Uredba o postupku i načinu prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 12. stav 6. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10 i 115/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi 

UREDBU

O POSTUPKU I NAČINU PRODAJE UDELA I AKCIJA

U VLASNIŠTVU AKCIONARSKOG FONDA

METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak i način prodaje udela i akcija u akcionarskim društvima čije akcije nisu uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u vlasništvu Akcionarskog fonda (u daljem tekstu: Fond), kao i u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kada se prodaju zajedno sa akcijama odnosno udelima Fonda.

Odredbe ove uredbe primenjuju se i u slučaju da se istovremeno sa ponudom za prodaju akcija/udela Fonda metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, na prodaju nude i akcije/udeli pojedinačnih akcionara/udeličara pravnog lica čije se akcije/udeli nude na prodaju, radi prodaje većinskog paketa akcija/udela.

Član 2.

Udeli i akcije Fonda iz člana 1. ove uredbe (u daljem tekstu: kapital) prodaju se metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem na osnovu odluke koju donosi Savet Akcionarskog fonda (u daljem tekstu: Savet Fonda).

Minimalnu cenu za prodaju kapitala utvrđuje Savet Fonda na predlog Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija).

Član 3.

Postupak prodaje kapitala iz člana 1. ove uredbe metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem (u daljem tekstu: postupak) sprovodi Agencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije i ovom uredbom.

Pravo učešća u postupku imaju domaća i strana pravna i fizička lica.

II. POSTUPAK I NAČIN

Priprema postupka

Član 4.

Agencija je dužna da o prodaji kapitala obavesti privredno društvo čiji je kapital predmet prodaje u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o prodaji.

Priprema postupka obuhvata:

pripremu prodajne dokumentacije;

objavljivanje javnog poziva za podnošenje prijava za učešće u postupku.

Prodajna dokumentacija

Član 5.

Prodajnu dokumentaciju čine:

osnovni podaci o privrednom društvu čiji je kapital predmet prodaje;

finansijski izveštaj privrednog društva za poslednju poslovnu godinu;

nacrt ugovora (po pristupu) o prodaji kapitala;

obrazac prijave za učešće u postupku;

obrazac ponude;

druge informacije i dokumentaciju neophodnu za prodaju kapitala.

Prodajnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 3), 4) i 5) ovog člana izrađuje Agencija.

Javni poziv

Član 6.

Agencija priprema javni poziv za podnošenje prijava za učešće u postupku u skladu sa odlukom Saveta Fonda.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži:

poslovno ime, matični broj, delatnost i kontakt podatke privrednog društva;

broj i procentualni iznos akcija, odnosno procentualni iznos udela koji se nudi na prodaju;

početnu cenu za kapital koji je predmet prodaje;

sredstvo plaćanja;

rok i način podnošenja prijave za učešće u postupku;

šifru prodaje;

cenu, vreme, mesto i način preuzimanja prodajne dokumentacije;

iznos i način uplate depozita;

datum, vreme i mesto otvaranja prijava;

druge podatke od značaja za sprovođenje postupka.

Javni poziv za učešće u postupku objavljuje se najmanje u jednom dnevnom visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Agencije, najkasnije 21 dan pre dana koji je određen za podnošenje prijava.

Otkup prodajne dokumentacije

Član 7.

Zainteresovana lica za učešće u postupku dužna su da otkupe prodajnu dokumentaciju.

Prodajna dokumentacija se predaje ili dostavlja zainteresovanim licima u roku od tri radna dana od dana prijema potvrde o uplati cene za prodajnu dokumentaciju.

Komisija za sprovođenje postupka

Član 8.

Agencija obrazuje Komisiju za sprovođenje postupka (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima tri člana.

Komisija iz reda svojih članova imenuje predsednika Komisije.

Komisija se imenuje za jedan ili više postupaka.

Član 9.

Komisija obavlja sledeće poslove:

otvara prijave i odlučuje o podnetim prijavama;

otvara ponude i odlučuje o podnetim ponudama;

utvrđuje početnu cenu za javno nadmetanje u slučaju više učesnika u postupku;

u slučaju jednog učesnika u postupku, proglašava kupca;

u slučaju više učesnika u postupku, registruje učesnike čija je prijava za učešće u postupku odobrena;

proglašava postupak neuspešnim kada su se stekli uslovi;

vrši i druge poslove od značaja za sprovođenje postupka, u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Član 10.

Komisija može odlučivati ako je prisutna većina od ukupnog broja članova.

Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Komisije.

Komisija o svom radu sačinjava zapisnik.

Sredstva plaćanja, depozit i ugovor o prodaji kapitala

Član 11.

Sredstvo plaćanja u postupku je u domaćoj valuti.

Proglašeni kupac u postupku prodajnu cenu plaća odjednom.

Depozit kupca utvrđuje se na iznos od najmanje 50% početne cene.

Depozit može da se uplati u gotovom novcu ili polaganjem prvoklasne bankarske garancije.

Depozit se uračunava u prodajnu cenu, a na uplaćeni depozit ne obračunava se kamata.

Učesnicima koji nisu stekli svojstvo kupca, depozit se vraća u roku od osam radnih dana od dana završetka javnog nadmetanja, osim u slučajevima predviđenim ovom uredbom.

Učesniku koji je istakao drugu najvišu ponudu, depozit se vraća u roku od 30 dana od dana završetka javnog nadmetanja.

Ako Agencija ne vrati depozit u roku iz st. 6. i 7. ovog člana, dužna je da plati zateznu kamatu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visina zatezne kamate.  

Član 12.

Nacrt ugovora (po pristupu) o prodaji kapitala (u daljem tekstu: nacrt ugovora o prodaji), ne sadrži prodajnu cenu.

Potpisivanjem nacrta ugovora o prodaji, učesnici u postupku obavezuju se na prihvatanje uslova iz nacrta ugovora o prodaji.

Nacrt ugovora o prodaji u koji je uneta prodajna cena i podaci o učesniku u postupku koji je proglašen kupcem i koji je potpisan od strane ovlašćenog lica Agencije i kupca i overen od strane nadležnog organa, postaje ugovor o prodaji.

Prodajna cena je najviša cena utvrđena u postupku.

Podnošenje i sadržina prijave

Član 13.

Prijava za učešće u postupku podnosi se Agenciji u zatvorenoj koverti (u daljem tekstu: prijava) u roku i na način utvrđenim u javnom pozivu.

Prijava se podnosi na obrascu koji je sastavni deo prodajne dokumentacije.

Prijava sadrži:

popunjen obrazac prijave;

parafiran na svakoj strani i potpisan nacrt ugovora o prodaji;

dokaz o uplaćenom depozitu ili bankarsku garanciju;

koverat sa oznakom „Ponuda”;

5) druge podatke ili dokumentaciju koja je predviđena prodajnom dokumentacijom ili javnim pozivom.

Smatra se da je depozit u gotovom novcu uplaćen kada je iznos sredstava na ime depozita evidentiran na računu Agencije.

Koverat sa oznakom „Ponuda” sadrži popunjen obrazac ponude u koji je unet iznos ponuđene cene za predmet prodaje.

Ponude moraju biti jednake ili veće od početne cene.

Otvaranje i ocena prijava

Član 14.

Komisija sprovodi postupak otvaranja i ocene prijava narednog radnog dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Otvaranje prijava je javno.

Komisija proverava da li je prijava blagovremena i potpuna, kao i da li je podneta u skladu sa javnim pozivom, prodajnom dokumentacijom i ovom uredbom.

Ukoliko je prijava neblagovremena, Komisija u roku od tri radna dana od dana prijema prijave obaveštava učesnika o odbacivanju prijave, a učesnik gubi pravo na vraćanje depozita.

Ukoliko prijava ne sadrži sve podatke i dokumentaciju iz člana 13. stav 3. ove uredbe, odnosno ako nije u skladu sa javnim pozivom, prodajnom dokumentacijom i ovom uredbom, Komisija u roku od tri radna dana od dana otvaranja prijava, poziva učesnika da u roku od tri radna dana od dana prijema obaveštenja, izvrši dopunu/ispravku prijave.

Ukoliko učesnik ne izvrši dopunu u skladu sa stavom 5. ovog člana, Komisija odbacuje prijavu o čemu obaveštava učesnika, a učesnik gubi pravo na vraćanje depozita.

Komisija odobrava prijavu koja ispunjava uslove u skladu sa javnim pozivom, prodajnom dokumentacijom i ovom uredbom.

Ukoliko nijedna prijava ne ispunjava propisane uslove, Komisija proglašava postupak neuspešnim, a obaveštenje o neuspešnom postupku oglašava se na internet stranici Agencije.

Postupak sa jednim učesnikom

Član 15.

U slučaju da je u postupku pristigla samo jedna prijava za koju Komisija utvrdi da ispunjava propisane uslove iz člana 14. stav 7. ove uredbe, odmah se pristupa otvaranju i oceni ponude.

Komisija utvrđuje da li ponuda iz stava 1. ovog člana, ispunjava uslove propisane javnim pozivom, prodajnom dokumentacijom i ovom uredbom.

Komisija proglašava kupcem učesnika čija prijava i ponuda ispunjavaju propisane uslove.

Ako učesnik iz stava 3. ovog člana ne zaključi ugovor o prodaji ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, gubi svojstvo kupca i pravo na vraćanje depozita, a postupak se proglašava neuspešnim.

Postupak sa više učesnika

Član 16.

Komisija je dužna da najmanje dva radna dana pre dana određenog za otvaranje koverata sa oznakom: „Ponuda” obavesti učesnike o odobravanju prijave, kao i o datumu, vremenu i mestu otvaranja ponuda i održavanja javnog nadmetanja.

Koverat sa oznakom „Ponuda” otvara se samo ukoliko Komisija odobri prijavu.

Učesnik čija prijava je odobrena dužan je da prisustvuje otvaranju ponuda, u suprotnom, smatraće se da je odustao od svoje ponude i gubi pravo na vraćanje depozita.

Registracija učesnika

Član 17.

Pre otvaranja Koverata sa oznakom „Ponuda”, Komisija obavlja registraciju učesnika.

Registracija obuhvata:

proveru identiteta učesnika;

proveru verodostojnosti ovlašćenja punomoćnika;

proveru odobrenja prijave;

potpisivanje zapisnika o registraciji učesnika.

Učesnici čija je prijava za učešće u postupku odobrena, a ne registruju se, gube pravo na vraćanje depozita.

Otvaranje i ocena ponuda

Član 18.

Otvaranje ponuda je javno.

Komisija, odmah po otvaranju koverata sa oznakom „Ponuda”, utvrđuje da li su podnete ponude u skladu sa javnim pozivom i utvrđuje redosled važećih ponuda prema visini ponuđene cene za predmet prodaje.

Najviša ponuđena cena predstavlja najpovoljniju ponudu.

Najpovoljnija ponuda predstavlja početnu cenu na javnom nadmetanju.

Komisija odbija ponude koje sadrže ponuđenu cenu manju od minimalne cene iz člana 2. stav 2. ove uredbe, koje ne sadrže jasno određen iznos na koji ponuda glasi, koje se pozivaju na neku drugu ponudu, ponude date pod uslovom, ili se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni u prodajnoj dokumentaciji i javnom pozivu, odnosno koje na drugi način nisu u skladu sa javnim pozivom, prodajnom dokumentacijom i ovom uredbom.

Ako Komisija utvrdi da nijedna ponuda ne ispunjava propisane uslove, Komisija proglašava postupak neuspešnim, a obaveštenje o neuspešnom postupku oglašava se na internet stranici Agencije.

U slučaju da u postupku učestvuju najmanje dva učesnika za čije ponude Komisija utvrdi da ispunjavaju propisane uslove, odmah nakon ocene ponuda sprovodi se javno nadmetanje.

Izdavanje aukcijske kartice

Član 19.

Aukcionar, odmah nakon ocene ponuda, učesnicima čije ponude ispunjavaju propisane uslove, izdaje numerisane aukcijske kartice.

Javno nadmetanje

Član 20.

Ukoliko učesnici koji su se registrovali, odnosno čije ponude ispunjavaju propisane uslove, ne pristupe javnom nadmetanju, gube pravo na vraćanje depozita.

U slučaju da nijedan učesnik iz stava 1. ovog člana ne pristupi javnom nadmetanju, Komisija proglašava postupak neuspešnim.

U slučaju da javnom nadmetanju pristupi samo jedan učesnik iz stava 1. ovog člana, primenjuju se odredbe ove uredbe o postupku sa jednim učesnikom.

Član 21.

Javno nadmetanje sprovodi aukcionar.

Javnom nadmetanju pored učesnika mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Predsednik Komisije je dužan da obezbedi jednak tretman svih učesnika na javnom nadmetanju.

Nadležnost aukcionara

Član 22.

