Predlog zakona o energetici (sa tabelama usklađenosti)

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | |       Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2004/67/EZ o merama za održavanja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom (Službeni glasnik L 127 , 29/04/2004 P. 0092 – 0096)Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard security of natural gas supply (Official Journal L 127 , 29/04/2004 P. 0092 – 0096) 32004L006732010R0994 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač: Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 22.06.2011. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Pedlog zakona o energeticiDraft of Energy Law 2008-389 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1. Cilj 1.4.8. Predmet uređivanjaStrategija razvoja energetike Republike SrbijeEnergetski bilans potpuno usklađeno Ova tabela ne prati Uredbu 32010R0994 iz razloga što Republika Srbija saglasno Ugovoru o osnivanju Energetske Zajednice nema obavezu usklađivanja sa propisima iz trećeg energetskog paketa. Usklađivanje je vršeno u skladu sa Direktivom 32004L0067 što je propis iz drugog energetskog paketa za koji postoji obaveza usklađivanja za Republiku Srbiju. Usklađivanje sa propisima iz trećeg paketa izvršiće se na osnovu odluke Ministarskog Saveta Saglasno odredbama Ugovoru o osnivanju Energetske Zajednice odredbe zakona su usaglašene sa Direktivom 2004/67/EZ, a za Republiku Srbiju još uvek ne postoji obaveza da primeni Uredbu Evropskog parlamenta i Saveta 994/2010/EZ o pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa

102.-103.

108.-109. |Odgovornost i dužnost operatora transportnog sistema

Odgovornost i dužnost operatora distributivnog sistema

Ostavite komentar