Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice (sa tabelama usklađenosti)

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva 2008/57/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta od 17. juna 2008. o interoperabilnosti železničkog sistema u Zajednici, Sl. list br. 191, 18.7.2008,str. 1–45. (prerađena) Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the interoperability of the rail system within the Community, OJ L 191, 18.7.2008, p. 1–45. (Recast) 2. „CELEX“ oznaka EU propisa 32008L0057R 32009L0131 32011L0018 32013L0009 32014L0038 32014L0106 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: Ovlašćeni predlagač: VladaObrađivač: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 4. datum izrade tabele 03.09.2012.02.04.2015. 21.07.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železniceDraft Law on Amendments and supplements to the Law on Railway Safety and Interoperability 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: 2008-5412014-96 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU  a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa R. Srbije Sadržina odredbe Usklađenost Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti 1.1 Ovom direktivom utvrđuju se uslovi koje je potrebno zadovoljiti za postizanje interoperabilnosti u železničkom sistemu Zajednice na način usklađen sa odredbama Direktive 2004/49/EZ. Ti se uslovi odnose na projektovanje, izgradnju, puštanje u rad, unapređenje, obnovu, eksploataciju i održavanje delova ovog sistema, kao i na profesionalne kvalifikacije i zdravstvene i bezbednosne uslove za osoblje koje učestvuje u eksploataciji i održavanju. 0.11.11.37.17.2 Ovim zakonom uređuju se uslovi kojima se omogućava da železnica u Republici Srbiji bude bezbedna i interoperabilna u cilju nesmetanog odvijanja železničkog saobraćaja.Interoperabilnost železnice, u smislu ovog zakona, je sposobnost železničkog sistema da omogući bezbedan i neprekinut saobraćaj vozova koji ispunjavaju potrebne zahteve za određenu mrežu. Ta sposobnost zavisi od svih regulatornih, tehničkih i eksploatacionih uslova koji moraju biti ispunjeni da bi se zadovoljili osnovni zahtevi za interoperabilnost.Zahtevi za obezbeđenje interoperabilnosti primenjuju se na projektovanje, gradnju, unapređenje, obnovu, puštanje u rad, eksploataciju i održavanje železničkog sistema.Zahtevi za obezbeđenje interoperabilnosti primenjuju se i na stručne, zdravstvene i bezbednosne zahteve za železničke radnike koji učestvuju u eksploataciji i održavanju železničkog sistema. Potpuno usklađeno . 1.2 Težnja ka ispunjenju ovog cilja treba da dovede do utvrđivanja optimalnog nivoa tehničke harmonizacije i da omogući:(a)olakšavanje, poboljšavanje i razvoj usluga u međunarodnom železničkom transportu u okviru Evropske unije i sa trećim zemljama;(b) doprinos postepenom stvaranju unutrašnjeg tržišta opreme i usluga za izgradnju, obnovu, unapređenje i eksploataciju železničkog sistema u Zajednici;(v) doprinos inter-operabilnosti železničkog sistema u Zajednici. 1.1. Ovim zakonom uređuju se uslovi kojima se omogućava da železnica u Republici Srbiji bude bezbedna i interoperabilna u cilju nesmetanog odvijanja železničkog saobraćaja. Potpuno usklađeno Na osnovu Predmeta zakona definisanog u članu 1. Kao i kroz ceo tekst Zakona prožima se usklađenost sa ovom odredbom Direktive 1.3.1 Države članice mogu iz usvojenih mera kod primene ove Direktive izuzeti:podzemnu železnicu, tramvaj i druge sisteme lake železnice; 0.1.1.4 Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na metroe, tramvaje i druge lake šinske sisteme, a odredbe o interoperabilnosti ne primenjuju se na turističko-muzejsku železnicu. Potpunousklađeno Odredba omogućava državama da odrede područje primene nacionalnog zakonodavstva 1.3.2 mreže koje su funkcionalno odvojene od ostatka železničkog sistema i koje su namenjene samo za lokalni, gradski ili prigradski prevoz putnika, kao i železničke prevoznike koji saobraćaju isključivo na ovim mrežama; Neprenosivo Diskreciona odredba 1.3.3 železničku infrastrukturu u privatnom vlasništvu i vozila koja isključivo na takvoj infrastrukturi koristi vlasnik zasopstveni prevoz tereta; Neprenosivo Diskreciona odredba 1.3.4 infrastrukturu i vozila predviđena isključivo za lokalno korišćenje ili korišćenje u istorijske ili turističke svrhe. Neprenosivo Diskreciona odredba 1.4 Područje primene TSI će se postepeno širiti u skladu s članom 8. na ceo železnički sistem, uključujući priključne pruge do terminala i glavnih lučkih postrojenja koja upotrebljava ili može da upotrebljava veći broj korisnika, ne dovodeći u pitanje odstupanja od primene TSI iz člana 9. Neprenosivo O proširenju područja primene TSI odlučuje Komisija 2.1.1 Za potrebe ove Direktive:„transevropski železnički sistem” je transevropski konvencionalni železnički sistem i železnički sistem za velike brzine u skladu sa Prilogom I, tačka 1, odnosno 2; Neprenosivo Odluka 1692/96/EZ u kojoj su određene pruge transevropskog železničkog sistema ne uključuje Republiku Srbiju 2.1.2 „interoperabilnost” je sposobnost železničkog sistema da omogući bezbedan i nesmetan saobraćaj vozova koji ostvaruju potreban stepen izvršenja na prugama. Ta sposobnost zavisi od svih regulatornih, tehničkih i eksploatacionih uslova koji moraju biti ispunjeni da bi se zadovoljili osnovni zahtevi. 0.1.1.3 Interoperabilnost železnice, u smislu ovog zakona, je sposobnost železničkog sistema da omogući bezbedan i neprekinut saobraćaj vozova koji ispunjavaju potrebne zahteve za određenu mrežu. Ta sposobnost zavisi od svih regulatornih, tehničkih i eksploatacionih uslova koji moraju biti ispunjeni da bi se zadovoljili osnovni zahtevi za interoperabilnost. Potpuno usklađeno 2.1.3 „vozilo” je železničko vozilo, sa mogućnošću vuče ili bez nje, koje se kreće na sopstvenim točkovima po železničkoj pruzi. Vozilo se sastoji od jednog ili više strukturnih i funkcionalnih podsistema ili delova takvih podsistema; 0.1.2.1.25 železničko vozilo je vozilo sa ili bez sopstvenog pogona koje se kreće na sopstvenim točkovima po železničkim kolosecima i koje se sastoji od jednog ili više strukturnih i funkcionalnih podsistema ili delova tih podsistema; Potpunousklađeno . 2.1.4 „mreža” su pruge, stanice, terminali i sve vrste stabilne opreme potrebne za obezbeđivanje sigurnog i nesmetanog rada železničkog sistema; 0.2.3.1.24 mreža je celokupna javna železnička infrastruktura kojom upravlja upravljač infrastrukture; . Potpunousklađeno Definisano u Zakonu o železnici 2.1.5 „podsistemi” su rezultat podele železničkog sistema, kao što je prikazano u Prilogu II. Ti podsistemi, za koje je potrebno utvrditi osnovne zahteve, mogu biti strukturni ili funkcionalni; 0.1.2.1.50 50) podsistemi  su delovi železničkog sistema. Podsistemi za koje je potrebno utvrditi osnovne zahteve mogu biti strukturni ili funkcionalni; Potpunousklađeno 2.1.6 „činioci inter-operabilnosti” su sve osnovne komponente i njihove grupe, podsklopovi ili sklopovi uređaja koji se ugrađuju ili su namenjeni ugrađivanju u podsistem od kojeg direktno ili indirektno zavisi interoperabilnost železničkog sistema. Pojam „činioca interoperabilnosti” obuhvata, kako materijalne objekte, tako i nematerijalne objekte, poput programske opreme. 0.1.2.1.68 68) činilac interoperabilnosti je svaka komponenta, grupa komponenata, podsklop ili sklop opreme u celini, kao i softver, ugrađen ili namenjen ugradnji u podsistem, od koga interoperabilnost železničkog sistema zavisi direktno ili indirektno; Potpuno usklađeno 2.1.7 „osnovni zahtevi” su svi uslovi navedeni u Prilogu III koje treba da ispune železnički sistem, podsistemi i činioci interoperabilnosti, uključujući i interfejse; 0.1.2.1.47 osnovni zahtevi su svi uslovi koje treba da ispuni železnički sistem, podsistem i činilac interoperabilnosti, uključujući i interfejse; Potpuno usklađeno 2.1.8 „evropska specifikacija” je zajednička tehnička specifikacija, evropsko tehničko odobrenje ili nacionalni standard kojim se prenosi evropski standard, kako je definisano u Prilogu XXI Direktive 2004/17/EU; 0.1.2.1.20 evropska specifikacija je zajednička tehnička specifikacija, evropsko tehničko odobrenje ili nacionalni standard kojim se prenosi evropski standard; Potpuno usklađeno 2.1.9 „tehnička specifikacija nteroperabilnosti” (TSI) je specifikacija usvojena u skladu sa ovom direktivom, koja obuhvata svaki podsistem ili deo podsistema u cilju ispunjavanja osnovnih zahteva i obezbeđivanja interoperabilnosti železničkog sistema; 0.1.9.1 Tehničke specifikacije interoperabilnosti (u daljem tekstu: TSI) su tehničke specifikacije sa kojima podsistem ili deo podsistema železničkog sistema mora biti usaglašen u cilju ispunjenja osnovnih zahteva i obezbeđivanja interoperabilnosti železničkog sistema. Potpuno usklađeno 2.1.10 „prijavljena tela” su tela odgovorna za ocenu usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu činilaca inter-operabilnosti ili za „EZ“ postupak verifikacije podsistema; 0.1.2.1.51 prijavljeno telo je telo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti i za postupak verifikacije podsistema prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti i koje je prijavljeno Generalnom sekretaru Međuvladine organizacije za međunarodni prevoz železnicom (u daljem tekstu: OTIF) ili Evropskoj komisiji; Potpuno usklađeno 2.1.11 „osnovni parametri” su svi regulatorni, tehnički ili eksploatacioni uslovi koji su ključni za interoperabilnost i kao takvi navedeni u predmetnim TSI; 0.1.2.1.48 osnovni parametri su svi regulatorni, tehnički ili eksploatacioni uslovi koji su ključni za interoperabilnost i kao takvi navedeni u predmetnim TSI; Potpuno usklađeno 2.1.12 „poseban slučaj” je bilo koji deo železničkog sistema koji zahteva posebne odredbe u TSI, privremene ili konačne, zbog geografskih, topografskih ili urba-nističkih ograničenja , ili ograničenja koja utiču na usklađenost sa postojećim sistemom. On posebno uključuje pruge i mreže izolovane od ostatka Zajednice, tovarni profil, širinu koloseka ili razmak između šina, kao i vozila strogo namenjena lokalnoj, regionalnoj ili istorijskoj upotrebi, kao i vozila poreklom iz trećih zemalja ili namenjena za treće zemlje; 0.1.2.1.59 specifični slučajevi su delovi železničkog sistema koji zahtevaju posebne odredbe u tehničkim specifikacijama interoperabilnosti, privremene ili konačne, zbog geografskih, topografskih ili urbanističkih ograničenja ili ograničenja koja utiču na usklađenost sa postojećim sistemom (železničke pruge i železničke mreže koje su izolovane od ostatka železničke mreže, tovarni profil, širina koloseka, razmak osa koloseka, železnička vozila koja su isključivo namenjena za lokalnu, regionalnu ili istorijsku upotrebu i sl.); Potpuno usklađeno 2.1.13 „unapređenje” je bilo kakva veća izmena na podsistemu ili delu podsistema kojom se poboljšavaju sveukupne performanse podsistema; 0.1.2.1.66 unapređenje podsistema (rekonstrukcija) je značajnija izmena podsistema ili dela podsistema kojom se poboljšavaju njegove osnovne karakteristike; Potpuno usklađeno 2.1.14 „obnova” je bilo kakva veća zamena na podsistemu ili delu podsistema kojom se ne menjaju sveukupne performanse podsistema; 0.1.2.1.43 obnova podsistema je veća zamena na podsistemu ili delu podsistema kojom se ne menjaju njegove osnovne karakteristike; Potpuno usklađeno 2.1.15 „postojeći železnički sistem” je struktura sačinjena od pruga i stabilnih postrojenja postojećeg železničkog sistema, uz vozila svih kategorija i porekla koja saobraćaju na toj infrastrukturi; Neusklađeno U daljem tekstu Predloga zakona i Direktive se ove definicije ne pominju što je razlog zašto nisu unete u tekst Predloga zakona odnosno u našem zakonodavnom sistemu nije prihvatljivo definisanje pojmova koji nisu sadržani u tekstu propisa 2.1.16 „zamena u okviru održavanja” je bilo kakva zamena sastavnih delova sa istom funkcijom i performansama u okviru preventivnog ili korektivnog održavanja; Neusklađeno U daljem tekstu Zakona i Direktive se ove definicije ne pominju što je razlog zašto nisu unete u tekst Predloga zakona odnosno u našem zakonodavnom sistemu nije prihvatljivo definisanje pojmova koji nisu sadržani u tekstu propisa 2.1.17 „puštanje u rad- saobraćaj” su sve radnje kojima se podsistem ili vozilo stavljaju u njihovu predviđenu upotrebu; 0.1.2.1.54 puštanje u rad su sve radnje kojima se podsistem ili železničko vozilo stavlja u upotrebu Potpuno usklađeno 2.1.18 „naručilac” je bilo koji subjekt, javni ili privatni, koji naručuje projektovanje i/ili izgradnju, obnovu ili nadogradnju podsistema. Taj subjekt može biti železnički prevoznik, upravljač infrastrukture ili vlasnik, ili vlasnik koncesije odgovoran za sprovođenje projekta; 0.1.2.1.39 naručilac je lice koje naručuje projektovanje, gradnju, obnovu ili unapređenje podsistema (železnički prevoznik, upravljač infrastrukture, imalac železničkog vozila ili koncesionar); Potpuno usklađeno 2.1.19 „imalac” je fizičko ili pravno lice koje, budući da je vlasnik vozila ili ima pravo korišćenja vozila koristi vozilo kao prevozno sredstvo i kao takav je zabeležen u nacionalnom registru vozila navedenom u članu 33; 0.1.2.1.28 imalac železničkog vozila je fizičko ili pravno lice, vlasnik ili korisnik železničkog vozila koji koristi to vozilo kao prevozno sredstvo i koji je upisan u Nacionalni registar železničkih vozila; Potpuno usklađeno 2.1.20 „projekt na naprednom stepenu razvoja” je bilo koji projekt čiji je stepen planiranja / izgradnje dostigao tačku gde je promena tehničkih specifikacija neprihvatljiva za određenu državu članicu. Takva prepreka može da bude pravne, ugovorne, privredne, finansijske, društvene ili ekološke prirode i treba da bude dobro opravdana; 0.1.2.1.53 projekat u poodmakloj fazi razvoja je projekt čiji je stepen planiranja ili izgradnje dostigao tačku na kojoj je promena tehničkih specifikacija neprihvatljiva zbog opravdanih pravnih, ugovornih, privrednih, finansijskih, društvenih ili ekoloških prepreka; Potpuno usklađeno 2.1.21 „harmonizovani standard” je svaki evropski standard koji je usvojilo jedno od evropskih tela za standardizaciju navedenih u Prilogu I Direktive 98/34/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 22. juna 1998. koja utvrđuje postupak pribavljanja informacija u oblasti tehničkih standarda i propisa, kao i pravila o uslugama informatičkog društva [16] u okviru mandata Komisije ustanovljenog u skladu sa postupkom navedenim u članu 6 (3) te Direktive, koji, sam po sebi ili zajedno sa drugim standardima pruža rešenje vezano za usklađenost sa pravnim odredbama; Neusklađeno U daljem tekstu Predloga zakona i Direktive se ove definicije ne pominju što je razlog zašto nisu unete u tekst Predloga zakona odnosno u našem zakonodavnom sistemu nije prihvatljivo definisanje pojmova koji nisu sadržani u tekstu propisa 2.1.22 „nacionalno telo za bezbednost” je telo nadležno za bezbednost kako je definisano u članu 3(g) Direktive 2004/49/EZ; 0.2.94. (1) Poslovi Direkcije u oblasti regulisanja bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja su:1) izdavanje, produženje važenja, izmene i oduzimanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom;2) izdavanje, produženje važenja, izmene i oduzimanje sertifikata o bezbednosti za prevoz, kao i provera da li se upravljači infrastrukture i železnički prevoznici pridržavaju uslova utvrđenih u njemu;3) izdavanje dozvola za korišćenje strukturnih podsistema, činilaca interoperabilnosti i drugih elemenata strukturnih podsistema u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost i interoperabilnost u železničkom saobraćaju;4) nadzor nad usaglašenošću činilaca interoperabilnosti sa osnovnim uslovima u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost i interoperabilnost u železničkom saobraćaju;5) odobravanje puštanja u rad novih i znatno izmenjenih železničkih vozila koja još nisu obuhvaćena tehničkom specifikacijom za interoperabilnost, kao i vozila uvezenih iz inostranstva;6) praćenje, unapređivanje, primena i razvoj bezbednosti i regulatornog okvira za bezbednost, kao i sistema nacionalnih propisa o bezbednosti, uključujući i donošenje podzakonskih akata iz oblasti bezbednosti železničkog saobraćaja;7) proverava da li su železnička vozila uredno registrovana u Nacionalnom registru železničkih vozila i da li su podaci sadržani u tom registru tačni i ažurirani;8) vodi evidenciju o svim vanrednim situacijama u železničkom saobraćaju;9) druge poslove utvrđene ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje bezbednost i interoperabilnost u železničkom saobraćaju.(2) Direkcija priprema godišnji izveštaj o stanju bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja u prethodnoj godini i dostavlja ga Vladi najkasnije do kraja juna tekuće godine. Izveštaj se objavljuje na internet stranici Direkcije. Potpunousklađeno 2.1.23 „tip” je tip vozila koji definiše osnovne projektne karakteristike vozila navedene u jedinstvenom sertifikatu o proveri tipa opisanom u modulu B Odluke 93/465/EEZ; 0.1.2.1.62 tip vozila obuhvata osnovne projektne karakteristike železničkog vozila odobrene sertifikatom o ispitivanju tipa; Potpuno usklađeno 2.1.24 „serija” je određeni broj identičnih vozila jednog tipa; 0.1.2.1.57 serija železničkih vozila je određeni broj identičnih železničkih vozila jednog tipa; Potpuno usklađeno 2.1.25 (f)„Agencija” je Evropska agencija za železnice, utvrđena Odlukom (EV) br. 881/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004. kojom se osniva Evropska agencija za železnice (Odluka o Agenciji); Neprenosivo Odredba se odnosi na Agenciju 2.1.26 (h)„lice zaduženo za održavanje” je lice zaduženo za održavanje vozila, upisano kao takvo u nacionalni registar vozila. 