Uredba o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2014. godinu

Na osnovu člana 21. stav 4. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2014. godinu

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Lista kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2014. godinu, koja je data u Prilogu – Lista kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2014. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

broj:

U Beogradu,————- 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

PRILOG

LISTA KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU

Na teritoriji Republike Srbije utvrđuje se LISTA KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA, na osnovu rezultata ocenjivanja kvaliteta vazduha u 2014. godini:

1. PRVA KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA

1) Zona „Srbija” osim teritorije grada Valjevo i teritorije grada Kragujevac;

2) Zona „Vojvodina” osim teritorije grada Sremska Mitrovica;

3) Aglomeracija „Novi Sad”;

4) Aglomeracija „Pančevo”;

5) Aglomeracija „Niš”;

6) Aglomeracija „Kosjerić”.

2. DRUGA KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA

1) Aglomeracija „Beograd”;

2) Teritorija grada Kragujevac u okviru zone „Srbija”;

3) Teritorija grada Sremska Mitrovica u okviru zone „Vojvodina”.

3. TREĆA KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA

1) Aglomeracija „Bor”;

2) Aglomeracija „Smederevo”;

3) Aglomeracija „Užice”;

4) Teritorija grada Valjevo u okviru zone „Srbija”.

Ostavite komentar