Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 75/14, 64/15 i 68/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 86/14, 103/14 i 69/15) u Državnom programu obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, u odeljku 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja u stavu 1. broj: „3.248.953.950” zamenjuje se brojem: „4.324.456.950”, a u stavu 2. u tabeli broj: „1.687.054.359” zamenjuje se brojem: „2.762.557.359”.

U Prilogu 1. Pregled oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozija i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, posle dela tabele koji se odnosi na Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, dodaje se novi deo tabele, koji glasi:

„HITNI RADOVI

na sanaciji oštećenja zaštitnih vodnih objekata

nastalih kao posledica poplavnog talasa u maju 2014.godine na vodnom području Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”

R.br. Vodotok

Ostavite komentar