima u sistemu;

Bez rizika.

3 meseca i trajno, P. 1

Broj dokumenata, proaktivnih ili strateških analiza ili direktne primene u radu na predmetima, ili regionalnom kontekstu i mera u kojoj se koriste (u procentima).

Izveštaj SKG o distribuiranju ažurirane NPR sa povratnom informacijom od tih organa u pogledu primerenosti forme i upotrebljivosti informacija iz ažurirane NPR.

Uprava za sprečavanje pranja novca (Uprava)

Nisu potrebna

1.1.2.2. Redovno međusobno izveštavanje članova Stalne koordinacione grupe o preduzetim radnjama na smanjenju rizika utvrđenih u nacionalnoj proceni rizika;

Nepostojanje resursa, nedovoljan angažman članova SKG; nedonošenje nove odluke kojom se jača SKG

Trajno, P. 2

Broj izveštaja koje su razmenili međusobno državni organi u toku sastanaka SKG i na drugi način.

Broj rizika i slabosti konstatovanih u izveštaju o ažuriranoj NPR koji su smanjeni ili otklonjeni na zakonodavnom, institucionalnom ili operativnom nivou.

Zapisnici sa sastanaka SKG

SKG

Nisu potrebna

1.1.2.3. Redovno proveravati, u okviru posrednih i neposrednih kontrola obveznika, ili na drugi primeren način, da li je obveznik uzeo u obzir zaključke nacionalne procene rizika.

Nesprovođenje aktivnosti iz mera 1.1.1 i 1.1.2; Pretpostavka: Predviđanje, kod nadzornog organa, obaveze vršenja provere; resursi.

Trajno, P. 1

Poređenje percepcije obveznika o rizicima kojima je sistem izložen i njegovim slabostima pre i posle kontrola/analize rizika.

Izveštaj nadzornih organa na sastancima SKG o rezultatima kontrola u pogledu primene zaključaka iz izveštaja o proceni rizika uz navođenje tipičnih radnji koje obveznici preduzimaju u tom pogledu.

Organi nadležni za nadzor nad sprovođenjem Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Nadzorni organi)

Nisu potrebna

Cilj 1.2. Potpuno razumevanje rizika od finansiranja terorizma u Republici Srbiji

Prioritet 2

Očekivani rezultati: Razumevanje rizika, pretnji i ranjivosti u oblasti finansiranja terorizma pomaže nadležnim državnim organima da efikasno i srazmerno raspodele sredstva za otklanjanje rizika od finansiranja terorizma.

Mera 1.2.1. Izraditi nacionalnu procenu rizika od finansiranja terorizma i redovno je ažurirati;

Prioritet 1

Mera 1.2.2. Usklađivati mere za smanjivanje rizika od finansiranja terorizma iz Akcionog plana uz ovu strategiju sa rizicima utvrđenim u nacionalnoj proceni rizika od finansiranja terorizma;

Prioritet 2

Mera 1.2.3. Doneti odgovarajuće propise o sprovođenju relevantnih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih relevantnih međunarodnih standarda kao i relevantnih pravnih tekovina Evropske unije u ovoj oblasti;

Prioritet 1

Mera 1.2.4. Jačanje kapaciteta relevantnih državnih organa, kroz stručno usavršavanje, preraspodelu postojećih resursa ili angažovanje dodatnih, a u skladu sa analizom potreba.

Prioritet 2

Mere

Aktivnost

Rizici

Rok i prioritet aktivnosti (P)

Indikator

Izvor verifikacije

Odgovorni organ

Neophodna sredstva

1.2.1. Izraditi nacionalnu procenu rizika od finansiranja terorizma i redovno je ažurirati;

1.2.1.1. Utvrditi metodologiju za nacionalnu procenu rizika od finansiranja terorizma naročito vodeći računa o oblastima čija je ranjivost u smislu finansiranja terorizma prepoznata na međunarodnom nivou;

Nepostojanje resursa i kapaciteta

1 mesec, P. 1

Relevantni učesnici u izradi nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma razumeju način izrade i sve aspekte sprovođenja NPR.

Izrađen dokument o metodologiji za NPR i podeljen članovima SKG

SKG

Nisu potrebna

1.2.1.2. Sprovesti nacionalnu procenu rizika od finansiranja terorizma i izveštaj dostaviti nadležnim državnim organima u primerenoj formi koja im omogućava da u svom radu primene odgovarajuće zaključke i smernice, a u cilju smanjenja prepoznatih rizika;

Nepostojanje, netačnost, nepotpunost, nedoslednost statistika; nepostojanje metodologije za sprovođenje NPR; nepostojanje resursa i kapaciteta

2 meseca, P. 1

Sastavljeni pregledni izveštaji o ažuriranoj proceni rizika. Poređenje percepcije predstavnika državnih organa o rizicima kojima je sistem izložen i njegovim slabostima pre i posle ažuriranja rizika.

Broj dokumenata, proaktivnih ili strateških analiza ili direktne primene u radu na predmetima, ili regionalnom kontekstu i mera u kojoj se koriste (u procentima).

Beleška/izveštaj SKG o podeli (ažurirane) NPR sa povratnom informacijom od predstavnika državnih organa u pogledu primerenosti forme i upotrebljivosti informacija iz ažurirane NPR. Dokumenta i analize državnih organa, izveštaji o radu organa.

SKG

Nisu potrebna

1.2.2. Usklađivati mere za smanjivanje rizika od finansiranja terorizma iz Akcionog plana uz Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma sa rizicima utvrđenim u nacionalnoj proceni rizika od finansiranja terorizma;

1.2.2.1. Analiza potreba za izmenama i dopunama mera za smanjivanje rizika od finansiranja terorizma iz ovog akcionog plana po sprovođenju nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma, odnosno njenog ažuriranja;

Nedostatak resursa. Nedonošenje nove odluke kojom se jača SKG.

3 meseca, P. 2

Broj dodatih ili izmenjenih mera Akcionog plana na osnovu rezultata (ažurirane) NPR.

Tekst ažuriranog akcionog plana.

SKG

U skladu sa analizom potreba

1.2.3. Doneti odgovarajuće propise o sprovođenju relevantnih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih relevantnih međunarodnih standarda, naročito Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1267 i 1373 kao i relevantnih pravnih tekovina Evropske unije u ovoj oblasti.

1.2.3.1. Doneti zakon kojim se reguliše ograničavanje raspolaganja imovinom lica sa lista terorista.

Politička nestabilnost, odsustvo političke volje.

3 meseca, P. 1

Postoje zakonski osnov i mehanizmi privremenog ograničavanja raspolaganja imovinom lica sa Zakonom definisanih lista terorista.

Zakon objavljen u Službenom glasniku i u primeni.

Vlada (utvrđivanje predloga zakona i upućivanje u skupštinsku proceduru)

Nisu potrebna

1.2.4. Jačanje kapaciteta relevantnih državnih organa, naročito kroz stručno usavršavanje, preraspodelu postojećih resursa ili angažovanje dodatnih, a u skladu sa analizom potreba;

1.2.4.1. Izvršiti analizu kadrovskih potreba Službe za borbu protiv terorizma i ekstremizma i izneti predloge u skladu sa analizom;

Bez rizika.

12 meseci, P. 2

Izrađena analiza potreba.

Dokument o analizi potreba sa preporukama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP)

Nisu potrebna

1.2.4.2. Sprovesti preporuke analize iz aktivnosti 1.2.4.1.

Odsustvo volje donosilaca odluka u instituciji; nepostojanje resursa; nejasne i neprecizne preporuke iz 1.2.4.1;

6 meseci, P. 2

Izmenjen akt o sistematizaciji Službe.

Akt o sistematizaciji

MUP

U skladu sa analizom i preporukama.

Cilj 1.3. Unapređenje koordinacije i saradnje između državnih organa nadležnih za nadzor, prikupljanje podataka, istragu, gonjenje za krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma i oduzimanje imovine stečene krivičnim delom.

Prioritet 2

Očekivani rezultati: Delotvorniji rad dovodi do povećanja broja uspešno rešenih slučajeva na kojima je bilo angažovano više različitih državnih organa i doprinosi boljem razumevanju rizika.

Mera 1.3.1. Uspostaviti mehanizme za analizu najznačajnijih pitanja za funkcionisanje sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

Prioritet 1

Mera 1.3.2. Ojačati položaj i sastav Stalne koordinacione grupe;

Prioritet 1

Mera 1.3.3. Redovno preispitivati delotvornost mehanizama međusobne saradnje na nivou strateškog planiranja, koordinacije i saradnje svih učesnika u sistemu, i preduzimati radnje na otklanjanju uočenih nedostataka;

Prioritet 2

Mera 1.3.4. Analizirati i preispitivati postojeće mehanizme međunarodne saradnje, uključujući pružanje međunarodne pravne pomoći, razmenu podataka i oduzimanje imovine;

Prioritet 2

Mera 1.3.5. Analizirati relevantne zakone, druge propise i opšte akte i sektorske strategije u fazi pripreme sa aspekta njihovog uticaja na sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Prioritet 2

Mere

Aktivnost

Rizici

Rok i prioritet aktivnosti (P)

Indikator

Izvor verifikacije

Odgovorni organ

Neophodna sredstva

1.3.1. Uspostaviti mehanizme za analizu najznačajnijih pitanja za funkcionisanje sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

1.3.1.1. Doneti novu odluku o obrazovanju SKG kojom će se, između ostalog, odrediti glavni i stručni koordinatori SKG, tematske radne grupe SKG i vrste izveštaja koje usvaja SKG;

Nepostojanje ljudskih resursa kod organa koji učestvuju u radu SKG; nedonošenje odluke o jačanju SKG; odsustvo volje kod donosioca odluka

2 meseca, P. 1

SKG ima utvrđenu unutrašnju preraspodelu poslova i odgovorna lica za rad pojedinih radnih grupa SKG.

Odluka o obrazovanju SKG objavljena u Službenom glasniku

Vlada

Nisu potrebna

1.3.1.2. Obrazovati podgrupe SKG koje će analizirati najznačajnija pitanja za pojedine oblasti;

Nepostojanje ljudskih resursa kod organa koji učestvuju u radu SKG; Nedonošenje odluke o jačanju SKG

2 meseca, P. 2

Broj radnih podgrupa

Odluka o obrazovanju SKG

Vlada i SKG

Nisu potrebna

1.3.1.3. Najmanje jedanput u tri meseca razmatrati promene u sistemu i rezultate koje sistem proizvodi na osnovu redovnih pismenih izveštaja koje dostavljaju članovi SKG o aktivnostima koje preduzimaju na realizaciji ove strategije i akcionog plana.

Nepostojanje resursa kod članica SKG; Nedonošenje odluke o jačanju SKG; odsustvo volje i angažmana organa koji učestvuju u radu SKG

3 meseca, P. 2

Broj analiza i zaključaka SKG i radnih podgrupa SKG o najznačajnijim pitanjima za funkcionisanje sistema

Izveštaji upućeni Vladi ili objavljeni

SKG

Nisu potrebna

1.3.2. Ojačati položaj i sastav SKG za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

1.3.2.2. Obrazovati Sekretarijat SKG.

Nepostojanje resursa; nedonošenje odluke o jačanju SKG; odsustvo volje i angažmana organa koji učestvuju u radu SKG

24 meseca, P. 2

Broj zaposlenih u odgovarajućem državnom organu/organima direktno zaduženih za poslove sekretarijata SKG.

Odluka o obrazovanju SKG, pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u tom organu/organima

Vlada

U skladu sa pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji (po zaposlenom 80.000 bruto mesečno)

1.3.3. Redovno preispitivati delotvornost mehanizama međusobne saradnje na nivou strateškog planiranja, koordinacije i saradnje svih učesnika u sistemu, i preduzimati radnje na otklanjanju uočenih nedostataka;

1.3.3.1. Analiza efikasnosti postojećih mehanizama saradnje državnih organa i davanje preporuka za unapređenje stanja.

Bez rizika

Trajno, P. 2

Razumevanje postojećeg stanja i mogućnosti za unapređenje mehanizama međusobne saradnje imajući u vidu najbolje prakse i poslednje trendove u strateškom planiranju i koordinaciji učesnika u sistemu. Broj izvršenih intervencija u sistem u cilju otklanjanja nedostataka.

Izveštaji SKG i radnih podgrupa SKG.

SKG

U skladu sa analizom i preporukama

1.3.3.2. Utvrđivanje obaveznih ili poželjnih delova sporazuma o saradnji između državnih organa koji proističu iz najbolje prakse i podsticanje nadležnih organa na zaključivanje takvih sporazuma.

Bez rizika

12 meseci, P. 3

Stepen zadovoljstva učesnika u sistemu delotvornošću mehanizama saradnje koji proističu iz sporazuma o saradnji u skladu sa utvrđenim obaveznim odnosno poželjnim delovima sporazuma.

Broj sporazuma koji je potpisan i koji se primenjuje.

SKG

Nisu potrebna

1.3.4. Analizirati i preispitivati postojeće mehanizme međunarodne saradnje, uključujući pružanje međunarodne pravne pomoći, razmenu podataka i oduzimanje imovine;

1.3.4.1. U odluci o SKG predvideti međusobno izveštavanje o međunarodnoj saradnji i elemente izveštaja;

Bez rizika

2 meseca, P. 2

Vrste i elementi izveštaja na raspolaganju članovima SKG i radnih podgrupa.

Odluka o SKG

Vlada

Nisu potrebna

1.3.4.2. Analizirati i davati preporuke za unapređenje međunarodne saradnje, posebno iniciranjem članstva u međunarodnim telima, forumima, organizacijama ili mehanizmima koji olakšavaju razmenu podataka i druge oblike međunarodne saradnje;

Nepostojanje resursa

Trajno, P. 3

Broj analiza i preporuka za unapređenje međunarodne saradnje, broj inicijativa i novih članstava u međunarodnim telima, organizacijama ili mehanizmima razmene podataka.

Izveštaji o radu i međunarodnoj saradnji relevantnih organa.

SKG

U skladu sa analizom i preporukama

1.3.4.3 Unaprediti sistem praćenja međunarodne pravne pomoći u Ministarstvu pravde tako da se statistički podaci vode i o vrstama međunarodne pravne pomoći i o krivičnim delima na koja se ta pomoć odnosi;

Nepostojanje kadrovskih i materijalno-tehničkih resursa

12 meseci, P. 1

Tačni, potpuni i razloženi statistički podaci omogućuju brz pregled i ispravnu analizu mehanizama međunarodne pravne pomoći u Ministarstvu pravde.

Izveštaji o radu ministarstva i poslova međunarodne saradnje.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa

1.000.000

1.3.4.4 Izvršiti specijalizaciju rada na zahtevima za međunarodnu pravnu pomoć i ekstradiciju zbog lakšeg praćenja podataka o zahtevima (npr. odrediti jedan ili nekoliko sudova koji bi bili isključivo nadležni za ekstradicije itd.)

Odsustvo volje donosilaca odluka; nepostojanje kapaciteta i resursa

12 meseci, P. 2

Broj sudova koji su isključivo nadležni za definisan broj specijalizovanih oblasti rada.

Izveštaji o radu

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa

Prema potrebama (300.000 po obuci)

1.3.5. Analizirati relevantne zakone, druge propise i opšte akte i sektorske strategije u fazi pripreme sa aspekta njihovog uticaja na sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

1.3.5.1. Inicirati promenu poslovnika Vlade i Narodne skupštine da bi se predvidela obaveza predlagača da u obrazloženje propisa u pripremi uvrsti i procenu dejstva propisa na rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma ;

Odsustvo volje donosilaca odluka; nepostupanje državnih organa

36 meseci, P. 3

Postoji jasna obaveza i uputstva za sve relevantne državne organe u pogledu analize akata sa aspekta njihovog uticaja na sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Broj obrazloženja u kojima je data analiza efekata.

Poslovnici Vlade i Narodne skupštine objavljeni u Službenom glasniku.

Vlada

Nisu potrebna

1.3.5.2. Definisati prioritetne oblasti na koje će se odnositi obaveza iz ove mere i o tome obavestiti relevantne organe.

Bez rizika.

36 meseci, P. 3

Svi relevantni organi razumeju na koje prioritetne oblasti se obaveza izrade analize efekata odnosi.

Informacija SKG/Vlade upućena relevantnim organima u kojoj se navode prioritetne oblasti.

SKG, Vlada

Nisu potrebna

Strateška tema 2 – Sprečavanje unošenja imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom u finansijski sistem i druge sektore, odnosno otkrivanje i prijavljivanje već unete imovine

Cilj 2.1. Poboljšanje kvaliteta prijava koje Uprava prima od obveznika tako da se iz njihovog sadržaja mogu izvesti korisni finansijskoobaveštajni podaci

Prioritet 1

Očekivani rezultati: Veći broj kvalitetnih izveštaja iz privatnog sektora doprineće kvalitetu izveštaja koje sačinjavaju Uprava za sprečavanje pranja novca i drugi nadležni organi, a naročito u oblastima u kojima je utvrđen visok stepen rizika.

Mera 2.1.1. Unaprediti smernice za prijavljivanje sumnjivih transakcija u različitim sektorima;

Prioritet 1

Mera 2.1.2. Uticati na obveznike da poboljšaju mehanizme interne kontrole i izveštavanja;

Prioritet 1

Mera 2.1.3. Obaveštavati obveznike o kvalitetu njihovog izveštavanja i pružati im druge informacije, poput informacija iz Izveštaja o nacionalnoj proceni rizika i drugih značajnih dokumenata, kako bi unapredili svoju efikasnost;

Prioritet 1

Mera 2.1.4. Analizirati sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u bankarskom sektoru, i utvrditi i sprovesti strategiju jačanja ovog sistema;

Prioritet 1

Mera 2.1.5. Unapređivati uslove za pojačan pristup finansijskim uslugama i pogodnosti njihovog korišćenja.

Prioritet 2

Mere

Aktivnost

Rizici

Rok i prioritet aktivnosti (P)

Indikator

Izvor verifikacije

Odgovorni organ

Neophodna sredstva

2.1.1. Unaprediti smernice za prijavljivanje sumnjivih transakcija u različitim sektorima;

2.1.1.1. Uz konsultacije sa obveznicima, doneti nove smernice za prijavljivanje sumnjivih transakcija u kojim će se, između ostalog, detaljnije opisati neuobičajene transakcije.

Nepostojanje resursa i kapaciteta

12 meseci, P. 1

Postoji bolje razumevanje neuobičajenih i sumnjivih transakcija kod obveznika.

Objavljene smernice za prijavljivanje sumnjivih transakcija

Nadzorni organi, udruženja obveznika

Nisu potrebna

2.1.2. Uticati na obveznike da poboljšaju mehanizme interne kontrole i izveštavanja;

2.1.2.1. Izvršiti analizu postojećeg sistema interne kontrole i izveštavanja i izveštavanja Uprave, za sve obveznike, i po potrebi uticati na obveznike da taj sistem unaprede, između ostalog i preciznijim definisanjem internog sistema;

Nepostojanje resursa i kapaciteta; nedovoljan kvalitet saradnje sa obveznicima

12 meseci, P. 1

Kod obveznika postoji bolje razumevanje ciljeva interne kontrole i izveštavanja, u smislu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, i potreba Uprave za informacijama. Broj unapređenja internog sistema.

Izveštaji o kontroli i drugi oblici analiza sistema kod obveznika

Nadzorni organi, udruženja obveznika

Nisu potrebna

2.1.2.2. Izvršiti reviziju indikatora za prijavljivanje sumnjivih transakcija u svim sektorima.

Nepostojanje resursa i kapaciteta

12 meseci, P. 1

Kod obveznika i inspektora u nadzornim organima postoji bolje razumevanje pokazatelja osnova sumnje na pranje novca i finansiranje terorizma koji su sročeni precizno i pogodni, u što većoj meri, za integraciju u informatičke sisteme obveznika.

Analiza kvaliteta prijava sumnjivih transakcija.

Nadzorni organi, udruženja obveznika

Nisu potrebna

2.1.3. Obaveštavati obveznike o kvalitetu njihovog izveštavanja i pružati im druge informacije, poput informacija iz Izveštaja o nacionalnoj proceni rizika i drugih značajnih dokumenata, kako bi unapredili svoju efikasnost;

2.1.3.1. Uz konsultacije sa obveznicima, utvrditi metodologiju za davanje povratnih informacija u kojoj će se predvideti i način pribavljanja informacija od drugih državnih organa (policije, tužilaštva) potrebnih za davanje povratne informacije.

Nepostojanje resursa i kapaciteta; odsustvo volje zainteresovanih strana

12 meseci, P. 2

Broj obaveštenja poslatih obveznicima iz kojih se mogu izvesti korisne informacije u cilju unapređenja efikasnosti. Broj izvršenih intervencija u sistem od strane obveznika.

Izveštaji o kontroli; Izrađena metodologija za davanje povratnih informacija i pribavljanje povratnih informacija od drugih državnih organa.

Uprava, nadzorni organi, udruženja obveznika

Nisu potrebna

2.1.4. Analizirati sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u bankarskom sektoru, i utvrditi i sprovesti strategiju jačanja ovog sistema;

2.1.4.1. Izvršiti analizu postojećeg sistema interne kontrole i izveštavanja u bankama i izveštavanja Uprave i po potrebi uticati na banke da taj sistem unaprede, između ostalog i preciznijim definisanjem internog sistema;

Nepostojanje volje i kapaciteta.

9 meseci, P. 2

Kod banaka postoji bolje razumevanje ciljeva interne kontrole i izveštavanja, u smislu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, i potreba Uprave za informacijama. Broj unapređenja internog sistema.

Izveštaji o kontroli i drugi oblici analiza sistema kod banaka

Narodna banka Srbije (NBS), Uprava, Udruženje banaka Srbije (UBS )

Nisu potrebna

2.1.4.2. Analiza položaja ovlašćenih lica i preciznije definisanje odgovornosti najvišeg rukovodstva banke po pitanju upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma;

Nepostojanje volje i kapaciteta.

6 meseci, P. 1

Broj članova najvišeg rukovodstva banke koji su odgovorni za upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma. Postojanje delotvornih, srazmernih i odvraćajućih sankcija prema najvišem rukovodstvu banke (sprovođenje aktivnosti 2.3.6.1), tj. broj članova najvišeg rukovodstva protiv kojih su preduzete odgovarajuće sankcije zbog izlaganja banke rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma.

Izveštaji NBS i statistike koje vodi Uprava

NBS, Uprava, UBS

Nisu potrebna

2.1.4.3. Ispitati mogućnost propisivanja obaveznog dela izveštaja o reviziji banaka koji bi se odnosio na oblast upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma;

Bez rizika.

12 meseci, P. 3

Analiza ukazuje na najprimereniji metod jasnog formulisanja i predstavljanja oblasti upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma u izveštajima o reviziji.

Propisani obavezni deo izveštaja o reviziji ili utvrđivanje načina prikazivanja oblasti upravljanja navedenim rizikom koji omogućuje razumevanje analizirane oblasti.

Dokument o analizi mogućnosti propisivanja obaveznog dela izveštaja o reviziji banaka koji bi se odnosio na oblast upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma.

NBS, Uprava, UBS

Nisu potrebna

2.1.4.4. Preporučiti bankama posedovanje adekvatnih IT rešenja iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Nepostojanje volje, resursa;

18 meseci, P. 2

Broj banaka koje su primenile preporuke o adekvatnom IT sistemu u bankama.

Horizontalni pregled aktivnosti banaka – izveštaj NBS.

NBS, Uprava, UBS

Nisu potrebna

2.1.4.5. Razmotriti mogućnosti za smanjenje troškova prenosa novca (slanja doznaka) i cilju podsticanja korišćenja zakonitih kanala za prenos novca, uključujući i podsticanjem konkurencije u toj delatnosti.

Nepostojanje volje za sprovođenje promena radi većeg stepena finansijske uključenosti

6 meseci, P. 3

Smanjena neizvesnost u pogledu neto iznosa koji se može očekivati na prijemu novca. Broj pružalaca usluga prenosa novca i kvantitativne i kvalitativne promene u ponudi usluga prenosa novca.

Analiza ponude lica koja se bave prenosom novca i učestalosti korišćenja usluga prenosa novca.

NBS

Nisu potrebna

2.1.5. Unapređivati uslove za pojačan pristup finansijskim uslugama i pogodnosti njihovog korišćenja.

2.1.5.1. Vršiti redovne konsultacije sa pružaocima finansijskih usluga o načinima podsticaja pojačanog pristupa finansijskim uslugama

Nepostojanje, resursa; Nepostojanje volje za sprovođenje promena radi većeg stepena finansijske uključenosti

24 meseca, P. 1

Broj predloga za podsticaj korišćenja finansijskih usluga.

Beleške sa sastanaka, dopisi upućeni relevantnim institucijama

SKG

Nisu potrebna

2.1.5.2. U koordinaciji i skladu sa drugim strategijama i planovima u oblasti liberalizacije tržišta kapitala, inicirati i preduzimati mere na podsticanju pojačanog pristupa finansijskim uslugama

Nepostojanje kapaciteta, resursa; Nepostojanje volje za sprovođenje promena radi većeg stepena finansijske uključenosti

24 meseca, P. 2

Broj predloga za podsticaj korišćenja finansijskih usluga.

Beleške sa sastanaka, dopisi upućeni relevantnim institucijama

SKG

Nisu potrebna

Cilj 2.2. Sprečavanje zloupotrebe finansijskog i drugih sektora kroz mere poznavanja i praćenja stranke

Prioritet 1

Očekivani rezultati: Izvršioci krivičnih dela će se efikasno sprečavati u pokušaju zloupotrebe finansijskog i drugih sektora, ali tako da se u najmanjoj mogućoj meri negativno utiče na poslovanje i na dostupnost usluga finansijskog i drugih sektora korisnicima. Organi koji učestvuju u istragama moći će brzo da dođu do informacija koje prikupljaju obveznici u okviru radnji i mera poznavanja i praćenja stranke. Sticanje vlasništva nad obveznicima i upravljanje njima biće isključivo u skladu sa standardom podobnosti i pouzdanosti (fit and proper).

Mera 2.2.1. Razraditi delotvorne mere kako bi se obezbedilo da obveznici postupaju u skladu sa pristupom zasnovanim na analizi i proceni rizika;

Prioritet 1

Mera 2.2.2. Unaprediti mehanizme poznavanja i praćenja stranke kod obveznika;

Prioritet 1

Mera 2.2.3. Unaprediti propise koji se odnose na registraciju privrednih subjekata i nevladinih organizacija i na stvarno vlasništvo, kao i posebno u cilju povećanja transparentnosti vlasništva i jednostavnosti pristupa obveznika tim podacima.

Prioritet 1

Mere

Aktivnost

Rizici

Rok i prioritet aktivnosti (P)

Indikator

Izvor verifikacije

Odgovorni organ

Neophodna sredstva

2.2.1. Razraditi delotvorne mere kako bi se obezbedilo da obveznici postupaju u skladu sa pristupom zasnovanim na analizi i proceni rizika;

2.2.1.1. Izmeniti smernice za bankarski sektor kojima će se, između ostalog, predvideti primeri visokog i niskog rizika;

Bez rizika.

12 meseci, P. 1

Promene u klasifikaciji rizika za klijente, proizvode, usluge, transakcije.

Uporedna analiza horizontalnih izveštaja NBS (procentualne promene).

NBS, Uprava, UBS

Nisu potrebna

2.2.1.2. Izdati smernice i uputstva za oblasti visokog i niskog stepena rizika za sve sektore.

Bez rizika

12 meseci, P. 1

Promene u klasifikaciji rizika za klijente, proizvode, usluge, transakcije.

Uporedna analiza horizontalnih izveštaja nadzornih organa.

Nadzorni organi, Uprava, udruženja obveznika

Nisu potrebna

2.2.2. Unaprediti mehanizme poznavanja i praćenja stranke kod obveznika;

2.2.2.1 Izmeniti Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i odgovarajuća podzakonska akata radi usaglašavanja sa novim međunarodnim standardima i nacionalnom procenom rizika.

Politička nestabilnost, nepostojanje političke volje.

6 meseci, P. 1

Broj novina u primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koje su posledica implementacije međunarodnih standarda, posebno u oblastima politički eksponiranih lica, analize i procene rizika, stvarnog vlasništva, i dr.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona objavljen u Službenom glasniku RS.

Uprava, nadzorni organi

2.000.000

(informacije o najboljim praksama, javna rasprava)

2.2.2.2. Pojačano kontrolisati, kod obveznika i od strane nadležnih državnih organa, lica i sredstva čije je krajnje odredište država koja je visokorizična za terorizam, ili država koja je tranzitno odredište do takve države.

Nepostojanje resursa; Nesprovođenje aktivnosti 2.2.2.1

12 meseci, P. 2

Sistematizovane statistike o kontroli lica i sredstava čije je krajnje odredište visokorizična ili tranzitna država i broj preporuka za unapređenje stanja u oblasti.

Zapisnici o izvršenim kontrolama.

Nadzorni organi

Nisu potrebna

2.2.3. Unaprediti propise koji se odnose na registraciju privrednih subjekata i nevladinih organizacija i na stvarno vlasništvo, kao i posebno u cilju povećanja transparentnosti vlasništva i jednostavnosti pristupa obveznika tim podacima.

2.2.3.1. Inicirati izmene i dopune zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na registraciju privrednih subjekata (naročito imajući u vidu visok rizik od osnivanja tzv. fantomskih firmi) tako da informacije o stvarnom vlasništvu budu transparentne i lako dostupne obveznicima i državnim organima;

Politička nestabilnost, nepostojanje političke volje.

12 meseci, P. 1

Iz informacija o privrednim subjektima i nevladinim organizacijama može se jednostavno izvući zaključak u pogledu stvarnog vlasništva.

Izmenjeni relevantni propisi koji se odnose na registraciju privrednih subjekata.

Poreska uprava, ministarstvo nadležno za privredu, Agencija za privredne registre (APR), SKG

1.600.000 (informacije o najboljim praksama, javna rasprava)

2.2.3.2. Preduzeti operativne i/ili druge mere kojima će informacije o tzv. fantomskim firmama biti dostupne što širem krugu učesnika u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

Nepostojanje kapaciteta i resursa; nepostojanje pravnih i tehničkih preduslova

12 meseci, P. 1

Učestalost razmene informacija o fantomskim firmama prilikom analize i procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i rada na predmetima.

Izveštaj o radu i saradnji između relevantnih organa

Poreska policija

U skladu sa analizom.

2.2.3.3. Omogućiti dostupnost istorijskih podataka u vezi sa registracijom privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre;

Nepostojanje pravnih i tehničkih preduslova

12 meseci, P. 2

Na primeren način omogućen pristup istorijskim podacima.

APR

U skladu sa analizom potencijalnog informatičko-tehničkog rešenja i neophodne intervencije.

2.2.3.4. Razmotriti izmenu odgovarajućih pravnih propisa o klasifikaciji delatnosti kako bi računovođe bile registrovane pod jednom šifrom;

Politička nestabilnost, nepostojanje političke volje. Pretpostavka: Primerenost rešenja datim okolnostima

12 meseci, P. 2

Zastupljenost novih šifri prilikom kontrola i drugih analiza kod državnih organa. Broj tipologija u kojima su zastupljene nove šifre delatnosti. Vreme potrebno nadležnim organima za efikasne kontrole i analize u vezi sa licima koja se bave računovodstvom (nadzor, analitički rad).

Izmenjena Uredba o klasifikaciji delatnosti.

Organ nadležan za poslove statistike

Nisu potrebna

2.2.3.5. Razmotriti izmenu odgovarajućih pravnih propisa o klasifikaciji delatnosti kako bi agencije za promet nekretnina bile registrovane pod jednom šifrom.

Politička nestabilnost, nepostojanje političke volje. Pretpostavka: Primerenost rešenja datim okolnostima

12 meseci, P. 2

Vreme potrebno nadležnim organima za efikasne kontrole i analize u vezi sa licima koja se bave prometom nepokretnosti (nadzor, analitički rad).

Službeni glasnik Republike Srbije

Ministarstvo nadležno za trgovinu

Nisu potrebna

Cilj 2.3. Unapređenje rada organa koji nadziru finansijske institucije, naročito bankarski sektor, i određene delatnosti van finansijskog sektora

Prioritet 2

Očekivani rezultati: Nadzorni organi iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma vrše nadzor, praćenje i regulisanje rada finansijskih institucija i određenih delatnosti van finansijskog sektora srazmerno utvrđenim rizicima za svaku delatnost.

Mera 2.3.1. Trajno usklađivati nadzor nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa nacionalnom procenom rizika;

Prioritet 1

Mera 2.3.2. Unaprediti kapacitet i sposobnost nadzornih organa u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, naročito za bankarski sektor, dodatnim angažovanjem zaposlenih, očuvanjem kadrovske osnove i stručnim usavršavanjem;

Prioritet 2

Mera 2.3.3 Unaprediti rad organa koji vrše nadzor u drugim sektorima, poput rada menjačnica, lica koja pružaju usluge prenosa novca, učesnika na tržištu kapitala i hartija od vrednosti itd, u skladu sa procenom rizika u tim oblastima;

Prioritet 2

Mera 2.3.4. Unaprediti rad organa koji vrše nadzor nad radom određenih fizičkih i pravnih lica van finansijskog sektora, poput računovođa i revizora, u skladu sa procenom rizika u tim oblastima;

Prioritet 2

Mera 2.3.5. Doneti odgovarajuće propise i procedure u oblasti nadzora, koji su zasnovani na analizi i proceni rizika, za sve obveznike u skladu sa međunarodnim standardima u konkretnoj oblasti;

Prioritet 2

Mera 2.3.6. Preispitati i po potrebi unaprediti postojeći sistem sankcionisanja za nepostupanje u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Prioritet 1

Mere

Aktivnost

Rizici

Rok i prioritet aktivnosti (P)

Indikator

Izvor verifikacije

Odgovorni organ

Neophodna sredstva

2.3.1. Trajno usklađivati nadzor nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa nacionalnom procenom rizika;

2.3.1.1. Usklađivati godišnje planove kontrola sa zaključcima i rezultatima nacionalne procene rizika.

Nepostojanje kapaciteta, resursa i volje. Nesprovođenje mera 1.1.1 (NPR PN) i 1.2.1. (NPR FT)

12 meseci, P. 1

Izrađeni godišnji planovi kontrola sadrže instrukcije o načinu provere izloženosti rizicima utvrđenim u NPR. Broj kontrola u kojima je dokumentovano (upitnici, izveštaji o kontroli) posvećena naročita pažnja rizicima i slabostima utvrđenim u NPR.

Eventualne izmene i dopune metodologije.

Nadzorni organi

Nisu potrebna

2.3.1.2. Ispitati potrebu izmene/dopune metodologije nadzora, planiranja kontrola.

Bez rizika

12 meseci, P. 2

Bolje razumevanje metodologije nadzora i načina planiranja kontrole kod nadzornih organa.

Nadzorni organi

Nisu potrebna

2.3.2. Unaprediti kapacitet i sposobnost nadzornih organa u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, naročito za bankarski sektor, dodatnim angažovanjem zaposlenih, očuvanjem kadrovske osnove i stručnim usavršavanjem;

2.3.2.1. Izvršiti analizu kapaciteta nadležnih organizacionih jedinica nadzornih organa, naročito za bankarski sektor, u smislu organizacije, kadrovske popunjenosti i tehničke opremljenosti imajući u vidu prioritete svakog nadzornog organa definisane na osnovu rezultata nacionalne procene rizika;

Nepostojanje kapaciteta, resursa. Nesprovođenje mera 1.1.1 (NPR PN) i 1.2.1. (NPR FT)

12 meseci, P. 2

Kadrovski, organizacioni i tehnički kapaciteti preusmereni u skladu sa prioritetima iz NPR.

Analiza. Eventualne izmene i dopune akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

SKG , nadzorni organi

U skladu sa analizom

2.3.2.2. Na osnovu analize iz aktivnosti 2.3.4.1 preduzeti mere za unapređenje kapaciteta nadzornih organa.

Nepostojanje kapaciteta, resursa. Nesprovođenje analize iz mere 2.3.2.1

18 meseci, P. 2

Kvalitet i kvantitet izvršenih kontrola u oblastima definisanim kao rizične.

Izmenjena akta o organizaciji. Izveštaj o radu.

Nadzorni organi

U skladu sa analizom

2.3.3 Unaprediti rad organa koji vrše nadzor u drugim sektorima, poput rada menjačnica, lica koja pružaju usluge prenosa novca, učesnika na tržištu kapitala i hartija od vrednosti itd, u skladu sa procenom rizika u tim oblastima;

2.3.3.1. U godišnjim planovima kontrola predvideti intenzivnije kontrole u onim oblastima koje su označene višim stepenom rizika i u skladu s tim preraspodeliti resurse nadzornog organa.

Nepostojanje kapaciteta, resursa.Nesprovođenje mera 1.1.1 (NPR PN) i 1.2.1. (NPR FT)

12 meseci, trajno, P. 2

Izrađeni godišnji planovi kontrola sadrže instrukcije o načinu provere izloženosti rizicima utvrđenim u NPR. Broj kontrola u kojima je dokumentovano (upitnici, izveštaji o kontroli) posvećena naročita pažnja rizicima i slabostima iz NPR utvrđenim za oblast rada menjačnica, lica koja pružaju usluge prenosa novca, učesnika na tržištu kapitala i hartija od vrednosti itd.

Godišnji planovi; Izveštaji o kontrolama; Godišnji izveštaji; Analize

Nadzorni organi

Nisu potrebna

2.3.4. Unaprediti rad organa koji vrše nadzor nad radom određenih fizičkih i pravnih lica van finansijskog sektora, poput računovođa i revizora, u skladu sa procenom rizika u tim oblastima;

2.3.4.1. U godišnjim planovima kontrola predvideti intenzivnije kontrole u onim oblastima koje su označene višim stepenom rizika i u skladu s tim preraspodeliti resurse nadzornog organa;

Nepostojanje kapaciteta, resursa.Nesprovođenje mera 1.1.1 (NPR PN) i 1.2.1. (NPR FT)

12 meseci, trajno, P. 2

Izrađeni godišnji planovi kontrola sadrže instrukcije o načinu provere izloženosti rizicima utvrđenim u NPR. Broj kontrola u kojima je dokumentovano (upitnici, izveštaji o kontroli) posvećena naročita pažnja rizicima i slabostima iz NPR utvrđenim za oblast rada određenih fizičkih i pravnih lica van finansijskog sektora, poput računovođa i revizora;

Godišnji planovi; Izveštaji o kontrolama; Godišnji izveštaji; Analize

Nadzorni organi

Nisu potrebna

2.3.5. Doneti odgovarajuće propise i procedure u oblasti nadzora, koji su zasnovani na analizi i proceni rizika, za sve obveznike u skladu sa međunarodnim standardima u konkretnoj oblasti;

2.3.5.1. Inicirati izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma tako što će se u oblast nadzora uvesti obaveza primene pristupa zasnovanog na analizi i proceni rizika;

Politička nestabilnost, nepostojanje političke volje

6 meseci, P. 1

Nadzorni organi imaju obavezu da vrše veći broj kontrola nad obveznicima koji su označeni kao rizični u skladu sa analizom i procenom rizika.

Donesene izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca u skladu sa međunarodnim standardima.

Nadzorni organi

Predviđena u aktivnosti 2.2.2.1

2.3.5.2. Doneti smernice za vršenje nadzora na osnovu procene rizika.

Bez rizika; Nesprovođenje mera 1.1.1 (NPR PN) i 1.2.1. (NPR FT)

9 meseci, P. 2

Postoji razumevanje u pogledu načina analize i procene rizika obveznika koje primenjuju nadzorni organi.

Usvojene i objavljene smernice.

Nadzorni organi

500.000 (informacije o najboljoj praksi)

2.3.6. Preispitati i po potrebi unaprediti postojeći sistem sankcionisanja za nepostupanje u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

2.3.6.1. Analizirati i po potrebi inicirati izmenu sistema sankcionisanja kako bi se postojeći koncept odgovornosti za privredni prestup usmerio ka konceptu odgovornosti za neadekvatno upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma.

Odsustvo volje kod donosilaca odluka i zainteresovanih strana (veza: 2.1.4.2)

6 meseci, P. 1

Broj izmena i korekcija internih procedura za sprečavanje pranja novca kod obveznika. Broj promena strukture, broj kadrovskih promena na nivou ovlašćenih lica, rukovodstva, kao rezultat sankcija ili pretnje sankcijama od strane nadzornog organa. Broj presuda i visina izrečenih kazni protiv obveznika.

Izmenjeni neophodni propisi.

Nadzorni organi

500. 000 (informacije o najboljoj praksi)

Strateška tema 3 – Uočavanje i otklanjanje pretnji od pranja novca i finansiranja terorizma, kažnjavanje izvršilaca krivičnih dela i oduzimanje nezakonito stečene imovine

Cilj 3.1. Povećanje broja slučajeva u kojima je utvrđen osnov sumnje na krivično delo pranja novca ili finansiranja terorizma i po kojima se postupa

Prioritet 1

Očekivani rezultati: Unaprediće se kvalitet informacija i učestalost njihove razmene. Slučajevi pranja novca i finansiranja terorizma će se otkrivati delotvornije i efikasnije. To će pomoći tužiocima u utvrđivanju postojanja elemenata krivičnog dela i obezbediti im dokaze potrebne za uspešno gonjenje.

Mera 3.1.1. Obezbediti odnosno unaprediti pravni okvir za razmenu informacija u konkretnim slučajevima pranja novca ili finansiranja terorizma i prethodnih krivičnih dela;

Prioritet 1

Mera 3.1.2. Obezbediti odnosno jačati mehanizme saradnje i razmene informacija u konkretnim slučajevima pranja novca ili finansiranja terorizma i prethodnih krivičnih dela, kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou, i utvrđivati odgovarajuće metodologije;

Prioritet 1

Mera 3.1.3. Obezbediti informacionotehnološke sisteme za razmenu informacija u relevantnim organima.

Prioritet 1

Mere

Aktivnost

Rizici i pretpostavke

Rok i prioritet aktivnosti (P)

Indikator

Izvor verifikacije

Odgovorni organ

Neophodna sredstva

3.1.1. Obezbediti odnosno unaprediti pravni okvir za razmenu informacija u konkretnim slučajevima pranja novca ili finansiranja terorizma i prethodnih krivičnih dela;

3.1.1.1. Analizirati postojeći pravni okvir za razmenu informacija, kako u domaćem tako i u međunarodnom kontekstu, vodeći računa o važećim propisima koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.

Bez rizika.

12 meseci, P. 2

Nadležni državni organi direktno, faktički i pravno nesmetano, razmenjuju informacije među sobom i sa organima stranih država uz garanciju zaštite podataka o ličnosti. Broj intervencija u pravni okvir koji se odnosi na domaću i međunarodnu saradnju.

Analiza postojećeg pravnog okvira.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Republičko javno tužilaštvo (RJT), MUP, Uprava, Bezbednosno-informativna agencija (BIA), Poreska uprava, Agencija za borbu protiv korupcije (ABPK), Vojnobezbednosna agencija (VBA)

Nisu potrebna

3.1.1.2.Sačiniti plan sprovođenja preporuka analize iz Aktivnosti 3.1.1.1 i realizovati te aktivnosti;

Nepostojanje volje kod svih učesnika, pravnih i tehničkih preduslova; sprovođenje aktivnosti 3.1.1.1

15 meseci, P. 2

Postoje tačno određene dogovorene radnje, organi nadležni za sprovođenje dogovorenih radnji i rokovi u kojima su odgovorni organi dužni da preduzmu korake utvrđene analizom iz 3.1.1.1.

Plan sprovođenja

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, RJT, MUP, Uprava, BIA, Poreska uprava, ABPK, VBA

U skladu sa Planom

3.1.2. Obezbediti odnosno jačati mehanizme saradnje i razmene informacija u konkretnim slučajevima pranja novca ili finansiranja terorizma i prethodnih krivičnih dela, kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou, i utvrđivati odgovarajuće metodologije;

3.1.2.1. Analizirati mehanizme domaće i međunarodne saradnje i razmene informacija, utvrditi eventualne nedostatke i dati predloge za njihovo otklanjanje na zakonodavnom, institucionalnom ili operativnom nivou;

Nepostojanje volje svih učesnika, pravnih i tehničkih preduslova

Redovno, P. 3

Nadležni državni organi direktno, faktički i pravno nesmetano, razmenjuju informacije među sobom i sa organima stranih država uz garanciju zaštite podataka o ličnosti.

Broj novouspostavljenih mehanizama saradnje. Broj razmenjenih informacija.

Analiza mehanizama saradnje i razmene informacija sa preporukama.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, RJT, MUP, Uprava, BIA, Poreska uprava, ABPK, VBA

U skladu sa predlozima

3.1.2.2. Utvrditi obavezne ili poželjne delove sporazuma o saradnji između organa koji rade na otkrivanju i gonjenju za krivično delo pranja novca i finansiranja terorizma i prethodnih krivičnih dela koji proističu iz najbolje prakse i podsticati nadležne organe na zaključivanje takvih sporazuma;

Nepostojanje pravnih preduslova

12 meseci, P. 3

Zadovoljstvo učesnika u sistemu delotvornošću mehanizama saradnje koji proističu iz sporazuma o saradnji u skladu sa utvrđenim obaveznim odnosno poželjnim delovima sporazuma. Broj sporazuma koji je potpisan i koji se primenjuje.

Popis sporazuma i analiza stepena zadovoljstva učesnika.

SKG

500.000 (informacije o najboljoj praksi)

3.1.2.3. Redovno vršiti pregled kvantiteta i kvaliteta ostvarene domaće i međunarodne saradnje, sačinjavati odgovarajuće izveštaje i davati predloge za unapređenje stanja;

Nepostojanje resursa i kapaciteta. Odsustvo ujednačene metodologije za vođenje statistika

Redovno, P. 2

Članovi SKG imaju uvid u kvantitet i kvalitet ostvarene međusobne i međunarodne saradnje kroz pisane izveštaje. Broj predloga za unapređenje stanja.

Izveštaji SKG ili zaduženih podgrupa SKG.

SKG

U skladu sa predlozima

3.1.2.4. Zaključivati sporazume o saradnji i razmeni informacija sa finansijskoobaveštajnim službama kojima je za razmenu podataka neophodan takav sporazum;

Nepostojanje volje kod FOS koje zahtevaju takav sporazum

Trajno, P. 3

Broj država koje zahtevaju sporazum o saradnji kao uslov za razmenu podataka i broj potpisanih sporazuma sa takvim državama odnosno preostali broj država koje zahtevaju takav sporazum.

Izveštaj o radu Uprave.

Uprava

Nisu potrebna

3.1.2.5. Analizirati stanje i davati preporuke u pogledu mogućnosti tzv. dijagonalne razmene podataka (između nesrodnih organa).

Bez rizika.

12 meseci, P. 3

Postoji razumevanje u pogledu mogućnosti dijagonalne razmene. Postoji uputstvo o ostvarivanju takve saradnje. Broj primera ostvarene saradnje.

Uputstvo o saradnji. Ocena kvaliteta saradnje.

SKG

Nisu potrebna

3.1.3. Obezbediti informacionotehnološke sisteme za razmenu informacija u relevantnim organima.

3.1.3.1. Analiza informacionotehnološkog (ICT) okvira za međusobnu razmenu podataka;

Bez rizika.

12 meseci, P. 1

Postoji razumevanje potreba u pogledu unapređenja ICT tehnologije u cilju međusobne razmene podataka.

Izrađen dokument sa preporukama.

Uprava, NBS, MUP, RJT, Uprava carina, Poreska uprava, ABPK

Nisu potrebna

3.1.3.2. Informaciono tehnološko opremanje relevantnih organa u cilju izgradnje kapaciteta za nesmetanu razmenu informacija;

Nepostojanje resursa i kapaciteta.

18 meseci, P. 1

Postoje sredstva i tačno utvrđene potrebe i rokovi za unapređenje ICT opreme u relevantnim organima.

Analiza, izveštaj o sprovedenim aktivnostima (izveštaji o radu)

Vlada i relevantni organi određeni u analizi iz 3.1.3.1

U skladu sa Analizom

3.1.3.3. Informacionotehnološko povezivanje relevantnih organa u cilju efikasne razmene informacija;

Nepostojanje političke volje. Nepostojanje volje, pravnih i tehničkih preduslova za razmenu

18 meseci, P. 1

Ostvarena zaštićena i pouzdana veza između relevantnih organa za razmenu informacija.

Broj razmenjenih informacija putem novouspostavljenih sistema.

Analiza, izveštaj o sprovedenim aktivnostima (izveštaji o radu)

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, RJT, MUP, Ministarstvo finansija (Uprava, Poreska uprava, Uprava carina), APR, ABPK

U skladu sa Analizom

3.1.3.4. Izvršiti analizu izvodljivosti, pravnih i tehničkih mogućnosti za centralizaciju podataka o imovini na celoj teritoriji Republike Srbije

Nepostojanje resursa i kapaciteta za analizu

18 meseci, P. 2

Postojanje zaključka u pogledu izvodljivosti, pravnih i tehničkih mogućnosti za centralizaciju podataka. U slučaju centralizacije – vreme potrebno za pribavljanje podataka o imovini. Vreme potrebno za analizu u relevantnim organima.

Analiza.

U slučaju centralizacije: Postojanje centralne baze i povezanost na nju.

Izrađena studija

Poreska uprava

U skladu sa analizom

3.1.3.5. U cilju izbegavanja nepotrebnog administriranja, nadležnim državnim organima obezbediti direktan elektronski pristup evidencijama „info-stana”, računa za struju, itd;

Nepostojanje resursa i kapaciteta. Nepostojanje pravnih i tehničkih preduslova.

18 meseci, P. 3

Vreme potrebno za pribavljanje podataka o imovini. Vreme potrebno za analizu u relevantnim organima.

Postojanje relevantne baze i povezanost na nju.

Organizacije kojima su preneta javna ovlašćenja (javna preduzeća)

500.000 dinara (povezivanje servera)

3.1.3.6. Izvršiti detaljnu analizu pristupa javno dostupnim i drugim (nezavisnim) izvorima informacija, posebno pristupa podacima u inostranstvu i izraditi priručnik koji će sadržati podatke o izvorima informacija u državi i inostranstvu, načinu na koji se može pristupiti tim podacima i zakonskih ili faktičkih prepreka za pristup pojedinim izvorima podataka.

Nepostojanje resursa i kapaciteta

18 meseci, P. 3

Postoji svest o postojanju različitih javno dostupnih izvora informacija. Uključivanje provera tih baza kao neophodnih koraka u analizi (kroz procedure, uputstvom ili na drugi način).

Analiza, priručnik sa izvorima informacija

RJT, MUP, Uprava, BIA, VBA, Vojno obaveštajna agencija (VOA), ABPK

100.000 (angažovati eksperta za pretragu nezavisnih izvora informacija koji će izvršiti analizu)

Cilj 3.2. Unapređenje svih faza postupanja u konkretnim slučajevima pranja novca i finansiranja terorizma od osnova sumnje do završetka postupka

Prioritet 1

Očekivani rezultati: Uspešno će se rešiti veći broj slučajeva pranja novca, posebno u vezi sa prethodnim krivičnim delima utvrđenim u Nacionalnoj proceni rizika, i finansiranja terorizma. Oduzeće se više imovine stečene krivičnim delom odnosno više imovine namenjene finansiranju terorizma

Mera 3.2.1. Obrazovati zajedničke radne grupe i operativne timove koje će se baviti posebno velikim predmetima i oblastima visokog stepena prioriteta (poreska krivična dela, koruptivna krivična dela, krivična dela proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga);

Prioritet 1

Mera 3.2.2. Razraditi mehanizme poveravanja zadataka i koordinacije između nadležnih organa u zajedničkim radnim grupama i radnim timovima;

Prioritet 2

Mera 3.2.3. Utvrđivati prioritete, u skladu sa Nacionalnom procenom rizika, kroz međusobnu saradnju nadležnih državnih organa koji učestvuju u istragama krivičnih dela pranja novca i finansiranja terorizma odnosno prikupljanju obaveštajnih podataka;

Prioritet 1

Mera 3.2.4. Analizom finansijskoobaveštajnog ciklusa i rada na predmetu poboljšati praksu u radu;

Prioritet 2

Mera 3.2.5. Predvideti efikasne i sveobuhvatne procedure za statističko praćenje (merenje) stanja u svim fazama postupka, od osnova sumnje do završetka postupka;

Prioritet 1

Mera 3.2.6. U aktivnostima otkrivanja i gonjenja za krivična dela finansijskog kriminala preraspodeliti resurse u smeru razumevanja i otkrivanja krivičnog dela pranja novca i utvrditi pokazatelje uspešnosti.

Prioritet 2

Mere

Aktivnost

Rizici

Rok i prioritet aktivnosti (P)

Indikator

Izvor verifikacije

Odgovorni organ

Neophodna sredstva

3.2.1. Obrazovati zajedničke radne grupe i operativne timove koje će se baviti posebno velikim predmetima i oblastima visokog stepena prioriteta (poreska krivična dela, koruptivna krivična dela, krivična dela proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga);

3.2.1.1. Odrediti stalne osobe za kontakt u svim relevantnim organima koji će se baviti oblastima visokog stepena prioriteta i iz čijih redova će se obrazovati operativni timovi za konkretne predmete;

Nedostatak resursa.

3 meseca, P. 1

Broj posebno velikih predmeta u radu državnih organa kroz mehanizam zajedničkih radnih grupa i operativnih timova. Broj posebno velikih predmeta iz oblasti visokog stepena prioriteta.

Izveštaj o radu.

SKG

Nisu potrebna

3.2.1.2. Po potrebi osnivati operativne timove za konkretne predmete;

Nedostatak kapaciteta i resursa.Nesprovođenje aktivnosti 3.2.2.1 i 3.2.3.1

18 meseci, P. 1

Broj operativnih timova i broj predmeta.

Izveštaj o radu.

RJT, organi nadležni za otkrivanje krivičnih dela pranja novca i finansiranja terorizma (PN/FT) , Sektor poreske policije

U skladu sa analizom potreba

3.2.1.3 Utvrditi ciljeve i prioritete u radu radnih timova i svih državnih organa pojedinačno;

Nepostojanje pravnih preduslova

18 meseci, P. 1

Razumevanje članova radnih grupa i državnih organa pojedinačno uloge radnih grupa i prioriteta u radu.

Donošenje odgovarajućeg akta.

RJT, organi za otkrivanje krivičnih dela PN/FT, Sektor poreske policije

Nisu potrebna

3.2.1.4. Voditi odgovarajuće statistike u radu radnih grupa i operativnih timova

Nepostojanje jasne i dosledne metodologije za vođenje statistika.Nesprovođenje aktivnosti 3.2.1.2, 3.2.2.1

Trajno, P. 2

Uporedni pregled statistika.

Izveštaj o radu radnih grupa.

RJT, organi nadležni za otkrivanje krivičnih dela PN/FT

Nisu potrebna

3.2.2. Razraditi mehanizme poveravanja zadataka i koordinacije između nadležnih organa u zajedničkim radnim grupama i radnim timovima;

3.2.2.1. Doneti odgovarajući akt kojim se utvrđuju obaveze predstavnika svakog državnog organa koji je član radne grupe odnosno operativnog tima.

Nepostojanje resursa i kapaciteta.

18 meseci, P. 2

Razumevanje članova radnih grupa i državnih organa pojedinačno uloge radnih grupa i prioriteta u radu. Broj predmeta.

Donošenje odgovarajućeg akta. Izveštaji o radu

RJT

Nisu potrebna

3.2.3. Utvrđivati prioritete, u skladu sa Nacionalnom procenom rizika, kroz međusobnu saradnju nadležnih državnih organa koji učestvuju u istragama krivičnih dela pranja novca i finansiranja terorizma odnosno prikupljanju obaveštajnih podataka;

3.2.3.1. Memorandumom o razumevanju između relevantnih organa predvideti, za svaku godinu, zajedničke prioritete u skladu sa nacionalnom procenom rizika;

Nepostojanje volje, analize prioriteta organa, resursa, kapaciteta.

6 meseci, P. 2

Broj predmeta u relevantnim organima – uporedni pregled. Broj ili kvalitet unapređenja u sistemu (baze podataka, zajedničke obuke, inicijative, itd.)

Memorandum o razumevanju. Izveštaji o radu

SKG

Nisu potrebna

3.2.3.3. Izraditi i doneti obavezne instrukcije o metodologiji za slučajeve pranja novca i za tužioce.

Bez rizika.Nepostojanje resursa i kapaciteta

6 meseci, P. 3

Tužioci razumeju prioritete i pridaju im odgovarajući značaj prilikom rada na predmetima. Broj predmeta u radu

iz oblasti visokorizičnih krivičnih dela.

Izrađena metodologija i obavezne instrukcije o utvrđivanju prioriteta.

RJT

U skladu sa instrukcijom

3.2.4. Analizom finansijskoobaveštajnog ciklusa i rada na predmetu poboljšati praksu u radu;

3.2.4.1. Izveštaj o sprovedenoj analizi dostavljati rukovodiocima nadležnih organizacionih jedinica sa preporukama za unapređenje stanja (organizacione korekcije ili obuka);

Bez rizika.

Trajno, P. 3

Broj analiziranih predmeta, broj preporuka. Broj sprovedenih obuka.

Izveštaj o analizi i prosleđivanju analize.

Uprava, MUP, RJT

U skladu sa preporukama

3.2.4.2. Utvrditi smernice u pisanoj formi kojima će se precizirati postupanje sa informacijama koje se razmenjuju, u smislu radnji koje je potrebno preduzeti, rokova i povratnih informacija o napretku na slučaju od krajnjeg korisnika izveštaja.

Nepostojanje resursa i kapaciteta

9 meseci, P. 3

Organ koji sačinjava izveštaj/dostavlja informacije ima pregled kvaliteta dostavljenih informacija na bazi ocene zadovoljstva koju dostavlja korisnik informacije. Korisnici razmenjenih informacija međusobno se obaveštavaju o stanju predmeta, kvalitetu razmenjenih informacija i dodatnih informacija koje je potrebno pribaviti.

Dokument sa smernicama

Uprava , organi nadležni za otkrivanje krivičnih dela PN/FT

Nisu potrebna

3.2.5. Predvideti efikasne i sveobuhvatne procedure za statističko praćenje (merenje) stanja u svim fazama postupka, od osnova sumnje do završetka postupka;

3.2.5.1. Unaprediti postupak prikupljanja, objedinjavanja i analize podataka o krivičnim delima pranja novca i finansiranja terorizma koje Uprava prikuplja od drugih organa;

Neblagovremeno izvršavanje obaveze dostavljanja podataka Upravi. Netačne, nepotpune, nekompatibilne statistike. Nepostojanje resursa i kapaciteta

36 meseci, P. 1

Podaci u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma dostavljaju se Upravi jedanput godišnje i svaki put na zahtev Uprave. Vreme potrebno za sastavljanje statističkog izveštaja u Upravi.

Aplikacija za evidentiranje podataka u Upravi.

Uprava, RJT, sudovi, Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa

Nisu potrebna

3.2.5.2. Iniciranje donošenja jedinstvenog zakona o statistikama u pravosuđu kojim će se rešiti pitanje statističkog praćenja (merenje) stanja u svim fazama postupka, od osnova sumnje do završetka postupka, kao i pitanje vrednosti oduzete imovine.

Politička nestabilnost, nepostojanje političke volje. Nepostojanje pravnih i tehničkih preduslova

Po isteku ovog (prvog dvogodišnjeg) plana, P. 1

Uspostavljen sistem u kom statistički podaci omogućuju merenje stanja u svim fazama postupka.

Donet zakon.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa

1.600.000 (informacije o najboljoj praksi i javna rasprava)

3.2.6. U aktivnostima otkrivanja i gonjenja za krivična dela finansijskog kriminala preraspodeliti resurse u smeru razumevanja i otkrivanja krivičnog dela pranja novca i utvrditi pokazatelje uspešnosti.

3.2.6.1. Izrada strateške analize (trendova i tipologija) uz poseban naglasak na krivična dela koja su u nacionalnoj proceni rizika identifikovana kao visoko rizična;

Nepostojanje ažurirane NPR, nepostojanje resursa i kapaciteta; Nesprovođenje mera 1.1.1 i 1.2.1

Trajno, P. 2

Zaposleni angažovani na poslovima otkrivanja i sprečavanja pranja novca razumeju poslednje trendove i imaju znanje o tipologijama pranja novca, naročito iz visokorizičnih krivičnih dela.

Izrađena strateška analiza, dostavljena zaposlenima

Uprava, SKG

Nisu potrebna

3.2.6.2. Redovno proveravanje (traženjem povratnih informacija) korisnosti i uspešnosti strateških proizvoda;

Neodazivanje ispitanika. Nepostojanje resursa, volja institucija

Trajno, P. 3

Ocena zadovoljstva korisnika strateških analiza.

Izveštaj o evaluaciji upitnika.

Uprava

Nisu potrebna

3.2.6.3. U izveštaje koje Uprava prosleđuje nadležnim organima u slučaju osnova sumnje na pranje novca ili finansiranje terorizma uvrstiti standardizovani obrazac za dostavljanje povratnih informacija u cilju praćenja toka predmeta Uprave i delotvornosti informacija iz izveštaja.

Nepostojanje resursa i volje učesnika u razmeni

3 meseca, P. 3

Zaposleni angažovani na poslovima analize u Upravi razumeju percepciju kvaliteta informacija i analiza koje dostavljaju kolegama u drugim relevantnim organima. Broj izmena u internim procedurama analitičkog rada.

Izmenjeni i dopunjeni obrazac zahteva Upravi i odgovora (izveštaja Uprave). Obrazac za povratnu informaciju.

Izveštaj o radu.

Uprava

Nisu potrebna

Cilj 3.3. Unapređenje kapaciteta Uprave za sprečavanje pranja novca

Prioritet 2

Očekivani rezultati: Unaprediće se brzina i učestalost razmene informacija, kvalitet analiza u Upravi iz kojih će drugi nadležni organi i organi stranih država moći izvlačiti korisne informacije za postupke iz njihove nadležnosti. Statističko praćenje i merenje određenih elemenata u saradnji i razmeni informacija omogućiće bolje razumevanje kvaliteta i trendova u saradnji i odgovarajuće korigovanje mehanizama saradnje.

Mera 3.3.1. Unaprediti resurse u Upravi

Prioritet 1

Mera 3.3.2. Unaprediti poslovne procese u Upravi

Prioritet 2

Mere

Aktivnost

Rizici

Rok i prioritet aktivnosti (P)

Indikator

Izvor verifikacije

Odgovorni organ

Neophodna sredstva

3.3.1. Unaprediti resurse u Upravi

3.3.1.1. Analizirati postojeće kapacitete Uprave u pogledu smeštaja, ljudskih i materijalnih resursa i informaciono-komunikacionih sistema u odnosu na ovlašćenja i nadležnosti u skladu sa Zakonom i međunarodne standarde;

Nepostojanje resursa

3 meseca, P. 1

Razumevanje međunarodnih standarda u pogledu finansijskoobaveštajnih službi; Razlikovanje osnovnih i drugih ovlašćenja i nadležnosti Uprave i raspodela resursa u skladu sa značajem osnovnih funkcija.

Analiza kapaciteta.

Uprava

Nisu potrebna.

3.3.1.2. Unaprediti kapacitete u skladu sa analizom potreba iz aktivnosti 3.3.1.1.

Nepostojanje volje i resursa

3 meseca, P. 1

Veličina prostora za rad i smeštaj kadrova i opreme. Broj slučajeva (procenat) u kojima su korišćeni dopunski informatički analitički alati (Biznis intelidzens, I2)

Pravilnik o unutrašnjem uređenju sistematizaciji radnih mesta u Upravi. Izveštaj o radu

Vlada

U skladu sa analizom iz 3.3.1.1.

3.3.2. Unaprediti poslovne procese u Upravi

3.3.2.1. Analizirati poslovne procese u okviru analitike u Upravi i korigovati ih u skladu sa preporukama.

Nepostojanje resursa

3 meseca, P. 3

Broj predmeta kojima su zaduženi analitičari i brzine obrade tih predmeta.. Broj obuka u kojima su učestvovali zaposleni u Upravi i broj intervencija u interne procese koji su rezultat tih obuka. Broj intervencija u informatički sistem kao rezultat primedaba od korisnika informatičkih alata (baza) Uprave.

Analiza procesa. Izveštaji o obuci, izveštaji o radu

Uprava

Nisu potrebna.

3.3.2.2. Analizirati ostale poslovne procene u Upravi, imajući u vidu ovlašćenja i nadležnosti Uprave, i korigovati ih u skladu sa preporukama.

Nepostojanje resursa

3 meseca, P. 3

Broj zaposlenih u Upravi zadužen za osnovne i druge funkcije.

Sistematizacija radnih mesta i raspoređenost radnih zadataka kroz opise radnih mesta. Izveštaj o radu

Uprava

Nisu potrebna.

3.3.2.3. Ojačati Odeljenje za nadzor u Upravi.

Nepostojanje resursa

24 meseca, P. 3

Broj izveštaja o izvršenim kontrolama, broj naloga za otklanjanje nepravilnosti, broj podnetih prijava za izricanje sankcija zbog povrede zakona, broj presuda, broj sumnjivih transakcija od strane obveznika koje Uprava nadzire;

Statistike Uprave, Izveštaj o radu Odeljenja, Izveštaj o radu Uprave

Uprava

80.000 bruto po zaposlenom inspektoru na mesečnom nivou

Strateška tema 4 – Kvalifikovani kadrovi osposobljeni za delotvorno učešće u svim segmentima sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i razumevanje u javnosti uloge i planova nadležnih organa

Cilj 4.1. Obuka i stručno usavršavanje učesnika u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma za sticanje teoretskih i praktičnih znanja i veština i za njihovu adekvatnu primenu u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti

Prioritet 1

Očekivani rezultati: Učesnici u sistemu će koristiti stečena znanja i veštine u cilju delotvornog i efikasnog angažovanja u preventivnom i represivnom delu sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mera 4.1.1. Poboljšati kapacitete učesnika u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma donošenjem strategije obuke i stručnog usavršavanja;

Prioritet 1

Mera 4.1.2. Razviti centar za obuku u cilju pružanja obuke i koordinacije obuke u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

Prioritet 2

Mera 4.1.3. Iskustva i najbolje prakse u radu na predmetima učiniti dostupnim što širem broju zaposlenih u nadležnim državnim organima koji su angažovani na predmetima sprečavanja, otkrivanja i kažnjavanja za krivično delo pranja novca i povezana krivična dela;

Prioritet 3

Mera 4.1.4. Obučavati zaposlene u nadležnim državnim organima o pravnim osnovima saradnje i razmene informacija i mehanizmima za njihovu praktičnu primenu;

Prioritet 2

Mera 4.1.5. Naročito širiti znanja u oblasti finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Prioritet 3

Mere

Aktivnost

Rizici

Rok i prioritet aktivnosti (P)

Indikator

Izvor verifikacije

Odgovorni organ

Neophodna sredstva

4.1.1. Poboljšati kapacitete učesnika u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma donošenjem strategije obuke i stručnog usavršavanja;

4.1.1.1. Obrazovati radnu grupu za izradu strategije obuke i stručnog usavršavanja;

Nepostojanje kapaciteta i resursa

6 meseci, P. 2

Učesnici u sistemu imaju saznanja o institucijama zaduženim za obuku i stručno usavršavanje u Republici Srbiji, dugoročno predvidljiv i dosledan plan razvoja i sprovođenja obuke u sistemu.

Izrađen dokument Strategija obuke.

SKG

Nisu potrebna

4.1.1.2. Napraviti objektivnu analizu potreba za obukom u svim nadležnim državnim organima (tužioci, policija, Uprava, sudovi, nadzorni organi );

Nepostojanje kapaciteta i resursa

18 meseci, P. 1

Svi učesnici u sistemu imaju razumevanje stvarnih potreba svih učesnika u sistemu za obukom u svim organima na srednji i kraći rok.

Izrađen izveštaj o proceni potreba za obukom.

SKG

Nisu potrebna

4.1.1.3. Analizirati sistem obuke ovlašćenih lica i, po potrebi, izvršiti neophodna unapređenja imajući u vidu procenu rizika svakog pojedinačnog sektora pri čemu najviše pažnje treba posvetiti sektorima koji su određeni kao rizičniji;

Nepostojanje kapaciteta i resursa, nesprovođenje mera 1.1.1. i 1.2.1

12 meseci, P. 2

Postoji razumevanje potreba za obukom kod ovlašćenih lica shodno utvrđenim rizicima. Broj i kvalitet izmena u internim sistemima obuke. Broj sprovedenih obuka.

Izrađen izveštaj o analizi. Izveštaji o radu obveznika. Izveštaji nadzornog organa.

Nadzorni organi, udruženja obveznika

Nisu potrebna

4.1.1.4. Na osnovu analize potreba za obukom (aktivnost 4.1.1.2. i 4.1.1.3), doneti program obuke vodeći računa o nacionalnoj proceni rizika, poslednjim trendovima u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma i prioritetima državnih organa;

Nepostojanje kapaciteta i resursa, nesprovođenje mera 1.1.1. i 1.2.1; i nesprovođenje aktivnosti 4.1.1.2

18 meseci, P. 1

Svi učesnici u sistemu imaju uvid u predvidljiv i dosledan godišnji program stručnog usavršavanja zasnovan na analizi potreba i vodeći računa o rezultatima strateških analiza.

Analiza potreba

SKG

Nisu potrebna

4.1.1.5. U godišnje planove obuke Pravosudne akademije i Policijske akademije uvrstiti teme pranja novca i finansiranja terorizma i oduzimanja nelegalno stečene imovine;

Bez rizika.

12 meseci, P. 2

Broj sprovedenih obuka u skladu sa programom rada u koji su uvršćene teme pranja novca i finansiranja terorizma.

Program obuke. Izveštaj o sprovedenim obukama. Izveštaj o radu Pravosudne akademije i Policijske akademije

Pravosudna

akademija, Policijska

akademija

Nisu potrebna

4.1.1.6. Pratiti i aktivno koristiti programe tehničke pomoći u domenu obuke koju pružaju međunarodne organizacije kroz koju će se usavršavati službenici angažovani na velikim predmetima pranja novca.

Nedovoljna komunikacija i koordinacija između državnih organa; nedovoljno kadrovskih resursa.

Trajno, P. 1

Broj službenika angažovanih na velikim predmetima i broj službenika koji su koristili mogućnosti obuke na visokom nivou.

Izveštaj o radu Uprave (centra za obuku).

SKG

Nisu potrebna

4.1.2. Razviti centar za obuku u cilju pružanja obuke i koordinacije obuke u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

4.1.2.1. Obezbediti kapacitete i resurse za razvijanje centra za obuku u okviru Uprave za sprečavanje pranja novca u čijim aktivnostima će učestvovati sudije, tužioci, policijski službenici, obveznici i zaposleni u nadzornim organima i drugim relevantnim državnim organima, organima drugih država i međunarodnim organizacijama, kao predavači i kao polaznici;

Nepostojanje volje i raspoloživih resursa.

24 meseci, P. 2

Postoje tačne, potpune i dosledne informacije o svim obukama koje se organizuju u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji. Postoji koordinacija i usaglašavanje obuka koje organizuju različiti učesnici u sistemu i različiti donatori. Obuka se organizuje u skladu sa strategijom i programom obuke za konkretnu godinu. Postoje druge relevantne statistike bitne za organizaciju i koordinaciju obuke. Osnovan centar za obuku u okviru Uprave sa odgovarajućim brojem zaposlenih (rukovodilac, koordinator i administrativni pomoćnik) koji će proći kroz odgovarajuću obuku.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi. Izveštaj o radu Uprave.

Vlada

Prema aktu o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta (bruto 80.000 dinara po zaposlenom)

4.1.2.2. Analizirati potrebe za obukom u Upravi, imajući u vidu analizu kapaciteta Uprave iz aktivnosti 2.1.5.1 i doneti plan obuke vodeći računa o nacionalnoj proceni rizika, poslednjim trendovima u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma i prioritetima Uprave;

Nepostojanje resursa, nesprovođenje aktivnosti 2.1.5.1, mera 1.1.1 i 1.2.1

9 meseci, P. 3

Rukovodioci i zaposleni u Upravu imaju razumevanje stvarnih potreba Uprave za obukom na nivou organizacije (Uprave), funkcija (odeljenja) i pojedinaca (analitičara i drugih zaposlenih) na srednji i kraći rok. Obuka se organizuje u skladu sa opštim programom i izvršenom analizom potreba za obukom u Upravi.

Izrađen izveštaj o proceni potreba za obukom. Izveštaji o sprovedenoj obuci.

Uprava

Nisu potrebna

4.1.2.3. Obezbediti informacionotehnološke alate centra za obuku pomoću kojih će se koordinirati i pratiti obuka, promovisati sistem i objavljivati edukativni materijali.

Nesprovođenje aktivnosti 4.1.2.1, nepostojanje kapaciteta i resursa

24 meseci, P. 3

Uprava (Centar za obuku) ima na raspolaganju alat koji olakšava koordinaciju i organizaciju obuke i generiše druge informacije bitne za obuku (npr. informacije o učesnicima, predavačima, temama, itd.)

Softver za praćenje i koordinaciju obuke namenski izrađen ili kupljen. Izveštaj o radu Uprave (centra).

Uprava

1.000.000 dinara

4.1.3. Iskustva i najbolje prakse u radu na predmetima učiniti dostupnim što širem broju zaposlenih u nadležnim državnim organima koji su angažovani na predmetima sprečavanja, otkrivanja i kažnjavanja za krivično delo pranja novca i povezana krivična dela;

4.1.3.1. Obrazovati radnu grupu za obuku pri Stalnoj koordinacionoj grupi, sastavljenu od službenika angažovanih na konkretnim predmetima, koja će analizirati, sa aspekta obuke, okončane predmete i predmete u radu i davati preporuke za izmene i dopune programa i planova obuke;

Nedonošenje odluke o jačanju SKG, nepostojanje kapaciteta i resursa

12 meseci, P. 3

Broj izvršenih analiza, broj preporuka, povratna informacija od što šireg broja zaposlenih u nadležnim državnim organima u pogledu korisnosti izvršenih analiza i datih preporuka. Broj novih i izmenjenih tema u programima i planovima obuke za naredni ciklus obuke.

Izveštaj o radu SKG

SKG

Nisu potrebna

4.1.3.2. Na osnovu analiza radne grupe za obuku i na osnovu međunarodnih iskustava, sastaviti priručnik o najboljim praksama u postupanju po predmetima;

Nesprovođenje aktivnosti 4.1.3.1

24 meseci, P. 3

Zaposleni angažovani na konkretnim predmetima imaju saznanja o najnovijim i najboljim praksama u drugim državama i koriguju svoju praksu u tom pogledu (broj i kvalitet izmena u procedurama rada).

Izrađen priručnik i dostavljen svim zaposlenima angažovanim na konkretnim predmetima.

SKG

1.500.000 (informacije o najboljoj praksi, troškovi štampanja)

4.1.3.3. Konstantno prikupljati i objavljivati sudsku praksu u ovoj oblasti koja će služiti kao materijal za obuku ali i kao polazna osnova za diskusiju na sastancima Stalne koordinacione grupe i neformalnih diskusionih grupa.

Nedostatak resursa i kapaciteta

Trajno, P. 2

Zaposleni na predmetima pranja novca, a posebno sudije i tužioci, imaju na raspolaganju bitne primere sudske prakse kao polazna osnova za obuku.

Zbirka sudske prakse u oblasti. Izveštaji SKG i radnih grupa SKG.

RJT, sudovi, MUP, Uprava, Pravosudna akademija

500.000 (troškovi štampanja)

4.1.4. Obučavati zaposlene u nadležnim državnim organima o pravnim osnovima saradnje i razmene informacija i mehanizmima za njihovu praktičnu primenu;

4.1.4.1. Na osnovu analiza iz ovog Akcionog plana izraditi praktikum za međunarodnu saradnju i organizovati redovne obuke o najboljim međunarodnim praksama u razmeni informacija;

Nedostatak resursa i kapaciteta.

18 meseci, P. 3

Zaposleni u nadležnim državnim organima razumeju pravne osnove međunarodne saradnje i načine korišćenja postojećih mehanizama za međunarodnu saradnju. Učestalost korišćenja mehanizama međunarodne saradnje predstavljenih na obukama.

Izveštaj o obuci. Ocena zadovoljstva u upotrebi predstavljenih izvora podataka.

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, MUP, Uprava

500.000 (troškovi štampanja)

4.1.4.2. Sprovoditi obuku o nezavisnim izvorima informacija, na osnovu priručnika o javno dostupnim i drugim (nezavisnim) izvorima informacija iz aktivnosti 3.1.1.7;

Nedostatak resursa i kapaciteta.

Trajno, P. 3

Zaposleni u relevantnim organima imaju saznanja i aktivno koriste javno dostupne izvore informacija. Broj predmeta u kojima se koriste izvori predstavljeni na obukama.

Izveštaj o sprovedenoj obuci. Povratna informacija od učesnika na obuci o tome u kojoj meri primenjuju stečeno znanje.

MUP, RJT, Uprava (trening centar)

300.000 po obuci

4.1.5. Naročito širiti znanja u oblasti finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

4.1.5.1. Sastaviti zbirku najznačajnijih tekstova u oblasti finansiranja terorizma (međunarodna i domaća akta i standardi);

Nedostatak resursa i kapaciteta

12 meseci, P. 3

Zaposleni na konkretnim poslovima imaju brz pristup najbitnijim tekstovima u oblasti finansiranja terorizma na domaćem i međunarodnom nivou.

Zbirka tekstova. Povratna informacija od korisnika.

SKG, Uprava

Nisu potrebna

4.1.5.2. Izraditi program obuke o finansiranju terorizma;

Nedostatak resursa i kapaciteta

24 meseca, P. 2

Svi učesnici u sistemu imaju uvid u predvidljiv i dosledan godišnji program stručnog usavršavanja zasnovan na analizi potreba i vodeći računa o rezultatima strateških analiza.

Program obuke

SKG, Uprava

Nisu potrebna

4.1.5.3. Izraditi program obuke o primeni zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u svrhe sprečavanja terorizma;

Nedostatak resursa i kapaciteta

24 meseca, P. 3

Svim učesnicima u sistemu na je raspolaganju metodološki organizovan metod obuke u oblasti primene zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u svrhe sprečavanja terorizma.

Informacija o primeni razrađenog metoda obuke.

SKG, Uprava

Nisu potrebna

4.1.5.4. Sastaviti zbirku najznačajnijih tekstova u oblasti sprečavanja finansiranja širenja oružja za masovno uništenje (međunarodna i domaća akta i standardi).

Nedostatak resursa i kapaciteta

24 meseca, P. 3

Zaposleni na konkretnim poslovima imaju brz pristup najbitnijim tekstovima u oblasti sprečavanja finansiranja širenja oružja za masovno uništenje na domaćem i međunarodnom nivou.

Zbirka tekstova.

SKG, Uprava

Nisu potrebna

4.1.5.5. Izraditi uputstvo za pogranične policajce i carinike o kriterijumima za prepoznavanje „rizičnih“ putnika sa aspekta finansiranja terorizma.

Nedostatak resursa i kapaciteta

24 meseca, P. 3

Efikasnije kontrole putnika. Broj prepoznatih „rizičnih“ putnika.

Priručnik, štampan i podeljen pograničnim policajcima i carinicima. Radionica o priručniku. Izveštaji pogranične policije i carinskih organa.

MUP, Uprava carina

Nisu potrebna

Cilj 4.2. Jačanje svesti kod stručne i šire javnosti o pojavama pranja novca i finansiranja terorizma, merama koje država preduzima u borbi protiv tih pojava i ulogama nadležnih državnih organa.

Prioritet 2

Očekivani rezultati: Veći interes i stručniji akademski radovi, medijski napisi, kompetentnije istraživačko novinarstvo i svakodnevno informisanje građana o temama pranja novca i finansiranja terorizma

Mera 4.2.1. Redovno na primeren način informisati zainteresovanu javnost o trendovima i tipologijama pranja novca i finansiranja terorizma i radu nadležnih državnih organa na sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorizma;

Prioritet 2

Mera 4.2.2. Redovno na primeren način informisati sve subjekte na koje se odnose odredbe propisa koji imaju uticaj na oblast borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma o svim bitnim pitanjima.

Prioritet 1

Mere

Aktivnost

Rizici

Rok i prioritet aktivnosti (P)

Indikator

Izvor verifikacije

Odgovorni organ

Neophodna sredstva

4.2.1. Redovno na primeren način informisati zainteresovanu javnost o trendovima i tipologijama pranja novca i finansiranja terorizma i radu nadležnih državnih organa na sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorizma.

4.2.1.1. Trendove i tipologije objavljivati na vebsajtu Uprave;

Nedostatak resursa i kapaciteta

12 meseci, P. 2

Svim zainteresovanim licima omogućen uvid u poslednje trendove i uobičajene načine pranja novca u Srbiji i šire.

Vebsajt Uprave (centra za obuku)

Uprava

Nisu potrebna

4.2.1.2. Objavljivati i upoznavati javnost sa uspešnim primerima u sprečavanju i otkrivanju krivičnih dela pranja novca ili finansiranja terorizma, uz poseban osvrt na domaću i međunarodnu saradnju i razmenu podataka;

Nedostatak resursa i kapaciteta

Trajno, P. 2

Svim zainteresovanim licima omogućen uvid u primere uspešne prakse u rešavanju predmeta pranja novca i finansiranja terorizma u zemlji i inostranstvu.

Vebsajt Uprave (centra za obuku)

SKG, Uprava

Nisu potrebna

4.2.1.3. Sprovoditi ispitivanje percepcije i razumevanja sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i mera koje država preduzima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

Nedostatak resursa i kapaciteta

Trajno, P. 2

Stalna koordinaciona grupa ima informaciju o tome na koji način šira javnost vidi probleme pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji, uloge svih učesnika u sistemu i efikasnost države u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji.

Analiza

SKG

Nisu potrebna

4.2.1.4. Izraditi strategiju komunikacije kojom će se predvideti oblici i načini komunikacije sa zainteresovanom javnošću i koja će pomoći javnosti da stekne ispravnu, celovitu i tačnu predstavu o merama koje država preduzima u borbi protiv pranja novac i finansiranja terorizma.

Nedostatak resursa i kapaciteta

24 meseca, P. 3

Nadležni državni organi i odgovorna lica imaju na raspolaganju najbitnije informacije i poruke koje prenošenjem putem različitih sredstava informisanja omogućuju da javnost stekne ispravnu, celovitu i tačnu predstavu o ulogama različitih državnih organa u sistemu i merama koje država preduzima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji.

Strategija komunikacije

SKG, Uprava

Nisu potrebna

4.2.2. Redovno na primeren način informisati sve subjekte na koje se odnose odredbe propisa koji imaju uticaj na oblast borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma o svim bitnim pitanjima

4.2.1.5. Izraditi plan edukativnih i drugih aktivnosti u cilju ulivanja poverenja u finansijski sistem Republike Srbije i značaj korišćenja zakonitih kanala za prenos novca;

Nedostatak resursa i kapaciteta

24 meseca, P. 3

Procenat korisnika zakonitih kanala za transfer novca. Kvalitativne i kvantitativne promene u uslugama koje lica koja pružaju usluge prenosa novca nude građanima a kojima se stimuliše korišćenje tih tokova. Broj slučajeva otkrivanja nedozvoljenog prenosa novca i izrečenih kazni.

Izveštaji o radu relevantnih institucija.

SKG

Nisu potrebna

4.2.2.1. Podizati svest svih lica koja se bave prenosom novca o mogućnostima zloupotrebe sistema u svrhe finansiranja terorizma, vezano za meru 2.1.6.

Nedostatak resursa i kapaciteta

24 meseca, P. 3

Broj seminara i lica koja su prošla obuku. Broj informacija, dopisa i drugi informativni materijal.

Informacije, dopisi i drugi informativni materijal. Izveštaj o radu.

SKG

Nisu potrebna

Ostavite komentar