Strategija o izmenama Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine (sa Akcionim planom)

Na osnovu člana 5. Zakona o telekomunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/03 i 36/06),

Vlada donosi

STRATEGIJU

O IZMENAMA STRATEGIJE RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJA

U REPUBLICI SRBIJI OD 2006. DO 2010. GODINE

U Strategiji razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine („Službeni glasnik RS”, broj 99/06), u poglavlju 1. Uvodni deo, stav 13. menja se i glasi:

„Strateški ciljevi razvoja u oblasti telekomunikacija razrađeni su kroz Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine, koji je dat u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu strategiju i čini njen sastavni deo.”

Prilog 1. Akcioni plan koji je odštampan uz Strategiju razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine („Službeni glasnik RS”, br. 99/06), zamenjuje se Prilogom 1. Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine, koji je odštampan uz ovu strategiju i čini njen sastavni deo.

Ovu strategiju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar