Uredba o utvrđivanju dugoročnog Programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2015 – 2019. godine

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DUGOROČNOG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI

ZA PERIOD 2015 – 2019. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Dugoročni program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se ciljevi odgajivačkog rada i mere za sprovođenje ciljeva iz odgajivačkog programa: kod velikih preživara, u svinjarstvu, kod sitnih preživara, kod kopitara, u živinarstvu, u pčelarstvu, u akvakulturi, kao i finansiranje sprovođenja Programa.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 28. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

DUGOROČNI PROGRAM

MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015-2019. GODINE

I. CILJEVI ODGAJIVAČKOG RADA

Republika Srbija raspolaže sa 5,3 miliona hektara poljoprivrednih površina, od čega 3,4 miliona hektara čini korišćeno poljoprivredno zemljište. U strukturi korišćenog poljoprivrednog zemljišta, najveće učešće čine oranice i bašte sa 73,1 % i livade i pašnjaci sa 20,7 %.

U cilju racionalnog korišćenja navedenih površina neophodno je:

1) veće učešće stočarstva, mereno brojem uslovnih grla po jedinici površine, proizvodnje mesa, mleka, jaja, vune, meda i drugih stočarskih proizvoda po hektaru;

2) u oblasti stočarske proizvodnje, veća koncentracija broja stoke po odgajivaču, razvojem farmerskog tipa proizvodnje, preko koga će biti racionalno iskorišćene raspoložive zemljišne površine i biljna proizvodnja koja će biti u funkciji razvoja stočarstva;

3) povećanje produktivnosti po grlu u proizvodnji mleka, mesa, jaja, vune, kao i kvaliteta ovih proizvoda, kao i drugih stočarskih proizvoda;

4) primena novih metoda i postupaka u pripremi hrane za domaće životinje i smanjenje utroška hrane za domaće životinje za jedinicu proizvoda;

5) izvršavanje rejonizacije proizvodnje u skladu sa strukturom zemljišnih površina, načinom korišćenja zemljišta i potrebama pojedinih vrsta domaćih životinja za hranom za domaće životinje, a u skladu sa principima podele u okviru Evropske unije na ravničarske, brežuljkaste, brdske i planinske uslove odgoja domaćih životinja.

II. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA

U periodu 2015-2019. godine izvršiće se po vrsti stoke, sledeće mere selekcije:

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara

Red.Br. Naziv mere Planirani godišnji obim Jedinica mere 2015 2016 2017 2018 2019 Plemenite rase goveda Simentalska rasa 1. Selekcijske smotre 56.000 56.000 56.000 100.000 100.000 grlo 2. Linearna ocena prvotelki 12.000 12.000 12.000 20.000 20.000 grlo 3. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 27.400 27.400 27.400 50.000 50.000 grlo 4. Kontrola bikovskih majki 360 360 360 425 425 grlo 5. Performans test bikova 18 18 18 45 45 grlo 6. Biološki test bikova 15 15 15 35 35 grlo 7. Progeni test na tovnost 2 2 2 3 3 grlo 8. Progeni test na mlečnost 10 10 10 25 25 grlo 9. Progeni test na telesnu građu 5 5 5 25 25 grlo Holštajn – frizijska rasa 1 Selekcijske smotre 12.444 12.444 12.444 17.000 17.000 grlo 2. Linearna ocena prvotelki 2.500 2.500 2.500 4.250 4.250 grlo 3. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 8.500 8.500 8.500 12.000 12.000 grlo 4. Kontrola bikovskih majki 100 100 100 105 105 grlo 5. Performans test bikova 5 5 5 25 25 grlo 6. Biološki test bikova 3 3 3 10 10 grlo 7. Progeni test na mlečnost 6 6 6 10 10 grlo 8. Progeni test na telesnu građu 2 2 2 10 10 grlo

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u svinjarstvu

Red.Br. Naziv mere Planirani godišnji obim Jedinica mere 2015 2016 2017 2018 2019 Plemenite rase svinja 1. Selekcijske smotre 8.000 8.000 8.000 16.000 16.000 grlo 2. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 9.000 9.000 9.000 21.000 21.000 grlo 3. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 250 250 250 700 700 grlo 4. Odabiranje i kontrola nerastovskih majki 480 480 480 1.800 1.800 grlo 5. Performans test nerastova 480 480 480 1.740 1.740 grlo 6. Performans test nazimica 6.000 6.000 6.000 16.000 16.000 grlo 7. Biološki test nerastova 70 70 70 200 200 grlo 8. Progeni test nerastova 50 50 50 200 200 grlo

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod sitnih preživara

Red.Br. Naziv mere Planirani godišnji obim Jedinica mere 2015 2016 2017 2018 2019 Rase ovaca smera meso i meso – vuna 1. Selekcijske smotre 15.000 15.000 15.000 31.000 31.000 grlo 2. Kontrola produktivnosti ovaca 10.000 10.000 10.000 21.000 21.000 grlo 3. Performans test ovnova 7 7 7 20 20 grlo 4. Biološki test ovnova 10 10 10 26 26 grlo 5. Progeni test ovnova 3 3 3 15 15 grlo Rase ovaca smera meso – mleko – vuna 1. Selekcijske smotre 7.000 7.000 7.000 15.000 15.000 grlo 2. Kontrola produktivnosti ovaca 4.000 4.000 4.000 10.000 10.000 grlo 3. Kontrola mlečnosti ovaca 3.000 3.000 3.000 8.000 8.000 grlo 4. Performans test ovnova 7 7 7 20 20 grlo 5. Biološki test ovnova 10 10 10 25 25 grlo 6. Progeni test ovnova 3 3 3 20 20 grlo Koze 1. Selekcijske smotre 1.600 1.600 1.600 4.000 4.000 grlo 2. Kontrola produktivnosti koza 1.500 1.500 1.500 3.500 3.500 grlo 3. Kontrola mlečnosti koza 1.300 1.300 1.300 3.500 3.500 grlo 4. Performans test jarčeva 1 1 1 10 10 grlo 5. Biološki test jarčeva 4 4 4 20 20 grlo 6. Progeni test jarčeva na mlečnost 1 1 1 10 10 grlo

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod kopitara

Red.Br. Naziv mere Planirani godišnji obim Jedinica mere 2015 2016 2017 2018 2019 Rase konja namenjene sportu Engleski punokrvni konj 1. Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom 140 140 140 140 140 grlo 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 10 10 10 12 12 grlo 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 8 8 8 8 8 grlo 4. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 8 8 8 8 8 grlo 5. Licenciranje pastuva 5 5 5 5 5 grlo Rase kasača 1. Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom 260 260 260 265 265 grlo 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 9 9 9 9 9 grlo 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 14 14 14 14 14 grlo 4. Licenciranje pastuva 11 11 11 11 11 grlo Lipicaneri 1. Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom 261 261 261 261 261 grlo 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 14 14 14 14 14 grlo 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 15 15 15 17 17 grlo 4. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 44 44 44 44 44 grlo 5. Licenciranje pastuva 11 11 11 11 11 grlo Hladnokrvne rase konja 1. Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom 45 45 45 45 45 grlo 2. Licenciranje pastuva 7 7 7 7 7 grlo 3. Selekcijske smotre 80 80 80 90 90 grlo Ostale rase konja(arapski konj, engleski polukrvni konj, haflinger, rase poni konja) 1. Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom 60 60 60 60 60 grlo 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 5 5 5 5 5 grlo 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 5 5 5 5 5 grlo 4. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 7 7 7 7 7 grlo 5. Licenciranje pastuva 2 2 2 2 2 grlo 6. Selekcijske smotre 13 13 13 15 15 grlo

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u živinarstvu

Red.Br. Naziv mere Planirani godišnji obim Jedinica mere 2015 2016 2017 2018 2019 Plemenite rase 1. Test roditelja teškog tipa 1.500 1.500 1.500 3.000 3.000 grlo 2. Test roditelja lakog tipa 1.000 1.000 1.000 2.500 2.500 grlo 3. Test brojlera 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 grlo 4. Test nosilja konzumnih jaja 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 grlo 5. Test ćuraka u tovu 600 600 600 600 600 grlo 6. Uvođenje novih programa gajenja tovnih pilića – – – 2.000 2.000 grlo 7. Uvođenje novih programa gajenja kokoši nosilja – – – 2.000 2.000 grlo

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u pčelarstvu

Red.Br. Naziv mere Planirani godišnji obim Jedinica mere 2015 2016 2017 2018 2019 1. Kvalitetne pčelinje matice iz linija 19.500 19.500 19.500 35.000 35.000 grlo 2. Performans test linija 18 18 18 35 35 linija 3. Progeni test pčelinjih matica 18 18 18 35 35 linija 4. Selekcija pčela na produktivnost 25 25 25 35 35 linija 5. Praćenje novih ekotipova pčela 4 4 4 10 10 linija 6. Test trutovskih majki 5 5 5 5 5 linija

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u akvakulturi

Red.Br. Naziv mere Planirani godišnji obim Jedinica mere 2015 2016 2017 2018 2019 Pastrmka 1. Odabiranje priplodnih matica riba 250 250 250 500 500 grlo 2. Obeležavanje matica 250 250 250 500 500 grlo 3. Kontrolu produktivnosti umatičenih kalifornijskih pastrmki 230 230 230 500 500 grlo 4. Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica 12 12 12 25 25 familija 5. Obeležavanje jedinki kandidata za matice 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 grlo 6. Gajenje podmlatka oba pola 11 11 11 25 25 familija 7. Veštački mrest kalifornijske pastrmke 850 850 850 1.500 1.500 grlo Šaran 1. Odabiranje priplodnih matica riba 100 100 100 200 200 grlo 2. Obeležavanje matica 200 200 200 300 300 grlo 3. Kontrolu produktivnosti umatičenih šarana 200 200 200 250 250 grlo 4. Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica 12 12 12 25 25 familija 5. Obeležavanje jedinki kandidata za matice 800 800 800 2.000 2.000 grlo 6. Gajenje podmlatka oba pola 16 16 16 30 30 familija 7. Veštački mrest šarana 300 300 300 400 400 grlo Autohtone vrste riba Potočna pastrmka, lipljan, mladica, deverika, divlji šaran, linjak, deverika 1. Odabiranje priplodnih matica riba 300 300 300 600 600 grlo 2. Obeležavanje matica 300 300 300 600 600 grlo

III. FINANSIJSKA SREDSTVA

Dugoročni program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine (u daljem tekstu: Program) se realizuje putem donošenja godišnjih programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Finansiranje poslova kontrole sprovođenja Programa vrši se u visini od 8% od ukupne vrednosti realizovanih sredstava po osnovu godišnjih programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Neophodna sredstva po grupama mera i ukupno

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 1. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara 94.228.056 94.228.056 94.228.056 167.162.400 167.162.400 2. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u svinjarstvu 9.779.400 9.779.400 9.779.400 28.242.000 28.242.000 3. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod sitnih preživara 13.734.684 13.734.684 13.734.684 33.207.300 33.207.300 4. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod kopitara 4.190.076 4.190.076 4.190.076 4.261.140 4.261.140 5. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u živinarstvu 1.182.600 1.182.600 1.182.600 2.964.600 2.964.600 6. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u pčelarstvu 3.334.500 3.334.500 3.334.500 6.110.100 6.110.100 7. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u akvakulturi 3.550.500 3.550.500 3.550.500 7.052.400 7.052.400 Ukupno 129.999.816 129.999.816 129.999.816 248.999.940 248.999.940.

Ostavite komentar