0.1.2.1.31 lice zaduženo za održavanje je lice zaduženo za održavanje železničkih vozila, upisano kao takvo u Nacionalni registar železničkih vozila; Potpunousklađeno 3 Opšta usklađenost Potpuno usklađeno Osnovni principi Direktive su implementirani u ovom zakonu iako član nije eksplicitno prenesen. 4.1 Železnički sistem, podsistemi i činioci interoperabilnosti, uključujući i interfejse, treba da ispune odgovarajuće osnovne zahteve. 0.1.818.1 Neophodni zahtevi Strukturni podsistemi mogu se pustiti u rad samo ako su projektovani, izgrađeni i ugrađeni na način kojim se ispunjavaju osnovni zahtevi koji se odnose na njih kada se integrišu u železnički sistem, pri čemu se naročito proverava:1) tehnička usklađenost ovih podsistema sa sistemom u koji se integrišu;2) bezbedna integracija ovih podsistema od strane upravljača i železničkog prevoznika primenom mera za kontrolu rizika. Potpuno usklađeno . 4.2 Dodatne tehničke specifikacije navedene u članu 34. Direktive 2004/17/EZ, koje su potrebne za dopunjavanje evropskih specifikacija ili drugih standarda koji se koriste u Zajednici ne smeju da budu u suprotnosti sa osnovnim zahtevima. Neprenosivo Ova odredba odnosi se na TSI, koje izrađuju i donose Agencija i Komisija 5.1. Sadržaj TSI 0.1.9.2 Za svaki podsistem izrađuje se po jedan TSI. Prema potrebi, jedan podsistem može biti obuhvaćen sa više TSI, a jedan TSI može da obuhvata nekoliko podsistema. Potpuno usklađeno 5. 2 -7 Usvajanje, revizija i objavljivanje TSINedostaci TSI Neprenosivo Ovi članovi ne odnose se na države.Odnose se na organizacije koje izrađuju i usvajaju TSI. 8.1-8.2 Proširenje primene TSI Neprenosivo Ove odredbe ne odnose se na države već na Komisiju i Evropsku železničku agenciju. 8.3 Do trenutka stupanja na snagu proširenja područja primene TSI koje bi obuhvatilo železničku mrežu u celini:(a) dozvole za korišćenje- za vozila i u vozila ugrađene podsisteme kontrole, upravljanja i signalizacije namenjene bar delimičnoj upotrebi na delu mreže koji još uvek nije obuhvaćen TSI, za taj deo mreže,- za podsisteme infra-strukture, energije i pružni deo podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije na delovima mreže koji još ne pripadaju području primene TSI, dodeljuju se u skladu s nacionalnim propisima navedenim u članu 8. Direktive 2004/49/EZ, ili, gde je primenjivo, u članu 17(3) ove Direktive;(b) dozvole za korišćenje vozila namenjenih povremenoj upotrebi na delovima mreže koja još ne spada u područje primene TSI, za taj deo mreže dodeljuju se u skladu s članovima 21. do 27. i nacionalnim propisima navedenim u članu 8. Direktive 2004/49/EZ, ili, gde je primenjivo, u članu 17(3) ove Direktive. 0.1.28 Odstupanja od primene JTP TSI su dozvoljena u sledećim slučajevima: Potpuno usklađeno 8.4 Država članica ne mora da primenjuje nove ili revidirane TSI, usvojene u skladu sa stavom 2. u slučaju projekata koji su na naprednom stepenu razvoja ili su predmet ugovora koji su u fazi realizacije u trenutku objave relevantne grupe TSI. 0.1.11.1.1. prilikom izgradnje novog podsistema, unapređenja ili obnove postojećih podsistema koji su, u vreme objavljivanja TSI, bili u poodmakloj fazi razvoja projekta ili su već potpisani ugovori o izvođenju radova; Potpuno usklađeno 9.1 1.U odsustvu relevantnih specifičnih slučajeva, država članica ne mora da primeni jednu ili više TSI u skladu s ovim članom u sledećim slučajevima: 0.1.11.1 Odstupanja od primene TSI su dozvoljena u sledećim slučajevima: Potpuno usklađeno 9.1.1 za predloženi novi podsistem, za obnovu ili unapređenje postojećeg podsistema, ili za bilo koji element naveden u članu 1(1) koji je na naprednom stepenu razvoja ili za predmet ugovora koji je u fazi realizacije u trenutku objave tih TSI; 0.1.11.1.1. Odstupanja od primene TSI su dozvoljena u sledećim slučajevima:prilikom izgradnje novog podsistema, unapređenja ili obnove postojećih podsistema koji su, u vreme OBJAVLjIVANjA TSI, bili u poodmakloj fazi razvoja PROJEKTA ili su već potpisani ugovori o izvođenju radova; Potpuno usklađeno 9.1.2 za bilo koji projekat u vezi s obnovom ili unapređenjem postojećeg podsistema, gde tovarni profil, širina koloseka, razmak između šina ili napon napajanja u ovim TSI nisu u skladu sa istima u postojećem podsistemu; 11.1.2 Odstupanja od primene TSI su dozvoljena u sledećim slučajevima: 2) prilikom unapređenja ili obnove postojećeg podsistema, kada su tovarni profil, širina koloseka, međukolosečno rastojanje ili sistem električnog napajanja u TSI neusaglašeni sa specifikacijama postojećeg podsistema; Potpuno usklađeno 9.1.3 za predloženi novi podsistem ili za predloženu obnovu ili unapređenje postojećeg podsistema u području države članice, ako je njena železnička mreža odvojena ili izolovana morem ili razdvojena nizom posebnih geografskih uslova od železničke mreže ostatka Zajednice; Neusklađeno Odreba nije bitna za sistem železnice u Republici Srbiji pošto njena mreža nije izolovana od železničke mreže ostatka zajednice 9.1.4 za svaku predloženu obnovu, širenje ili unapređenje postojećeg podsistema, ako bi primena ovih TSI ugrozila ekonomsku isplativost projekta i/ili usklađenost železničkog sistema u toj državi članici; 0.1.11.1.3 Odstupanja od primene TSI su dozvoljena u sledećim slučajevima:3) prilikom izgradnje, unapređenja ili obnove postojećeg podsistema, ukoliko bi primena TSI dovela u pitanje ekonomsku opravdanost projekta ili usklađenost sa postojećim železničkim sistemom u Republici Srbiji; Potpuno usklađeno 9.1.5 u slučaju gde, posle nesreće ili elementarne nepogode, uslovi za brzu obnovu mreže ne dozvoljavaju iz ekonomskih ili tehničkih razloga delimičnu ili ukupnu primenu relevantnih TSI; 11.1.4 Odstupanja od primene TSI su dozvoljena u sledećim slučajevima: 4) ako posle nesreće ili prirodne nepogode uslovi za brzu obnovu železničke mreže, ekonomski ili tehnički, ne dopuštaju delimičnu ili potpunu primenu odgovarajućih TSI. Potpuno usklađeno 9.1.6 za vozila koja dolaze ili odlaze u treće zemlju, kojima se širina koloseka razlikuje od one u glavnoj železničkoj mreži unutar Zajednice. Neusklađeno Odreba nije bitna za sistem železnice u Republici Srbiji.pošto je širina koloseka ista kao u mreži unutar zajednice 9.2-9.4. Postupak koji se primenjuje kad postoji zahtev za odstupanje 0.1.11.6.11.7 Primljene zahteve za odstupanjem od TSI, zajedno sa priloženom dokumentacijom iz stava 4. tačka 2) ovog člana, Direkcija dostavlja Evropskoj Komisiji, radi daljeg postupanja u skladu sa propisima EU.Direkcija obaveštava naručioca ili njegovog ovlašćenog zastupnika o odluci Evropske Komisije. Potpunousklađeno . Zakon o potvrđivanju protokola od 3. juna 1999. Godine o izmenama konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (protokol iz 1999) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu protokola o izmenama od 3.juna 1999. godine (Sl. Glasnik RS br. 102/07 , Sl. glasnik RS-Međunarodni ugovori br.1/10 , 2/13-Dr. Propis 9.5-9.6. Odlučivanje Komisije kod zahteva za odstupanje Neprenosivo Ova odredbe odnose se na Komisiju 10.1.1 Države članice preduzimaju sve potrebne korake radi osiguranja da se činioci interoperabilnosti: 0.1.13.1 Činioci interoperabilnosti mogu se stavljati na tržište samo ako: Potpuno usklađeno 10.1.1.1 puštaju u promet samo ako omogućavaju postizanje interoperabilnost železničkog sistema i istovremeno ispunjavaju osnovne zahteve; 0.1.13.1.1 1) obezbeđuju postizanje interoperabilnosti unutar železničkog sistema i ako ispunjavaju zahteve iz člana 8. ovog zakona; Potpuno usklađeno 10.1.1.2 koriste u svojoj predviđenoj oblasti primene i da su ugrađeni i održavani na pravi način. 0.1.13.1.2 2) se koriste u oblasti za koju su namenjeni i ako se na odgovarajući način ugrađuju i održavaju. Potpuno usklađeno 10.1.2. Ove odredbe ne smeju ometati puštanje u promet činilaca interoperabilnosti u druge svrhe. 0.1.13.2 Odredba stava 1. ovog člana ne sprečava stavljanje na tržište činioce interoperabilnosti koji se koriste u druge svrhe. Potpuno usklađeno 10.2. Države članice na svome području i na osnovu ove Direktive ne smeju zabraniti, ograničiti ili sprečiti puštanje u promet činilaca interoperabilnosti za primenu u železničkom sistemu ako su isti u skladu s ovom direktivom. One, pre svega, ne mogu zahtevati provere koje su već izvršene kao deo postupka „EZ“ deklaracije o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu, čiji su elementi navedeni u Prilogu IV. 0.1.13.3 Ne može se zabranjivati, ograničavati ili sprečavati stavljanje na tržište činilaca interoperabilnosti koji su proizvedeni u skladu sa ovim zakonom, a posebno se ne SME zahtevati ponovno vršenje provera koje su već izvršene kao deo postupka za izdavanje deklaracija o usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu. Potpuno usklađeno 11.1 Države članice smatraju da su činioci interoperabilnosti koji imaju „EZ” deklaraciju o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu u skladu sa osnovnim zahtevima ove Direktive. 0.1.14.1 Činioci interoperabilnosti ispunjavaju osnovne zahteve ako imaju deklaraciju o usaglašenosti i deklaraciju o pogodnosti za upotrebu. Potpunousklađeno Zakon o potvrđivanju protokola od 3. juna 1999. Godine o izmenama konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (protokol iz 1999) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu protokola o izmenama od 3.juna 1999. godine (Sl. Glasnik RS br. 102/07 , Sl. glasnik RS-Međunarodni ugovori br.1/10 , 2/13-Dr. Propis 11.2 Svi činioci inter-operabilnosti podležu postupku za ocenu usagla-šenosti i pogodnosti za upotrebu navedenom u odnosnoj TSI i uz njih se prilažu odgovarajući sertifikati. 0.1.14.2 Činioci interoperabilnosti navedeni u TSI podležu postupcima za ocenu usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu i moraju da budu praćene odgovarajućim sertfikatom. Potpuno usklađeno 11.3 Države članice smatraju da činilac interoperabilnosti ispunjava osnovne zahteve ako je u skladu s uslovima navedenim u pripadajućoj TSI ili u pripadajućoj evropskoj specifikaciji razvijenoj u skladu s tim uslovima. 0.1.14.3 Činilac interoperabilnosti ispunjava osnovne zahteve ako je u skladu sa uslovima navedenim u odgovarajućem TSI ili pripadajućoj evropskoj specifikaciji razvijenoj u cilju usklađivanja sa tim uslovima. Potpuno usklađeno 11.4 Rezervni delovi za pod-sisteme koji su pušteni u rad nakon stupanja na snagu odgovarajućih TSI mogu se ugraditi ove podsisteme a da se ne podvrgnu postupku navedenom u stavu 2. 0.1.14.4 Rezervni delovi za podsisteme koji su pušteni u rad pre stupanja na snagu odgovarajućih TSI mogu se ugraditi u ove podsisteme, a da se ne podvrgnu postupcima iz stava 2. ovog člana. Potpuno usklađeno 11.5. U TSI se može predvideti prelazni period za železničke proizvode koji su prema TSI činioci interoperabilnosti i koji su pušteni u promet pre stupanja na snagu TSI. Takvi činioci interoperabilnosti moraju ispunjavati zahteve člana 10(1). 0.1.14.5 U TSI se može predvideti prelazni period za železničke proizvode koji su prema tsi određeni kao činioci interoperabilnosti i koji su stavljeni na tržište pre stupanja na snagu TSI. Takvi činioci interoperabilnosti moraju ispunjavati zahteve propisane članom 13. st. 1 i 2. Potpuno usklađeno 12. Neusklađenost evropskih specifikacija s osnovnim zahtevima Neprenosivo Ovaj član odnosi se na Komisiju 13.1 U cilju donošenja „EZ” deklaracije o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu jednog činioca interoperabilnosti, proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik sa sedištem u Zajednici primenjuje odredbe navedene u relevantnim TSI. 0.1.15.1 U cilju izdavanja deklaracije o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti, proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik primenjuje odredbe ovog zakona i relevantnih TSI. Potpuno usklađeno Zakon o potvrđivanju protokola od 3. juna 1999. Godine o izmenama konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (protokol iz 1999) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu protokola o izmenama od 3.juna 1999. godine (Sl. Glasnik RS br. 102/07 , Sl. glasnik RS-Međunarodni ugovori br.1/10 , 2/13-Dr. Propis 13.2 Ako to zahteva odgovarajući TSI, ocenu usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu jednog činioca interoperabilnosti obavlja prijavljeno telo kome proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik sa sedištem u Zajednici podnosi zahtev. 0.1.15.2 Ocenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti obavlja prijavljeno telo, kome je proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik podneo zahtev. Potpuno usklađeno 13.3 U slučaju da su činici interoperabilnosti predmet drugih direktiva Evropske zajednice koje obuhvataju druge aspekte, na „EZ” deklaraciji o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu navodi se da ti činioci interoperabilnosti takođe ispunjavaju zahteve tih drugih direktiva. 0.1.15.4 Kada se na činioce interoperabilnosti primenjuju i drugi propisi, onda deklaracija o usaglašenosti i deklaracija o pogodnosti za upotrebu mora sadržati konstataciju da činioci interoperabilnosti ispunjavaju takođe i zahteve iz tih propisa. Potpuno usklađeno 13.4 Ako ni proizvođač ni njegov ovlašćeni predstavnik sa sedištem u Zajednici ne ispune obaveze iz st. 1. i 3, te obaveze je dužna da ispuni bilo koja osoba koja pušta činilac interoperabilnosti u promet. U svrhu ove Direktive, iste obaveze važe za bilo koga ko sklapa činioce interoperabilnosti ili delove činilaca inter-operabilnosti različitog porekla, ili proizvodi činilac interoperabilnosti za sopstveno korišćenje. 0.1.15.615.7 Ukoliko proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik ne postupi u skladu sa odredbama st. 1. i 4. ovog člana, onda je lice koje činioce interoperabilnosti stavlja na tržište dužno da ispuni te obaveze. Odredba stava 6. ovog člana primenjuje se i na lice koje sklapa činioce interoperabilnosti ili njihove delove iz različitih izvora ili proizvodi činioce interoperabilnosti za vlastite potrebe. Potpuno usklađeno 13.5 Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 14:(a)u svakom slučaju gde država članica ustanovi da je „EZ” deklaracija o usaglašenosti sastavljena nepropisno, od proizvođača ili njegovog ovlašćenog predstavnika sa sedištem u Zajednici će se zahtevati, ako je potrebno, da dovede činilac interoperabilnosti u stanje usaglašenosti i otkloni povredu propisa u skladu sa uslovima te države članice;(b) ako se neusaglašenost nastavi, država članica preduzima sve odgovarajuće mere da ograniči ili zabrani puštanje u promet dotičnog činioca interoperabilnosti ili da osigura da je on povu-čen iz prometa u skladu sa postupcima predviđenim članom 14. 0.1.17.1 Ako se utvrdi da je deklaracija o usaglašenosti nepropisno sastavljena, Direkcija će od proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika u Republici Srbiji zahtevati, ako je potrebno, da dovede činilac interoperabilnosti u stanje usaglašenosti i otkloni povredu propisa. Potpuno usklađeno 14.1 Ako država članica smatra da je malo verovatno da će činilac interoperabilnosti, koji ima „EZ” deklaraciju o usaglašenosti ili pogod-nosti za upotrebu i koji je pušten u promet, ispunjavati osnovne zahteve kod nameravanog korišćenja, ona preduzima sve potrebne korake za ograničavanje njegovog polja primene, zabranu njegovog korišćenja ili povlačenje sa tržišta. Država članica bez odlaganja obaveštava Komisiju o preduzetim merama i daje obrazloženje za svoju odluku, navodeći posebno da li je razlog neusaglašenosti:(a) neispunjenost osnovnih zahteva;(b) nepravilna primena evropskih specifikacija, u slučaju gde se oslanja na primenu takvih specifikacija;(v) neadekvatnost evropskih specifikacija. 0.1.17. Ako se utvrdi da je deklaracija o usaglašenosti nepropisno sastavljena, Direkcija će od proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika u Republici Srbiji zahtevati, ako je potrebno, da dovede činilac interoperabilnosti u stanje usaglašenosti i otkloni povredu propisa.Ako se neusaglašenost nastavi, direkcija preduzima sve odgovarajuće mere da ograniči ili zabrani stavljanje na tržište predmetnog činioca interoperabilnosti ili nalaže njegovo povlašenje sa tržišta.Ako Direkcija smatra da je malo verovatno da će činilac interoperabilnosti, koji ima deklaraciju o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu i koji je stavljen na tržište, ispunjavati osnovne zahteve pri namenjenoj upotrebi, preduzima sve potrebne korake za ograničavanje njegovog polja primene, zabranu njegove upotrebe ili povlačenje sa tržišta. direkcija bez odlaganja obaveštava Evropsku Komisiju o preduzetim merama i daje obrazloženje za svoju odluku, navodeći posebno da li je razlog neusaglašenosti:1) neispunjenje osnovnih zahteva;2) nepravilna primena evropskih specifikacija (zajednička tehnička specifikacija, evropsko tehničko odobrenje ili nacionalni standard kojim se prenosi evropski standard), u slučaju gde se one primenjuju;3) neadekvatnost evropskih specifikacija.Rešenje o preduzetim merama, dostavlja se licu koje je izdalo deklaraciju o usaglašenosti i prijavljenom telu koje je izdalo sertifikat o usaglašenosti.Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred upravnim sudom. Potpunousklađeno 14.2 Komisija se konsultuje sa zainteresovanim stranama što je pre moguće. U slučaju da posle konsultacije Komisija ustanovi da je mera opravdana, odmah o tome obaveštava državu članicu koja je preduzela inicijativu, kao i druge države članice. Ako posle konsultacije Komisija ustanovi da mera nije opravdana, odmah o tome obaveštava državu članicu koja je preduzela inicijativu i proizvođača ili njegovog ovlašćenog predstavnika sa sedištem u Zajednici. U slučaju kad je odluka navedena u stavu 1. opravdana zbog postojanja nedostataka u evropskim specifikacijama, primenjuje se postupak iz člana 12. Neprenosivo Ova odredba odnosi se na Komisiju. 14.3 Kada činilac inter-operabilnosti sa „EZ” deklaracijom o usaglašenosti ne ispunjava zahteve, nadležna država članica preduzima odgovarajuće mere protiv onoga ko je sastavio deklaraciju i o tome obaveštava Komisiju i druge države članice. 0.1.17.1 Ako se utvrdi da je deklaracija o usaglašenosti nepropisno sastavljena, Direkcija će od proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika u Republici Srbiji zahtevati, ako je potrebno, da dovede činilac interoperabilnosti u stanje usaglašenosti i otkloni povredu propisa. Potpuno usklađeno 14.4 Komisija će osigurati da države članice budu obaveštene o toku i rezul-tatima ovog postupka. Neprenosivo Ova odredba odnosi se na Komisiju. 15.1.1 Ne dovodeći u pitanje Poglavlje V, svaka država članica odobrava puštanje u rad onih sturnih podsistema koji čine železnički sistem i koji se nalaze ili eksploatišu na njenom području. 0.1.22.1 Da bi se strukturni podsistemi pustili u rad i koristili na železničkim prugama Republike Srbije moraju imati dozvolu za korišćenje koju na propisanom obrascu izdaje Direkcija. Potpuno usklađeno 15.1.2 U tu svrhu države članice preduzimaju sve odgovarajuće korake da bi osigurale da se ovi podsistemi mogu pustiti u rad samo ako su projektovani, proizvedeni i ugrađeni na način da ispunjavaju konkretne osnovne zahteve kada se integrišu u železnički sistem. One posebno proveravaju: 0.1.18.122.3 Strukturni podsistemi mogu se pustiti u rad samo ako su projektovani, izgrađeni i ugrađeni na način kojim se ispunjavaju osnovni zahtevi koji se odnose na njih kada se integrišu u železnički sistem, pri čemu se naročito proverava:1) tehnička usklađenost ovih podsistema sa sistemom u koji se integrišu;2) bezbedna integracija ovih podsistema od strane upravljača i železničkog prevoznika primenom mera za kontrolu rizika.Pre izdavanja dozvole za korišćenje strukturnih podsistema Direkcija proverava: Potpuno usklađeno 15.1.2.1 – tehničku usklađenost ovih podsistema sa sistemom u koji se integrišu, 0.1.22.3.1 1)tehničku usklađenost ovih podsistema sa železničkim sistemom u koji se integrišu; Potpuno usklađeno 15.1.2.2 – bezbedno integrisanje ovih podsistema u skladu s članovima 4(3) i 6(3) Direktive 2004/49/EZ. 0.1.22.3.2 2)bezbednu integraciju ovih podsistema od strane upravljača i železničkog prevoznika primenom mera za kontrolu rizika; Potpuno usklađeno 15.2. Pre puštanja u rad ovih podsistema, svaka država članica proverava da li su oni u skladu sa odgovarajućim odredbama TSI o eksploataciji i održavanju u datom slučaju. 0.1.22.3.3 3) da li su ovi podsistemi u saglasnosti sa odredbama relevantnih TSI u vezi eksplaoatcije i održavanja podsistema i/ili nacionalnih železničkih tehničkih propisa Potpuno usklađeno 15.3.1. Po puštanju u rad podsistema izvode se provere:(a) za infrastrukturne podsisteme u kontekstu dodeljivanja i nadzora nad sertifikatom za bezbednost na osnovu člana 11. Direktive 2004/49/EZ; (b) za vozila u kontekstu dodeljivanja i nadzora nad sertifikatom za bezbednost na osnovu člana 10. Direktive 2004/49/EZ. 0.1.22.12 Nakon izdavanja dozvole za korišćenje strukturnih podsistema, Direkcija kontinuirano proverava:1) infrastrukturu, u smislu izdavanja i nadzora nad ispunjenošću uslova za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje infrastrukturom;2) vozila, u smislu izdavanja i nadzora nad ispunjenošću uslova za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz. Potpuno usklađeno 15.3.2. U tu se svrhu koriste se postupci ocene i verifi-kacije propisani u odgo-varajućim strukturnim i funkcionalnim TSI. 0.1.9.3. TSI propisuje Direkcija za železnice (u daljem tekstu: Direkcija) u skladu sa evropskim tehničkim specifikacijama. Potpuno usklađeno Republika Srbija preuzima kompletno TSI, uključujući i postupke verifikacije 16.1. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 15(1), države članice na svome području i sa stanovišta vezanog za ovu Direktivu ne smeju zabraniti, ograničiti ili sprečiti izgradnju, puštanje u rad i eksploataciju strukturnih podsistema koji čine železnički sistem a ispunjavaju osnovne zahteve. One posebno ne smeju zahtevati provere koje su već izvršene: 0.1.18.2 Ne sme se zabranjivati, ograničavati ili sprečavati izgradnja, puštanje u rad i eksploatacija strukturnih podsistema koji čine železnički sistem i ispunjavaju osnovne zahteve, a posebno se ne može zahtevati ponovno vršenje provera koje su već izvršene: Potpuno usklađeno 16.1.1 – ili kao deo postupka koji vodi do „EZ” deklaracije o verifikaciji, čiji su elementi utvrđeni u Prilogu V, 0.1.18.2.1 1)u okviru postupka za sticanje deklaracije o verifikaciji; Potpuno usklađeno 16.1.2 – ili u drugim državama članicama, pre ili posle stupanja na snagu ove Direktive, radi verifi-kacije usklađenosti sa identičnim zahtevima u identičnim radnim uslovima. 0.1.18.2.2 2) u državama članicama Evropske unije ili državama ugovornicama OTIF, u cilju verifikacije usklađenosti sa identičnim zahtevima u identičnim radnim uslovima. Potpuno usklađeno 17.1 Države članice smatraju da su interoperabilni i usklađeni s osnovnim zahtevima u vezi s njima oni strukturni podsistemi, koji čine železnički sistem i obuhvaćeni su „EZ” deklaracijom o verifikaciji. 0.1.20.1 Strukturni podsistemi koji su obuhvaćeni deklaracijom o verifikaciji smatraju se interoperabilnim i usklađenim sa osnovnim zahtevima. Potpuno usklađeno 17.2 Verifikacija interoperabil-nosti strukturnog podsistema kao dela železničkog sistema u skladu sa osnovnim zahtevima zasniva se upućivanjem na TSI, ukoliko postoje. 0.1.20.2 Verifikacija strukturnog podsistema zasniva se na TSI, ukoliko postoje. Potpuno usklađeno 17.3.1 Države članice sastavljaju za svaki podsistem spisak tehničkih propisa u upotrebi za ispunjavanje osnovnih zahteva i dostavljaju taj spisak Komisiji ako:- ne postoji odgovarajuća TSI, ili-ako je prijavljeno odstupanje na osnovu člana 9, ili- ako poseban slučaj zahteva primenu tehničkih propisa koji nisu uključeni u odgovarajuću TSI. 0.1.20.3 Direkcija priprema spisak važećih nacionalnih železničkih tehničkih propisa koji se primenjuju za ispunjavanje osnovnih zahteva u slučaju:1) da ne postoje TSI za određeni strukturni podsistem;2) odstupanja predviđenih u članu 11. stav 1. ovog zakona;3) posebnih slučajeva koji nisu predviđeni u TSI i koji zahtevaju primenu nacionalnih železničkih tehničkih propisa; Potpuno usklađeno 17.3.2 Taj se spisak dostavlja:- svaki put kad se promeni spisak tehničkih propisa koji je, na osnovu člana 16(3) Direktive 96/48/EZ i člana 16(3) Direktive 2001/16/EZ trebalo da bude prijavljen do 30. aprila 2005, ili -po prijavljivanju odstupanja, ili- po objavljivanju odgova-rajuće TSI. 0.1.20.420.5 Spisak propisa iz stava 3. ovog člana Direkcija objavljuje na svojoj internet stranici.Direkcija prijavljuje Evropskoj komisiji spisak propisa iz stava 3. ovog člana, a na zahtev Evropske komisije i kompletne tekstove propisa. Potpuno usklađeno 17.3.3 Tom prilikom države članice imenuju tela koja su u slučaju ovih tehničkih propisa nadležna za sprovođenje postupka verifikacije navedenog u članu 18. 0.1.20.6 Imenovano telo sprovodi verifikaciju podsistema ili njegovog dela kao i ocenu usaglašenosti i ocenu pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema na koje su primenjeni nacionalni železnički tehnički propisi po postupku propisanom čl. 15 i 19. ovog zakona i izdaje sertifikat o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikat o usaglašenosti i sertifikat o pogodnosti za upotrebu, kao isprave o usaglašenosti. Potpuno usklađeno 17.3.4 Komisija tu informaciju upućuje Agenciji, koja je zatim objavljuje. Neprenosivo Ova odredba odnosi se na Komisiju i Agenciju 17.3.5 Države članice stavljaju na raspolaganje integralni tekst prijavljenih propisa na zahtev Komisije. 0.1.20.5 Direkcija prijavljuje Evropskoj komisiji spisak propisa iz stava 3. ovog člana, a na zahtev Evropske komisije, i kompletne tekstove propisa. Potpunousklađeno 17.3.5 Radi sprečavanja stvaranja dodatnih prepreka i radi nastavka klasifikacije nacionalnih propisa u skladu sa članom 27, Komisija nadzire uvođenje novih propisa u državama članicama. Ako Komisija smatra da novi propis prouzrokuje proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje železničkog saobraćaja između država članica, usvaja se odluka naslovljena na dotičnu državu članicu u skladu sa regulatornim postupkom navedenim u članu 29(3). Neprenosivo Ovaj deo odredbe odnosi se na Komisiju. 17.3.6 Države članice mogu odlučiti da ne prijave propise i ograničenja koji su strogo lokalne prirode. U takvim slučajevima, države članice navode takva pravila i ograničenja u registrima infrastrukture iz člana 35. Neprenosivo Diskreciona odredba 17.3.7 Države članice osiguravaju da se obavezujući tehnički propisi objave i učine dostupnim svim upravljačima infrastrukturom, železničkim prevoznicima i podnosiocima zahteva za doz-vole za korišćenje, na jasnom jeziku koji mogu razumeti sve zainteresovane strane. 0.1.20.4 Spisak propisa iz stava 3. ovog člana Direkcija objavljuje na svojoj internet stranici. Potpuno usklađeno 18.1. U cilju izdavanja „EZ” deklaracije o verifikaciji podsistema, podnosilac zahteva dužan je da pozove prijavljeno telo koje je odabrao u tu svrhu da primeni „EZ” postupak verifikacije naveden u Prilogu VI. Podnosilac zahteva može biti naručilac ili proizvođač, ili njihov ovlašćeni predstavnik Zajednici. 0.1.19.2 U cilju izdavanja deklaracije o verifikaciji podsistema, podnosilac zahteva bira telo kome će podneti zahtev za verifikaciju podsistema. Podnosilac zahteva može biti naručilac ili proizvođač ili njihov ovlašćeni zastupnik. Potpuno usklađeno 18.2 Zadatak prijavljenog tela odgovornog za „EZ” proveru podsistema započinje u fazi projektovanja i obuhvata ceo period proizvodnje sve do faze odobravanja pre nego što se podsistem pusti u rad. Takođe, obuhvata verifikaciju interfejsa predmetnog podsistema sa sistemom u koji se ugrađuje, na osnovu raspoloživih informacija u odgovarajućim TSI i u registrima predviđenim čl. 34. i 35. 0.1.19.319.4. Prijavljeno telo proverava podsistem u svakoj od sledećih faza:1) celokupni projekat;2) gradnja podsistema, uključujući posebno građevinske radove, proizvodnja, sklapanje sastavnih delova, podešavanje celog podsistema;3) konačno ispitivanje podsistema.Prijavljeno telo, na osnovu raspoloživih informacija u odgovarajućim TSI i registrima iz čl. 34. i 35. ovog zakona, vrši i verifikaciju interfejsa predmetnog podsistema sa sistemom u koji se ugrađuje. Potpuno usklađeno 18.3 Prijavljeno telo je odgovorno za sastavljanje tehničke dokumentacije koja mora biti priložena uz „EZ” deklaraciju o verifikaciji podsistema. Ta tehnička dokumentacija mora da sadrži sve neophodne dokumente vezane za karakteristike podsistema i, po potrebi, sve dokumente kojima se potvrđuje usaglašenost činilaca interoperabilnosti. Ona, takođe, treba da sadrži sve elemente vezane za uslove i ograničenja korišćenja i uputstva u vezi sa servisiranjem, stalnim ili periodičnim nadzorom, podešavanjem i održavanjem. 0.1.19.519.6 Prijavljeno telo dužno je da sastavi tehničku dokumentaciju koja se prilaže uz deklaraciju o verifikaciji podsistema. Tehnička dokumentacija iz stava 5. ovog člana sadrži podatke vezane za karakteristike podsistema, za uslove i ograničenja korišćenja i uputstva u vezi sa podešavanjem i održavanjem i, po potrebi, sve dokumente kojima se potvrđuje usaglašenost činilaca interoperabilnosti. Potpuno usklađeno 18.4 Prijavljeno telo može izdati prelazne izveštaje o verifikaciji koje se odnose na određene faze postupka provere ili određene delove podsistema. U tom se slučaju primenjuje postupak naveden u Prilogu VI. 0.1.19.919.10 Prijavljeno telo može, na traženje podnosioca zahteva, izdati prelaznu izjavu o verifikaciji (u daljem tekstu: PIV) faze projektovanja (uključujući ispitivanje tipa) ili faze proizvodnje ili određenih delova podsistema.U slučajevima iz stava 9. ovog člana prijavljeno telo izdaje PIV sertifikat, a podnosilac zahteva sastavlja PIV deklaraciju. Potpuno usklađeno 18.5 Ako odgovarajuća TSI to omogućava, prijavljeno telo može izdati sertifikate o usaglašenosti za seriju podsistema ili određenih delova tih podsistema. 0.1.19.8 Ako odgovarajući TSI to omogućava, prijavljeno telo može izdati sertifikate o verifikaciji za seriju podsistema ili određenih delova tih podsistema. Potpuno usklađeno 19.1 Ako država članica smatra da strukturni podsistem obuhvaćen „EZ” deklaracijom o verifikaciji podsistema i sa tehničkom dokumentacijom u prilogu nije potpuno u skladu s ovom direktivom i, posebno, ako ne ispunjava osnovne zahteve, ona može zahtevati dodatne provere. 0.1.21.1 Ukoliko smatra da strukturni podsistem za koji je izdata deklaracija o verifikaciji, nije u celosti usklađen sa odredbama ovog zakona, a naročito ako podsistem ne ispunjava zahteve iz člana 8. ovog zakona, Direkcija može da naloži licu koje je izdalo deklaraciju o verifikaciji izvršavanje dopunskih provera i kontrola. Potpuno usklađeno 19.2 Država članica koja podnosi zahtev odmah obaveštava Komisiju o svim zatraženim dodatnim proverama i navodi obrazloženje tih provera. Komisija je dužna da se posavetuje sa zainteresovanim stranama. Neprenosivo Odredba se odnosi na proceduru saradnje države članice i Komisije. 19.3.1 Država članica koja podnosi zahtev navodi da li je razlog nepotpune usklađenosti s ovom direktivom:nepodudarnost sa osnovnim zahtevima ili TSI, ili nepravilna primena TSI-a. U tom slučaju, 0.1.21.221.3. U aktu kojim su naložene mere iz stava 1. ovog člana, Direkcija je dužna da navede da li je u pitanju neusklađenost sa zahtevima iz člana 8. ovog zakona ili sa TSI ili su nepravilno primenjeni TSI. Ukoliko dopunske kontrole i provere pokažu da je podsistem neusklađen sa odredbama ovog zakona, podsistem ne može dobiti dozvolu za korišćenje. Potpuno usklađeno . 19.3.1 Komisija odmah obaveštava državu članicu o prebivalištu osobe koja je sastavila neispravnu „EZ” deklaraciju o verifikaciji i traži da država članica preduzme odgovarajuće mere; Neprenosivo Odredba se odnosi na proceduru saradnje države članice i Komisije. 19.3.2 neadekvatnost TSI. U tom se slučaju primenjuje postupak za izmene i dopune TSI-a, kako je navedeno u članu 7. Neprenosivo Odredba se odnosi na Komisiju i Evropsku železničku agenciju 20.1 U slučaju obnove ili unapređenja, naručilac ili proizvođač šalje dotičnoj državi članici dokumentaciju sa opisom projekta. Država članica zatim pregleda tu doku-mentaciju i, vodeći računa o strategiji implementacije naznačenoj u merodavnoj TSI, odlučuje da li obim radova znači da je potrebna nova dozvola za korišćenje u smislu ove Direktive.Takva nova dozvola za korišćenje potrebna je svaki put kada zbog predviđenih radova postoji opasnost od smanjenja ukupnog nivoa bezbednosti dotičnog pod-sistema. Ako je potrebna nova dozvola, država članica odlučuje u kojoj je meri potrebno primeniti TSI na projekat.Država članica donosi svoju odluku najkasnije četiri meseca pošto podnosilac zahteva dostavi potpunu dokumentaciju. 0.1.32.1 – 32.3 U slučaju obnove ili unapređenja strukturnog podsistema naručilac ili proizvođač dostavlja Direkciji kompletnu dokumentaciju sa opisom projekta, a Direkcija odlučuje, uzimajući u obzir strategiju implementacije navedene u relevantnim TSI, da li obim radova zahteva novu dozvolu za korišćenje strukturnog podsistema ili novu dozvolu za tip vozila.Nova dozvola za korišćenje strukturnog podsistema potrebna je uvek kada zbog predviđenih radova postoji opasnost od smanjenja ukupnog nivoa bezbednosti tog podsistema, a Direkcija odlučuje u kojoj meri je potrebano primeniti tsi na predmetni podsistem.U slučaju iz stava 1. ovog člana Direkcija je dužna da odluči najkasnije četiri meseca nakon što naručilac ili proizvođač dostavi kompletnu dokumentaciju. Potpuno usklađeno 20.2 Ako je potrebna nova dozvola i ako TSI nije primenjena u potpunosti, države članice prijavljuju sledeće informacije Komisiji: – razlog zbog kojeg TSI nije u potpunosti primenjena,- tehničke karakteristike primenjene umesto TSI,- tela koja su u slučaju tih karakteristika nadležna za primenu postupka verifikacije navedenog u članu 18. 0.1.32.4 Ako je izdata nova dozvola, a prilikom njenog izdavanja nisu primenjeni u potpunosti TSI, Direkcija prijavljuje sledeće informacije Evropskoj komisiji:1) razlog zbog kojeg TSI nisu u potpunosti primenjeni;2) tehničke karakteristike primenjene umesto TSI;3) tela koja su u slučaju tih karakteristika nadležna za verifikaciju podsistema. Potpunousklađeno 20.3 Komisija saopštava informacije navedene u gornjem stavu Agenciji, koja ih objavljuje. Neprenosivo Ova odredba odnosi se na Komisiju 21.1 Pre puštanja u saobraćaj nekog vozila na određenoj mreži, ono treba da ima dozvolu za korišćenje koju izdaje nacionalno telo za bezbednost nadležno za tu mrežu, osim ako u ovom poglavlju nije drugačije navedeno. 0.1.23.123.7 Tipovi svih vozila koja se registruju u Republici Srbiji, bilo kog proizvođača, moraju biti odobreni.Vozila koja odgovaraju odobrenom tipu moraju dobiti pojedinačne dozvole za korišćenje koje se izdaju na osnovu sprovedenog postupka kojim se verifikuje pripadnost odobrenom tipu i deklaracije o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila. Potpuno usklađeno 21.2 Dozvola za korišćenje vozila koje je u skladu sa TSI dodeljuje se u skladu s čl. 22. ili 23. 0.1.2627 Dozvola za korišćenje vozila koja su usaglašena sa TSI Dodatna dozvola za korišćenje za vozila koja su usaglašena sa TSI Potpunousklađeno 21.3 Dozvola za korišćenje vozila koje nije u skladu sa TSI dodeljuje se u skladu s čl. 24. ili 25. 0.1.2930 Dozvola za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSIDodatna dozvola za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI Potpunousklađeno . 21.4 Dozvola za korišćenje vozila koje je usaglašeno sa već odobrenimom tipom vozila izdaje se u skladu s članom 26. 0.1.23 Dozvola za tip vozila Potpunousklađeno 21.5 Dozvola koju je izdala jedna država članica važi u svim državama članicama, ne dovodeći u pitanje odredbe čl. 23. i 25. vezane za dodatna odobrenja. Države članice utvrđuju, usvajanjem posebnih nacionalnih propisa ili odredbi za sprovođenje ove direktive da li su potrebna dodatna odobravanja u skladu sa odgovarajućim odredbama člana 23. u slučaju vozila koja su u skladu sa TSI ili člana 25. za vozila koja nisu u skladu sa TSI. Potpunousklađeno Zakon o potvrđivanju protokola od 3. juna 1999. Godine o izmenama konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (protokol iz 1999) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu protokola o izmenama od 3.juna 1999. godine (Sl. Glasnik RS br. 102/07 , Sl. glasnik RS-Međunarodni ugovori br.1/10 , 2/13-Dr. Propis 21.6 Svi zahtevi za dozvole za korišćenje podležu odluci nacionalnog tela za bezbednost, u skladu s čl 22. i 23. ili čl. 24. i 25. U dozvoli za korišćenje mogu se propisivati uslovi korišćenja i druga ograničenja. 0.1.26.227.29.30. Dozvolu za korišćenje izdaje Direkcija na sledeći način:1) ako je za sve strukturne podsisteme vozila priložena deklaracija o verifikaciji, dozvola se izdaje bez dodatnih provera;2) ako je za vozilo priložena deklaracija o verifikaciji, u skladu sa članom 19. ovog zakona, Direkcija pre izdavanja dozvole proverava:(1) tehničku usklađenost između relevantnih strukturnih podsistema vozila i njihovu bezbednu integraciju u skladu sa odredbama člana 22. stav 3. ovog zakona,(2) tehničku usklađenost između vozila i mreže na kojoj će saobraćati,(3) usklađenost sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima koji se primenjuju na otvorena pitanja,(4) usklađenost sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima koji se primenjuju na posebne slučajeve koji su definisani u odgovarajućim TSI;3) ako je podnosilac zahteva priložio deklaraciju o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila.Vozila koja su dobila dozvolu za korišćenje u drugim državama, koja su potpuno usaglašena sa svim TSI koji obuhvataju sve aspekte podsistema i nisu predmet posebnih slučajeva i otvorenih pitanja koja se odnose na tehničku usklađenost vozila i mreže, ne podležu izdavanju dodatne dozvole za korišćenje, pod uslovom da se upotrebljavaju na mreži koja je usaglašena sa TSI ili pod uslovima navedenim u odgovarajućim TSI.Za vučna vozila iz stava 1. ovog člana koja su dobila dozvolu za korišćenje u drugim državama, ako se ne upotrebljavaju na mreži koja je usaglašena sa TSI ili pod uslovima navedenim u odgovarajućim TSI, Direkcija izdaje dodatne dozvole za korišćenje takvih vozila u Republici Srbiji.Rešenje o odbijanju izdavanja dodatne dozvole za korišćenje vozila u Republici Srbiji konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.Podnosilac zahteva dostavlja Direkciji tehničku dokumentaciju o vozilu i njegovom predviđenom korišćenju na mreži Republike Srbije koja sadrži:1) dokaz da je vozilo dobilo dozvolu za korišćenje u državi porekla;2) primerak tehničke dokumentacije o vozilu koja prati deklaraciju o verifikaciji, što uključuje, u slučaju vozila opremljenih registrujućim uređajima, informacije o postupku prikupljanja podataka sa omogućavanjem čitanja i procene, sve dok te informacije nisu harmonizovane sa odgovarajućim TSI; 3) evidencije koje prikazuju istoriju održavanja vozila i, po potrebi, tehničke izmene izvršene nakon dobijanja dozvole za korišćenje; 4) dokaze o tehničkim i eksploatacionim karakteristikama koji pokazuju da je vozilo usklađeno sa infrastrukturom i stabilnim postrojenjima, uključujući klimatske uslove, sistem napajanja energijom, sistem kontrole, upravljanja i signalizacije, širinu koloseka i profile, maksimalnu dopuštenu masu po osovini i ostala ograničenja mreže.Direkcija pri odlučivanju o podnetom zahtevu proverava:1) tehničku usklađenost vozila i mreže, uključujući nacionalne propise koji se primenjuju na otvorena pitanja u cilju obezbeđenja te usklađenosti;2) upotrebu nacionalnih železničkih tehničkih propisa koji se primenjuju na posebne slučajeve koji su definisani u TSI.Direkcija može zahtevati dostavljanje dodatnih informacija, analizu rizika ili sprovođenje testova na mreži radi provere elemenata iz stava 6. ovog člana.Direkcija će sa podnosiocem zahteva odrediti obim i sadržinu dodatnih informacija, analize rizika i potrebnih testova na mreži. Upravljač je dužan da, nakon konsultacije sa podnosiocem zahteva, obezbedi izvršenje testova u roku od tri meseca od podnošenja zahteva.Direkcija odlučuje o izdavanju dozvole iz stava 2. ovog člana:1) dva meseca nakon dostavljanja dokumenata iz stava 5. ovog člana;2) mesec dana po podnošenju dodatnih informacija ili analize rizika ili rezultata eksploatacionog ispitivanja.Ukoliko Direkcija ne odluči o izdavanju dozvole za korišćenje u roku iz stava 10. ovog člana, smatraće se da je vozilo dobilo dozvolu za korišćenje posle tri meseca od isteka tog roka. Ovo vozilo može se koristiti samo na mreži koja je navedena u zahtevu za izdavanje dozvole.Dozvolu za korišćenje vozila koja se registruju u Republici Srbiji i na koja se primenjuju odredbe člana 11. stav 2. ovog zakona izdaje Direkcija, ako je podnosilac zahteva priložio:1) deklaraciju o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila;2) dokumentaciju o izvedenom postupku verifikacije svih strukturnih podsistema vozila u skladu sa članom 19. ovog zakona u odnosu na tehničke zahteve TSI (ako isti postoje) i u odnosu na tehničke zahteve nacionalnih železničkih tehničkih propisa.Parametre koje je potrebno proveriti u vezi sa izdavanjem dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI propisaće Direkcija.Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana odgovoran je za označavanje vozila brojem koji mu je dodeljen.Vozila koja su odobrena za korišćenje u drugim državama, a koja nisu usaglašena sa TSI, moraju imati dodatnu dozvolu za korišćenje u Republici Srbiji. Dodatnu dozvolu izdaje Direkcija na način iz člana 22. stav 1. ovog zakona.Rešenje o odbijanju izdavanja dodatne dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana dostavlja Direkciji tehničku dokumentaciju o vozilu ili tipu vozila zajedno sa podacima o planiranom korišćenju na mreži Republike Srbije.Dokumentacija iz stava 3. ovog člana sadrži:1) dokaze da je korišćenje vozila odobreno u državi gde je registrovano zajedno sa dokumentacijom o primenjenom postupku da bi se pokazalo da vozilo zadovoljava važeće bezbednosne zahteve, uključujući, po potrebi, informacije o korišćenim ili odobrenim odstupanjima; 2) tehničke podatke, program održavanja i eksploatacione karakteristike, što uključuje, u slučaju vozila opremljenih registrujućim uređajima, informacije o postupku prikupljanja podataka, sa omogućavanjem čitanja i procene; 3) evidencije koje prikazuju istoriju održavanja vozila i, po potrebi, tehničke izmene izvršene nakon dobijanja dozvole za korišćenje; 4) dokaze o tehničkim i eksploatacionim karakteristikama koji pokazuju da je vozilo usklađeno sa infrastrukturom i stabilnim postrojenjima, uključujući klimatske uslove, sistem napajanja energijom, sistem kontrole, upravljanja i signalizacije, širinu koloseka i profile, maksimalnu dopuštenu masu po osovini i druga ograničenja mreže.Parametre koje je potrebno proveriti u vezi sa izdavanjem dodatne dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI propisaće Direkcija.Dokazi iz stava 4. tač. 1) i 2) ovog člana mogu se osporiti jedino ako Direkcija dokaže postojanje značajnog rizika za bezbednost.Direkcija može zahtevati dodatne informacije, analize rizika ili sprovođenje testova na mreži kako bi se proverilo da li je dokumentacija iz stava 4. tač. 3) i 4) ovog člana u skladu sa važećim nacionalnim železničkim tehničkim propisima.Direkcija će, nakon konsultacije sa podnosiocem zahteva, odrediti obim i sadržinu dodatnih informacija, analize rizika i potrebnih testova. Upravljač je dužan da, nakon konsultacije sa podnosiocem zahteva, obezbedi izvršenje testova u roku od tri meseca od podnošenja zahteva.Direkcija odlučuje o izdavanju dozvole iz stava 1. ovog člana:1) četiri meseca nakon dostavljanja dokumenata iz stava 4. ovog člana;2) dva meseca po podnošenju dodatnih informacija ili analize rizika ili rezultata eksploatacionog ispitivanja.Ukoliko Direkcija ne odluči o izdavanju dozvole iz stava 1. ovog člana, u roku iz stava 11. ovog člana, smatraće se da je vozilo dobilo dozvolu posle tri meseca od isteka tog roka. Ovo vozilo može se koristiti samo na mreži koja je navedena u zahtevu za izdavanje dozvole. Potpuno usklađeno 21.7 Svaka odluka koju donese nacionalno telo za bezbednost kojom se odbija puštanje u saobraćaj vozila mora biti valjano obrazložena. Podnosilac zahteva može u roku od mesec dana od dobijanja negativne odluke da zatraži da nacionalno telo za bezbednost preispita odluku iz opravdanih razloga. Nacionalno telo za bezbednost tada ima dva meseca, počevši od prijema žalbe, da potvrdi ili poništi svoju odluku. Ako je potvrđena negativna odluka, podnosilac zahteva može zahtevati da žalbeno telo koje je imenovala merodavna država članica na osnovu člana 17(3) Direktive 2004/49/EZ preispita odluku iz opravdanih razloga. Države članice mogu imenovati regulatorno telo uspostavljeno u skladu sa članom 30. Direktive 2001/14/EZ u svrhu ovog žalbenog postupka. 0.1.22.2 Rešenje o odbijanju izdavanja dozvole za korišćenje konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom. Delimičnousklađeno Prema zakonodavstvu u Republici Srbiji rešenja državnih organa (Direkcija za železnice je državni organ) su konačni u upravnom postupku. Žalba nije moguća ali je moguće pokre-tanje upravnog spora. 21.8 U nedostatku odluke nacionalnog tela za bezbednost u određenom roku, kako je navedeno u čl. 23(7) i 25(5), puštanje u saobraćaj dotičnog vozila smatra se odobrenim nakon razdoblja od tri meseca, koje počinje na kraju tog roka. Dozvole dodeljene u skladu sa ovim stavom važe samo na mreži za koju nadležno nacionalno telo za bezbednost nije reagovalo u propisanom roku. 0.1.27.9 Ukoliko Direkcija ne odluči o izdavanju dozvole za korišćenje u roku iz stava 10. ovog člana, smatraće se da je vozilo dobilo dozvolu za korišćenje posle tri meseca od isteka tog roka. Ovo vozilo može se koristiti samo na mreži koja je navedena u zahtevu za izdavanje dozvole. Potpuno usklađeno 21.9 Nacionalno telo za bezbednost koje namerava da poništi dozvolu za korišćenje koju je samo izdalo, ili dozvolu izdatu podnosiocu zahteva u skladu sa stavom 8, koristi postupak za reviziju sertifikata za bezbednost naveden u članu 10(5) Direktive 2004/49/EZ ili, gde je primenjivo, postupak za reviziju sertifikata za bezbednost naveden u članu 11(2) te direktive. 0.1.33. Direkcija oduzima dozvolu za korišćenje ukoliko se nadzorom nad sistemima za upravljanje bezbednošću železničkog prevoznika i upravljača ili po prijavi republičkog inspektora za železnički saobraćaj utvrdi:1) da železničko vozilo više nije u skladu sa:(1) TSI ili nacionalnim železničkim tehničkim propisima,(2) odobrenim odstupanjima u skladu sa članom 11. ovog zakona,(3) propisima o konstrukciji ili opremi navedenim u RID;2) da imalac nije ispunio zahtev Direkcije da ispravi nedostatke u propisanom roku;3) da se ne poštuju uslovi ili ograničenja iz člana 22. stav 5. ovog zakona.Direkcija suspenduje dozvolu za korišćenje ukoliko se:1) nadzorom nad sistemima za upravljanje bezbednošću železničkog prevoznika i upravljača ili po prijavi republičkog inspektora za železnički saobraćaj utvrdi da se održavanje železničkog vozila ne vrši u skladu sa dosijeom o održavanju, TSI, nacionalnim železničkim tehničkim propisima, propisima o konstrukciji i opremi navedenim u RID ili ukoliko se ne poštuju propisani rokovi za održavanje;2) u slučaju teškog oštećenja železničkog vozila ne ispuni nalog Direkcije za stavljanje vozila na uvid.Dozvola za korišćenje će biti suspendovana do ponovnog ispunjavanja svih uslova za izdavanje iste.Rešenje o oduzimanju, odnosno suspenziji dozvole konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.Dozvola za korišćenje postaje nevažeća ukoliko je železničko vozilo povučeno iz saobraćaja (kasacija vozila i sl.).O povlačenju iz saobraćaja imalac vozila obaveštava Direkciju bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od povlačenja.Odredbe st. 1, 2. i 4. ovog člana shodno se primenjuju i na dozvolu za tip vozila. Potpuno usklađeno 21.10 U slučaju žalbenog postupka nadležno žalbeno telo navedeno u stavu 7. može od Agencije zatražiti mišljenje koje se, u tom slučaju, izdaje u roku od mesec dana od podnošenja zahteva i dostavlja se podnosiocu zahteva, nadležnom žalbenom telu i nacionalnom telu za bezbednost koje odbija da izda dozvolu. Neprenosivo Mišljenje Agencije nije pravno obavezujuće za države članice 21.11 U slučaju vozila koja se kreću između države članice i treće zemlje na mreži čija se širina koloseka razlikuje od širine koloseka glavne železničke mreže u Zajednici i za koja se može odobriti odstupanje u skladu sa članom 9(5) ili koja podležu poseb-nim slučajevima, nacionalni propisi navedeni u čl. 22. i 24. mogu uključivati međunarodne sporazume ako su u skladu sa zakonodavstvom Zajednice. Neprenosivo Ovo nije bitna odredba za železnički sistem u Republici Srbiji pošto se širina koloseka ne razlikuje od širine koloseka glavne želez-ničke mreže u Zajednici 21.12 Dozvole za korišćenje dodeljene pre 19. jula 2008, uključujući dozvole dobijene na osnovu međunarodnih sporazuma, konkretno RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) i RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), ostaju važeće u skladu s uslovima na osnovu kojih su izdate. Ova odredba ima prednost nad čl. 22. do 25. 0.1.31 Dodatna dozvola za korišćenje ne izdaje se:1) za polovna vozila uvezena iz inostranstva koja su usaglašena sa TSI, osim ako ne podležu odredbama člana 27. STAV 2. ovog zakona;2) za vozila odobrena u drugim državama pre stupanja na snagu odgovarajućih TSI koja:(1) nose oznaku RIC ili RIV,(2) su odobrena za saobraćaj i obeležena u skladu sa važećim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima između železničkih prevoznika iz Republike Srbije i železničkih prevoznika iz drugih država;3) za polovna vozila iz tačke 2) ovog člana koja se uvoze iz inostranstva.Izmene sporazuma iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) ovog člana i pripremu novih sporazuma kojima se uređuje konstrukcija, priznavanje dozvola za korišćenje i upotreba vozila između zainteresovanih država vrši Direkcija.vozila iz člana 27. stav 2. i vozila iz stava 1. tačka 2) podtačka 2 koja se kao polovna uvoze iz inostranstva podležu obavezi odobrenja tipa pre registracije u Republici Srbiji. Potpuno usklađeno 21.13 Države članice mogu izdati dozvole za korišćenje jedne serije vozila. U tu svrhu, nacionalna tela za bezbednost obaveštavaju podnosioca zahteva o postupku koji je potrebno sprovesti. Neprenosivo Diskreciona odredba. Ova odredba daje diskreciono pravo državama članicama pošto je izraz „može izdati” dozvole za korišćenje jedne serije vozila. 21.14 Dozvole za korišćenje izdate u skladu sa ovim članom ne dovode u pitanje druge uslove postavljene železničkim preduzećima i upravljačima infrastrukture za eksploataciju takvih vozila na odgovarajućoj mreži, u skladu sa čl. 9, 10. i 11. Direktive 2004/49/EZ. 0.1.22.12. Dozvole za korišćenje vozila izdate u skladu sa ovim članom ne dovode u pitanje druge uslove postavljenje železničkim prevoznicima i upravljačima infrastrukture za eksploataciju tih vozila na odgovarajućoj mreži kroz zahteve za uspostavljanje sistema za upravljanje bezbednošću i posedovanjem odgovarajućih sertifikata o bezbednosti. Potpuno usklađeno 22.1 Ovaj član se primenjuje na vozila koja su usaglašena sa svim relevantnim TSI koji su na snazi u trenutku njihovog puštanja u saobraćaj, pod uslovom da je značajan deo osnovnih zahteva dat u ovim TSI kao i da je odgovarajuća TSI koja se odnosi na železnička vozila na snazi i da se primenjuje. 0.1.26.1 Tehničke karakteristike vozila koja se registruju u Republici Srbiji, moraju biti usaglašene sa relevantnim TSI koji su na snazi i primenjuju se u trenutku njihovog puštanja u rad, pod uslovom da je značajan deo osnovnih zahteva dat u tim TSI. Potpuno usklađeno 22.2 Prvu dozvolu dodeljuje nacionalno telo za bez-bednost na sledeći način: 0.1.26.2 Dozvolu za korišćenje izdaje Direkcija na sledeći način: Potpuno usklađeno 22.2.1 ako su svi strukturni podsistemi vozila odobreni u skladu sa odredbama Poglavlja IV, dozvola se dodeljuje bez dodatnih provera; 0.1.26.2.1 ako je za sve strukturne podsisteme vozila priložena deklaracija o verifikaciji, dozvola se izdaje bez dodatnih provera; Potpuno usklađeno 22.2.2.1 u slučaju vozila koja imaju sve neophodne „EZ” deklaracije o verifikaciji, kako je predviđeno članom 18, kriterijumi koje nacionalno telo za bezbednost može da proveri radi izdavanja dozvole za korišćenje mogu se odnositi samo na sledeće: 0.1.26.2.2 ako je za vozilo priložena deklaracija o verifikaciji, u skladu sa članom 19. ovog zakona, Direkcija pre izdavanja dozvole proverava: Potpuno usklađeno 22.2.2.2 – tehničku usklađenost relevantnih podsistema vozila i njihovu bezbednu integraciju u skladu sa članom 15(1), 0.1.26.2.2.1 tehničku usklađenost između relevantnih strukturnih podsistema vozila i njihovu bezbednu integraciju u skladu sa odredbama člana 18. stav 1. ovog zakona, Potpuno usklađeno 22.2.2.3 – tehničku usklađenost vozila i dotične mreže, 0.1.26.2.2.2 tehničku usklađenost između vozila i mreže na kojoj će saobraćati, Potpuno usklađeno 22.2.2.4 – nacionalne propise koji se primenjuju na otvorena pitanja, 0.1.26.2.2.3 usklađenost sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima koji se primenjuju na otvorena pitanja, Potpuno usklađeno 22.2.2.5 – nacionalne propise koji se primenjuju na posebne slučajeve propisno identifikovane u odgovarajućim TSI. 0.1.26.2.2.4 usklađenost sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima koji se primenjuju na posebne slučajeve koji su definisani u odgovarajućim TSI; Potpuno usklađeno 23.1 Vozila potpuno usaglašena sa TSI koje obuhvataju sve aspekte relevantnih podsistema, bez posebnih slučajeva i bez otvorenih pitanja izričito vezanih za tehničku usklađenost vozila i mreže, ne podležu nikakvom dodatnom odobravanju za puštanje u saobraćaj sve dok se kreću mrežama koje su usaglašene sa TSI u drugim državama članicama ili pod uslovima navedenim u pripadajućim TSI. 0.1.27.1 Vozila koja su dobila dozvolu za korišćenje u drugim državama, koja su potpuno usaglašena sa svim TSI koji obuhvataju sve aspekte podsistema i nisu predmet posebnih slučajeva i otvorenih pitanja koja se odnose na tehničku usklađenost vozila i mreže, ne podležu izdavanju dodatne dozvole za korišćenje, pod uslovom da se upotrebljavaju na mreži koja je usaglašena sa TSI ili pod uslovima navedenim u odgovarajućim TSI . Potpuno usklađeno 23.2 U slučaju vozila puštenih u saobraćaj u skladu sa članom 22, ali za koje ne važi stav 1, države članice odlučuju da li su potrebna dodatna odobravanja za njihovo područje. U tom slučaju, primenjuju se st. 3. do 7. 0.1.27.2 Za vučna vozila iz stava 1. ovog člana koja su dobila dozvolu za korišćenje u drugim državama, ako se ne upotrebljavaju na mreži koja je usaglašena sa TSI ili pod uslovima navedenim u odgovarajućim TSI, Direkcija izdaje dodatne dozvole za korišćenje takvih vozila u Republici Srbiji. Potpuno usklađeno 23.3 Podnosilac zahteva dostavlja nacionalnom telu za bezbednost dokumentaciju o vozilu ili tipu vozila i njegovom predviđenom korišćenju na mreži. Ta dokumentacija mora da sadrži sledeće informacije: 0.1.27.4 Podnosilac zahteva dostavlja Direkciji tehničku dokumentaciju o vozilu i njegovom predviđenom korišćenju na mreži Republike Srbije koja sadrži: Potpuno usklađeno Pre izdavanja dozvole za korišćenje vozila biće izdata dozvola za tip vozila 23.3.1 dokumentovani dokaz da je puštanje vozila u saobraćaj odobreno u drugoj državi članici u skladu s članom 22; 0.1.27.4.1 dokaz da je vozilo dobilo dozvolu za korišćenje u državi porekla; Potpuno usklađeno 23.3.2 primerak tehničke dokumentacije, kako je navedeno u Prilogu VI. To uključuje, u slučaju vozila opremljenih snimačima podataka, informacije o postupku prikupljanja podataka sa omogućavanjem čitanje i procene, sve dok te informacije nisu harmonizovane u pripadajućoj TSI; 0.1.27.4.2 primerak tehničke dokumentacije o vozilu koja prati deklaraciju o verifikaciji, što uključuje, u slučaju vozila opremljenih registrujućim uređajima, informacije o postupku prikupljanja podataka sa omogućavanjem čitanja i procene, sve dok te informacije nisu harmonizovane sa odgovarajućim TSI; Potpuno usklađeno 23.3.3 evidencije koje prikazuju istoriju održavanja vozila i, po potrebi, tehničke izmene izvršene po odobravanju; 0.1.27.4.3 evidencije koje prikazuju istoriju održavanja vozila i, po potrebi, tehničke izmene izvršene nakon dobijanja dozvole za korišćenje; Potpuno usklađeno 23.3.4 dokaze o tehničkim i eksploatacionim karak-teristikama koji pokazuju da je vozilo usklađeno sa infrastrukturom i sta-bilnim postrojenjima, uključujući klimatske uslove, sistem napajanja energijom,, sistem kontrole upravljanja i signalizacije, širinu koloseka i slobodni profil, maksimalno dopušteno osovinsko opterećenje i ostala ograničenja mreže. 0.1.27.4.4 dokaze o tehničkim i eksploatacionim karakteristikama koji pokazuju da je vozilo usklađeno sa infrastrukturom i stabilnim postrojenjima, uključujući klimatske uslove, sistem napajanja energijom, sistem kontrole upravljanja i signalizacije, širinu koloseka i profile, maksimalnu dopuštenu masu po osovini i ostala ograničenja mreže. Potpuno usklađeno 23.4. Kriterijumi koje proverava nacionalno telo za bezbednost mogu se odnositi samo na: 0.1.27.5 Direkcija pri odlučivanju o podnetom zahtevu proverava: Potpuno usklađeno 23.4.1 – tehničku usklađenost vozila i dotične mreže, uključujući nacionalne propise koji se primenjuju na otvorena pitanja za obezbeđivanje usklađenosti, 0.1.27.5.1 tehničku usklađenost vozila i mreže, uključujući nacionalne propise koji se primenjuju na otvorena pitanja u cilju obezbeđenja te usklađenosti; Potpuno usklađeno 23.4.2 – nacionalne propise koji se primenjuju na posebne slučajeve propisno identifikovane u odgo-varajućim TSI. 0.1.27.5.2 upotrebu nacionalnih železničkih tehničkih propisa koji se primenjuju na posebne slučajeve koji su definisani u TSI. Potpuno usklađeno 23.5 Nacionalno telo za bezbednost može zahtevati dostavljanje dodatnih informacija, izradu analize rizika u skladu s članom 6(3) Direktive 2004/49/EZ ili ispitivanja na mreži u cilju verifikacije kriterijuma navedenih u stavu 4. Međutim, nakon usvajanja referentnog dokumenta navedenog u članu 27. ove direktive, nacionalno telo za bezbednost može vršiti takvu verifikaciju samo na osnovu nacionalnih propisa u vezi sa grupom B ili C u tom dokumentu. 0.1.27.6 Direkcija može zahtevati dostavljanje dodatnih informacija, analizu rizika ili sprovođenje testova na mreži radi provere elemenata iz stava 6. ovog člana. Potpuno usklađeno 23.6 Nacionalno telo za bezbednost definiše, posle konsultacije sa podnosiocem zahteva, obim i sadržaj dodatnih informacija, analize rizika i zahtevanih ispitivanja. Upravljač infrastrukture, nakon konsultacije sa podnosiocem zahteva, preduzima sve kako bi obezbedio da se sva ispitivanja izvrše u roku od tri meseca pošto je podnosilac predao zahtev. Ako je potrebno, nacionalno telo za bezbednost preduzima potrebne mere kako bi se obavila ispitivanja. 0.1.27.7 Direkcija će sa podnosiocem zahteva odrediti obim i sadržinu dodatnih informacija, analize rizika i potrebnih testova na mreži. Upravljač je dužan da, nakon konsultacije sa podnosiocem zahteva, obezbedi izvršenje testova u roku od tri meseca od podnošenja zahteva. Potpuno usklađeno 23.7 Svi zahtevi za dozvolu za korišćenje dostavljeni u skladu s ovim članom podležu odluci nacionalnog tela za bezbednost, koju je potrebno doneti što pre, a najkasnije: 0.1.27.8 Direkcija odlučuje o izdavanju dozvole iz stava 2. ovog člana: Potpuno usklađeno 23.7.1 (a) dva meseca nakon po dostavljanju dokumentacije navedene u stavu 3; 0.1.27.8.1 dva meseca nakon dostavljanja dokumenata iz stava 4. ovog člana; Potpuno usklađeno 23.7.2 (b) po mogućnosti, mesec dana po podnošenju svih dodatnih informacija koje je tražilo nacionalno telo za bezbednost; 0.1.27.8.2 mesec dana po podnošenju dodatnih informacija ili analize rizika ili rezultata eksploatacionog ispitivanja. Potpuno usklađeno 23.7.3 (v) po mogućnosti, mesec dana po podnošenju rezultata svih ispitivanja koja je zatražilo nacionalno telo za bezbednost. 0.1.27.8.2 mesec dana po podnošenju dodatnih informacija ili analize rizika ili rezultata eksploatacionog ispitivanja. Potpuno usklađeno 24.1 Ovaj član se primenjuje na vozila koja nisu usaglašena sa svim odgovarajućim TSI važećim u trenutku njihovog puštanja u saobraćaj, uključujući i vozila za koja važe odstupanja, ili gde značajan deo osnovnih zahteva nije naveden u jednoj ili više TSI. 0.1.28.1 Direkcija izdaje dozvolu za korišćenje strukturnih podsistema koji nisu usaglašeni sa relevantnim TSI važećim u trenutku njihovog puštanja u rad, uključujući i podsisteme za koje važe odstupanja, ili gde značajan deo osnovnih zahteva nije naveden u jednoj ili više TSI, ako su ispunjeni sledeći uslovi:1) podsistemi SU usklađeni sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima i srpskim i granskim standardima iz oblasti železničkog saobraćaja, odnosno UIC propisima i evropskim normama ukoliko za neki podsistem ne postoje nacionalni železnički tehnički propisi i standardi;2) podsistemi ispunjavaju osnovne zahteve koji se na njih odnose;3) priložena je dokumentacija o sprovedenom postupku verifikacije strukturnih podsistema. Potpuno usklađeno 24.2.1 Prvu dozvolu dodeljuje nacionalno telo za bez-bednost na sledeći način: 0.1.29.1 Dozvolu za korišćenje vozila koja se registruju u Republici Srbiji i na koja se primenjuju odredbe člana 11. stav 2. ovog zakona izdaje Direkcija, ako je podnosilac zahteva priložio: Potpuno usklađeno 24.2.1.1 – za tehničke aspekte koje obuhvata TSI, ako postoji, primenjuje se „EZ” postupak verifikacije, 0.1.29.1.1 deklaraciju o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila; Potpuno usklađeno 24.2.1.2 – za druge tehničke aspekte, primenjuju se nacionalni propisi prijavljeni u skladu sa članom 17(3) ove direktive i članom 8. Direktive 2004/49/EZ. 0.1.29.1.2 dokumentaciju o izvedenom postupku verifikacije svih strukturnih podsistema vozila u skladu sa članom 19. ovog zakona u odnosu na tehničke zahteve TSI (ako isti postoje) i u odnosu na tehničke zahteve nacionalnih železničkih tehničkih propisa. Potpuno usklađeno 24.2.2 Ova prva dozvola važi samo na mreži države članice koja je izdala. 0.1.28.2 Dozvola iz stava 1. ovog člana, koja se odnosi na vozila važi samo na mreži Republike Srbije. Potpuno usklađeno 25.1 U slučaju vozila koja su odobrena za puštanje u saobraćaj u jednoj državi članici u skladu s članom 21(12) ili članom 24, druge države članice mogu odlučiti u skladu sa ovim članom da li su na njihovom području potrebna dodatna odobravanja za puštanje u saobraćaj. 0.1.30.1. Vozila koja su odobrena za korišćenje u drugim državama, a koja nisu usaglašena sa TSI, moraju imati dodatnu dozvolu za korišćenje u Republici Srbiji. Dodatnu dozvolu izdaje Direkcija na način iz člana 22. stav 1. ovog zakona. Potpuno usklađeno 25.2 Podnosilac zahteva dostavlja nacionalnom telu za bezbednost tehničku dokumentaciju o vozilu ili tipu vozila, zajedno s podacima o planiranom korišćenju na mreži. Ta dokumentacija mora sadržavati sledeće informacije: 0.1.30.3.30.4. Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana dostavlja Direkciji tehničku dokumentaciju o vozilu zajedno sa podacima o planiranom korišćenju na mreži Republike Srbije. Dokumentacija iz stava 3. ovog člana sadrži: Potpuno usklađeno 25.2.1 dokumentovane dokaze da je korišćenje vozila odobreno u drugoj državi članici, zajedno sa dokumentacijom o primenjenom postupku da bi se pokazalo da vozilo zado-voljava važeće bezbednosne zahteve, uključujući, po potrebi, informacije o odstupanjima korišćenim ili odobrenimu skladu s članom 9; 0.1.30.4.1 dokaze da je korišćenje vozila odobreno u državi gde je registrovano zajedno sa dokumentacijom o primenjenom postupku da bi se pokazalo da vozilo zadovoljava važeće bezbednosne zahteve, uključujući, po potrebi, informacije o korišćenim ili odobrenim odstupanjima Potpuno usklađeno 25.2.2 tehničke podatke, program održavanja i eksploatacione karakteristike. To uključuje, u slučaju vozila opremljenih snimačima podataka, informacije o postupku prikupljanja podataka, sa omogućavanjem čitanja i procene, kako je predviđeno članom 20(2) (v) Direktive 2004/49/EZ; 0.1.30.4.2 tehničke podatke, program održavanja i eksploatacione karakteristike, što uključuje, u slučaju vozila opremljenih registrujućim uređajima, informacije o postupku prikupljanja podataka, sa omogućavanjem čitanja i procene; Potpuno usklađeno 25.2.3 zapisnike koji pokazuju istoriju eksploatacije i održavanja vozila i, po potrebi, tehničke izmene izvršene nakon odobravanja; 0.1.30.4.3 evidencije koje prikazuju istoriju održavanja vozila i, po potrebi, tehničke izmene izvršene nakon dobijanja dozvole za korišćenje; Potpuno usklađeno 25.2.4 dokaze o tehničkim i eksploatacionim karak-teristikama koji pokazuju da je vozilo usklađeno sa infrastrukturom i stabilnim postrojenjima, uključujući klimatske uslove, sistem napajanja energijom, sistem kontrole, upravljanja i signalizacije, širinu koloseka i slobodni profil, maksimalno dopušteno osovinsko opterećenje i druga ograničenja mreže. 0.1.30.4.4 dokaze o tehničkim i eksploatacionim karakteristikama koji pokazuju da je vozilo usklađeno sa infrastrukturom i stabilnim postrojenjima, uključujući klimatske uslove, sistem napajanja energijom, sistem kontrole, upravljanja i signalizacije, širinu koloseka i profile, maksimalnu dopuštenu masu po osovini i druga ograničenja mreže. Potpuno usklađeno 25.3 Nacionalna tela za bezbednost ne smeju dovoditi u pitanje informacije navedene u stavu 2(a) i (b), osim ako mogu dokazati, ne dovodeći u pitanje član 16, postojanje značajnog rizika za bezbednost. Po usvajanju referentnog dokumenta navedenog u članu 27, nadležno telo za bezbednost ne može se u tom pogledu pozivati na bilo koji propis iz grupe A naveden u tom dokumentu. 0.1.30.6 Dokazi iz stava 4. tač. 1) i 2) ovog člana mogu se osporiti jedino ako Direkcija dokaže postojanje značajnog rizika za bezbednost. Delimičnousklađeno Druga rečenica se ne prenosi zato što u ovom trenutku referentni dokument nije merodavan za Srbiju. Dokument će postati merodavan kada Srbija postane članica EU 25.4.1 Nacionalno telo za bezbednost može zahtevati dodatne informacije, analizu rizika u skladu sa članom 6(3) Direktive 2004/49/EZ ili ispitivanja na mreži kako bi se proverilo da li su informacije navedene u stavu 2(v) i (g) ovog člana u skladu s važećim nacionalnim propisima, koji su prijavljeni Komisiji na osnovu člana 8. Direktive 2004/49/EZ ili člana 17. ove direktive. Međutim, po usvajanju referentnog dokumenta navedenog u članu 27. ove Direktive, nacionalno telo za bezbednost može vršiti takvu proveru samo na osnovu nacionalnih propisa vezanih za grupu B ili V u tom dokumentu. 0.1.30.7 Direkcija može zahtevati dodatne informacije, analize rizika ili sprovođenje testova na mreži kako bi se proverilo da li je dokumentacija iz stava 4. tač. 3) i 4) ovog člana u skladu sa važećim nacionalnim železničkim tehničkim propisima. Potpuno usklađeno 25.4.2 Nacionalno telo za bezbednost definiše, nakon konsultacija sa podnosiocem zahteva, obim i sadržaj dodatnih informacija, analize rizika i potrebnih ispitivanja. Upravljač infrastrukture, posle konsultacija sa podnosiocem zahteva, preduzima sve kako bi osigurao da se sva ispitivanja izvrše u roku od tri meseca pošto je podnosilac predao zahtev. Ako je potrebno, telo nadležno za bezbednost preduzima potrebne mere kako bi se obavila ispitivanja. 0.1.30.8 Direkcija će, nakon konsultacije sa podnosiocem zahteva, odrediti obim i sadržinu dodatnih informacija, analize rizika i potrebnih testova. Upravljač je dužan da, nakon konsultacije sa podnosiocem zahteva, obezbedi izvršenje testova u roku od tri meseca od podnošenja zahteva. . Potpuno usklađeno 25.5. Svi zahtevi za dozvole za korišćenje dostavljeni u skladu sa ovim članom podležu odluci nacionalnog tela za bezbednost, koju je potrebno doneti što pre, a najkasnije: 0.1.30.9 Direkcija odlučuje o izdavanju dozvole iz stava 1. ovog člana: Potpuno usklađeno 25.5.1 četiri meseca po dostavljanju tehničke dokumentacije navedene u stavu 2; 0.1.30.9.1 četiri meseca nakon dostavljanja dokumenata iz stava 4. ovog člana; Potpuno usklađeno 25.5.2 po mogućnosti, dva meseca po podnošenju dodatnih podataka ili analize rizika koju je tražilo nacionalno telo za bezbednost u skladu sa stavom 4; 0.1.30.9.2 dva meseca po podnošenju dodatnih informacija ili analize rizika ili rezultata eksploatacionog ispitivanja. Potpuno usklađeno 25.5.3 po mogućnosti, dva meseca po podnošenju rezultata ispitivanja koja je tražilo nacionalno telo za bezbednost, u skladu sa stavom 4. 0.1.30.9.2 dva meseca po podnošenju dodatnih informacija ili analize rizika ili rezultata eksploatacionog ispitivanja. Potpuno usklađeno 26.1 Države članice mogu dodeljivati dozvole za tipove vozila. 0.1.23.2 Dozvolu za tip vozila izdaje Direkcija na propisanom obrascu. Potpuno usklađeno 26.2. Međutim, ako države članice odobre vozilo istovremeno odobravaju i tip vozila. Diskreciona odredba Ovo nije transponovano jer u članu 23. Zakona propisano je da se prvo izdaje tip dozvola, a zatim individualna dozvola. Takođe, Direktiva u članu 26.1. ostavlja mogućnost državama članicama da odobrava tip vozila 26.3. Vozilo koje je u skladu sa već odobrenim tipom vozila u državi članici odobrava ta država članica na osnovu deklaracije o usaglašenosti sa tim tipom vozila koju je podneo podnosilac zahteva, bez dodatnih provera. Međutim, ako su se promenile relevantne odredbe u TSI i nacionalnim propisima na osnovu kojih je taj tip vozila odobren, države članice odlučuju da li još uvek važi izdate dozvole za tip ili ih treba obnoviti. Kriterijumi koje proverava nacionalno telo za bezbednost u slučaju obnavljanja dozvole za tip mogu se odnositi samo na promenjene propise. Obnavljanje dozvole za tip ne utiče na dozvole za vozila koja su izdate na osnovu prethodno odobrenih tipova. 0.1.23.7 Vozila koja odgovaraju odobrenom tipu moraju dobiti pojedinačne dozvole za korišćenje koje se izdaju na osnovu sprovedenog postupka kojim se verifikuje pripadnost odobrenom tipu i deklaracije o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila. Potpuno usklađeno 26.4 Komisija je dužna da do 19. jula 2009. usvoji model deklaracije o usaglašenosti sa tipom na osnovu nacrta koji je pripremila Agencija i u skladu sa regulatornim postupkom navedenim u članu 29(3). 23.12. Postupak izdavanja dozvole za tip vozila, dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za izdavanje dozvole za tip vozila, sadržinu i obrazac deklaracije o usaglašenosti sa tipom vozila, sadržinu i obrazac dozvole za tip vozila propisuje Direkcija. Delimično usklađeno Ova odredba odnosi se na KomisijuPodzakonskim aktom iz člana 23. Stav 12. Biće potpuno usklađeno 26.5. Deklaracija o usaglašenosti sa tipom utvrđuje se:(a) za vozila usaglašena sa TSI, u skladu s postupcima verifikacije u relevantnim TSI;(b) za vozila koja nisu usaglašena sa TSI, u skladu sa postupcima verifikacije kako je definisano u modulima D ili E Odluke 93/465/EEZ. Po potrebi, Komisija može usvojiti ad hoc postupak verifikacije, u skladu sa regulatornim postupkom navedenim u članu 29(3). 23.12. Postupak izdavanja dozvole za tip vozila, dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za izdavanje dozvole za tip vozila, sadržinu i obrazac deklaracije o usaglašenosti sa tipom vozila, sadržinu i obrazac dozvole za tip vozila propisuje Direkcija. Delimično usklađeno Ova odredba odnosi se na Komisiju. Podzakonskim aktom iz člana 23. Stav 12. Biće potpuno usklađeno 26.6. Podnosilac zahteva može zatražiti odobravanje tipa vozila u nekoliko država članica istovremeno. U tom slučaju, nacionalna tela za bezbednost sarađuju u cilju pojednostavljenja postupka i smanjenja administrativnih napora. 0.1.23.11 Ako podnosilac zahteva traži dozvolu za tip vozila i u drugim državama Direkcija sarađuje sa telima kojima su povereni poslovi vezani za bezbednost na železnici tih država u cilju pojednostavljenja postupka i smanjenja administrativnih poslova. Potpuno usklađeno 26.7. Dozvole za tip vozila upisuju se u evropski registar odobrenih tipova vozila naveden u članu 34. U registru je navedeno u kojoj državi članici ili državama članicama je odobren neki tip vozila. 0.1.35. OTIF i Evropska železnička agencija vode registar tipova vozila odobrenih u državama članicama.Direkcija dostavlja Generalnom sekretaru OTIF i Evropskoj železničkoj agenciji podatke o svim odobrenim tipovima vozila u Republici Srbiji. Potpunousklađeno 27 Klasifikacija nacionalnih propisa Neprenosivo Ovaj član odnosi se na Komisiju i Agenciju 28.1 Države članice prijavljuju Komisiji i drugim državama članicama tela nadležna za sprovođenje postupka ocene usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu navedenog u članu 13. i postupka verifikacije navedenog u članu 18, navodeći obim akreditacije svakog tela i identifikacione brojeve unapred dobijene od Komisije. Komisija u Službenom listu Evropske zajednice objavljuje spisak tela, njihove identifikacione brojeve i obime akreditacije i stalno ažurira taj spisak. Neprenosivo Odredba se odnosi na proceduru saradnje države članice i Komisije. 28.2 Države članice pri ocenjivanju tela za prijavu primenjuju kriterijume navedene u Prilogu VIII. Smatra se da tela koja ispunjavaju kriterijume za ocenu predviđene u merodavnim evropskim standardima ispunjavaju navedene kriterijume. Delimično usklađeno Biće preneseno na nivou podzakonskog akta iz člana 19. . 28.3 Država članica oduzima odobrenje telu koje više ne ispunjava kriterijume navedene u Prilogu VIII. O tome odmah obaveštava Komisiju i druge države članice. Delimično usklađeno Biće preneseno na nivou podzakonskog akta iz člana 19. 28.4 Ako država članica ili Komisija smatraju da telo koje je prijavila druga država članica ne ispunjava kriterijume navedene u Prilogu VIII, Komisija se konsultuje sa zainteresovanim stranama. Komisija obaveš-tava drugu državu članicu o svim potrebnim promenama kako bi prijavljeno telo zadržalo status koji mu je poveren. 0.1.19.18. Ako država članica Evropske unije ili Evropska Komisija smatraju da telo koje je prijavila druga država članica ne ispunjava propisane kriterijume, Evropska Komisija će konsultovati zainteresovane strane. Evropska Komisija obaveštava drugu državu članicu o svim potrebnim promenama koje su neophodne kako bi prijavljeno telo zadržalo status koji mu je dodeljen. Potpuno usklađeno 28.5. Komisija uspostavlja koordinacionu grupu pri-javljenih tela (u daljem tekstu Koordinaciona grupa) koja će raspravljati o svim pitanjima vezanim za primenu postupaka za ocenu usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu navedenih u članu 13. i postupka verifikacije naveden u članu 18, ili za primenu odgovarajućih TSI. Predstavnici država članica mogu učestvovati u radu Koor-dinacione grupe kao pos-matrači.Komisija i posmatrači obaveštavaju odbor pomenut u članu 29. o poslovima izvršenim u okviru Koordinacione grupe. Komisija, po potrebi, predlaže mere potrebne za rešavanje problema. Po mogućnosti, koordinacija prijavljenih tela se sprovodi u skladu sa članom 30(4). Neprenosivo Ova odredba odnosi se na Komisiju 28.6. U prvom od izveštaja navedenih u članu 39. takođe se ocenjuje sprovođenje kriterijuma navedenih u Prilogu VIII. i, po potrebi, predlažu odgovarajuće mere. Neprenosivo Ova odredba odnosi se na Komisiju 29-31 Način rada OdboraDodatni zadaciProgram rada Neprenosivo Ovi članovi odnose se na Komisiju i Odbor 32.1 Svako vozilo pušteno u saobraćaj u železničkom sistemu Zajednice mora nositi evropski broj vozila (EVN) dodeljen prilikom izdavanja prve dozvole za korišćenje. Potpuno usklađeno Ova odredba je sadržana u podzakonskom aktu na osnovu člana 22. stav 8. Ova obaveza proističe iz COTIF (potpuno harmonizovana sa propisima EU) 32.2 Podnosilac zahteva za prvo odobrenje odgovoran je za označavanje dotičnog vozila brojem koji mu je dodeljen. 0.1.26.329.3 Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje odgovoran je za označavanje vozila brojem koji mu je dodeljen.Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana odgovoran je za označavanje vozila brojem koji mu je dodeljen. Potpuno usklađeno 32.3 Evropski broj vozila se bliže određuje u TSI o eksploataciji i upravljanju saobraćajem. Potpuno usklađeno EIN je definisan u dokumentu OTIF NVR koji se primenjuje direktno i potpuno je harmonizovan sa propisom EU 32.4 Vozilu se samo jednom dodeljuje evropski broj vozila, ako u TSI o eksploataciji i upravljanju saobraćajem nije drugačije propisano. Potpuno usklađeno EIN je definisan u dokumentu OTIF NVR koji se primenjuje direktno i potpuno je harmonizovan sa propisom EU 32.5 Bez obzira na stav 1, u slučaju vozila koja saobraćaju ili kojima će se saobraćati iz trećih zemalja ili u treće zemlje, u kojima je širina koloseka drugačija od širine koloseka glavne železničke mreže u Zajednici, države članice mogu prihvatiti vozila jasno identifikovana u skladu sa drugačijim sistemom oznaka. Neprenosivo Nebitno za sistem železnice u Republici Srbiji pošto se širina koloseka u Republici Srbiji ne ralikuje od širine kolo-seka glavne železničke mreže u Zajednici. 33.1 Svaka država članica vodi registar vozila odobrenih za njenu teritoriju. Taj registar mora ispunjavati sledeće kriterijume: 0.1.34.1 Direkcija vodi Nacionalni registar železničkih vozila. Potpuno usklađeno 33.1.1 mora biti u skladu sa zajedničkim specifikacijama navedenim u stavu 2; Potpuno usklađeno Sve vezano za Nacionalni registar vozila bazira se na OTIF propisu Nacionalni registar vozila koji je u potpunosti harmonizovan sa odlukama 2007/756/EZ i 2011/107/EU.Zakon o potvrđivanju protokola od 3. juna 1999. Godine o izmenama konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (protokol iz 1999) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu protokola o izmenama od 3.juna 1999. godine (Sl. Glasnik RS br. 102/07 , Sl. glasnik RS-Međunarodni ugovori br.1/10 , 2/13-Dr. Propis 33.1.2 mora ga ažurirati telo nezavisno od bilo kog železničkog prevoznika; 0.1.34.1 Direkcija vodi Nacionalni registar železničkih vozila. Potpuno usklađeno 33.1.3 mora biti dostupan telima za bezbednost i istražnim telima imenovanim u čl. 16. i 21. Direktive 2004/49/EZ; takođe mora biti dostupan, kao odgovor na bilo koji legitiman zahtev, regulatornim telima imenovanim u članu 30. Direktive 2001/14/EZ, Agenciji, železničkom prevoznicima i upravljačima infrastrukture, kao i osobama ili organizacijama koje vrše registraciju vozila ili su identifikovane u registru. Potpuno usklađeno Pristupna prava su propisana u dokumentu OTIF NVR koji je u potpunosti harmonizovan sa propisima EU. 33.2 Zajedničke specifikacije za registar usvajaju se u skladu sa regulatornim postupkom navedenim u članu 29(3) i na osnovu nacrta specifikacija koje priprema Agencija. Nacrti specifikacija treba da obuhvate sadržaj, format podataka, funkcionalnu i tehničku arhitekturu, način rada, uključujući slogove za razmenu podataka, kao i pravila za unos podataka i njihovo pretraživanje. Za svako vozilo, registar sadrži sledeće informacije:(a) EVN;(b) upućivanje na „EZ” deklaraciju o verifikaciji i lice koje je izdalo; (v) upućivanje na evropski registar odobrenih tipova vozila naveden u članu 34;(g) podatke o vlasniku vozila i imaocu;(d) ograničenja vezana za način korišćenja vozila;(đ) lice zaduženo za odr-žavanje. Neprenosivo Ova odredba odnosi se na Agenciju 33.3 Vlasnik registracije prijavljuje vlastima svih država članica u kojima je vozilo odobreno sve izmene podataka unetih u nacionalni registar vozila, uništenje vozila ili svoju odluku o prestanku registrovanja vozila. 0.1.34.6 Imalac vozila bez odlaganja prijavljuje Direkciji sve izmene podataka unetih u Nacionalni registar železničkih vozila, uništenje vozila ili svoju odluku o prestanku registracije vozila. Potpuno usklađeno 33.4 Sve dok nacionalni registri vozila država članica nisu međusobno povezani, svaka država članica ažurira svoj registar sa izmenama koje je izvršila druga država članica u sopstvenom registru, s obzirom na podatke koji se na nju odnose. Neusklađeno Nije preneseno zato što prema novom dokumentu OTIF NVR (zasnovanom na Odluci 2011/107) svi nacionalni registri vozila treba da budu povezani sa Virtuelnim registrom vozila (u ERA) do kraja 2011. 33.5 U slučaju vozila prvi put puštenih u saobraćaj u trećoj zemlji i odobrenih za korišćenje u državi članici na njenom području, ta država članica obezbeđuje da se podacima navedenim u stavu 2(g) do (đ) može pristupiti posredstvom nacionalnog registra vozila. Podaci navedeni u stavu 2(đ) mogu se zameniti podacima vezanim za plan održavanja koji su ključni za bezbednost. Potpuno usklađeno Ista odredba postoji u dokumentu OTIF NVR. 34 Evropski registar odobrenih tipova vozila Neprenosivo Ovaj član odnosi se na Agenciju 35.1 Svaka država članica obezbeđuje objavljivanje i ažuriranje registra infrastrukture na osnovu perioda revizije navedenih u stavu 2. Taj registar sadrži glavne karakteristike svakog podsistema ili dela podsistema (npr. osnovne parametre) i njihovu povezanost sa karakteristikama navedenim u TSI koje se primenjuju. U tu svrhu, svaka TSI precizno naznačava koje se informacije uključuju u registar infrastrukture. 0.1.36.136.236.3 Direkcija vodi i objavljuje Registar infrastrukture.Registar infrastrukture sadrži glavne karakteristike svakog podsistema ili dela podsistema (npr. osnovne parametre) i njihovu povezanost sa karakteristikama navedenim u odgovarajućim TSI. TSI propisuje podatke koje mora da sadrži Registar infrastrukture. Potpuno usklađeno . 35.2 Agencija radi nacrte specifikacija o registru vezano za njegov izgled i format, period revizije i uputstva za korišćenje, uzimajući u obzir odgo-varajuće prelazno razdoblje za infrastrukturu puštenu u rad pre stupanja na snagu ove direktive. Komisija usvaja specifikacije u skladu sa regulatornim postupkom navedenim u članu 29(3). Neprenosivo Ovaj član odnosi se Agenciju i Komisiju 36. Nacrt referentnih sistema Neprenosivo Ovaj član odnosi se na Agenciju 37 Svaka odluka donesena na osnovu ove direktive i vezana za ocenu usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti, proveravanje podsistema koji čine železnički sistem ili bilo koja odluka donesena na osnovu čl. 7, 12, 14. i 19. mora da sadrži podrobno obrazloženje razloga na kojima je zasnovana. Odluka treba da se što je moguće pre prijavi zainteresovanoj strani, zajedno sa navođenjem pravnih sredstava raspoloživih u okviru važećeg zakonodavstva dotične države članice i dozvoljenim rokovima sprovođenja takvih pravnih sredstava. 0.1.1721 Neusaglašenost činilaca interoperabilnosti sa TSINeusklađenost podsistema sa osnovnim zahtevima Potpuno usklađeno 38 Sprovođenje Neprenosivo Prelazne i završne odredbe 39 Izveštaji i informacije Neprenosivo Ovaj član odnosi se na Komisiju i Agenciju 40 Ukidanje Neprenosivo Prelazne i završne odredbe 41 Stupanje na snagu Neprenosivo Prelazne i završne odredbe 42 Naslovljeno Neprenosivo Prelazne i završne odredbe a1.1.1.1 Mreža transevropskog konvencionalnog železničkog sistema je mreža na konvencionalnim prugama transevropske transportne mreže, u skladu sa Odlukom br. 1692/96/EZ. Neprenosivo Odluka 1692/96/EZ ne uključuje Republiku Srbiju a1.1.1.2 U smislu ove direktive, ta mreža može da se podeli na sledeće kategorije:- železničke pruge pred-viđene za prevoz putnika,- železničke pruge pred-viđene za mešoviti saobraćaj (prevoz putnika i prevoz robe),- železničke pruge posebno projektovane ili unapređene za prevoz robe,- čvorove za putnički saobraćaj,- čvorove za teretni saobraćaj, uključujući i intermodalne terminale,- železničke pruge koje spajaju navedene pruge. 0.1.4.2 Železničku mrežu (u daljem tekstu: mreža) konvencionalnog železničkog sistema čine:1) železničke pruge namenjene za prevoz putnika;2) železničke pruge namenjene za mešoviti prevoz (prevoz putnika i prevoz robe);3) železničke pruge namenjene za prevoz robe;4) čvorovi za prevoz putnika;5) čvorovi za prevoz robe, uključujući i terminale za kombinovani transport;6) železničke pruge koje spajaju pruge i čvorove iz tač. 1) – 5) ovog stava. Potpuno usklađeno a1.1.1.3 Ova mreža uključuje sisteme za upravljanje saobraćajem, za praćenje i navigaciju, tehnička postrojenja za obradu podataka i telekomunikacije namenjene prevozu putnika i robe na veće udaljenosti, kako bi se obezbedila bezbedna i skladna eksploatacija mreže kao i efikasno upravljanje saobraćajem. 0.1.4.34.4. Mreža iz stava 2. ovog člana uključuje upravljanje saobraćajem; sisteme za praćenje i navigaciju; uređaje za obradu podataka i telekomunikacione sisteme.Sistemi i uređaji iz stava 3. ovog člana namenjeni su za prevoz putnika i robe na većoj udaljenosti, u cilju bezbednog i usklađenog korišćenja mreže, kao i efikasnog upravljanja saobraćajem. Potpuno usklađeno a1.1.2. U transevropski konvencionalni železnički sistem spadaju sva vozila koja bi mogla da saobraćaju na celoj transevropskoj konvencionalnoj železničkoj mreži, ili na njenom delu, uključujući:- vozove sa sopstvenim pogonom sa SUS ili elektro motorima, – vučna vozila SUS motorima ili električna vučna vozila,- putnička kola,- teretna kola, uključujući vozila projektovana za prevoz kamiona. 0.1.4.5 Konvencionalni železnički sistem uključuje sva železnička vozila (u daljem tekstu: vozila) koja saobraćaju na konvencionalnoj železničkoj mreži ili na njenom delu. Potpuno usklađeno a1.2.1.1. Mreža transevropskog železničkog sistema velikih brzina je ona koja se sastoji od pruga velikih brzina trans-evropske mreže opisane u Odluci br. 1692/96/EZ. Neprenosivo Odluka 1692/96/EZ ne uključuje Republiku Srbiju a1.2.1.2 Železničke pruge za velike brzine obuhvataju:- posebno izgrađene železničke pruge za velike brzine opremljene za brzine uglavnom jednake ili veće od 250 km/h,- posebno unapređene železničke pruge za velike brzine opremljene za brzine oko 200 km/h,- posebno unapređene železničke pruge za velike brzine s posebnim karakteristikama usled topografskih, reljefnih ili urbanističkih ograničenja, na kojima brzina mora biti prilagođena svakom pojedinačnom slučaju. Ova kategorija takođe uključuje pruge koje spajaju mreže železničkog sistema velikih brzina i konvencionalne mreže, železničke pruge na području stanica, priključne železničke pruge za terminale, depoe, itd. kojima vozovi za velike brzine voze brzinama konvencionalnih vozova. 0.1.5.1 Mrežu železničkog sistema velikih brzina čine:1) posebno izgrađene železničke pruge opremljene za brzine jednake ili veće od 250 km/h;2) posebno unapređene železničke pruge opremljene za brzine oko 200 km/h;3) posebno unapređene železničke pruge za velike brzine sa posebnim tehničkim karakteristikama, na kojima brzina mora biti prilagođena usled topografskih, reljefnih ili urbanističkih ograničenja. Ova kategorija takođe uključuje železničke pruge koje spajaju mreže železničkog sistema velikih brzina i konvencionalne mreže, železničke pruge na području službenih mesta (u daljem tekstu: službeno mesto), priključne železničke pruge za terminale, depoe, i sl. na kojima vozovi za velike brzine saobraćaju brzinama konvencionalnih vozova. Potpuno usklađeno a1.2.1.3 Ova mreža uključuje sisteme za upravljanje saobraćajem, za praćenje i navigaciju, tehnička postrojenja za obradu podataka i telekomunikacije, namenjene da obezbede bezbednu i skladnu eksploataciju mreže kao i efikasno upravljanje saobraćajem. 0.1.5.25.3 Mreža iz stava 1. ovog člana uključuje upravljanje saobraćajem; sisteme za praćenje i navigaciju; uređaje za obradu podataka i telekomunikacione sisteme.Sistemi i postrojenja iz stava 2. ovog člana namenjeni su za bezbedno i usklađeno korišćenje mreže, kao i efikasno upravljanje saobraćajem. Potpuno usklađeno a1.2.2.1 Transevropski železnički sistem velikih brzina obuhvata vozila koja su predviđena da voze:- ili brzinama od najmanje 250 km/h po prugama posebno izgrađenim za velike brzine, a pri odgovarajućim uslovima i brzinama većim od 300 km/h,- ili brzinama reda 200 km/h po prugama iz odeljka 2.1 ukoliko je to u skladu s karakteristikama tih pruga. 0.1.5.4 Železnički sistem velikih brzina obuhvata vozila za velike brzine koja su projektovana da saobraćaju:1) brzinama od najmanje 250 km/h po železničkim prugama posebno izgrađenim za velike brzine, a pri odgovarajućim uslovima i brzinama većim od 300 km/h; 2) brzinama oko 200 km/h po železničkim prugama iz člana 4. stav 2. ovog zakona, kada su u skladu sa tehničkim karakteristikama tih železničkih pruga. Potpuno usklađeno a1.2.2.2 Pored toga vozila, koja su predviđena za maksimalne brzine manje od 200 km/h i koja će, po svoj prilici, saobraćati na celoj ili delu mreže transevropskog železničkog sistema velikih brzina, kada su u skladu sa karakteristikama te mreže, moraju da ispunjavaju zahteve koji garantuju njihovu bezbednu eksploataciju na toj mreži. U tu svrhu, u TSI za konvencionalna vozila moraju takođe da se navedu zahtevi za bezbednu eksploataciju konvencionalnih vozila na mrežama velikih brzina. 0.1.5.5 Vozila koja su predviđena za maksimalne brzine manje od 200 km/h i koja saobraćaju na celoj ili delu mreže železničkog sistema velikih brzina, kada su u skladu sa karakteristikama te mreže, moraju da ispunjavaju zahteve koji garantuju njihovo bezbedno korišćenje na toj mreži. Potpuno usklađeno a.1.3 Usklađenost železničkog sistema 0122.3 Pre izdavanja dozvole za korišćenje strukturnih podsistema Direkcija proverava:1) tehničku usklađenost ovih podsistema sa železničkim sistemom u koji se integrišu; Potpuno usklađeno a1.4 Proširenje područja primene Neprenosivo Odluka 1692/96/EZ ne uključuje Republiku Srbiju a2.1 Za potrebe ove direktive železnički sistem može se podeliti na sledeće podsisteme:(a) strukturna područja:- infrastruktura,- energija,- kontrola, upravljanje i signalizacija, pružni deo- kontrola, upravljanje i signalizacija, deo na vozilu,- železnička vozila;(b) funkcionalna područja:- eksploatacija i upravljanje saobraćajem, – održavanje,- telematske aplikacije za usluge u prevozu putnika i robe. 0.1.6.16.2.6.3. Železničke sisteme iz čl. 4. i 5. ovog zakona čine strukturni i funkcionalni podsistemi.Strukturni podsistemi su:1) podsistem infrastruktura – železnički koloseci, skretnice, objekti na pruzi (mostovi, tuneli i sl.) i pripadajuća infrastruktura u službenim mestima (peroni, područja pristupa, uključujući i delove namenjene licima sa smanjenom pokretljivošću i sl.);2) podsistem energija – uređaji namenjeni napajanju električnom energijom, uključujući kontaktnu mrežu i opremu za merenje potrošnje električne energije na vozilu;3) podsistem kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo – sva oprema postavljena duž železničke pruge koja je namenjena za osiguranje bezbednosti i za kontrolu i upravljanje kretanjem vozova odobrenim za saobraćaj na mreži;4) podsistem kontrola, upravljanje i signalizacija – deo na vozilima – oprema na vozilu namenjena za osiguranje bezbednosti i za kontrolu i upravljanje kretanjem vozova odobrenim za saobraćaj na mreži;5) podsistem železnička vozila – struktura, upravljački i nadzorni sistemi vozne opreme, oduzimači struje, uređaji za vuču i konverziju energije, oprema za kočenje, kvačenje, trčanje (obrtno postolje, osovine i sl.) i vešanje, vrata, interfejs čovek/mašina (vozno osoblje i putnici, uključujući i potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću), pasivni i aktivni bezbednosni uređaji i sredstva potrebna za zdravlje putnika i voznog osoblja.Funkcionalni podsistemi su:1) podsistem regulisanje i upravljanje saobraćajem – postupci i dodatna oprema koja omogućava usklađeni rad raznih strukturnih podsistema u toku normalnog ili otežanog rada, uključujući sastavljanje vozova, vožnju vozova, planiranje i upravljanje saobraćajem, kao i stručna osposobljenost koja se može zahtevati za izvršavanje usluga u prekograničnom saobraćaju;2) podsistem održavanje – postupci, dodatna oprema, radionice za održavanje i zalihe rezervnih delova koje omogućavaju obavezne popravke i preventivno održavanje radi obezbeđenja interoperabilnosti železničkog sistema i njegove efikasnosti;3) podsistem telematske aplikacije za prevoz putnika i robe:(1) aplikacije za prevoz putnika, uključujući sisteme koji putnicima pružaju informacije pre i u toku vožnje, sisteme za rezervacije i plaćanje, sisteme za upravljanje prtljagom i upravljanje vezama između železnice i drugih vidova saobraćaja,(2) aplikacije za prevoz robe, uključujući informacione sisteme (praćenje robe i vozova u realnom vremenu), ranžirne sisteme i sisteme usmeravanja vozova, sisteme rezervacije, plaćanja i fakturisanja, upravljanje vezama sa drugim vidovima saobraćaja i izradu elektronskih pratećih dokumenata. Potpuno usklađeno a2.2 Agencija prilikom izrade predloga odgovarajućeg TSI za svaki podsistem ili deo podsistema sastavlja spisak činilaca i aspekata interoperabilnosti. Ne dovodeći u pitanje izbor aspekata i činilaca interoperabilnosti ili redosled kojim će oni postati predmet TSI, podsistemi, između ostalog, obuhvataju sledeće: Neprenosivo Ova odredba odnosi se na Agenciju a2.2.1 InfrastrukturaŠine, skretnice, građe-vinski objekti (mostovi, tuneli itd), pripadajuća infrastruktura na stanicama (peroni, pristupne zone, uključujući potrebe osoba smanjene pokretljivosti itd), bezbednosna i zaštitna oprema. 0.1.6.2.1 1) podsistem infrastruktura – železnički koloseci, skretnice, objekti na pruzi (mostovi, tuneli i sl.) i pripadajuća infrastruktura u službenim mestima (peroni, područja pristupa, uključujući i delove namenjene licima sa smanjenom pokretljivošću i sl); Potpuno usklađeno a2.2.2 EnergijaSistem elektrifikacije, uključujući kontaktnu mrežu i uređaje za merenje potrošnje električne energije koji se nalaze u vozilu. 0.1.6.2.2 2) podsistem energija – uređaji namenjeni napajanju električnom energijom, uključujući kontaktnu mrežu i opremu za merenje potrošnje električne energije na vozilu; Potpuno usklađeno a2.2.3 Kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deoSva oprema duž pruge potrebna za osiguranje bezbednosti, upravljanje i kontrolu saobraćaja vozova koji su odobreni za saobraćaj na mreži. 0.1.6.2.3 3) podsistem kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo – sva oprema postavljena duž železničke pruge koja je namenjena za osiguranje bezbednosti i za kontrolu i upravljanje kretanjem vozova odobrenim za saobraćaj na mreži; Potpuno usklađeno a2.2.4 Kontrola, upravljanje i signalizacija – deo na voziluSva oprema na vozilu potrebna za osiguranje bezbednosti, upravljanje i kontrola saobraćaja vozova koji su odobreni za saobraćaj na mreži. 0.1.6.2.4 4) podsistem kontrola, upravljanje i signalizacija – deo na vozilima – oprema na vozilu namenjena za osiguranje bezbednosti i za kontrolu i upravljanje kretanjem vozova odobrenim za saobraćaj na mreži; Potpuno usklađeno a2.2.5 Eksploatacija i upravljanje saobraćajemPostupci i prateća oprema koji omogućuju skladan rad različitih strukturnih podsistema, kako tokom normalnog, tako i tokom otežanog načina rada, uključujući posebno sastavljanje i vožnju vozova, planiranje i upravljanje saobraćajem. Profesionalne kvalifikacije za obavljanje međunarodnih saobraćajnih usluga. 0.1.6.3.1 1) podsistem regulisanje i upravljanje saobraćajem – postupci i dodatna oprema koja omogućava usklađeni rad raznih strukturnih podsistema u toku normalnog ili otežanog rada, uključujući sastavljanje vozova, vožnju vozova, planiranje i upravljanje saobraćajem, kao i stručna osposobljenost koja se može zahtevati za izvršavanje usluga u prekograničnom saobraćaju; Potpuno usklađeno a2.2.6 Telematske aplikacijeU skladu s Prilogom I, ovaj podsistem obuhvata dva dela:(a)aplikacije za usluge u prevozu putnika, uključujući sisteme koji putnicima pružaju informacije pre i tokom putovanja, sisteme rezervacija i plaćanja, upravljanje prtljagom i upravljanje vezama između vozova i železnice s drugim vidovima transporta; (b) aplikacije za usluge u prevozu robe, uključujući informacione sisteme (praćenje robe i vozova u realnom vremenu), sisteme ranžiranja i sastavljanja vozova, sisteme rezervacija, plaćanja i fakturisanja, upravljanje vezama s drugim vidovima transporta i izradu elektronskih sprovodnih dokumenata. 0.1.6.3.3. 3) podsistem telematske aplikacije za prevoz putnika i robe:(1) aplikacije za prevoz putnika, uključujući sisteme koji putnicima pružaju informacije pre i u toku vožnje, sisteme za rezervacije i plaćanje, sisteme za upravljanje prtljagom i upravljanje vezama između železnice i drugih vidova saobraćaja,(2) aplikacije za prevoz robe, uključujući informacione sisteme (praćenje robe i vozova u realnom vremenu), ranžirne sisteme i sisteme usmeravanja vozova, sisteme rezervacije, plaćanja i fakturisanja, upravljanje vezama sa drugim vidovima saobraćaja i izradu elektronskih pratećih dokumenata. Potpuno usklađeno a2.2.7 Železnička vozilaStruktura, sistem kontrole i upravljanja za sve uređaje na vozu, oduzimači struje, uređaji za vuču i konverziju energije, oprema za kočenje, kvačenje i trčanje (obrtna postolja, osovine itd) i vešanje, vrata, interfejsi čovek-mašina (mašinovođa, osoblje u vozu i putnici, uključujući potrebe osoba smanjene pokretljivosti), pasivni ili aktivni bezbednosni uređaji i predmeti potrebni za zdravlje putnika i osoblja u vozu. 0.1.6.2.5 5) podsistem železnička vozila – struktura, upravljački i nadzorni sistemi vozne opreme, oduzimači struje, uređaji za vuču i konverziju energije, oprema za kočenje, kvačenje, trčanje (obrtno postolje, osovine i sl.) i vešanje, vrata, interfejs čovek/mašina (vozno osoblje i putnici, uključujući i potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću), pasivni i aktivni bezbednosni uređaji i sredstva potrebna za zdravlje putnika i voznog osoblja. Potpuno usklađeno a2.2.8 OdržavanjePostupci, pripadajuća oprema, logistički centri za poslove održavanja i rezerve koje omogućavaju obavezne radove na preventivnom održavanju i popravkama, kako bi se osigurala interoperabilnost železničkog sistema i garantovale zahtevane performanse. 0.1.6.3.2 2) podsistem održavanje – postupci, dodatna oprema, radionice za održavanje i zalihe rezervnih delova koje omogućavaju obavezne popravke i preventivno održavanje radi obezbeđenja interoperabilnosti železničkog sistema i njegove efikasnosti; Potpuno usklađeno a3.1.1.1 Bezbednost Projektovanje, izgradnja ili proizvodnja, održavanje i nadzor komponenti bitnih za bezbednost, a posebno kompo-nenti uključenih u kretanje voza, moraju garantovati bezbednost na nivou koji odgovara ciljevima postavljenim za mrežu, uključujući one za posebne otežane situacije. 0.1.8.1.8.2.1.18.2.18.2.1.1 Neophodni zahtevi za obezbeđenje interoperabilnosti obuhvataju opšte i posebne zahteve.Opšti zahtevi koje mora da ispuni železnički sistem su:1) bezbednost:(1) projektovanje, gradnja, održavanje i nadzor komponenti bitnih za bezbednost, a posebno komponenti vezanih za kretanje voza, moraju da osiguraju bezbednost na nivou koji odgovara ciljevima postavljenim za mrežu, uključujući one za otežane situacije, Potpuno usklađeno a3.1.1.2 Parametri vezani za kontakt točak/šina moraju zadovoljavati zahteve stabilnosti kako bi moglo da se garantuje sigurno kretanje najvećom dozvoljenom brzinom. Parametri kočnica moraju garantovati zaustavljanje na određenom zaustavnom putu pri najvećoj dozvoljenoj brzini. 0.1.8.2.1.2 (2)parametri vezani za kontakt točak/šina moraju zadovoljavati zahteve stabilnosti koji obezbeđuju sigurno kretanje najvećom dopuštenom brzinom, parametri kočnica moraju da osiguraju zaustavljanje na određenom zaustavnom putu pri najvećoj dopuštenoj brzini, Potpuno usklađeno a3.1.1.3 Korišćene komponente moraju tokom svog životnog veka izdržati sva predviđena normalna ili granična opterećenja. Pogodnim sredstvima mora da se obezbedi da se posledice nepredviđenih grešaka održe u određenim granicama. 0.1.8.2.1.3 (3)korišćene komponente moraju tokom veka upotrebe izdržati sva predviđena normalna ili granična opterećenja i pogodnim sredstvima mora da se obezbedi da se posledice nepredviđenih grešaka održe u određenim granicama, Potpuno usklađeno a3.1.1.4 Projektovanje stabilnih postrojenja i železničkih vozila i izbor upotrebljenih materijala moraju biti takvi da u slučaju požara ograniče nastanak, širenje i posledice vatre i dima. 0.1.8.2.1.4 (4)projektovanje stabilnih postrojenja i vozila i izbor upotrebljenih materijala moraju biti takvi da u slučaju požara ograniče nastanak, širenje i posledice vatre i dima, Potpuno usklađeno a3.1.1.5 Svaki uređaj predviđen da njime rukuju putnici mora biti tako projektovan da se u slučaju korišćenja na predvidiv način, makar i ne u skladu s datim uputstvima, ne naruši rad uređaja ili zdravlje i bezbednost putnika. 0.1.8.2.1.5 (5)svaki uređaj predviđen da se njime rukuje mora biti tako projektovan da se u slučaju korišćenja na predvidiv način, makar i ne u skladu sa datim uputstvima, ne naruši rad uređaja ili zdravlje i bezbednost lica koja njime rukuju; Potpuno usklađeno a3.1.2.1 Pouzdanost i dostupnostNadzor i održavanje stabilnih ili pokretnih komponenti koje su uključene u kretanje voza moraju da budu organizovani, izvedeni i kvantifikovani tako da održe njihov rad u predviđenim uslovima. 0.1.8.2.2 2) pouzdanost i dostupnost – nadzor i održavanje stabilnih ili pokretnih komponenti, koje su uključene u kretanje voza, moraju da budu organizovani, izvedeni i kvantifikovani tako da održe njihov rad u predviđenim uslovima; Potpuno usklađeno a3.1.3.1. ZdravljeMaterijali koji zbog načina upotrebe mogu da predstavljaju zdravstveni rizik za lica koja su u dodiru s njima, ne smeju da se koriste u vozovima i železničkoj infrastrukturi. 0.1.8.2.3. 3)zdravlje – materijali koji zbog načina upotrebe mogu da predstavljaju zdravstveni rizik za lica koja su u dodiru sa njima, ne mogu da se koriste u vozovima i na železničkoj infrastrukturi (u daljem tekstu: infrastruktura) i moraju da se biraju, raspoređuju i koriste tako da se ograniči emisija štetnog i opasnog dima ili gasova, posebno u slučaju požara; Potpuno usklađeno a3.1.3.2 Ti materijali moraju da se biraju, obrade i koriste tako da se ograniči emisija štetnog i opasnog dima ili gasova, posebno u slučaju požara. 0.1.8.2.3. 3)zdravlje – materijali koji zbog načina upotrebe mogu da predstavljaju zdravstveni rizik za lica koja su u dodiru sa njima, ne mogu da se koriste u vozovima i na železničkoj infrastrukturi (u daljem tekstu: infrastruktura) i moraju da se biraju, raspoređuju i koriste tako da se ograniči emisija štetnog i opasnog dima ili gasova, posebno u slučaju požara; Potpuno usklađeno a3.1.4.1 Zaštita okolineUticaj koji uspostavljanje i eksploatacija železničkog sistema imaju na okolinu moraju se proceniti i uzeti u obzir u fazi projektovanja sistema, u skladu s važećim zakonodavstvom Zajednice. 0.1.8.2.48.2.4.1 4)zaštita životne sredine:(1)uticaj koji uspostavljanje i eksploatacija železničkog sistema ima na životnu sredinu mora se proceniti i uzeti u obzir u fazi projektovanja sistema, u skladu sa propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu, Potpuno usklađeno a3.1.4.2 Materijali koji se koriste u vozovima i na infrastrukturi moraju da spreče emisiju dima ili gasova koji su štetni i opasni za okolinu, naročito u slučaju požara. 0.1.8.2.4.2 (2)materijali koji se koriste u vozovima i na infrastrukturi moraju da spreče emisiju dima ili gasova koji su štetni i opasni za životnu sredinu, naročito u slučaju požara, Potpuno usklađeno a3.1.4.3 Železnička vozila i sistemi za napajanje energijom moraju biti projektovani i izrađeni na način da budu elektromagnetski kompatibilni s postrojenjima, uređajima i komunalnim mrežama, koje bi mogli ometati. 0.1.8.2.4.3 (3)vozila i sistemi za napajanje energijom moraju biti projektovani i građeni na način da budu elektromagnetno kompatibilni sa postrojenjima, uređajima i mrežama komunalne infrastrukture na koje bi mogli da utiču, Potpuno usklađeno a3.1.4.4 projektovanje i eksploatacija železničkog sistema ne sme dovesti do nedozvoljenog nivoa buke u područjima u blizini železničke infrastrukture niti u upravljačnici vučnog vozila, 0.1.8.2.4.4 (4)projektovanje i eksploatacija železničkog sistema ne sme dovesti do nedozvoljenog nivoa buke u područjima u blizini železničke infrastrukture niti u upravljačnici vučnog vozila, Potpuno usklađeno a3.1.4.5 Eksploatacija železničkog sistema ne sme da prouzrokuje nedozvoljeni nivo vibracija tla za aktivnosti i područja u blizini infrastrukture, pri normalnom održavanju.. 0.1.8.2.4.5 (5)eksploatacija železničkog sistema ne sme da prouzrokuje nedozvoljeni nivo vibracija tla za aktivnosti i područja u blizini infrastrukture, pri normalnom održavanju; Potpuno usklađeno a3.1.5.1 Tehnička usklađenostTehničke karakteristike infrastrukture i stabilnih postrojenja moraju da budu usklađene međusobno i s karakteristikama vozova koji se koriste u železničkom sistemu.Ako se pokaže da se uskla-đenost s tim karakteris-tikama na određenim delovima mreže teško postiže, mogu da se uvedu privremena rešenja koja bi u budućnosti obezbedila usklađenost. 0.1.8.2.5 5) tehnička usklađenost – tehničke karakteristike infrastrukture i stabilnih postrojenja moraju da budu usklađene međusobno i sa karakteristikama vozova koji se koriste u železničkom sistemu. Ako se utvrdi da se tehnička usklađenost infrastrukture i stabilnih postrojenja sa karakteristikama vozova koji se koriste u železničkom sistemu na određenim delovima mreže postiže uz velike teškoće, mogu da se uvedu privremena rešenja kojima se obezbeđuje ta usklađenost. Potpuno usklađeno a3.2.1.1 Specifični zahtevi za pojedine podsistemeInfrastrukturaBezbednostMoraju da se preduzmu odgovarajuće mere kako bi se sprečio neovlašćen pristup ili neželjen upad u postrojenja.Potrebno je da se preduzmu mere kako bi se ograničila opasnost kojima su izložene osobe, posebno pri prolasku vozova kroz stanice.Infrastruktura koja je dostupna javnosti mora biti projektovana i izgrađena na takav način da se ograniči rizik za bezbednost ljudi (stabilnost, požar, pristup, evakuacija peroni itd.). Potrebno je da se donesu odgovarajuće odredbe da bi se vodilo računa o posebnim uslovima bezbednosti u vrlo dugačkim tunelima i na vijaduktima. 0.1.8.3.8.3.1 Posebni zahtevi za pojedine podsisteme su:1)Podsistem infrastruktura: (1) bezbednost: – moraju da se preduzmu odgovarajuće mere upozorenja na zabranu neovlašćenog pristupa postrojenjima,-potrebno je da se preduzmu mere kako bi se smanjila opasnost kojoj su izložene osobe, posebno pri prolasku vozova kroz službena mesta,- infrastruktura koja je dostupna javnosti mora biti projektovana i građena na takav način da se ograniči rizik za bezbednost ljudi (stabilnost, požar, pristup, evakuacija, peroni i sl.),- moraju se primeniti mere za osiguranje bezbednosti u dugačkim tunelima i na mostovima; Potpuno usklađeno a3.2.2.1 EnergijaBezbednostEksploatacija sistema za snabdevanje energijom ne sme da naruši bezbednost kako vozova, tako i ljudi (putnika, operativnog osoblja, stanovnika uz prugu i trećih lica). 0.1.8.3.28.3.2.1 2)Podsistem energija:(1)bezbednost – eksploatacija sistema za snabdevanje energijom ne sme da naruši bezbednost vozova i ljudi (putnika, operativnog osoblja, stanovnika uz železničku prugu i trećih lica),performansi i da kod sistema za snabdevanje električnom energijom, budu usklađeni sa uređajima za oduzimanje energije ugrađenim na vozove; Potpuno usklađeno a3.2.2.2 Zaštita okolineRad sistema za snabdevanje električnom ili toplotnom energijom ne sme da utiče na okolinu iznad utvrđenih granica. 0.1.8.3.2.2 (2)zaštita životne sredine – rad sistema za snabdevanje električnom ili toplotnom energijom ne sme da utiče na životnu sredinu iznad utvrđenih granica, Potpuno usklađeno a3.2.2.3 Tehnička usklađenostSistemi za snabdevanje električnom/toplotnom energijom koji se koriste moraju:- da vozovima omoguće postizanje predviđenih performansi,- da kod sistema za snabde-vanje električnom energijom, budu usklađeni sa uređajima za oduzimanje energije ugrađenim na vozove. 0.1.8.3.2.3 (3)tehnička usklađenost – sistemi za snabdevanje električnom/toplotnom energijom koji se koriste, moraju biti takvi da vozovima omoguće postizanje predviđenih performansi i da kod sistema za snabdevanje električnom energijom, budu usklađeni sa uređajima za oduzimanje energije ugrađenim na vozove; Potpuno usklađeno a3.2.3.1 Kontrola, upravljanje i signalizacija Bezbednost Postrojenja i postupci za kontrolu, upravljanje i signalizaciju moraju da omogućavaju vožnju vozova na nivou bezbednosti predviđenom za tu mrežu. Sistemi kontrole, upravljanja i signalizacije trebalo bi da omogućavaju nastavak bezbedne vožnje vozova i u otežanim uslovima. 0.1.8.3.38.3.3.1 3)Podsistem kontrola upravljanje i signalizacija:(1)bezbednost: – postrojenja i procedure za kontrolu, upravljanje i signalizaciju moraju da omoguće kretanje vozova na nivou bezbednosti predviđenom za tu mrežu, – sistemi kontrole, upravljanja i signalizacije moraju da omoguće nastavak bezbednog kretanja vozova i u otežanim uslovima, Potpuno usklađeno a3.2.3.2 Tehnička usklađenostSva nova infrastruktura i sva nova vozila koja se proizvedu ili razviju nakon usvajanja usklađenih sistema kontrole, upravljanja i signalizacije moraju da budu prilagođeni za korišćenje tih sistema.Uređaji za kontrolu, upravljanje i signalizaciju koji su ugrađeni u upravljačnice vozova moraju da omoguće normalan rad u okviru zadatih uslova u celom železničkom sistemu. 0.1.8.3.3.2 (2)tehnička usklađenost: – nova infrastruktura i nova vozila koja se izgrade, ili razviju posle usvajanja usklađenih sistema kontrole, upravljanja i signalizacije, moraju biti prilagođeni za korišćenje tih sistema,- uređaji za kontrolu, upravljanje i signalizaciju koji su ugrađeni u upravljačnice vučnih vozila moraju omogućiti normalan rad u okviru zadatih uslova u celom železničkom sistemu, Potpuno usklađeno a3.2.4.1. Železnička vozilaBezbednost Struktura železničkih vozila i spojeva između vozila mora da budu projektovana na takav način da se u slučaju sudara ili iskakanja iz šina, zaštite prostori za putnike i upravljanje. Električni uređaji ne smeju da ugroze bezbednost i funkcionisanje postrojenja za kontrolu, upravljanje i signalizaciju. Tehnika kočenja i pri tom nastala opterećenja moraju da budu usklađeni s konstrukcijom pruge, građevinskih objekata i signalnih sistema. Potrebno je da se preduzmu mere koje onemogućavaju pristup uređajima pod naponom, kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti lica. U slučaju opasnosti određeni uređaji moraju da omoguće putnicima da obaveste mašinovođu, a prateće osoblje da stupi u vezu s njim. Sistemi zatvaranja i otva-ranja vrata moraju da garantuju bezbednost putnika. Moraju da postoje i da budu posebno označeni izlazi za slučaj opasnosti. Potrebno je da se donesu odgovarajuće odredbe da bi se uzeli u obzir posebni uslovi bezbednosti u vrlo dugačkim tunelima. Potrebno je da se da se ugradi nezavisni sistem rezervnog osvetljenja dovoljne snage i kapaciteta.Vozovi moraju da budu opremljeni sistemom razglasa za komunikaciju osoblja voza s putnicima. 0.1.8.3.48.3.4.1 4)Podsistem železnička vozila:(1)bezbednost: – struktura vozila i spojeva između vozila mora biti projektovana na takav način da se u slučaju sudara ili iskliznuća zaštite prostori za putnike i upravljačnice, – električni uređaji ne mogu da ugroze bezbednost i funkcionisanje postrojenja za kontrolu, upravljanje i signalizaciju,- tehnika kočenja i pri tom nastala opterećenja moraju da budu usklađeni sa konstrukcijom železničke pruge, objekata na pruzi i signalnih sistema,- potrebno je da se preduzmu mere koje onemogućavaju pristup uređajima pod naponom,- u slučaju opasnosti određeni uređaji moraju da omoguće putnicima da obaveste mašinovođu, a prateće osoblje da stupi u vezu sa njim,- sistemi zatvaranja i otvaranja vrata moraju da garantuju bezbednost putnika,- izlazi za slučaj opasnosti moraju da postoje i da budu posebno označeni; moraju se primeniti mere za osiguranje bezbednosti u dugačkim tunelima,- potrebno je da se ugradi nezavisni sistem rezervnog osvetljenja dovoljne snage i kapaciteta,- vozovi moraju biti opremljeni sistemom razglasa za komunikaciju voznog osoblja sa putnicima, Potpuno usklađeno a3.2.4.2 Pouzdanost i dostupnostKonstrukcija vitalne opreme, trčećeg stroja, kao i vučne i kočione opreme, a takođe i sistema kontrole i upravljanja, mora biti takva da u posebno otežanoj situaciji vozu omogućuje nastavak vožnje bez negativnih posledica za opremu koja ostaje u upotrebi. 0.1.8.3.4.2 (2)pouzdanost i dostupnost – oprema vozila mora biti projektovana tako da u otežanoj situaciji omogući vozu nastavak vožnje bez negativnih posledica za opremu koja ostaje u upotrebi, Potpuno usklađeno a3.2.4.3 Tehnička usklađenostElektrična oprema mora biti usklađena s funkcionisanjem postrojenja za kontrolu, upravljanje i signalizaciju.Kod električne vuče, karakteristike uređaja za oduzimanje električne energije moraju da omogu-ćavaju vozovima vožnju u sistemima snabdevanja energijom predviđenim za železnice.Karakteristike železničkih vozila da budu takve da omoguće vožnju na svim prugama na kojima je predviđena njihova upotreba, uzimajući u obzir u obzir relevantne klimatske uslove. 0.1.8.3.4.3 (3)tehnička usklađenost:- električna oprema mora biti usklađena sa funkcionisanjem postrojenja za kontrolu, upravljanje i signalizaciju,- kod električne vuče, karakteristike uređaja za oduzimanje električne energije moraju da omogućavaju vozovima kretanje u sistemima snabdevanja energijom na određenim železničkim prugama,- karakteristike vozila moraju biti takve da omoguće kretanje na svim železničkim prugama na kojima je predviđena njihova upotreba, uzimajući u obzir klimatske uslove, Potpuno usklađeno a3.2.4.4 KontrolaVozovi moraju da budu opremljeni uređajem za registrovanje informacija. Podaci prikupljeni pomoću tog uređaja i njihova obrada moraju da budu harmonizovani. 0.1.8.3.4.4 (4)Kontrola – vozovi moraju biti opremljeni uređajem za registrovanje informacija. Podaci prikupljeni pomoću tog uređaja i njihova obrada moraju da budu harmonizovani; a3.2.5.1 OdržavanjeZdravlje i bezbednostTehnička postrojenja i postupci u centrima za održavanje moraju da omoguće bezbedan rad podsistema i ne smeju da predstavljaju opasnost za zdravlje i bezbednost. 0.1.8.3.58.3.5.1 5)Podsistem održavanje:1)zdravlje i bezbednost – tehnička postrojenja i postupci u radionicama za održavanje moraju da omoguće bezbedan rad podsistema i ne mogu da predstavljaju opasnost za zdravlje i bezbednost lica, Potpuno usklađeno a3.2.5.2 Zaštita okolineTehnička postrojenja i postupci u centrima za održavanje ne smeju da prelaze dopuštene nivoe štetnih dejstava na okruženje. 0.1.8.3.5.2 (2)zaštita životne sredine – tehnička postrojenja i postupci u centrima za održavanje ne mogu da prelaze dopuštene nivoe štetnih dejstava na okruženje, Potpuno usklađeno a3.2.5.3 Tehnička usklađenostPostrojenja za održavanje železničkih vozila moraju da omoguće izvođenje svih radova na bezbedan, neškodljiv za zdravlje i nesmetan način na svim vozilima za koja su predviđena. 0.1.8.3.5.3 (3)tehnička usklađenost – postrojenja za održavanje vozila moraju da omoguće izvođenje radova na bezbedan, neškodljiv i nesmetan način na svim vozilima za koja su projektovana; Potpuno usklađeno a3.2.6.1 Eksploatacija i upravljanje saobraćajemBezbednostUsklađenost propisa za eksploatciju saobraćaja na mreži kao i kvalifikacija mašinovođa i pratećeg osoblja i osoblja u upravljačkim centrima mora biti takva da omogućava bezbedan rad, imajući na umu različitost zahteva prekograničnih i domaćih usluga.Radovi na održavanju, intervali održavanja, obuka i kvalifikacije osoblja u centrima za održavanje i u upravljačkim centrima kao i sistem obezbeđivanja kvaliteta uspostavljen u centrima za održavanje i upravljačkim centrima moraju biti takvi da obezbeđuju visok nivo bezbednosti. 0.1.8.3.68.3.6.1 6) Podsistem regulisanje i upravljanje saobraćajem:(1)bezbednost:- usklađenost propisa za odvijanje saobraćaja na mreži, kao i kvalifikacije mašinovođa, vozopratnog osoblja i osoblja koje upravlja saobraćajem mora biti takva da omogućava bezbedan rad, imajući u vidu različitost zahteva prekograničnih i domaćih usluga prevoza,- radovi na održavanju, intervali održavanja, obuka i kvalifikacije osoblja u centrima za održavanje i u upravljačkim centrima, kao i sistem obezbeđivanja kvaliteta uspostavljen u centrima za održavanje i upravljačkim centrima moraju biti takvi da obezbeđuju visok nivo bezbednosti, Potpuno usklađeno a3.2.6.2 Pouzdanost i dostupnostRadovi na održavanju, intervali održavanja, obuka i kvalifikacije osoblja u centrima za održavanje i u upravljačkim centrima, kao i sistem obezbeđivanja kvaliteta uspostavljen u u centrima za održavanje i upravljačkim centrima moraju biti takvi da omogućuju visok nivo pouzdanosti i dostupnosti sistema. 0.1.8.3.6.2 (2)pouzdanost i dostupnost – radovi na održavanju, intervali održavanja, obuka i kvalifikacije osoblja u centrima za održavanje i u upravljačkim centrima, kao i sistem obezbeđivanja kvaliteta uspostavljen u centrima za održavanje i upravljačkim centrima moraju biti takvi da omogućuju visok nivo pouzdanosti i dostupnosti sistema, Potpuno usklađeno a3.2.6.3 Tehnička usklađenostUsklađenost propisa za eksploataciju saobraćaja na mreži kao i kvalifikacija mašinovođa, pratećeg osoblja i osoblja koje upravlja saobraćajem moraju da omoguće efikasnu eksploataciju železničkog sistemaj, imajući na umu različitost zahteva prekograničnih i domaćih usluga. 0.1.8.3.6.3. (3)tehnička usklađenost – usklađenost propisa za odvijanje saobraćaja na mreži, kvalifikacija mašinovođa, vozopratnog osoblja i osoblja koje upravlja saobraćajem moraju da omoguće efikasnu eksploataciju železničkog sistema, imajući u vidu različitost zahteva prekograničnih i domaćih usluga prevoza;. Potpuno usklađeno a3.2.7.1 Telematske aplikacije za usluge u prevozu robe i putnikaTehnička usklađenostOsnovni zahtevi za tele-matske aplikacije garantuju minimum kvaliteta usluga putnicima i prevoznicima robe, posebno u smislu teh-ničke usklađenosti.Kod tih aplikacija potrebno je da se obezbedi:- da baze podataka, programska oprema i protokoli za prenos podataka omogućavaju što je moguće veću razmenu podataka između različitih aplikacija i između različitih prevoznika s izuzetkom poverljivih poslovnih informacija,- da je korisnicima omogućen jednostavan pristup informacijama. 0.1.8.3.78.3.7.1 7) Telematske aplikacije za usluge u prevozu robe i putnika:(1)tehnička usklađenost – osnovni zahtevi za telematske aplikacije osiguravaju minimum kvaliteta usluga putnicima i korisnicima prevoza robe, posebno u smislu tehničke usklađenosti. Kod tih aplikacija potrebno je da se obezbedi:- da baze podataka, programska oprema i protokoli za prenos podataka omogućavaju što je moguće veću razmenu podataka između različitih aplikacija i između različitih prevoznika sa izuzetkom poverljivih poslovnih informacija,- da je korisnicima prevoza omogućen jednostavan pristup informacijama, Potpuno usklađeno a3.2.7.2 Pouzdanost i dostupnostMetode korišćenja, upravljanja, ažuriranja i održavanja baza podataka, programske opreme i protokola za prenos podataka moraju da garantuju efikasnost tih sistema i određeni kvalitet usluga. 0.1.8.3.7.2. (2)pouzdanost i dostupnost – metode korišćenja, upravljanja, ažuriranja i održavanja baza podataka, programske opreme i protokola za prenos podataka moraju da obezbede efikasnost tih sistema i određeni kvalitet usluga, Potpuno usklađeno a3.2.7.3 ZdravljeInterfejsi korisnika i sistema moraju da budu u skladu s minimalnim pra-vilima ergonomske i zdravstvene zaštite. 0.1.8.3.7.3 (3)zdravlje – interfejsi korisnika i sistema moraju da budu u skladu sa minimalnim pravilima ergonomske i zdravstvene zaštite, Potpuno usklađeno a3.2.7.4 Bezbednost Za memorisanje ili prenos relevantnih informacija za bezbednost moraju da se obezbede odgovarajući integritet i pouzdanost. 0.1.8.3.7.4 (4)bezbednost – za memorisanje ili prenos relevantnih informacija za bezbednost moraju da se obezbede odgovarajući nivoi integriteta i pouzdanosti. Potpuno usklađeno a4 „EZ” deklaracija o usagla-šenosti i pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti 15.8 Postupke i module za ocenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti koji podležu ocenjivanju usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu, tehničku dokumentaciju koja prati deklaraciju o usaglašenosti i deklaraciju o pogodnosti za upotrebu i sadržinu deklaracije o usaglašenosti i deklaracije o pogodnosti za upotrebu propisuje Direkcija. Delimično usklađeno Ovaj aneks biće u potpunosti prenesen na nivou podzakonskog akta iz člana 15. a5-a6 Deklaracija o verifikaciji podsistemaPostupak verifikacije podsistema 19.14 Postupak i module za verifikaciju podsistema, tehničku dokumentaciju koja se prilaže uz deklaraciju o verifikaciji podsistema i sadržinu deklaracije o verifikaciji podsistema propisuje Direkcija. Delimično usklađeno Ovi aneksi biće u potpunosti preneseni na nivou podzakonskog akta iz člana 19. a7 Parametri koje je potrebno proveriti u vezi sa puštanjem u saobraćaj vozila koja nisu uskladu sa TSI i klasifikacija nacionalnih pravila 29.230.5 Parametre koje je potrebno proveriti u vezi sa izdavanjem dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI propisaće Direkcija.Parametre koje je potrebno proveriti u vezi sa izdavanjem dodatne dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI propisaće Direkcija. Delimično usklađeno Ovaj aneks biće u potpunosti prenesen na nivou podzakonskog akta iz čl. 29. i 30. a8 Minimalni kriterijumi koje država članica mora uzeti u obzir kod prijavljivanja tela 19.14 Postupak i module za verifikaciju podsistema, tehničku dokumentaciju koja se prilaže uz deklaraciju o verifikaciji podsistema i sadržinu deklaracije o verifikaciji podsistema propisuje Direkcija. Delimično usklađeno Ovaj aneks biće u potpunosti prenesen na nivou podzakonskog akta iz člana 19. a9 Dokumentacija za podnošenje zahteva za odstupanje 11.411.6 U slučajevima iz stava 1. ovog člana naručilac ili njegov ovlašćeni zastupnik podnosi Direkciji za železnice (u daljem tekstu: Direkcija) zahtev za odstupanje, uz koji je dužan da priloži:1) pismeno obaveštenje u odnosu na predloženo odstupanje;2) dokumentaciju koja sadrži:(1) opis podsistema koji je predmet odstupanja, sa navođenjem ključnih datuma i geografskog položaja,(2) precizno upućivanje na JTP TSI (ili njihove delove) za koje se traži odstupanje,(3) precizno upućivanje na alternativne odredbe koje će se primeniti i njihove detalje,(4) obrazloženje poodmakle faze razvoja PROJEKTA u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, (5) obrazloženje zahteva za odstupanjem, uključujući razloge tehničke, ekonomske, komercijalne, operativne, odnosno administrativne prirode za odstupanje,(6) sve druge informacije kojima se obrazlaže zahtev za odstupanje,(7) opis mera čije se preduzimanje predlaže sa ciljem unapređenja interoperabilnosti projekta, izuzev ako se radi o malom odstupanju.Primljene zahteve za odstupanjem od JTP TSI, zajedno sa priloženom dokumentacijom iz stava 3. 4. tačka 2) ovog člana, Direkcija dostavlja Generalnom sekretaru OTIF EVROPSKOJ KOMISIJI, radi daljeg postupanja u skladu sa propisima OTIF EU. Potpuno usklađeno Ova obaveza proističe iz COTIF (potpuno harmonizovana sa propisima EU). Napominjemo da, Republika Srbija, pošto nije članica EU, ne može podneti zahtev za odstupanje Komisiji. a10 Ukinute DirektiveRokovi za prenos u nacio-nalno zakonodavstvo Neprenosivo Odredba se odnosi samo na države članice EU i faktički je neprenosiva. a11 Korelaciona tablica Neprenosivo Odredba se odnosi samo na države članice EUi faktički je neprenosiva.

Ostavite komentar