Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona

1. Naziv propisa Evropske unije : Community Customs Code – Council Regulation (EEC) No 2913/92 2. „CELEX” oznaka EU propisa31992R2913 3. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Datum izrade tabele: Obrađivač: Ministarstvo finansija 09.08.2016. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakonaDraft Law on amendments of the Customs Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2015-1-2830 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |

4.(25), second indent

4. (26) |

— poses a threat to the Community’s security and safety, to public health, to the environment or to consumers.

‘Risk management’ means the systematic identification of risk and implementation of all measures necessary for limiting exposure to risk. This includes activities such as collecting data and information, analysing and assessing risk, prescribing and taking action and regular monitoring and review of the process and its outcomes, based on international, Community and national sources and strategies.

|5.1.2a)

5.1.29), alineja treća

5.1.30) |privredni subjekt je pravno lice i preduzetnik koji su, u skladu sa svojim poslovanjem, uključeni u aktivnosti obuhvaćene carinskim propisima

– da predstavlja pretnju po bezbednost i sigurnost Republike Srbije i njenih građana, po javni moral, zdravlje ljudi, životinja i biljaka, nacionalno blago istorijske, umetničke ili arheološke vrednosti, prava intelektualne svojine, prava potrošača, životnu sredinu i dr;

upravljanje rizikom je sistematsko utvrđivanje rizika i primena svih neophodnih mera za umanjenje rizika i obuhvata radnje kao što su prikupljanje podataka o riziku, analizu i procenu rizika, propisivanje i preduzimanje mera, redovan nadzor nad njihovom primenom i razmatranje rezultata mera preduzetih na osnovu izvora i strategija carinske službe i drugih nadležnih službi u Republici Srbiji, kao i na osnovu međunarodnih izvora i strategija. |

DU

PU |

RS nije članica EU

|Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom

| |5a.1. | Customs authorities, if necessary following consultation with other competent authorities, shall grant, subject to the criteria provided for in paragraph 2, the status of ‘authorised economic operator’ to any economic operator established in the customs territory of the Community.

|8.1. |Privredni subjekt osnovan na carinskom području Republike Srbije i koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom može zatražiti status „ovlašćenog privrednog subjekta“. |PU | |Član 5a. stav 1. iz propisa EU u Carinskom zakonu RS sadržan je u članu 8. st. 1. i 2. | |5a.2. second subparagraph |The committee procedure shall be used to determine the rules:

— for granting the status of authorised economic operator,

— for granting authorisations for the use of simplifications,

— for establishing which customs authority is competent to grant such status and authorisations,

— for the type and extent of facilitations that may be granted in respect of customs controls relating to security and safety, taking into account the rules for common risk management,

— for consultation with, and provision of information to, other customs authorities;

and the conditions under which:

— an authorisation may be limited to one or more Member States,

— the status of authorised economic operator may be suspended or withdrawn, and

— the requirement of being established in the Community may be waived for specific categories of authorised economic operator, taking into account, in particular, international agreements.

|10 |Vlada propisuje:

1) uslove za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta;

2) uslove za učestalost preispitivanja statusa ovlašćenog privrednog subjekta;

3) uslove za davanje ovlašćenja za korišćenje pojednostavljenog postupka;

4) vrstu i obim olakšica koje se mogu odobriti u vezi sa carinskom kontrolom koje se odnose na sigurnost i bezbednost, uzimajući u obzir

pravila za zajedničko upravljanje rizikom;

4a) uslove za saradnju sa ostalim carinskim organima i pružanje podataka tim organima;

5) uslove pod kojima se status ovlašćenog privrednog subjekta može suspendovati, odnosno ukinuti, kao i postupak suspenzije, odnosno ukidanja tog statusa;

6) koje kategorije ovlašćenog privrednog subjekta mogu biti izuzete od zahteva da su osnovane na carinskom području Republike Srbije. |DU |RS nije članica EU | | |

243.1.

244.

|Any person shall have the right to appeal against decisions taken by the customs authorities which relate to the application of customs legislation, and which concern him directly and individually.

The lodging of an appeal shall not cause implementation of the disputed decision to be suspended.

The customs authorities shall, however, suspend implementation of such decision in whole or in part where they have good reason to believe that the disputed decision is inconsistent with customs legislation or that irreparable damage is to be feared for the person concerned.

Where the disputed decision has the effect of causing import duties or export duties to be charged, suspension of implementation of that decision shall be subject to the existence or lodging of a security. However, such security need not be required where such a requirement would be likely, owing to the debtor’s circumstances, to cause serious economic or social difficulties. |12. |Protiv prvostepene odluke koju u upravnom postupku donese carinski organ može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo).

Žalba ne odlaže izvršenje odluke.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, carinski organ koji je doneo prvostepenu odluku u upravnom postupku može odložiti izvršenje odluke u celini ili delimično ne duže od 180 dana, ako priloženi dokazi i činjenice ukazuju na to da je odluka u suprotnosti sa carinskim propisima i da postoji opasnost od nanošenja velike štete licu koje izvršava odluku, zbog čega je odlaganje izvršenja opravdano. Kada se odluka odnosi na obračun uvoznih ili izvoznih dažbina, odlaganje izvršenja može biti odobreno samo ako se položi odgovarajuće obezbeđenje. Polaganje obezbeđenja neće se zahtevati ako bi to za dužnika predstavljalo neprimereno veliko opterećenje, odnosno nanelo veliku ekonomsku štetu. |PU

| |Ovaj član je u potpunosti usklađen sa EU, s tim što je pitanje nadležnosti za rešavanje po žalbi, prema članu 243.2. nacinalno pitanje za svaku državu članicu | |11.2. |However, where special costs are incurred by the customs authorities, in particular as a result of analyses or expert reports on goods, or the return of the goods to the applicant, he may be charged the relevant amount. |21. |Carinski organ ne naplaćuje taksu za obavljanje carinske kontrole, kao i u ostalim slučajevima primene carinskih propisa za vreme redovnog radnog vremena.

Carinski organ naplaćuje takse ili zahteva nadoknadu troškova za pružanje posebnih usluga, i to:

1) za izlazak na teren, na zahtev lica, ovlašćenog carinskog službenika van redovnog radnog vremena ili u prostorijama koje nisu carinske prostorije;

2) za analizu ili stručni nalaz u vezi s robom i za poštanske troškove za vraćanje robe podnosiocu zahteva, naročito u pogledu obaveštenja izdatih u skladu sa članom 18. stav 1. ili obavezujućih obaveštenja koja su izdata u skladu sa članom 19. ovog zakona;

3) za pregled ili uzorkovanje robe radi njene provere, kao i za uništavanje robe, kada troškovi koji nastaju radom carinskih službenika prelaze redovne troškove;

4) za posebne mere kontrole koje su neophodne imajući u vidu prirodu robe ili mogući rizik.

5) za organizovanje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita i za polaganje tog ispita;

6) za usluge čije je pružanje ugovoreno sa fizičkim i pravnim licima.

Vlada propisuje vrstu, visinu i način plaćanja taksi iz stava 2. ovog člana. |DU |RS nije članica EU | | | | |24a |Obrada ličnih podataka od strane carinskog organa vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Obrada ličnih podataka osoba sa invaliditetom, u slučaju podnošenja zahteva za korišćenje carinske povlastice iz člana 216. tačka 11a) ovog zakona, odnosi se isključivo na identifikaciju akta nadležnog organa, medicinske ustanove, odnosno lekara specijaliste kojim je utvrđena invalidnost. | | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom. | |15 |All information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall be covered by the duty of professional secrecy. It shall not be disclosed by the competent authorities without the express permission of the person or authority providing it. The communication of information shall, however, be permitted where the competent authorities are obliged to do so pursuant to the provisions in force, particularly in connection with legal proceedings. Any disclosure or communication of information shall fully comply with prevailing data protection provisions, in particular Directive 95/46/EC and Regulation (EC) No 45/2001. |25 |Carinski organ, sa podacima koji su po svojoj prirodi, odnosno načinu pribavljanja, tajni, postupa u skladu sa zakonima (propisima) kojima se uređuje tajnost podataka i zaštita poslovne tajne.

Podaci koji su u posedu carinskog organa, a koji su označeni nekim od stepena tajnosti, mogu se učiniti dostupnim javnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja. |DU |RS nije članica EU. Takođe, bilo je potrebno izvršiti izmenu radi usklađivanja sa nacionalnim zakonodavstvom. | | |34 |Specific rules may be laid down in accordance with the procedure of the committee to determine the customs value of carrier media for use in data processing equipment and bearing data or instructions. |47a |Carinska vrednost nosača podataka koji sadrže podatke ili programska uputstva za upotrebu opreme za obradu podataka (u daljem tekstu: programska podrška) ne obuhvata cenu ili vrednost programske podrške, ako je ta vrednost ili cena iskazana odvojeno od vrednosti nosača podataka.

Nosačem podataka iz stava 1. ovog člana ne smatraju se integrisana kola, poluprovodnici i slični uređaji ili proizvodi koji sadrže takva kola ili uređaje.

Programskom podrškom iz stava 1. ovog člana ne smatraju se zvučni, kinematografski ili video snimci ili uputstva.

|DU |EU detaljnije ovu materiju reguliše podzakonskim aktom odnosno Uredbom | | |48 |Non-Community goods presented to customs shall be assigned a customs-approved treatment or use authorized for such non-Community goods. |73 |Lice koje je dopremilo stranu robu carinskom organu zahteva carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu te robe. |PU | | | |78 |The customs authorities may, on their own initiative or at the request of the declarant, amend the declaration after release of the goods.

The customs authorities may, after releasing the goods and in order to satisfy themselves as to the accuracy of the particulars contained in the declaration, inspect the commercial documents and data relating to the import or export operations in respect of the goods concerned or to subsequent commercial operations involving those goods. Such inspections may be carried out at the premises of the declarant, of any other person directly or indirectly involved in the said operations in a business capacity or of any other person in possession of the said document and data for business purposes. Those authorities may also examine the goods where it is still possible for them to be produced.

Where revision of the declaration or post-clearance examination indicates that the provisions governing the customs procedure concerned have been applied on the basis of incorrect or incomplete information, the customs authorities shall, in accordance with any provisions laid down, take the measures necessary to regularize the situation, taking account of the new information available to them. |103 |Carinski organ može, po službenoj dužnosti ili na zahtev deklaranta, izmeniti ili dopuniti deklaraciju nakon što je roba puštena deklarantu.

Carinski organ, posle puštanja robe, može da izvrši kontrolu računovodstvenih i komercijalnih isprava i podataka u vezi sa uvozom ili izvozom te robe ili u vezi s naknadnim komercijalnim poslovima s tom robom, da bi utvrdio tačnost podataka koji su navedeni u deklaraciji.

Kontrola može da se obavi u prostorijama deklaranta, u prostorijama bilo kog drugog lica koje je neposredno ili posredno poslovno uključeno u pomenute radnje ili u prostorijama bilo kog drugog lica koje poseduje navedene isprave i podatke. Carinski organ može, takođe, da izvrši pregled i uzme uzorke robe ako je ona još uvek dostupna

Carinski organ može da napravi kopije isprava iz stava 2. ovog člana i da zahteva da mu se dostave delovi ili kopije tih isprava. Lica iz stava 3. ovog člana su u obavezi da pruže carinskom organu svu zahtevanu pomoć.

Ako se naknadnom kontrolom deklaracije ili naknadnom kontrolom carinjenja utvrdi da su propisi koji se odnose na određeni carinski postupak primenjeni na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka, carinski organ, u skladu sa carinskim i drugim propisima, preduzima neophodne mere i donosi odgovarajuće odluke da se nepravilnosti isprave i pravno stanje uskladi s novoutvrđenim okolnostima.

Na sprovođenje naknadne kontrole od strane carinskog organa shodno se primenjuju odredbe propisa kojima je regulisano sprovođenje inspekcijskog nadzora. |PU | |Član 103. Carinskog zakona RS u potpunosti je usklađen sa članom 78. odgovarajućeg propisa EU, s tim što je u član 103. CZ RS dodat jedan stav, koji propisuje shodnu primenu nacionalnog zakonodavstva. | |82.1 |Where goods are released for free circulation at a reduced or zero rate of duty on account of their end-use, they shall remain under customs supervision. Customs supervision shall end when the conditions laid down for granting such a reduced or zero rate of duty cease to apply, where the goods are exported or destroyed or where the use of the goods for purposes other than those laid down for the application of the reduced or zero rate of duty is permitted subject to payment of the duties due. |108.1 |Roba koja se stavlja u slobodan promet po sniženoj stopi carine ili bez plaćanja uvoznih dažbina, zbog svoje upotrebe u određene svrhe, ostaje pod carinskim nadzorom sve dok postoje uslovi zbog kojih je odobrena snižena stopa carine ili zbog kojih uvozne dažbine nisu plaćene, dok se roba ne izveze ili ne uništi ili dok se ne dozvoli njena upotreba u drugačije svrhe od onih koje su propisane za primenu snižene stope carine, odnosno bez plaćanja uvoznih dažbina, ako su plaćene uvozne dažbine. |PU | | | |91.1.b) |(b) Community goods, in cases and on conditions determined in accordance with the committee procedure, in order to prevent products covered by or benefiting from export measures from either evading or benefiting unjustifiably from such measures. |118.1.

2) |2)domaće robe, u slučajevima i pod uslovima koje Vlada utvrdi. |DU | |U EU je šira formulacija. | |91.2.a) |(a) under the external Community transit procedure; |118.2.

1) |1) u okviru postupka spoljnog tranzita u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona;

|PU | | | |92.1 |1. The external transit procedure shall end and the obligations of the holder shall be met when the goods placed under the procedure and the required documents are produced at the customs office of destination in accordance with the provisions of the procedure in question. |119.2 |Carinski organ razdužiće postupak kada je u mogućnosti da, poređenjem podataka koji su na raspolaganju kod ulazne i odredišne carinarnice, utvrdi da je postupak završen na propisan način. |PU | | | |93.1.b) second part |in such case the operation of that procedure shall be suspended in the territory of the third country. |120.2 |U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, postupak se smatra suspendovanim dok se roba nalazi na teritoriji treće države. |PU | | | |94 |

1. The principal shall provide a guarantee in order to ensure payment of any customs debt or other charges which may be incurred in respect of the goods.

2. The guarantee shall be either:

(a) an individual guarantee covering a single transit operation; or

(b) a comprehensive guarantee covering a number of transit operations where the principal has been authorised to use such a guarantee by the customs authorities of the Member State where he is established

3. The authorisation referred to in paragraph 2(b) shall be granted only to persons who:

(a) are established in the Community;

(b) are regular users of Community transit procedures or who are known to the customs authorities to have the capacity to fulfil their obligations in relation to these procedures, and

(c) have not committed serious or repeated offences against customs or tax laws.

4. Persons who satisfy the customs authorities that they meet higher standards of reliability may be authorised to use a comprehensive guarantee for a reduced amount or to have a guarantee waiver. The additional criteria for this authorisation shall include:

(a) the correct use of the Community transit procedures during a given period;

(b) cooperation with the customs authorities, and

(c) in respect of the guarantee waiver, a good financial standing which is sufficient to fulfil the commitments of the said persons.

The detailed rules for authorisations granted under this paragraph shall be determined in accordance with the committee procedure.

5. The guarantee waiver authorised in accordance with paragraph 4 shall not apply to external Community transit operations involving goods which, as determined in accordance with the committee procedure, are considered to present increased risks.

6. In line with the principles underlying paragraph 4, recourse to the comprehensive guarantee for a reduced amount may, in the case of external Community transit, be temporarily prohibited by the committee procedure as an exceptional measure in special circumstances.

7. In line with the principles underlying paragraph 4, recourse to the comprehensive guarantee may, in the case of external Community transit, be temporarily prohibited by the committee procedure in respect of goods which, under the comprehensive guarantee, have been identified as being subject to large-scale fraud. |121 |Principal je dužan da položi obezbeđenje za plaćanje carinskog duga ili drugih dažbina koje bi mogle nastati u vezi sa robom, osim ako ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona nije drugačije propisano.

Obezbeđenje može da bude:

1) pojedinačno obezbeđenje, za jedan tranzitni postupak, ili

2) zajedničko obezbeđenje, za više tranzitnih postupaka, uz odobrenje Uprave carina za korišćenje takvog obezbeđenja.

Odobrenje iz stava 2. tačka 2) ovog člana daje se samo licu koje:

1) ima sedište u Republici Srbiji; 2) redovno koristi postupak tranzita ili za koje carinski organ sazna da je u mogućnosti da ispuni svoje obaveze u vezi sa postupcima tranzita;

3) nije teže prekršilo ili nije ponavljalo kršenje carinskih ili poreskih propisa.

Lice koje je dobilo status ovlašćenog privrednog subjekta kao i drugo lice koje ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana, može da dobije odobrenje da koristi zajedničko obezbeđenje u umanjenom iznosu ili odobrenje kojim se izuzima od obaveze polaganja obezbeđenja. Dodatni kriterijumi za dobijanje ovog odobrenja uključuju:

1) pravilnu primenu tranzitnog postupka u prethodnom periodu;

2) saradnju sa Upravom carina, i

3) u slučaju izuzeća od polaganja obezbeđenja, dobar finansijski položaj koji omogućava navedenim licima da ispune svoje obaveze.

Odobrenje o izuzimanju od obaveze polaganja obezbeđenja, u skladu sa stavom 4. ovog člana ne primenjuje se na postupak spoljnog tranzita robe koja se, u slučajevima koje propiše Vlada, smatra robom povećanog rizika.

Vlada će propisati dodatne uslove i postupak za polaganje obezbeđenja.

U slučaju nastanka okolnosti koje su u suprotnosti sa uslovima ili dodatnim kriterijumima za izdavanje odobrenja iz st. 3. i 4. ovog člana Uprava carina može ukinuti data odobrenja.

Vlada može, u posebnim okolnostima, privremeno zabraniti upotrebu zajedničkog obezbeđenja u umanjenom iznosu u spoljnom tranzitu, u skladu sa stavom 4. ovog člana.

Vlada može privremeno zabraniti upotrebu zajedničkog obezbeđenja u spoljnom tranzitu, u skladu sa stavom 4. ovog člana, za robu koja je, pod zajedničkim obezbeđenjem, identifikovana kao roba visokog rizika od prevare. |PU | | | |163.2.a) |(a) under the internal Community transit procedure, provided that such a possibility is provided for in an international agreement; |125.2.

1) |1) u okviru postupka unutrašnjeg tranzita, pod uslovom da je takva mogućnost predviđena međunarodnim sporazumom; |PU | | | |166 (b) |(b) Community goods for which such provision is made under Community legislation governing specific fields qualify, by virtue of being placed in a free zone or free warehouse, for measures normally attaching to the export of goods. |191.1. 2) |2) na domaću robu, na koju se u slučaju smeštaja u slobodnu zonu ili slobodno skladište, kada je to predviđeno propisima, primenjuju mere koje se primenjuju kod izvoza robe. |PU | | | |168.4. 2nd and 3rd sentence |To enable such checks to be carried out, a copy of the transport document, which shall accompany goods entering or leaving, shall be handed to, or kept at the disposal of, the customs authority by any person designated for this purpose by such authorities. Where such checks are required, the goods shall be made available to the customs authorities. |193.5 |Za obavljanje pregleda iz stava 4. ovog člana, lice koje odredi carinski organ predaje tom organu ili mu stavlja na raspolaganje, primerak prevozne isprave koji mora da prati robu koja ulazi u ili napušta slobodnu zonu ili slobodno skladište. Ako je potrebno da se izvrši pregled robe, roba se stavlja na raspolaganje carinskom organu. |PU | | | |170 |1. Without prejudice to Article 168 (4), goods entering a free zone or free warehouse need not be presented to the customs authorities, nor need a customs declaration be lodged.

2. Goods shall be presented to the customs authorities and undergo the prescribed customs formalities where:

(a) they have been placed under a customs procedure which is discharged when they enter a free zone or free warehouse; however, where the customs procedure in question permits exemption from the obligation to present goods, such presentation shall not be required;

(b) they have been placed in a free zone or free warehouse on the basis of a decision to grant repayment or remission of import duties;

(c) they qualify for the measures referred to in Article 166(b);

(d) they enter a free zone or free warehouse directly from outside the customs territory of the Community.

3. Customs authorities may require goods subject to export duties or to other export provisions to be notified to the customs department.

4. At the request of the party concerned, the customs authorities shall certify the Community or non-Community status of goods placed in a free zone or free warehouse. |195 |Roba koja ulazi u slobodnu zonu ili u slobodno skladište ne mora da se dopremi carinskom organu, niti je potrebno da se za nju podnese deklaracija. Na tu robu primenjuje se odredba člana 193. stav 4. ovog zakona.

Roba se doprema carinskom organu i podleže propisanim carinskim formalnostima samo u slučaju:

1) kada je bila stavljena u carinski postupak koji se okončava kada roba ulazi u slobodnu zonu ili u slobodno skladište. Ako navedeni carinski postupak dozvoljava izuzeće od obaveze dopremanja robe, takvo dopremanje se neće zahtevati;

2) da je smeštena u slobodnu zonu ili u slobodno skladište na osnovu odluke carinskog organa da se za tu robu odobri povraćaj ili otpust carinskog duga;

3) da ispunjava uslove za primenu mera iz člana 191. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

4) kad ulazi u slobodnu zonu ili slobodno skladište direktno iz područja koje nije carinsko područje Republike Srbije.

Carinski organ može da zahteva posebno evidentiranje robe koja podleže plaćanju izvoznih dažbina ili na koju se primenjuju drugi propisi kojima se reguliše izvoz.

Na zahtev zainteresovanog lica, carinski organ će potvrditi da li je roba koja je smeštena u slobodnu zonu ili u slobodno skladište domaća ili strana roba.

|PU | | | |171.2 |2. For certain goods referred to in Article 166 (b) which are covered by the common agricultural policy, specific time limits may be imposed in accordance with the committee procedure. |196.2 |Za određenu robu, iz člana 191. stav 1. tačka 2) ovog zakona, koja je obuhvaćena posebnim merama poljoprivredne politike mogu se propisati posebni rokovi smeštaja. |PU | | | |172.1 |1. Any industrial, commercial or service activity shall, under the conditions laid down in this Code, be authorized in a free zone or free warehouse. The carrying on of such activities shall be notified in advance to the customs authorities. |197.1 |Privredne delatnosti u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu obavljaju se pod uslovima koji su propisani ovim zakonom. Carinski organ mora biti unapred obavešten o obavljanju privrednih delatnosti u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu. |PU | | | |174 |The Community goods referred to in Article 166 (b) which are covered by the common agricultural policy shall under-go only the forms of handling expressly prescribed for such goods in conformity with Article 109 (2). Such handling may be undertaken without authorization. |199 |Domaća roba iz člana 191. stav 1. tačka 2) ovog zakona koja je obuhvaćena posebnim merama poljoprivredne politike može se u slobodnoj zoni ili u slobodnom skladištu podvrgnuti samo takvim oblicima postupanja koji su za tu robu izričito dozvoljeni članom 138. stav 2. ovog zakona. Ta postupanja mogu se preduzimati bez posebnog odobrenja. |PU | | | |175 |1. Where Articles 173 and 174 are not applied, non-Community goods and the Community goods referred to in Article 166 (b) shall not be consumed or used in free zones or in free warehouses.

2. Without prejudice to the provisions applicable to supplies or stores, where the procedure concerned so provides, paragraph 1 shall not preclude the use or consumption of goods the release for free circulation or temporary importation of which would not entail application of import duties or measures under the common agricultural policy or commercial policy. In that event, no declaration of release for free circulation or temporary importation shall be required.

Such declaration shall, however, be required if such goods are to be charged against a quota or a ceiling. |200 |Strana roba i domaća roba iz člana 191. stav 1. tačka 2) ovog zakona ne može se trošiti ili upotrebljavati u slobodnim zonama ili u slobodnim skladištima, osim u okviru postupaka i oblika postupanja iz čl. 198. i 199. ovog zakona.

Stav 1. ovog člana ne isključuje upotrebu ili potrošnju robe čije stavljanje u slobodan promet ili privremeni uvoz ne bi imalo za nužnu posledicu primenu uvoznih dažbina ili mera u okviru poljoprivredne ili trgovinske politike, osim ako je odredbama koje se odnose na zalihe drugačije propisano. u tom slučaju nije potrebno podnošenje deklaracije za stavljanje u slobodan promet ili privremeni uvoz, osim u slučaju kad se količina robe otpisuje od kvote ili tarifnog maksimuma. |PU | | | |176.2.

2nd subparagraph |For goods brought into a free zone directly from outside the customs territory of the Community or out of a free zone directly leaving the customs territory of the Community, a summary declaration shall be lodged in accordance with Articles 36a to 36c or 182a to 182d, as appropriate. |201a |Za robu koja direktno ulazi u slobodnu zonu, a pri tome ne prolazi kroz ostali deo carinskog područja Republike Srbije, odnosno za robu koja direktno napušta slobodnu zonu, a pri tome ne prolazi kroz ostali deo carinskog područja Republike Srbije, podnosi se sažeta deklaracija u skladu sa čl. 59-61a, odnosno čl. 210-213. ovog zakona. |PU | | | |178.2 |2. Where the said goods have undergone, in a free zone or free warehouse, one of the usual forms of handling within the meaning of Article 109 (1), the nature of the goods, the customs value and the quantity to be taken into consideration in determining the amount of import duties shall, at the request of the declarant and provided that such handling was covered by an authorization granted in accordance with paragraph 3 of that Article, be those which would be taken into account in respect of those goods, at the time referred to in Article 214, had they not undergone such handling. Derogations from this provision may, however, be determined in accordance with the committee procedure. |203.3 |Ako je roba bila predmet uobičajenog postupanja iz člana 138. stav 1. ovog zakona deklarant može da zahteva, ako je takvo postupanje carinski organ odobrio u skladu sa članom 138. stav 3. ovog zakona, da se iznos, uvoznih dažbina utvrdi na osnovu vrste robe, carinske vrednosti i količine robe, na osnovu kojih bi se iznos utvrdio u vreme nastanka carinskog duga iz člana 251. ovog zakona da roba nije bila predmet takvog postupanja. Vlada može da propiše slučajeve u kojma se neće primenjivati odredbe ovog stava. |PU | | | |179.1 |1. Community goods referred to in Article 166 (b) which are covered by the common agricultural policy and are placed in a free zone or free warehouse shall be assigned a treatment or use provided for by the rules under which they are eligible, by virtue of their being placed in a free zone or free warehouse, for measures normally attaching to the export of such goods. |204.1 |Za domaću robu iz člana 101. stav 1. tačka 2) ovog zakona koja podleže merama poljoprivredne politike, koja je smeštena u slobodnu zonu ili slobodno skladište, određuje se postupanje ili upotreba koji su predviđeni propisima prema kojima je ta roba, zbog smeštaja u slobodnu zonu ili slobodno skladište, pogodna za primenu mera koje se primenjuju pri izvozu takve robe. |PU | | | | | |216.1. 11a) |Oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina:

