Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2017. godini

Na osnovu člana 27a stav 5. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 2. Odluke o otvaranju Budzetskog fonda za unapređenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva („Službeni glasnik RS”, broj 79/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA FINANSIRANjE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENjA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2017. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budzetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2017. godini („Službeni glasnik RS” broj 8/17), u Programu korišćenja sredstava Budzetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2017. godini, koji je odštampan uz tu uredbu i čini njen sastavni deo, u Odeljku: „Namena sredstava” stav 2. tačka 2) menja se i glasi:

„2) povezivanja osnovnih i srednjih škola i ustanova kulture na obrazovnu i naučno istraživačku računarsku mrežu Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”, putem iznajmljivanja veza i postavljanjem lokalne bežične mreže za pristup u svim školama, ostalim ustanovama obrazovanja i ustanovama kulture;”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110- 4446/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar