Uredba o dopuni Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi ( „Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 2. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik PC”, br. 75/05 i 48/10),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O UPRAVI ZA

ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

Član 1.

U Uredbi o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik PC”, broj 63/13) u članu 2. stav 1. dodaje se tačka 1a) koja glasi:

„1a) sistemska i tehnička podrška iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u funkcionisanju Uprave za zajedničke poslove republičkih organa koja podrazumeva: održavanje računarske i komunikacione opreme i lokalnih računarskih mreža, razvoj i održavanje aplikativnog i sistemskog softvera za potrebe Uprave za zajedničke poslove republičkih organa;”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7440/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

Ostavite komentar