Kada su ispunjeni uslovi za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, aukcionar:

oglašava ime privrednog društva i šifru prodaje;

oglašava broj akcija, odnosno procenat kapitala koji se nudi na prodaju;

poziva učesnike da istaknu ponudu na ponuđenu cenu;

održava red na javnom nadmetanju i izriče mere u slučaju ometanja njenog toka;

proglašava kupca.

Član 23.

Aukcionar oglašava početnu cenu na javnom nadmetanju u skladu sa članom 18. stav 4. ove uredbe, utvrđuje svako naredno uvećanje cene i poziva učesnike da istaknu ponudu podizanjem aukcijske kartice.

Ako postoji ponuda na nivou početne cene, aukcionar utvrđuje novu cenu, sprovodeći prethodno utvrđeno uvećanje cene i poziva učesnike da istaknu ponudu na novu utvrđenu cenu.

Utvrđivanje nove cene ponavlja se sve dok učesnici ističu ponude na ponovo utvrđene cene.

Ako posle drugog poziva aukcionara nije istaknuta ponuda na poslednju utvrđenu cenu, aukcionar upućuje učesnicima poslednji poziv za isticanje ponude.

Kada ni posle trećeg poziva aukcionara nije istaknuta ponuda, aukcionar udarcem čekića označava javno nadmetanje završenim, a kupcem proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cenu.

Ako niko od učesnika ni posle trećeg poziva aukcionara ne prihvati početnu cenu na nadmetanju, postupak se proglašava neuspešnim, a učesnici gube pravo na vraćanje depozita.

Održavanje reda

Član 24.

Aukcionar je ovlašćen da preduzme mere u cilju obezbeđenja nesmetanog odvijanja toka javnog nadmetanja.

Za ometanje toka javnog nadmetanja aukcionar javno opominje učesnika i upozorava učesnike o merama koje će se upotrebiti ako se ometanje nastavi.

Ako učesnik iz stava 2. ovog člana i posle opomene ometa tok javnog nadmetanja, aukcionar mu izriče meru udaljenja, koja se izvršava dobrovoljno ili je izvršavaju ovlašćena lica, zadužena za održavanje reda na javnom nadmetanju.

Učesnik svojim ponašanjem ometa tok postupka kada:

ističe ponude suprotno pravilima;

ometa rad aukcionara ili Komisije na bilo koji drugi način.

Učesnik kome je izrečena mera udaljenja nema pravo na vraćanje depozita.

  Meru iz stava 3. ovog člana, aukcionar može izricati i ostalim prisutnim licima.

Član 25.

Ako učesnik u postupku koji je proglašen kupcem ili koji istakne drugu najvišu ponudu, ne potpiše zapisnik, ne zaključi ugovor o prodaji ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, gubi svojstvo kupca i pravo da učestvuje u postupku, kao i pravo na vraćanje depozita.

Zapisnik o javnom nadmetanju

Član 26.

O toku i završetku javnog nadmetanja sastavlja se zapisnik.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži:

spisak registrovanih učesnika;

početnu cenu;

prodajnu cenu postignutu u postupku i podatke o kupcu;

dve poslednje istaknute ponude ako ih je bilo;

prezime i ime predsednika, ostalih članova Komisije, aukcionara i zapisničara;

datum i vreme početka i završetka javnog nadmetanja;

izrečene mere prema učesnicima i prisutnim licima;

prigovore učesnika;

ostale podatke od značaja za rad Komisije.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana potpisuju:

predsednik Komisije, članovi Komisije, aukcionar i zapisničar;

učesnici na javnom nadmetanju.

Član 27.

Po jedan primerak zapisnika dostavlja se učesnicima na javnom nadmetanju, a dva primerka pripadaju Agenciji.

Privrednom društvu čiji kapital se nudi na prodaju, kopija zapisnika dostavlja se na njegov zahtev.

Ugovor o prodaji kapitala

Član 28.

Ugovor o prodaji kapitala zaključuje se u roku od 30 dana od dana proglašenja kupca u postupku.

Ugovor o prodaji kapitala smatra se zaključenim kad ga potpišu kupac i Agencija i kada se overi od strane nadležnog organa.

Član 29.

Posle sprovedenog postupka, Agencija objavljuje rezultate na svojoj internet stranici, najkasnije sedam dana od dana završetka postupka.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 30.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 30. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar