Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu za obnovu stočnog fonda na poplavljenom području

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 75/14, 64/15 i 68/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI

REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU I PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU ZA OBNOVU STOČNOG FONDA NA POPLAVLJENOM PODRUČJU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu za obnovu stočnog fonda na poplavljenom području.

Član 2.

Državni program pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu za obnovu stočnog fonda na poplavljenom području odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9209/2015

U Beogradu, 28. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar