Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2014. godinu

Na osnovu člana 19. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12), člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12 i 7/14-US),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2014. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2014. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava.

Član 3.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, aprila 2014. godine

V L A D A

4827014.0064.31/1

GODIŠNJI PROGRAM

MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2014. GODINU

U 2014. godini obaviće se mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi.

OBIM I VRSTE MERA I OBIM SREDSTAVA

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa obaviće se u obimu i u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene, i to:

1. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA KOD VELIKIH PREŽIVARA

Red.br. Naziv mere Planirani obim za 2014. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno Autohtone rase goveda Buša 1. Selekcijske smotre 30 350 10.500 2. Kontrola mlečnosti i produktivnosti umatičenih krava 20 2.000 40.000 UKUPNO: 50.500 Plemenite rase goveda Simentalska rasa 1. Selekcijske smotre 50.470 300 15.141.000 2. Linearna ocena prvotelki 10.500 200 2.100.000 3. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 25.600 2.000 51.200.000 4. Kontrola bikovskih majki 350 3.000 1.050.000 5. Performans test bikova 20 25.000 500.000 6. Biološki test bikova 10 20.000 200.000 7. Progeni test na mlečnost 10 30.000 300.000 UKUPNO: 70.491.000 Holštajn-frizijska rasa 1. Selekcijske smotre 12.000 300 3.600.000 2. Linearna ocena prvotelki 2.000 200 400.000 3. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 8.500 700 5.950.000 4. Kontrola bikovskih majki 100 3.000 300.000 5. Progeni test bikova na mlečnost 7 30.000 210.000 UKUPNO: 10.460.000 Domaći bivo 1. Selekcijske smotre 10 350 3.500 UKUPNO: 3.500 SVEGA KOD VELIKIH PREŽIVARA: 81.005.000

2. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U SVINJARSTVU

Red.br. Naziv mere Planirani obim za 2014. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno Autohtone rase svinja Moravka 1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 10 300 3.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 4 900 3.600 UKUPNO: 6.600 Resavka 1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 10 300 3.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 3 900 2.700 UKUPNO: 5.700 Mangulica 1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 70 300 21.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 8 900 7.200 UKUPNO: 28.200 Plemenite rase svinja 1. Selekcijske smotre 8.000 100 800.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 9.800 300 2.940.000 3. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 250 900 225.000 4. Odabiranje i kontrola nerastovskih majki 480 3.000 1.440.000 5. Performans test nerastova 420 3.000 1.260.000 6. Performans test nazimica 6.600 300 1.980.000 7. Biološki test nerastova 70 5.000 350.000 UKUPNO: 8.995.000 SVEGA U SVINJARSTVU: 9.035.500

3. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA KOD SITNIH PREŽIVARA

Red.br. Naziv mere Planirani obim za 2014. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno Autohtone rase ovaca Pramenka 1. Selekcijske smotre 4.000 100 400.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 2.400 300 720.000 3. Kontrola mlečnosti ovaca 1.300 1.000 1.300.000 4. Performans test ovnova 2 2.800 5.600 5. Biološki test ovnova 5 2.000 10.000 6. Progeni test ovnova 2 3.500 7.000 UKUPNO: 2.442.600 Plemenite rase ovaca 1. Selekcijske smotre 13.500 100 1.350.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 9.600 300 2.880.000 3. Kontrola mlečnosti ovaca 1.450 1.400 2.030.000 4. Performans test ovnova 5 2.800 14.000 5. Biološki test ovnova 5 2.000 10.000 6. Progeni test ovnova 2 3.500 7.000 UKUPNO: 6.291.000 Autohtone rase koza Balkanska i Srpska bela koza 1. Selekcijske smotre 250 100 25.000 2. Kontrola produktivnosti koza 230 300 69.000 3. Kontrola mlečnosti koza 230 1.300 299.000 4. Performans test jarčeva 1 2.800 2.800 5. Biološki test jarčeva 2 2.000 4.000 6. Progeni test jarčeva na mlečnost 1 3.500 3.500 UKUPNO: 403.300 Plemenite rase koza 1. Selekcijske smotre 1.050 100 105.000 2. Kontrola produktivnosti koza 800 300 240.000 3. Kontrola mlečnosti koza 750 1.300 975.000 4. Performans test jarčeva 1 2.800 2.800 5. Biološki test jarčeva 2 2.000 4.000 6. Progeni test jarčeva na mlečnost 1 3.500 3.500 UKUPNO: 1.330.300 SVEGA KOD SITNIH PREŽIVARA: 10.467.200

4. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA KOD KOPITARA

Red. Br. Naziv mere Planirani obim 2014. godine Cena po jedinici mere/din Ukupno Autohtone rase konja Domaći brdski konj 1. Identifikacija, obeležavanje i uvođenje u evidenciju novih grla 20 400 8.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 25 3.000 75.000 3. Selekcijske smotre 25 500 12.500 4. Licenciranje pastuva 3 7.000 21.000 UKUPNO: 116.500 Rase konja namenjene sportu Engleski punokrvni konj 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 140 3.000 420.000 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 6 16.000 96.000 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 3 7.000 21.000 4. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 15 7.000 105.000 5. Licenciranje pastuva 10 7.000 70.000 UKUPNO: 712.000 Rase kasača 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 310 3.000 930.000 2. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 10 7.000 70.000 3. Licenciranje pastuva 15 7.000 105.000 UKUPNO: 1.105.000 Lipicaneri 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 250 3.000 750.000 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 8 16.000 128.000 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 15 7.000 105.000 4. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 44 7.000 308.000 5. Licenciranje pastuva 10 7.000 70.000 UKUPNO: 1.361.000 Hladnokrvne rase konja 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 40 2.500 100.000 2. Licenciranje pastuva 8 7.000 56.000 3. Selekcijske smotre 80 400 32.000 UKUPNO: 188.000 Balkanski magarac 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 4 2.500 10.000 2. Selekcijske smotre 20 400 8.000 UKUPNO: 18.000 SVEGA KOD KOPITARA: 3.500.500

5. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U ŽIVINARSTVU

Red. Br. Naziv mere Planirani obim 2014. godine Cena po jedinici mere/din Ukupno Plemenite rase živine 1. Test brojlera 2.000 150 300.000 2. Test nosilja konzumnih jaja 2.000 150 300.000 UKUPNO: 600.000 Autohtone rase živine 1. Identifikacija i obeležavanje 100 150 15.000 2. Kontrola produktivnih svojstava 100 150 15.000 UKUPNO: 30.000 SVEGA U ŽIVINARSTVU: 630.000

6. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U PČELARSTVU

Red. Br. Naziv mere Planirani obim 2014. godine Cena po jedinici mere/din Ukupno 1. Kvalitetne priplodne pčelinje matice iz linija 18.000 80 1.440.000 2. Performans test linija 10 30.000 300.000 3. Progeni test pčelinjih matica 6 35.000 210.000 4. Selekcija pčela na produktivnost 22 4.500 99.000 5. Praćenje novih ekotipova pčela 4 30.000 120.000 6. Test trutovskih majki 4 25.000 100.000 UKUPNO: 2.269.000 SVEGA U PČELARSTVU 2.269.000

7. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AKVAKULTURI

Red.Br. Naziv mere Planirani obim 2014. godine Cena po jedinici mere/din Ukupno Pastrmka 1. Odabiranje priplodnih matica riba 250 400 100.000 2. Obeležavanje matica 250 300 75.000 3. Kontrola produktivnosti umatičenih kalifornijskih pastrmki 230 200 46.000 4. Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica 12 18.000 216.000 5. Obeležavanje jedinki kandidata za matice 1.000 300 300.000 6. Gajenje podmladka oba pola 11 18.000 198.000 7. Veštački mrest kalifornijske pastrmke 500 300 150.000 UKUPNO: 1.085.000 Šaran 1. Odabiranje priplodnih matica riba 100 800 80.000 2. Obeležavanje matica 200 300 60.000 3. Kontrola produktivnosti umatičenih šarana 200 200 40.000 4. Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica 12 40.000 480.000 5. Obeležavanje jedinki kandidata za matice 800 300 240.000 6. Gajenje podmladka oba pola 16 50.000 800.000 7. Veštački mrest šarana 300 300 90.000 UKUPNO: 1.790.000 Autohtone vrste riba Potočna pastrmka, lipljan, mladica, deverika, šaran divljak, linjak, deverika 1. Odabiranje priplodnih matica riba 300 600 180.000 2. Obeležavanje matica 300 300 90.000 UKUPNO: 270.000 SVEGA U AKVAKULTURI 3.145.000

U 2014. godini posebno će se finansirati i održavanje lokalnih i regionalnih izložbi kod velikih preživara, sitnih preživara i kopitara, koje organizuje ovlašćena odgajivačka organizacija, odnosno u čijoj organizaciji učestvuje ovlašćena odgajivačka organizacija (u daljem tekstu: podsticaji za održavanje izložbi), datih u sledećoj tabeli:

IZLOŽBE

Veliki preživari do 820.000 dinara Mali preživari do 234.624 dinara Kopitari do 89.000 dinara UKUPNO: do 1.143.624 dinara

Finansiranje dela troškova održavanja izložbi vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškove prevoza, troškove osiguranja životinja, troškove rada ocenjivačke komisije i dela troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora.

II. NAČIN RASPODELE SREDSTAVA

1. Podsticaji za sprovođenje odgajivačkih programa raspodeljuju se na sledeći način:

(1) za finansiranje mera za sprovođenje Programa koje vrši osnovna odgajivačka organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima u visini od 88% od iznosa realizovanih sredstava, a koje vrši regionalna odgajivačka organizacija u visini od 12% od iznosa realizovanih sredstava. Dalju raspodelu sredstava i dinamiku korišćenja utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena obavljanja poslova;

(2) za finansiranje poslova kontrole sprovođenja Programa, koje vrši glavna odgajivačka organizacija, obezbeđuju se sredstva u visini od 8% u odnosu na realizovana sredstva iz podtačke (1) ove tačke.

2. Raspodela sredstava na način utvrđen u tački 1. ovog poglavlja vrši se po sprovedenom postupku za ostvarivanje prava na podsticaje, koji se pokreće podnošenjem zahteva za korišćenje podsticaja, i to za:

(1) sprovođenje Programa kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i akvakulturi;

(2) obavljanje poslova kontrole sprovođenja Programa.

Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje podsticaja za namene iz stava 1. podtačka (1) ove tačke ima odgajivačka organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije, osim takvih organizacija koje imaju sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz čl. 7, 8. i 10. Zakona o stočarstvu i koje su upisane u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koji vodi Ministarstvo.

Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje podsticaja za namene iz stava 1. podtačka (2) ove tačke ima glavna odgajivačka organizacija koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije, osim takve organizacije koja ima sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koja ispunjava uslove iz člana 9. Zakona o stočarstvu i koja je upisana u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koji vodi Ministarstvo.

Zahtev za korišćenje podsticaja iz stava 1. ove tačke treba da sadrži:

– naziv, sedište, PIB, matični broj, telefon i žiro račun podnosioca zahteva,

– planirani program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u 2014. godini,

– podatke o području na kome će se program sprovoditi,

– podatke o kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti za sprovođenje programa sa specifikacijom opreme za obavljanje mera za sprovođenje odgajivačkog programa koju podnosilac zahteva poseduje.

U prilogu zahteva podnosilac zahteva dostavlja:

– fotokopiju radne knjižice stručnog lica odgovornog za sprovođenje odgajivačkog programa overenu od strane nadležnog organa,

– potvrdu da je stručno lice odgovorno za sprovođenje odgajivačkog programa u stalnom radnom odnosu kod podnosioca zahteva.

Regionalna odgajivačka organizacija mora da navede i područje rada za koje traži sredstva.

Prilikom izbora regionalne odgajivačke organizacije prednost ima ona regionalna odgajivačka organizacija koja obavlja delatnost na području upravnog okruga za koji podnosi zahtev.

Podnosilac zahteva može jednim zahtevom ostvariti pravo na korišćenje podsticaja za više namena iz stava 1. ove tačke.

Zahtev za korišćenje podsticaja iz stava 1. ove tačke podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „ ne otvarati”, najkasnije do 30. aprila 2014. godine.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi, kao i zahtevi sa netačnim podacima se ne razmatraju.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticaja uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik podsticaja.

3. Za ostvarivanje prava za korišćenje podsticaja za održavanje izložbi podnosi se zahtev, koji treba da sadrži:

– podatke o datumu i mestu održavanja izložbe,

– podatke o vrsti i kategoriji kvalitetnih priplodnih domaćih životinja,

– spisak izloženih kvalitetnih priplodnih domaćih životinja sa brojevima ušnih markica i brojevima iz glavne matične evidencije, osim za kopitare za koje se dostavlja spisak izloženih kvalitetnih priplodnih domaćih životinja sa brojevima iz glavne matične evidencije,

– spisak odgajivača sa brojevima poljoprivrednog gazdinstva, čije su kvalitetne priplodne domaće životinje izlagane na izložbi,

– zapisnik nadležnog republičkog poljoprivrednog inspektora o održanoj izložbi,

– odgovarajuće račune za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškova prevoza, troškova osiguranja životinja, troškova rada ocenjivačke komisije i dela troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora.

Zahtev za korišćenje podsticaja za održavanje izložbi podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26, najkasnije do 1. novembra 2014. godine.

4827014.0064.31/2

Ostavite komentar