11a) osobe sa invaliditetom, odnosno organizacije osoba sa invaliditetom – na predmete posebno namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja osoba sa invaliditetom, kao i na rezervne delove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za te proizvode. | | |U EU ovo pitanje regulisano je drugim propisom pod nazivom – Council Regulation (EC) No 1186/2009 of 16 November 2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty

| | | |287a |Uprava carina, u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici, utvrđuje (formira) elektronsku bazu podataka o:

1) odlukama kojima se odobravaju zahtevi, uključujući zahtev i njegove priloge;

2) odlukama o produženju perioda u toku kog carinski organi moraju preduzimati mere ili odluke o ukidanju ili izmeni odluke kojom se odobrava zahtev;

3) obustavljanju odluke kojom se odobrava zahtev.

Ako je puštanje robe obustavljeno ili je roba zadržana, u bazu podataka iz stava 1. ovog člana unose se podaci o količini i vrsti robe, vrednosti, pravima intelektualne svojine, carinskim postupcima, državama porekla, polazištu i odredištu, prevoznim putevima i sredstvima.

Baza podataka, pored podataka iz st. 1. i 2. ovog člana, sadrži i lične podatke koje je carinski organ prikupio u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici, i to sledeće podatke:

ime i prezime podnosioca zahteva;

adresa i država podnosioca zahteva;

ime i prezime zastupnika za pravna pitanja podnosioca zahteva;

adresa i država zastupnika za pravna pitanja podnosioca zahteva;

ime i prezime zastupnika za tehnička pitanja podnosioca zahteva;

adresa i država zastupnika za tehnička pitanja podnosioca zahteva.

Uprava carina menja, dopunjava, ispravlja ili briše podatke unete u bazu podataka.

Uprava carina uspostavlja i održava odgovarajuće tehničke i organizacione uslove za pouzdano i sigurno funkcionisanje baze podataka.

Lični podaci čuvaju se najduže šest meseci od dana kada je odgovarajuća odluka kojom se odobrava zahtev bila ukinuta ili je istekao period u kome carinski organi moraju da preduzimaju mere.

Ako je nosilac odobrenja pokrenuo postupak za utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine povređeno, o čemu je obavestio carinske organe, lični podaci se čuvaju šest meseci nakon što je u ovim postupcima konačno utvrđeno da li je pravo intelektualne svojine bilo povređeno.

Evidencija se vodi kao javno dostupna baza podataka. | | |U EU ovo pitanje regilisano je drugim propisom pod nazivom – Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 | | | |288.1, 2. i 3. |Prodaja robe ustupljene u korist države ili zadržane u skladu sa članom 298. stav 1. ovog zakona, vrši se, po pravilu, javnom prodajom. Prodaja robe zadržane u skladu sa članom 298. stav 6. ovog zakona vrši se nakon što je pravnosnažna odluka postala izvršna u postupku u kom je izrečena zaštitna mera oduzimanja robe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, carinski organ može, lako kvarljivu robu, žive životinje, naftu i derivate nafte, zadržane u skladu sa članom 298. stav 6. ovog zakona, odmah prodati, bez javne prodaje.

Na upravljanje robom iz stava 2. ovog člana shodno se primenjuju odredbe propisa kojima se uređuje oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela.

| | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom. | | | |289.1. |Vlada može besplatno ustupiti stranu robu od istorijske, arheološke, etnografske, kulturne, umetničke i naučne vrednosti, kao i stranu robu namenjenu za humanitarne svrhe, ustanovama kulture koje su odgovorne za zaštitu kulturnih dobara, humanitarnim organizacijama i drugim korisnicima humanitarne pomoći. | | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom. | | | |295.1.

295.1.

5)

295.2.

295.3.

|Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 dinara kazniće se pravno lice, ako:

5) ne sprovede carinske formalnosti koje su potrebne da se za robu odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba ili propusti da obavi te formalnosti u propisanom roku (čl. 73. i 74);

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

| | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom. | |

Ostavite komentar