Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

1. Naziv propisa Evropske unije :

Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs

OJ L 289, 28.10.1998, p. 28–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Direktiva 98/71/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 13. oktobra 1998. o pravnoj zaštiti dizajna

Službeni list broj L 289, 28.10.1998,str. 28-35

2. „CELEX” oznaka EU propisa

31998L0071

3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja –u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu

4. Datum izrade tabele:

29.12.2014.

5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:

The draft law on amending the Law on the Legal Protection of Industrial Design

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:

7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a)

a1)

b)

b1)

v)

g)

d)

Odredba propisa EU

Sadržina odredbe

Odredbe propisa R. Srbije

Sadržina odredbe

Usklađenost

Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost

Napomena o usklađenosti

1.(a)

‘design` means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation.

2.1

Industrijski dizajn je trodimenzionalni ili dvodimenzionalni izgled celog proizvoda, ili njegovog dela, koji je određen njegovim vizuelnim karakteristikama, posebno linijama, konturama, bojama, oblikom, teksturom i/ili materijalima od kojih je proizvod sačinjen, ili kojima je ukrašen, kao i njihovom kombinacijom.

PU

1.(b)

‘product` means any industrial or handicraft item, including inter alia parts intended to be assembled into a complex product, packaging, get-up, graphic symbols and typographic typefaces, but excluding computer programs.

2.2

Proizvod je industrijski ili zanatski predmet, uključujući, između ostalog, i delove koji su namenjeni za spajanje u složeni proizvod, pakovanje proizvoda, UKUPNI VIZUELNI IDENTITET PROIZVODA, grafičke simbole i tipografske znake, isključujući kompjuterske programe.

PU

1.(c)

‘complex product` means a product which is composed of multiple components which can be replaced permitting disassembly and reassembly of the product..

2.3

Složeni proizvod je proizvod koji je sastavljen od više delova koji mogu da budu zamenjeni i koji omogućavaju sastavljanje i rastavljanje proizvoda.

PU

2.

Scope of application

1. This Directive shall apply to:

(a) design rights registered with the central industrial property offices of the Member States;

(b) design rights registered at the Benelux Design Office;

(c) design rights registered under international arrangements which have effect in a Member State;

(d) applications for design rights referred to under (a), (b) and (c).

2. For the purpose of this Directive, design registration shall also comprise the publication following filing of the design with the industrial property office of a Member State in which such publication has the effect of bringing a design right into existence.

NP

3.1

Member States shall protect designs by registration, and shall confer exclusive rights upon their holders in accordance with the provisions of this Directive.

11.1

11.2

11.3

11.4

Pravo na industrijski dizajn stiče se upisom u Registar industrijskog dizajna i traje 25 godina od dana podnošenja prijave, pod uslovom da se plaćaju propisane takse za održavanje prava.

PRAVO NA INDUSTRIJSKI DIZAJN STIČE SE UPISOM U REGISTAR INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I TRAJE PET GODINA OD DATUMA PODNOŠENjA PRIJAVE.

ZAŠTITA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA MOŽE SE, UZ PODNOŠENjE ZAHTEVA I PLAĆANjE ODGOVARAJUĆE PROPISANE TAKSE, PRODUŽAVATI ZA PERIODE OD PO PET GODINA, A NAJDUŽE DO UKUPNO 25 GODINA RAČUNAJUĆI OD DATUMA PODNOŠENjA PRIJAVE ZA PRIZNANjE PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN.

ZAHTEV ZA PRODUŽENjE ZAŠTITE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA SADRŽI NAROČITO: NAZNAČENjE REGISTARSKOG BROJA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I DATUM DO KOG INDUSTRIJSKI DIZAJN VAŽI; PODATKE O NOSIOCU PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN; PODATAK O PLAĆENOJ TAKSI ZA PRODUŽENjE ZAŠTITE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA.

VLADA BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU ZAHTEVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, ODREĐUJE PRILOGE KOJI SE PODNOSE UZ ZAHTEV I PROPISUJE NjIHOVU SADRŽINU.

PU

3.2

A design shall be protected by a design right to the extent that it is new and has individual character

3.

Industrijski dizajn se štiti na osnovu ovog zakona ako je nov i ako ima individualni karakter.

PU

3.3

3.3.a

3.3.b

A design applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product shall only be considered to be new and to have individual character:

(a) if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the latter, and

(b) to the extent that those visible features of the component part fulfil in themselves the requirements as to novelty and individual character

6.1

Za industrijski dizajn primenjen na proizvodu, ili sadržan u proizvodu koji čini sastavni deo složenog proizvoda, smatra se da je nov i da ima individualni karakter:

1)ako sastavni deo koji je ugrađen u složeni proizvod ostaje vidljiv tokom redovne upotrebe složenog proizvoda;

2)ako vidljive karakteristike sastavnog dela ispunjavaju uslove novosti i individualnog karaktera.

PU

3.4

‘Normal use` within the meaning of paragraph (3)(a) shall mean use by the end user, excluding maintenance, servicing or repair work

6.2

Pod redovnom upotrebom iz stava 1. tačka 1) ovog člana podrazumeva se upotreba od strane krajnjeg korisnika, isključujući održavanje, servisiranje ili popravke proizvoda.

PU

4.

Novelty

A design shall be considered new if no identical design has been made available to the public before the date of filing of the application for registration or, if priority is claimed, the date of priority. Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details.

4.1

4.3

Industrijski dizajn se smatra novim ako identičan industrijski dizajn nije postao dostupan javnosti pre dana podnošenja prijave za priznanje toga industrijskog dizajna, ILI PRE DATUMA PRIZNATOG PRAVA PRVENSTVA, UKOLIKO JE ONO ZATRAŽENO, ili ako ne postoji ranije podneta prijava za priznanje identičnog industrijskog dizajna KOJA JE POSTALA DOSTUPNA JAVNOSTI.

Industrijski dizajni se smatraju identičnim ako se razlikuju samo u nebitnim detaljima. Razlika u nebitnim detaljima postoji ako informisani korisnik, na prvi pogled, ne razlikuje industrijske dizajne.

PU

5.1

A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public before the date of filing of the application for registration or, if priority is claimed, the date of priority

5.1

Industrijski dizajn ima individualni karakter ako se ukupan utisak koji ostavlja na informisanog korisnika razlikuje od ukupnog utiska koji na tog korisnika ostavlja bilo koji drugi industrijski dizajn, koji je postao dostupan javnosti pre dana podnošenja prijave industrijskog dizajna, ili dana priznatog prava prvenstva. INDUSTRIJSKI DIZAJN IMA INDIVIDUALNI KARAKTER AKO SE UKUPAN UTISAK KOJI OSTAVLjA NA INFORMISANOG KORISNIKA RAZLIKUJE OD UKUPNOG UTISKA KOJI NA TOG KORISNIKA OSTAVLjA BILO KOJI DRUGI INDUSTRIJSKI DIZAJN KOJI JE POSTAO DOSTUPAN JAVNOSTI PRE DANA PODNOŠENjA PRIJAVE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA, ILI DATUMA PRIZNATOG PRAVA PRVENSTVA.

PU

5.2

In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design shall be taken into consideration

5.2

Prilikom utvrđivanja individualnog karaktera industrijskog dizajna uzima se u obzir stepen slobode i objektivno ograničenje autora prilikom stvaranja dizajna konkretnog proizvoda, prouzrokovano tehnološkim i funkcionalnim karakteristikama tog proizvoda. PRILIKOM UTVRĐIVANjA INDIVIDUALNOG KARAKTERA UZIMA SE U OBZIR STEPEN SLOBODE AUTORA PRILIKOM STVARANjA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA ODREĐENOG PROIZVODA.

PU

6.1

For the purpose of applying Articles 4 and 5, a design shall be deemed to have been made available to the public if it has been published following registration or otherwise, or exhibited, used in trade or otherwise disclosed, except where these events could not reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialized in the sector concerned, operating within the Community, before the date of filing of the application for registration or, if priority is claimed, the date of priority. The design shall not, however, be deemed to have been made available to the public for the sole reason that it has been disclosed to a third person under explicit or implicit conditions of confidentiality

7.1

7.2

7.3

49.1

Smatra se da je industrijski dizajn postao dostupan javnosti, u smislu čl. 4. i 5. ovog zakona, ako je objavljen nakon registracije ili na drugi način, izlagan, korišćen u prometu robe i usluga, ili na drugi način otkriven pre dana podnošenja prijave industrijskog dizajna, ili datuma prvenstva DATUMA PRIZNATOG PRAVA PRVENSTVA, ako je ono zatraženo, osim u slučaju kada nije postojala razumna mogućnost da poslovni krugovi specijalizovani za datu oblast saznaju za pomenute događaje u standardnim tokovima poslovanja u Republici Srbiji., osim u slučaju kada u standardnim tokovima poslovanja nije postojala razumna mogućnost da poslovni krugovi specijalizovani za datu oblast saznaju za otkrivanje industrijskog dizajna.

ne smatra se da je industrijski dizajn postao dostupan javnosti u smislu stava 1. ovog člana, u slučaju kada u standardnim tokovima poslovanja nije postojala razumna mogućnost da poslovni krugovi u republici srbiji specijalizovani za datu oblast saznaju za otkrivanje industrijskog dizajna.

NE SMATRA SE DA JE INDUSTRIJSKI DIZAJN POSTAO DOSTUPAN JAVNOSTI U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA UKOLIKO JE OTKRIVEN TREĆEM LICU POD EKSPLICITNIM ILI IMPLICITNIM USLOVOM ČUVANjA TAJNOSTI.

Samostalne odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

OD DANA PRISTUPANjA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI, ODREDBA ČLANA 7. STAV 1. OVOG ZAKONA O DOSTUPNOSTI JAVNOSTI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA PRIMENjIVAĆE SE I U SLUČAJU KADA U STANDRADNIM TOKOVIMA POSLOVANjA NIJE POSTOJALA RAZUMNA MOGUĆNOST DA POSLOVNI KRUGOVI SPECIJALIZOVANI ZA DATU OBLAST NA TERITORIJI EVROPSKE UNIJE ILI EVROPSKOG EKONOMSKOG PROSTORA, SAZNAJU ZA OTKRIVANjE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA.

PU

6.(2),(3)

A disclosure shall not be taken into consideration for the purpose of applying Articles 4 and 5 if a design for which protection is claimed under a registered design right of a Member State has been made available to the public:

(a) by the designer, his successor in title, or a third person as a result of information provided or action taken by the designer, or his successor in title; and

(b) during the 12-month period preceding the date of filing of the application or, if priority is claimed, the date of priority.

3. Paragraph 2 shall also apply if the design has been made available to the public as a consequence of an abuse in relation to the designer or his successor in title

7.4

Ne smatra se da je industrijski dizajn postao dostupan javnosti, u smislu čl. 4. i 5. ovog zakona, ako je industrijski dizajn otkrio autor, njegov pravni sledbenik ili treće lice na osnovu informacije dobijene od autora ili njegovog pravnog sledbenika, ili radnje koju je jedan od njih preduzeo, pod uslovom da je, od trenutka kada je industrijski dizajn otkriven do trenutka podnošenja prijave za priznanje prava na industrijski dizajn, odnosno do trenutka zatraženog prava prvenstva, proteklo manje od 12 meseci, kao i ako je industrijski dizajn postao dostupan javnosti kao posledica zloupotrebe vezane za autora ili njegovog pravnog sledbenika.

PU

7.1

A design right shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function

8.1

Industrijskim dizajnom ne može se zaštititi spoljašnji izgled proizvoda koji je isključivo određen tehničkom funkcijom proizvoda.

PU

7.2

A design right shall not subsist in features of appearance of a product which must necessarily be reproduced in their exact form and dimensions in order to permit the product in which the design is incorporated or to which it is applied to be mechanically connected to or placed in, around or against another product so that either product may perform its function.

8.2

Industrijskim dizajnom ne može se zaštititi spoljašnji izgled proizvoda koji mora da bude reprodukovan u svom tačnom obliku i dimenzijama, kako bi se omogućilo da bude mehanički povezan sa, ili postavljen u, oko ili uz drugi proizvod, tako da svaki proizvod može da obavlja svoju funkciju.

PU

7.3

Notwithstanding paragraph 2, a design right shall, under the conditions set out in Articles 4 and 5, subsist in a design serving the purpose of allowing multiple assembly or connection of mutually interchangeable products within a modular system.

8.3

Pod uslovima iz čl. 4. i 5. ovog zakona, nezavisno od stava 2. ovog člana, može da se zaštiti dizajn BIĆE ODOBRENA ZAŠTITA INDUSTRIJSKOM DIZAJNU koji omogućava višestruko sastavljanje, ili povezivanje međusobno zamenjivih proizvoda u modularnom sistemu.

PU

8.

A design right shall not subsist in a design which is contrary to public policy or to accepted principles of morality

8.4.

INDUSTRIJSKIM DIZAJNOM NE MOŽE SE ZAŠTITITI SPOLjAŠNjI IZGLED PROIZVODA ČIJE JE OBJAVLjIVANjE ILI UPOTREBA PROTIVNA JAVNOM PORETKU ILI PRIHVAĆENIM MORALNIM PRINCIPIMA.

PU

9.(1)

The scope of the protection conferred by a design right shall include any design which does not produce on the informed user a different overall impression.

41.1

PRAVO KOJE SE STIČE NA OSNOVU REGISTROVANOG INDUSTRIJSKOG DIZAJNA OBUHVATA SVAKI INDUSTRIJSKI DIZAJN KOJI NA INFORMISANOG KORISNIKA NE OSTAVLjA DRUGAČIJI UKUPAN UTISAK.

PU

9.(2)

In assessing the scope of protection, the degree of freedom of the designer in developing his design shall be taken into consideration

41.3

PRI UTVRĐIVANjU OBIMA PRAVA UZIMA SE U OBZIR STEPEN SLOBODE AUTORA PRILIKOM STVARANjA DIZAJNA.

PU

10.

Upon registration, a design which meets the requirements of Article 3(2) shall be protected by a design right for one or more periods of five years from the date of filing of the application. The right holder may have the term of protection renewed for one or more periods of five years each, up to a total term of 25 years from the date of filing

11.1

11.2

11.3

11.4

Pravo na industrijski dizajn stiče se upisom u Registar industrijskog dizajna i traje 25 godina od dana podnošenja prijave, pod uslovom da se plaćaju propisane takse za održavanje prava.

PRAVO NA INDUSTRIJSKI DIZAJN STIČE SE UPISOM U REGISTAR INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I TRAJE PET GODINA OD DATUMA PODNOŠENjA PRIJAVE.

ZAŠTITA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA MOŽE SE, UZ PODNOŠENjE ZAHTEVA I PLAĆANjE ODGOVARAJUĆE PROPISANE TAKSE, PRODUŽAVATI ZA PERIODE OD PO PET GODINA, A NAJDUŽE DO 25 GODINA RAČUNAJUĆI OD DATUMA PODNOŠENjA PRIJAVE ZA PRIZNANjE PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN.

ZAHTEV ZA PRODUŽENjE ZAŠTITE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA SADRŽI NAROČITO: NAZNAČENjE REGISTARSKOG BROJA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I DATUM DO KOG INDUSTRIJSKI DIZAJN VAŽI; PODATKE O NOSIOCU PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN; PODATAK O PLAĆENOJ TAKSI ZA PRODUŽENjE ZAŠTITE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA.

VLADA BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU ZAHTEVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, ODREĐUJE PRILOGE KOJI SE PODNOSE UZ ZAHTEV I PROPISUJE NjIHOVU SADRŽINU.

PU

11.1(a)

A design shall be refused registration, or, if the design has been registered, the design right shall be declared invalid:

(a) if the design is not a design within the meaning of Article 1(a); or

58.1.

9.1.1A)

Registrovani industrijski dizajn se može oglasiti ništavim ako se utvrdi da u vreme njegovog registrovanja nisu bili ispunjeni uslovi za priznanje industrijskog dizajna predviđeni ovim zakonom., I TO NA PREDLOG ZAINTERESOVANOG LICA ILI NA PREDLOG JAVNOG TUŽIOCA (U DALjEM TEKSTU: PREDLAGAČ).

Na osnovu ovog zakona zaštita se ne može odobriti industrijskom dizajnu:

1A) KOJI NE PREDSTAVLjA INDUSTRIJSKI DIZAJN U SMISLU ČLANA 2. STAV 1. OVOG ZAKONA;

PU

11.1(b)

(b) if it does not fulfil the requirements of Articles 3 to 8; or

58.1.

9.1.1B)

Registrovani industrijski dizajn se može oglasiti ništavim ako se utvrdi da u vreme njegovog registrovanja nisu bili ispunjeni uslovi za priznanje industrijskog dizajna, I TO NA PREDLOG ZAINTERESOVANOG LICA ILI NA PREDLOG JAVNOG TUŽIOCA (U DALjEM TEKSTU: PREDLAGAČ) predviđeni ovim zakonom.

Na osnovu ovog zakona zaštita se ne može odobriti industrijskom dizajnu:

1B) KOJI NE ISPUNjAVA USLOVE IZ ČL. 3-8. OVOG ZAKONA;

PU

11.1(c)

(c) if the applicant for or the holder of the design right is not entitled to it under the law of the Member State concerned; or

58.1.

9.1.1V)

Registrovani industrijski dizajn se može oglasiti ništavim ako se utvrdi da u vreme njegovog registrovanja nisu bili ispunjeni uslovi za priznanje industrijskog dizajna predviđeni ovim zakonom., I TO NA PREDLOG ZAINTERESOVANOG LICA ILI NA PREDLOG JAVNOG TUŽIOCA (U DALjEM TEKSTU: PREDLAGAČ).

Na osnovu ovog zakona zaštita se ne može odobriti industrijskom dizajnu:

1V) UKOLIKO JE PRIJAVU ZA PRIZNANjE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA PODNELO LICE KOJE NEMA PRAVO NA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA U SMISLU ČLANA 8A STAV 1. OVOG ZAKONA.

PU

11.1(d)

(d) if the design is in conflict with a prior design which has been made available to the public after the date of filing of the application or, if priority is claimed, the date of priority, and which is protected from a date prior to the said date by a registered Community design or an application for a registered Community design or by a design right of the Member State concerned, or by an application for such a right

58.1.

4.1

9.1.1G)

24.

Registrovani industrijski dizajn se može oglasiti ništavim ako se utvrdi da u vreme njegovog registrovanja nisu bili ispunjeni uslovi za priznanje industrijskog dizajna, I TO NA PREDLOG ZAINTERESOVANOG LICA ILI NA PREDLOG JAVNOG TUŽIOCA (U DALjEM TEKSTU: PREDLAGAČ).

Industrijski dizajn se smatra novim ako identičan industrijski dizajn nije postao dostupan javnosti pre dana podnošenja prijave za priznanje toga industrijskog dizajna, ILI PRE DATUMA PRIZNATOG PRAVA PRVENSTVA, UKOLIKO JE ONO ZATRAŽENO, ili ako ne postoji ranije podneta prijava za priznanje identičnog industrijskog dizajna KOJA JE POSTALA DOSTUPNA JAVNOSTI.

Na osnovu ovog zakona zaštita se ne može odobriti industrijskom dizajnu:

1G) AKO JE INDUSTRIJSKI DIZAJN U SUPROTNOSTI SA RANIJIM INDUSTRIJSKIM DIZAJNOM KOJI JE POSTAO DOSTUPAN JAVNOSTI NAKON DANA PODNOŠENjA PRIJAVE ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA, ILI DATUMA PRIZNATOG PRAVA PRVENSTVA, A KOJI JE ZAŠTIĆEN U REPUBLICI SRBIJI OD DATUMA KOJI PRETHODI DATUMU PODNOŠENjA PRIJAVE ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA ILI DATUMU PRIZNATOG PRAVA PRVENSTVA;

Podnosilac prijave uživa od datuma podnošenja prijave pravo prvenstva u odnosu na sva druga lica koja su za isti dizajn docnije podnela prijavu.

DU

11.2.(a)

Any Member State may provide that a design shall be refused registration, or, if the design has been registered, that the design right shall be declared invalid:

(a) if a distinctive sign is used in a subsequent design, and Community law or the law of the Member State concerned governing that sign confers on the right holder of the sign the right to prohibit such use

NP

11.2.(b)

if the design constitutes an unauthorised use of a work protected under the copyright law of the Member State concerned

9.1.1Đ)

Na osnovu ovog zakona zaštita se ne može odobriti industrijskom dizajnu:

5)koji povređuje autorsko pravo ili prava industrijske svojine drugog lica;

PU

11.2.(c)

if the design constitutes an improper use of any of the items listed in Article 6b of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, or of badges, emblems and escutcheons other than those covered by Article 6b of the said Convention which are of particular public interest in the Member State concerned

9.1.1E)

Na osnovu ovog zakona zaštita se ne može odobriti industrijskom dizajnu:

6) koji sadrži državni ili drugi javni grb, zastavu ili simbol, naziv ili skraćenicu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije, religiozne i nacionalne simbole, kao i njihovo podražavanje, osim po odobrenju nadležnog organa.

PU

11.(3), (4),(5), (6), (7), (8), (9).

3. The ground provided for in paragraph 1(c) may be invoked solely by the person who is entitled to the design right under the law of the Member State concerned.

4. The grounds provided for in paragraph 1(d) and in paragraph 2(a) and (b) may be invoked solely by the applicant for or the holder of the conflicting right.

5. The ground provided for in paragraph 2(c) may be invoked solely by the person or entity concerned by the use.

6. Paragraphs 4 and 5 shall be without prejudice to the freedom of Member States to provide that the grounds provided for in paragraphs 1(d) and 2(c) may also be invoked by the appropriate authority of the Member State in question on its own initiative.

7. When a design has been refused registration or a design right has been declared invalid pursuant to paragraph 1(b) or to paragraph 2, the design may be registered or the design right maintained in an amended form, if in that form it complies with the requirements for protection and the identity of the design is retained. Registration or maintenance in an amended form may include registration accompanied by a partial disclaimer by the holder of the design right or entry in the design Register of a court decision declaring the partial invalidity of the design right.

8. Any Member State may provide that, by way of derogation from paragraphs 1 to 7, the grounds for refusal of registration or for invalidation in force in that State prior to the date on which the provisions necessary to comply with this Directive enter into force shall apply to design applications which have been made prior to that date and to resulting registration.

9. A design right may be declared invalid even after it has lapsed or has been surrendered.

58.1.

58.3.

58.4.

58.5.

12.3.

60.8.

58.2.

Registrovani industrijski dizajn se može oglasiti ništavim ako se utvrdi da u vreme njegovog registrovanja nisu bili ispunjeni uslovi za priznanje industrijskog dizajna predviđeni ovim zakonom., I TO NA PREDLOG ZAINTERESOVANOG LICA ILI NA PREDLOG JAVNOG TUŽIOCA (U DALjEM TEKSTU: PREDLAGAČ).

Registrovani industrijski dizajn se može oglasiti ništavim za sve vreme trajanja zaštite, i to na predlog zainteresovanog lica ili na predlog javnog tužioca (u daljem tekstu: predlagač).

AKO SE RAZLOG ZA OGLAŠAVANjE NIŠTAVIM ZASNIVA NA ČLANU 9. STAV 1. TAČKA 1V) OVOG ZAKONA, PREDLOG ZA OGLAŠAVANjE NIŠTAVIM INDUSTRIJSKOG DIZAJNA MOŽE PODNETI SAMO LICE KOJE ISPUNjAVA USLOVE DA STEKNE PRAVO NA INDUSTRIJSKI DIZAJN.

AKO SE RAZLOG ZA OGLAŠAVANjE NIŠTAVIM ZASNIVA NA ČLANU 9. STAV 1. TAČ. 1G), 1D) I 1Đ) OVOG ZAKONA, PREDLOG ZA OGLAŠAVANjE NIŠTAVIM INDUSTRIJSKOG DIZAJNA MOŽE PODNETI SAMO PODNOSILAC RANIJE PRIJAVE ILI NOSILAC PRAVA KOJE SE SUPROTSTAVLjA PRAVU NA INDUSTRIJSKI DIZAJN.

AKO SE RAZLOG ZA OGLAŠAVANjE NIŠTAVIM ZASNIVA NA ČLANU 9. STAV 1. TAČKA 1E) OVOG ZAKONA, PREDLOG ZA OGLAŠAVANjE NIŠTAVIM INDUSTRIJSKOG DIZAJNA MOŽE PODNETI JAVNI TUŽILAC ILI FIZIČKO ILI PRAVNO LICE KOJE KORISTI DRŽAVNI ILI DRUGI JAVNI GRB, ZASTAVU ILI SIMBOL, NAZIV ILI SKRAĆENICU NAZIVA NEKE ZEMLjE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ILI RELIGIOZNI ILI NACIONALNI SIMBOL.

KADA JE ODLUKOM NADLEŽNOG ORGANA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODBIJENO PRIZNANjE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA IZ RAZLOGA ŠTO NISU BILI ISPUNjENI USLOVI ZA ZAŠTITU NAVEDENI U ČL. 3 – 9. OVOG ZAKONA VLADA U ODLUCI PO ŽALBI MOŽE PRIZNATI INDUSTRIJSKI DIZAJN U IZMENjENOM OBLIKU, UKOLIKO U TOM OBLIKU INDUSTRIJSKI DIZAJN ISPUNjAVA USLOVE ZA ZAŠTITU I AKO JE ZADRŽAN INDIVIDUALNI KARAKTER INDUSTRIJSKOG DIZAJNA.

REŠENjEM O DELIMIČNOM OGLAŠAVANjU NIŠTAVIM REGISTROVANOG INDUSTRIJSKOG DIZAJNA PRAVO NA INDUSTRIJSKI DIZAJN SE MOŽE ZADRŽATI U IZMENjENOM OBLIKU UKOLIKO U TOM OBLIKU ISPUNjAVA USLOVE ZA ZAŠTITU IZ ČL. 3 – 9. OVOG ZAKONA I AKO JE ZADRŽAN INDIVIDUALNI KARAKTER DIZAJNA. U POSTUPKU PO PREDLOGU ZA OGLAŠAVANjE NIŠTAVIM REGISTROVANOG INDUSTRIJSKOG DIZAJNA, NOSILAC PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN SE MOŽE DELIMIČNO ODREĆI PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN DA BI SE PRAVO NA INDUSTRIJSKI DIZAJN ZADRŽALO U IZMENjENOM OBLIKU.

REGISTROVANI INDUSTRIJSKI DIZAJN SE MOŽE OGLASITI NIŠTAVIM I NAKON PROTEKA ROKA TRAJANjA ZAŠTITE, ODNOSNO ODRICANjA NOSIOCA PRAVA OD PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN.

DU

According to the Law on the Legal Protection of Industrial Design, all grounds for invalidation may be invoked either by the person concerned, or by the public prosecutor

NOTE: provision 11.9 of the EU Directive (see below) might not be included in the Serbian designs law.

12.1.

The registration of a design shall confer on its holder the exclusive right to use it and to prevent any third party not having his consent from using it. The aforementioned use shall cover, in particular, the making, offering, putting on the market, importing, exporting or using of a product in which the design is incorporated or to which it is applied, or stocking such a product for those purposes.

39.

Nosilac prava na industrijski dizajn ima isključivo pravo da koristi zaštićen industrijski dizajn i da to pravo uskrati svakom trećem licu.

Pod KORIŠĆENjEM iz stava 1. ovog člana podrazumeva se NAROČITO IZRADA, PONUDA, STAVLjANjE U PROMET, UVOZ, IZVOZ ILI UPOTREBA PROIZVODA U KOJI JE DIZAJN UGRAĐEN ILI NA KOME JE PRIMENjEN ILI SKLADIŠTENjE TAKVOG PROIZVODA U NAVEDENE SVRHE.

PU

12.2

Where, under the law of a Member State, acts referred to in paragraph 1 could not be prevented before the date on which the provisions necessary to comply with this Directive entered into force, the rights conferred by the design right may not be invoked to prevent continuation of such acts by any person who had begun such acts prior to that date.

NP

13.1(a), (b), (c)

Limitation of the rights conferred by the design right

1. The rights conferred by a design right upon registration shall not be exercised in respect of:

(a) acts done privately and for non-commercial purposes;

(b) acts done for experimental purposes;

(c) acts of reproduction for the purposes of making citations or of teaching, provided that such acts are compatible with fair trade practice and do not unduly prejudice the normal exploitation of the design, and that mention is made of the source.

43.

Nosilac prava na industrijski dizajn ne može da zabrani trećem licu radnje:

1) RADNjE UČINjENE U PRIVATNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE

1) ) učinjene u nekomercijalne i eksperimentalne svrhe; 1A) RADNjE UČINjENE U EKSPERIMENTALNE SVRHE;

2) RADNjE umnožavanja u svrhu podučavanja ili citiranja, pod uslovom da su takve radnje u skladu sa praksom lojalne konkurencije i da neopravdano ne ugrožavaju normalno iskorišćavanje industrijskog dizajna, kao i da je navedeno odakle je industrijski dizajn preuzet.

PU

13.2(a), (b), (c)

In addition, the rights conferred by a design right upon registration shall not be exercised in respect of:

(a) the equipment on ships and aircraft registered in another country when these temporarily enter the territory of the Member State concerned;

(b) the importation in the Member State concerned of spare parts and accessories for the purpose of repairing such craft;

(c) the execution of repairs on such craft.

44.

Pravo na industrijski dizajn ne deluje prema licu koje upotrebljava predmete koji su proizvedeni na osnovu zaštićenog industrijskog dizajna, a koji sačinjavaju deo konstrukcije ili opreme broda, vazduhoplova ili suvozemnog vozila, odnosno služe isključivo za potrebe funkcionisanja broda, vazduhoplova ili suvozemnog vozila koje je registrovano u nekoj od zemalja članica Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije, kad se ono privremeno ili slučajno nađe na teritoriji Republike Srbije.

PRAVO NA INDUSTRIJSKI DIZAJN NE DELUJE PREMA LICU KOJE KORISTI PREDMETE KOJI SU PROIZVEDENI NA OSNOVU ZAŠTIĆENOG INDUSTRIJSKOG DIZAJNA, A KOJI ČINE DEO OPREME BRODA ILI VAZDUHOPLOVA, ODNOSNO KOJI SLUŽE ISKLjUČIVO ZA POTREBE FUNKCIONISANjA BRODA ILI VAZDUHOPLOVA REGISTROVANOG U DRUGOJ ZEMLjI, KAD SE ON PRIVREMENO NAĐE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE.

DU

14.

Until such time as amendments to this Directive are adopted on a proposal from the Commission in accordance with the provisions of Article 18, Member States shall maintain in force their existing legal provisions relating to the use of the design of a component part used for the purpose of the repair of a complex product so as to restore its original appearance and shall introduce changes to those provisions only if the purpose is to liberalise the market for such parts.

s

NP

Odnosi se na države članice

15.

The rights conferred by a design right upon registration shall not extend to acts relating to a product in which a design included within the scope of protection of the design right is incorporated or to which it is applied, when the product has been put on the market in the Community by the holder of the design right or with his consent.

45.1.

49.3.

Ako je nosilac prava na industrijski dizajn u Republici Srbiji stavio u promet proizvod koji sadrži zaštićeni industrijski dizajn, odnosno proizvod koji je oblikovan prema zaštićenom industrijskom dizajnu ili ako je nosilac prava na industrijski dizajn ovlastio neko lice da u Republici Srbiji takav proizvod stavi u promet, nema pravo da zabrani trećim licima dalje raspolaganje tim proizvodom, kupljenim u legalnim tokovima prometa.

Samostalne odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

OD DANA PRISTUPANjA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI, ODREDBA ČLANA 45. OVOG ZAKONA O ISCRPLjENjU PRAVA PRIMENjIVAĆE SE I U SLUČAJU DA JE NOSILAC PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN, ODNOSNO LICE KOJE JE ON OVLASTIO STAVIO U PROMET NA TERITORIJI DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE ILI EVROPSKOG EKONOMSKOG PROSTORA ZAŠTIĆENI INDUSTRIJSKI DIZAJN, ODNOSNO PROIZVOD KOJI JE OBLIKOVAN PREMA ZAŠTIĆENOM INDUSTRIJSKOM DIZAJNU.

NP

Odnosi se na države članice

16.

The provisions of this Directive shall be without prejudice to any provisions of Community law or of the law of the Member State concerned relating to unregistered design rights, trade marks or other distinctive signs, patents and utility models, typefaces, civil liability or unfair competition.

46.

Odredbe ovog zakona neće uticati na postojeća prava vezana za žigove, ILI DRUGE ZNAKOVE RAZLIKOVANjA, TIPOGRAFSKE ZNAKE, NEREGISTROVANE INDUSTRIJSKE DIZAJNE, patente ili male patente., KAO I NA PRIMENU PROPISA KOJI UREĐUJU GRAĐANSKO PRAVNU ODGOVORNOST ILI NELOJALNU KONKURENCIJU. Industrijski dizajn zaštićen po odredbama ovog zakona uživa zaštitu i na osnovu zakona kojim se uređuje autorsko pravo od datuma kada je industrijski dizajn nastao, odnosno kada je izražen u određenoj formi

PU

17.

A design protected by a design right registered in or in respect of a Member State in accordance with this Directive shall also be eligible for protection under the law of copyright of that State as from the date on which the design was created or fixed in any form. The extent to which, and the conditions under which, such a protection is conferred, including the level of originality required, shall be determined by each Member State.

46.

Odredbe ovog zakona neće uticati na postojeća prava vezana za žigove ILI DRUGE ZNAKOVE RAZLIKOVANjA, TIPOGRAFSKE ZNAKE, NEREGISTROVANE INDUSTRIJSKE DIZAJNE, patente ili male patente, KAO I NA PRIMENU PROPISA KOJI UREĐUJU GRAĐANSKO PRAVNU ODGOVORNOST ILI NELOJALNU KONKURENCIJU. Industrijski dizajn zaštićen po odredbama ovog zakona uživa zaštitu i na osnovu zakona kojim se uređuje autorsko pravo od datuma kada je industrijski dizajn nastao, odnosno kada je izražen u određenoj formi.

PU

18.

Three years after the implementation date specified in Article 19, the Commission shall submit an analysis of the consequences of the provisions of this Directive for Community industry, in particular the industrial sectors which are most affected, particularly manufacturers of complex products and component parts, for consumers, for competition and for the functioning of the internal market. At the latest one year later the Commission shall propose to the European Parliament and the Council any changes to this Directive needed to complete the internal market in respect of component parts of complex products and any other changes which it considers necessary in light of its consultations with the parties most affected.

NP

Odnosi se na države članice

19.

Implementation

1. Member States shall bring into force the laws, regulations or administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than 28 October 2001.

When Member States adopt these provisions, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.

2. Member States shall communicate to the Commission the provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive.

NP

Odnosi se na države članice

20.

This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Communities.

NP

Ova odredba reguliše stupanje na snagu Direktive 98/71/EZ

21.

Addressees

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Luxembourg, 13 October 1998.

For the European Parliament

The President

J. M. GIL-ROBLES

For the Council

The President

C. EINEM

Union.

NP

Ova odredba se odnosi na adresiranje državama članica

Ostavite komentar