Uredba o izmeni Uredbe o strateškom partnerstvu

Na osnovu člana 35. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 46/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi 

UREDBU

O IZMENI UREDBE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

Član 1.

U Uredbi o strateškom partnerstvu („Službeni glasnik RS”, broj 129/14), u članu 22. stav 1. reči: „45 dana” zamenjuju se rečima: „60 dana”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 28. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar