Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 -US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, broj 8/17), u članu 2. stav 2. reči: „koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom” zamenjuju se rečima: ,,od čega se ovom uredbom raspoređuju sredstva u iznosu od 20.272.453.000 dinara”.

Stav 3. menja se i glasi:

,,Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 3.847.000.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-1513/2017 od 18. maja 2017. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 900.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznose 4.747.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. reči: „18.672.453.000 dinara” zamenjuju se rečima: „17.772.453.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 2) reči: „3.861.128.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.961.128.000 dinara”.

Član 3.

U članu 8. stav 1. reči: „2.847.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.747.000.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) reči: „2.084.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.984.000.000 dinara”.

U podtački (1) reči: „1.460.500.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.360.500.000 dinara”.

U podtački (1) alineja druga menja se i glasi:

„– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 2.210.500.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 600.000.000 dinara, za podršku za investicije za nabavku novih traktora u iznosu od 1.110.500.000 dinara, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 500.000.000 dinara;”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4803/2017

U Beogradu, 29. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić s.r.

Ostavite komentar