Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 99/11- dr. zakon, 93/12 i 84/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: podsticanje razvoja domaćeg turizma).

Član 2.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: vaučer), u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan prebivališta korisnika vaučera.

Vaučer se može koristiti na teritoriji Republike Srbije, izuzimajući teritoriju grada Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca (izuzeće se ne odnosi na zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa Zakonom o turizmu, a koje se nalaze na teritoriji ovih gradova).

Član 3.

Usluge smeštaja iz člana 2. ove uredbe pružaju privredni subjekti, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa Zakonom o turizmu, kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa Zakonom o turizmu (u daljem tekstu: Ugostitelj).

Po završetku korišćenja usluga smeštaja Ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak za pružene usluge.

Fiskalni isečak iz stava 2. ovog člana mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RSˮ, br. 135/04 i 93/12), kao i iznos boravišne takse, oslobađanja od njenog plaćanja ili umanjenja na način propisan Zakonom o turizmu.

Član 4.

Korisnici vaučera u smislu ove uredbe su:

korisnici prava na penziju;

nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;

ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;

korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RSˮ, br. 41/09 i 10/13 – dr. zakon).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, centrima za socijalni rad, filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja i Javnim preduzećem „Pošta Srbije”, Beograd.

Član 6.

Ministarstvo objavljuje obaveštenje kojim se pozivaju Ugostitelji da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera korisnicima.

Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima (u daljem tekstu: prijava za učešće), Ministarstvu podnose Ugostitelji pisanim putem.

Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera sadrži naročito:

naziv privrednog subjekta, pravnog lica, odnosno ime i prezime fizičkog lica, iz člana 3. ove uredbe;

matični broj i PIB za privredne subjekte, pravna lica i preduzetnike, odnosno JMBG za ostala fizička lica, kao i matični broj i PIB privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

sedište, odnosno adresu Ugostitelja (ulica, broj, mesto, poštanski broj, opština);

podatke o ugostiteljskom objektu (naziv, vrsta, a za kategorisane objekte i kategorija i broj rešenja o razvrstavanju u kategoriju, kao i broj raspoloživih ležajeva);

telefon, faks;

e-mail adresu;

podatke o kontakt osobi.

Uz Prijavu potrebno je obezbediti sledeća dokumenta:

za privredni subjekt i drugo pravno lice uz prijavu je potrebno obezbediti kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar, a za kategorisane objekte kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju;

za zdravstvenu ustanovu koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pruža usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa Zakonom o turizmu, uz prijavu je potrebno obezbediti kopiju odobrenja ministra nadležnog za poslove turizma, u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o turizmu;

za fizičko lice iz člana 3. ove uredbe, uz prijavu je potrebno obezbediti kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju seoskog turističkog domaćinstva, kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge, kao i kopiju ugovora sa privrednim subjektom ili pravnim licem, na osnovu kog fizičko lice pruža ugostiteljske usluge.

Za svaki objekat koji Ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera podnosi se posebna prijava.

Ugostitelj je u obavezi da informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera.

Ministarstvo sačinjava listu Ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Ukoliko u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera Ugostitelj prestane da ispunjava uslove propisane zakonom i ovom uredbom, biće uklonjen sa liste Ugostitelja. Po ponovnom ispunjenju propisanih uslova i uz obezbeđivanje relevantne dokumentacije, Ugostitelj može biti vraćen na listu Ugostitelja.

Član 7.

Po objavljivanju liste Ugostitelja iz člana 6. ove uredbe, Ministarstvo objavljuje obaveštenje za podnošenje prijava za dodelu vaučera (u daljem tekstu: prijava).

Lice koja ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe vrši rezervaciju smeštaja kod Ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji.

Lice iz stava 2. ovog člana podnosi prijavu, koja sadrži naročito:

ime i prezime podnosioca prijave;

JMBG;

adresu stanovanja, odnosno adresu za dostavu vaučera;

kontakt telefon;

podatak o ostvarenom pravu iz člana 4. ove uredbe.

Uz prijavu se obavezno podnosi fotokopija lične karte ili pasoša i potvrda o izvršenoj rezervaciji.

Korisnici prava na penziju podnose fotokopiju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

Radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno podnose i original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac.

Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov iz člana 4. ove uredbe, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj).

Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera, ako je uslov iz člana 4. ove uredbe ostvario danom podnošenja prijave.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se preko šaltera Javnog preduzeća „Pošta Srbijeˮ, Beograd, na teritoriji cele Republike Srbije, a evidentirane prijave sa prilozima se pakuju (opremaju) i dostavljaju Ministarstvu, putem pošiljke sa potvrđenim uručenjem (usluga rezervisanog servisa).

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tač. 1) – 4), 6) i 7) ove uredbe, vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, centara za socijalni rad i jedinstvene matične evidencije korisnika boračko-invalidske zaštite.

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tačka 5) ove uredbe, u vezi sa statusom zaposlenog, vrši Ministarstvo finansija preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tačka 8) ove uredbe, vrši Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine preko Uprave za agrarna plaćanja.

O ispunjenosti uslova, navedenih u st. 10, 11. i 12. ovog člana, nadležni organi elektronskim putem dostavljaju informacije (elektronske baze) Ministarstvu.

Član 8.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučer sadrži sledeće podatke i to:

odštampane podatke:

namena: subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima;

izdavalac vaučera: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija;

novčana vrednost: 5.000,00 dinara;

serijski broj vaučera;

početak i završetak važenja vaučera;

podatke o korisniku vaučera iz člana 7. stav 3. tač. 1), 2) i 3) ove uredbe;

izjavu korisnika vaučera o korišćenju usluge smeštaja.

podatke koji se ručno popunjavaju:

naziv Ugostitelja;

PIB Ugostitelja, odnosno JMBG za fizička lica i PIB privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

broj računa Ugostitelja u banci, odnosno privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

potpis i pečat Ugostitelja, odnosno potpis fizičkog lica Ugostitelja;

potpis korisnika vaučera, odnosno njegovog zakonskog zastupnika (roditelja, odnosno staratelja).

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava vršiće se na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd.

Prijavljenim licima koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko Javnog preduzeća „Pošta Srbijeˮ, Beograd, dostavlja vaučere lično na adresu, putem preporučene pošiljke (usluga rezervisanog servisa).

Član 9.

Po okončanju korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer sa podacima iz člana 8. ove uredbe koji se ručno popunjavaju, potpisuje i pečatira vaučer, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer i izjavu o korišćenju usluga smeštaja.

Vaučeri se mogu koristiti zaključno sa 20. novembrom 2017. godine.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga.

Ugostitelj mesečno, a najkasnije 25. novembra 2017. godine, dostavlja Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom i to:

overen i potpisan spisak realizovanih vaučera;

uredno popunjene, potpisane i pečatirane vaučere;

propisan fiskalni isečak za pružene usluge.

Pored dokumentacije iz stava 5. ovog člana, Ugostitelj dostavlja overenu i potpisanu specifikaciju, koja sadrži:

sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja i pojedinačnom cenom (koja se jedino refundira);

iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju (poziv na odredbe Zakona o turizmu kao osnov umanjenja ili oslobađanja).

Na osnovu dostavljene uredne dokumentacije, vrši se refundacija sredstava, u roku od 45 dana od datuma prijema kompletne dokumentacije.

Član 10.

Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 113/15).

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar